Аудіювання 2

АУДІЮВАННЯ

(слухання, розуміння прослуханого)

Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:

а) розуміти:

 • мету висловлювання;

 • фактичний зміст;

 • причиново-наслідкові зв’язки;

 • тему і головну думку висловлювання;

 • виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;

б) уявляти наявні у тексті образи (якщо є);

в) давати оцінку прослуханому.

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Перевіряється здатність учнів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;

б) демонструвати вміння:

— складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;

— досягати комунікативної мети;

— використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

— дотримуватися теми спілкування;

— додержувати правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);

— дотримуватись норм літературної мови;

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;

г) аргументувати висловлені тези, спростовувати помилкові висловлювання співбесідника; демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо).

Зазначені характеристики діалогу служать основними критеріями при його оцінюванні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Початковий

(Бали цього

рівня одержу-

ють учні, успі-

хи яких в само-

стійному скла-

поки що не-

значні

1

В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише "так" чи "ні" або аналогічними уривчастими реченнями ствердного та заперечного характеру.

2

Учень відповідає на елементарні запитання данні діалогу короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.

3

Учень бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.

Середній

(Бали цього

рівня заслуго-

вують учні, які

досягли певних

результатів у

складанні

діалогу за дво-

ма чотирма

показниками з

нескладної

теми, але за

іншими кри-

теріями резуль-

тати поки що

незначні)

4

Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

5

Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

6

Учень успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Достати ій

(Бали цього

рівня заслуго-

вують учні, які самостійно, в

цілому вправно

за більшістю

критеріїв склали діалог з теми , що

містить певну

проблему, про-належну культуру

спілкування,

проте за деяки ми з критеріїв

(від 2-х до 4-х)

їхнє мовлення

ще містить певні недоліки)

7

Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з'являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додер жуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

8

Учень загалом вправно бере участь у діалозі демонстрували за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з'являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів'їв і приказок, проте допускають певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).

9

Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Високий

(Бали цього

рівня заслуго-

вують учні, які

продемонстру-

вали високу

культуру

спілкування,

переконливо

аргументуючи

свої думки з приводу проб-

лемної теми,

даючи мож-

ливість висло-

витися партне-

ру по діалогу;

змогли

зіставити різні

погляди на той

самий предмет, навести аргу-

менти "за" і

"проти" в їх

обговоренні

тощо)

10

Учні складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу, додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.

11

Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінальне аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

12

Учні складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначивши проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил поведінки та мовленнєвого етикету в розмові.

МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

(УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ, УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ТВІР)

Перевіряється здатність учня:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);

б) демонструвати вміння:

— будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);

— враховувати ситуацію спілкування, адресата мовлення;

— розкривати тему висловлювання;

— виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

— викладати матеріал логічно, послідовно;

— використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

— додержувати єдності стилю мовлення;

в) виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

— трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

— створювати оригінальний текст певного стилю мовлення;

— аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

 • викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

КРИТЕРІЇ УСНОГО/ПИСОМОВОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Початковий

(Бали цього рівня одержують учні, в яких виникають значні труднощі в складанні усних і письмових монологічних висловлювань)

1

Учень-будує лише окремі, не пов'язані між собою речення; лексика висловлювання дуже бідна*.

17-18 і більше /7— 8/4

2

Учень будує лише окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна.

15-16/7-8/4

3

За обсягом робота становить менше половини норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені.

13-14/7/4

Середній

(Бали цього рівня заслуговують учні, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв'язності значною мірою задовольняє норму, але за іншими критеріями результати істотно нижчі)

4

Усне чи письмове висловлювання за обсягом становить дещо більше половини норми і характеризується уже певною завершеністю, зв'язністю, проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; порушенням послідовності викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу не використано авторську лексику).

11-12/5-6/3

5

За обсягом роботи наближається до норми, в цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки за рядом показників (до шести): роботі властива поверховість у висвітленні теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.

9-10/5-6/3

6

За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв'язний, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п'яти): помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.

7-8/5/3

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Достатній

(Бали цього рівня заслуговують учні, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припускаються недоліків)

7

Учень самостійно створює достатньо повний, зв'язний, з елементами самостійних суджень текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (в разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу, головна думка не аргументується тощо.

5-6/3—

4/2

8

Учень самостійно будує достатньо повне (в разі переказу — з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3-4/3-4/2

9

Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює головну думку (в разі переказу — авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (в разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо.

1+1 (не груба)/3/2

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Грамотність

Високий

(Бали цього рівня заслуговують учні, які вправно за змістом і формою будують текст, висловлюють і аргументують свою думку, вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доказ, обрати один із них, окрім того, пристосовують висловлювання до особливостей певної мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання)

10

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему (в разі переказу — зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту, але за одним з критеріїв допущено недолік.

1/2/1

11

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх однокласників (І разі переказу — враховує авторську позицію), вміє пов'язати обговорюваний предмет з власним життєвим досвідом, добирає переконливі доказ для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв'язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною

1 (не груба)/1/1

12

Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв'язання певних життєвих проблем; робота в цілому відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю.

0/0/0

ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Перевіряється здатність учня:

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитування:

 • фактичний зміст;

 • причиново-наслідкові зв’язки;

 • тему і основну думку;

 • виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;

б) уявляли наявні в тексті образи;

в) давати оцінку прочитаному.

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких орієнтовних норм:

Клас

Швидкість читання мовчки (слів за хвилину)

5-й

100-150

6-й

110-180

7-й

120-210

8-й

130-240

9-й

140-270

10-й

150-300

11-й

160-330

Швидкість читання враховується при виведенні бала за даний вид мовленнєвої діяльності: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів, але якщо він читає зі швидкістю, що менша 120 слів за хвилину, то йому ставлять не 10, а 8 балів.

ОЦІНЮВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ І ПУНКТУАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

 1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Нормативи оцінювання по класах:

Бали

Кількість помилок

1

17-18

2

15-16

3

13-14

4

11-12

5

9-10

6

7-8

7

5-6

8

3-4

9

1+1 (негруба) – 2

10

1

11

1 (негруба)

12

ВИВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) БАЛУ

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з мови.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня в таких аспектах:

— слухання-розуміння (аудіювання);

— говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення; усний переказ; усний твір);

— письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

 • читання (вголос та мовчки);

 • відомості про мову, мовні вміння;

 • ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється як фронтально, так і індивідуально.

Фронтально оцінюють: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання та вміння.

Індивідуально оцінюють: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) та читання вголос.

15

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: