Бізнес-план малого підприємства

Міністерство освіти і науки

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Хустська філія ВНЗ

Кафедра Зовнішньоекономічної діяльності

Курсова робота

з курсу “ Економіка підприємства”

на тему:

Бізнес-план малого підприємства

Виконав:

студент ІІ курсу

групи МЗД-21-02

Довганич Іван Васильович

Науковий керівник:

доц., к.е.н.

Тирпак Василь Іванович

Хуст - 2004

ЗМІСТ

стр.

Вступ.

Предметом дослідження даної курсової роботи є бізнес-план малого підприємства. Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної, тобто розрахункової. В свою чергу розрахункова частина має свою структуру. Вона починається із загальної характеристики підприємства, де міститься: назва, номер та дата державної реєстрації, вид діяльності, адреса підприємства та інше.

Метою розроблення бізнес-плану – планування господарської діяльності підприємства на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.

Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема. При цьому визначаються ділові загальні й особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнесу як особистого успіху підприємця.

Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило, спочатку визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що визначають проміжні етапи в досягненні загальної мети. Останнє допомагає визначити пріоритетність напрямків, їх розподіл за часом. Цілі суб'єктивні й у цьому розумінні вони не можуть бути правильними чи неправильними. Процедура вирішення цього питання відрізнятиметься при плануванні нового і реконструкції діючого підприємства як за складом, так і за змістом використання необхідної інформації.

Для входження в ринок нового підприємства йому потрібні дослідження стану самого ринку і конкретної ринкової ситуації, а для того, щоб обґрунтувати необхідність реконструкції діючого підприємства останньому, крім того, слід використати об'єктивні оцінки досягнутих результатів діяльності підприємства.

Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану — бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого підприємства, специфіку його діяльності.

I Теоретична частина.

Короткий опис проекту

Нажаль, цей розділ дуже часто недооцінюється розробниками проекту. Хоча насправді, він є одним з найважливіших, бо може викликати (або ні) зацікавленість з боку того, хто його читає, тобто потенційного інвестора або банкіра.

Як вже зазначалося, залежно від того, чи базується інвестиційний проект на вже існуючій компанії, чи його планується організувати на базі новоствореного підприємства, акцент повинен бути зроблений відповідно на компанії та її стратегії або на самому проекті.

Так чи інакше, наведемо перелік головних питань, які повинні бути окреслені у цьому розділі.

Проект

 • Назва проекту;

 • Джерела фінансування;

 • Розміщення проекту;

 • Мета проекту;

 • Обґрунтування проекту.

Бізнес

 • Коротка історія бізнесу, що описує період його створення та розвитку;

 • Короткий опис існуючої стадії розвитку бізнесу та середи, в якій він здійснюється;

 • Опис того, як було прийнято рішення про просування бізнес-плану та здійснення інвестиційного проекту

Продукція

 • Стислий опис того, що робить продукцію унікальною та тих характерних особливостей, які ставлять її поза конкуренцією у ціновому, якісному або іншому відношенні.

Ринок

 • Об’єм ринку, що існує, його прогнозоване зростання;

 • Опис ринку внутрішнього та/чи міжнародного;

 • Канали розподілу;

 • Прогнозоване зростання;

 • Визначення орієнтовної частини ринку.

Керівництво та персонал

 • Наскільки укомплектований штат?

 • Який освітній рівень?

 • Який рівень безробіття в цій сфері бізнесу?

 • Короткий опис вже набутого досвіду (треба підкреслити сильні сторони!)

Фінансування

 • Опис точних цілей необхідного фінансування;

 • Прогнозування доходів та чистого доходу після сплати податків на три роки;

 • Проектування початку надходження прибутку.

Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній. Ви ж повинні справити враження саме в цьому розділі для прийняття рішення про розгляд проекту.

Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільно корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін. Інтереси цих сторін різні, проте вони не є взаємовиключними:

 • Народ виступає за поліпшення навколишнього середовища, покращення умов життя та створення робочих місць;

 • Уряди шукають шляхи розширення бази оподаткування та зменшення капітальних та поточних витрат;

 • Інвестори, фінансисти та постачальники віддають перевагу проектам та угодам із нульовим рівнем ризику.

В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

Компанія та її загальна стратегія

Цей розділ робить наголос на самій компанії, яка здійснює проект, він не повинен перевищувати 5-ти сторінок.

Контрольний перелік питань, які повинні бути тут окреслені є наступним:

 • Дата створення компанії та її юридична форма;

 • Історія розвитку компанії;

 • Власники та акціонери;

 • Основний та допоміжні види діяльності;

 • Управлінський апарат та персонал;

 • Загальна характеристика керівництва компанії (освіта, досвід роботи);

 • Інфраструктура та виробництва;

 • Місце розташування;

 • Територія, нерухомість, їх стан;

 • Основні етапи виробництва;

 • Фактори, що впливають на якість та собівартість;

 • Методи реалізації продукції

 • Попередній та поточний фінансовий стан.

Звичайно, ваша компанія повинна бути представлена в цьому розділі у найвигіднішому світі, як така що є кредитоспроможною та здатна реалізувати економічно ефективний проект. В цьому руслі пригадуються слова відомого менеджера Лі Якокки: “Задля того, щоб отримати кредит, ви повинні довести, що він вам не потрібний”. Це, звичайно, певною мірою жарт, проте має під собою певне підґрунтя.

Перед тим, як перейти до наступної позиції, яка повинна бути представлена в офіційному бізнес-плані, пригадаємо, що бізнес-план складається не лише для подання заявки на отримання кредиту. У цьому розумінні дуже суттєвою порадою, як на мене, є порада менеджерам компанії, незалежно від того, чи вона є новоствореною, чи вже діяла певний час у бізнес-середовищі. На цьому підході наполягають сучасні теоретики ведення бізнесу та, навіть, психологи. А саме, менеджерам вкрай необхідно в першу чергу для себе відповісти на наступні запитання:

 1. Які ваші персональні цілі та завдання при управлінні компанією?

 2. Які з них є короткостроковими, а які довгостроковими?

 3. Яким чином вони будуть досягнуті?

 4. Які завдання самого бізнесу?

Такий структурований підхід дозволяє дійсно спланувати свою діяльність та діяльність підприємства, визначити проміжні та кінцеві завдання та результати, яких бажано досягнути. Нажаль, дуже часто трапляються авантюристи, які не аналізують подібним чином своєї діяльності, тому серед затверджених бізнес-проектів, які були ретельно досліджені та під них було залучено фінансування, трапляється багато невдалих.

Маркетинговий аналіз

Ефективний маркетинг – ключовий параметр вдалого бізнесу. Одна з головних причин невдач – недостатнє розуміння ринку та ринкового середовища.

Дуже часто цей розділ складає головну перепону для підприємців, які розробляють бізнес-план. Тут необхідно оцінити маркетингової можливості вашої продукції. Підприємець повинен показати, що він добре розуміє ринок та вимоги ринку до його продукції.

Цей розділ повинен складатися з:

 • Аналізу сектору ринку. Структура цього сектору може мати великий вплив на успіх бізнесу.

 • Аналіз потреб споживачів. Ваш бізнес повинен задовольняти очікування споживачів. Для того, щоб цього досягнути, треба спочатку їх визначити.

 • Аналіз конкурентів. Ринкова економіка – це конкуренція. Для того, щоб вижити та мати успіх, вам необхідно знати, хто є вашими конкурентами, яким чином вони ведуть свій бізнес, та, по можливості, ключові фактори їх успіху.

 • Аналіз ССМЗ. З урахуванням всіх наведених вище аспектів можна провести так званий аналіз ССМЗ. Це аналіз Сильних та Слабких сторін, Можливостей та Загроз бізнесу. Цей аналіз є засобом для виявлення потенційних переваг вашого бізнесу.

 • Наведемо перелік ключових питань, які повинні бути наведені по кожному з цих підрозділів.

Аналіз сектору ринку

 • Який сукупний обсяг продажу по цьому сектору?

 • Який сукупний обсяг продажу, що розглядається у бізнес плані?

 • Яку частину продукції треба реалізовувати на регіональному, національному та міжнародному ринках?

 • Які прогнози щодо продажу продукції на внутрішньому та міжнародному ринках?

 • Опишіть відповідні сегменти ринку, на які ви розраховуєте, та тенденції їх розвитку.

 • Який середній рівень прибутковості відповідної продукції?

 • Які є можливі обмеження по продажу, та як ви передбачаєте їх подолати?

Аналіз потреб споживачів

Питання, які повинні тут бути окреслені розіб’ємо на дві частини, залежно від рівня споживачів, а саме:

Посередники:

 • Яка необхідна упаковка продукції?

 • Який строк її зберігання?

 • Як часто можуть здійснюватися поставки?

 • Які умови оплати (кредитування)?

 • Які необхідні гарантії?

Кінцеві споживачі:

 • Хто є кінцевими споживачами?

 • Де вони знаходяться?

 • Як часто вони купують продукцію?

 • Як вони реагують на ціну продукції?

 • Як визначають якість продукції?

 • Яких спеціальних якостей вони вимагають від продукції?

 • Скільки б вони сплатили за обслуговування?

 • Наскільки вони задоволені вже існуючою продукцією?

Та особливо щодо споживачів:

 • Типи людей, що споживають вашу продукцію

 • Виходячи з яких факторів вони приймають рішення?

 • Який рівень їх доходу чи до якої групи вони відносяться?

 • Який тип просування товару на ринку буде стимулювати їх покупки?

Це короткий перелік тих питань, на які треба відповісти при складанні плану маркетингу. Відповідні на них не повинні бути простимим припущеннями та чиїмись персональними уявленнями. Вони повинні ґрунтуватися на фактичних даних отриманих через опитування, анкетування, співбесіди і т.д.

Звичайно, не обов’язково відображувати всі вказані позиції у офіційному бізнес-плані, який подаватиметься до кредитної установи, проте, кредитор повинен безумовно відчути, що ви провели ретельне маркетингове дослідження та спираєтесь у своєму плані на реальні потреби ринку. Було б також доцільно навести зразки заповнених анкет чи результати отримані після опитування потенційних покупців.

Аналіз конкурентів

 • Яка якість продукції та послуг?

 • Яка репутація?

 • Як до них відносяться покупці?

 • Як вони розповсюджують свою продукцію?

 • Чи мають вони надійні фінансові ресурси?

 • Чи вдало вони керують своїм бізнесом?

Також конкурентів зручно аналізувати за допомогою подібної таблиці:

Назва конкуренту

Продукт чи послуга, що ним виробляється

Частка ринку (%)

Доцільно додати в цю таблицю, або сформулювати у новій, переваги вашої продукції над конкурентною продукцією по кожній з вказаних позицій.

Аналіз ССМЗ.

Контрольний перелік питань тут сформулювати дещо важко, бо кожний проект має свої специфічні риси, від яких і залежить його слабкі чи сильні сторони. Пояснимо лише концепцію цього аналізу. Спочатку треба виділити всі можливі переваги та недоліку проекту та процесу його здійснення. Тобто, визначити сильні та слабкі сторони. При цьому, кожний з об’єктів може мати як переваги, так і недоліки. До об’єктів можуть належати: система розповсюдження, сама продукція, технологія, управління компанією, фінансові ресурси і т.д.

Потім, розподілені об’єкти треба проаналізувати по відношенню до того, які вони створюють можливості, та які загрози спричиняють.

Дані необхідно подати у вигляді таблиці, але це знову той розділ, який створюється саме для внутрішніх потреб компанії, яка створює бізнес-план проекту, він не повинен обов’язково бути включений у документи, що подаються до кредитної установи.

Наведений розділ – лише перша частина плану маркетингу. Вона відображає аналіз ринкового середовища, тобто тієї ситуації, яка має місце. Що б тут ще можна було порадити?

По – перше, хоча це і є незвичною практикою для української економіки перехідного періоду, треба навести інформацію про твердим замовленням та укладеним угодам, які ви маєте вже сьогодні. Присутність в бізнес-плані інформації про форвардні контракти з покупцями та постачальниками вносить елемент впевненості та стабільності у сприйняття проекту, в першу чергу, інвестором.

По – друге, хоча це і нерідко виділяють у окремий розділ, треба дослідити питання Регулювання та Зовнішніх обмежень, а саме, які необхідно отримати дозволи та ліцензії на національному та регіональному рівнях. Які існують вимоги щодо екологічної безпеки і т.д.

Насправді, ці питання є вкрай необхідним, бо дуже часто трапляються випадки, коли, забувши про нього, бізнесмени зустрічаються із складнощами, про які вони раніше навіть не уявляли. Особливо якщо інвестиційний проект стосується певного виробництва, така інформація повинна зводитися у окремий розділ.

Маркетингова стратегія

Після дослідження характеристик ринку у минулому розділі бізнес-плану, маркетингова стратегія, наведена в цьому розділі, змальовує специфічні маркетингові дії, які підприємець планує здійснювати для досягнення своїх цілей.

Будь-яка маркетингова стратегія будується відповідно до концепції “4P”:

 • Product;

 • Price;

 • Promotion;

 • Place.

Тобто, усі маркетингові заходи можуть здійснюватися за чотирма напрямками: продукція, ціна, просування, місце продажу, відповідно.

Продукція. Робота в цьому напрямку передбачає зосередження на властивостях самого продукту, що пропонується споживачам, на його особливостях та специфічних якостях. Це допоможе побудувати свій власний імідж та зробити його кращим, ніж імідж ваших конкурентів.

Для того, щоб найкращим чином сформулювати маркетингові заходи в цьому напрямку, треба відповісти на наступні питання:

 • Які соціальні характеристики та унікальність продукції?

 • Яка потрібна якість продукції по кожному з сегментів ринку, на які спрямований бізнес?

 • Яка кількість продукції необхідна по кожному з сегментів ринку?

 • Яким є асортимент продукції?

 • Який вид обслуговування пропонується разом із продукцією?

 • Яким повинен бути строк зберігання продукції?

 • Які пропонуються гарантії покупцеві?

Ціна. Це є один з найскладніших та найвагоміших компонентів. Складність його передусім полягає в тому, що при виборі цінової стратегії повинні враховуватися безліч факторів, такі, як цілі бізнеса, зовнішні фактори (конкуренти, споживачі і т.д.) та внутрішні фактори (виробничі витрати, рівень заробітної плати і т.д.) Цінова стратегія будується виходячи з відповідей на наступні запитання:

 • Який рівень цін?

 • Який рівень цін у порівнянні із конкурентами?

 • Чи існують рівні інтервенції цін?

 • Чи проводяться якісь спеціальні заходи, пов’язані із ціноутворенням?

 • Чи пропонується спеціальна ціна для посередника?

 • Чи планується система знижок?

 • Чи використовуються система бонусів, яка стимулює покупців?

 • Яка політика диференціації цін?

 • Які специфічні умови оплати?

 • Яка конкуренція серед посередників?

Просування. Просування на ринок є вирішальним фактором у ринковій економіці. Воно повинно бути предметом постійної уваги. Як заходи для просування продукції можуть використовуватися: особистий продаж, реклама, зв’язок із громадськістю та ін. Розглянемо ці компоненти по головним аспектам.

Особистий продаж.

 • Яка кількість продавців в штаті?

 • Чи спеціалізовано продаж за географічним розподілом чи за типом продукції?

 • Яка періодичність візитів до покупців?

 • Наскільки часто складаються звіти по продажу?

 • Як часто аналізуються результати продажу?

 • Яким чином добирається персонал?

 • Чи обучений персонал техніці переговорів?

 • Наведіть статистику продажу, якщо вона збирається.

Реклама

 • Який використовується/планується використовувати вид реклами?

 • Який бюджет визначено на цілі реклами?

 • Яким чином здійснюється відбір засобів масової інформації?

 • Які використовуються рекламні повідомлення та зовнішній вигляд реклами?

 • Чи створено графік проведення рекламної компанії?

 • Чи побудовано систему виміру ефекту від реклами?

 • Яким чином добираються рекламні агенти?

Зв’язок із громадськістю

 • Яким чином підтримується зв’язок із засобами масової інформації (прес-релізи, конференції)?

 • Чи влаштовуються будь-які інформаційні зустрічі, дні відкритих дверей, екскурсії і т. ін.?

 • Чи приймає участь хто-небудь з членів правління у заходах по зв’язкам із громадськістю?

 • Чи існують якісь контакти із місцевими органами влади та іншими урядовими структурами?

 • Чи здійснюються публікації річних звітів фінансової діяльності?

Інші заходи по просуванню на ринок

 • Чи здійснюється придбання подарунків для налагодження ділових стосунків?

 • Чи пропонуються спеціальні ціни? Протягом якого строку вони діють?

 • Чи влаштовуються конкурси, ігри, вікторини, які сприяють просуванню продукції на ринок?

 • Наскільки посередники пристосовані до таких форм просування товарів на ринок?

 • Чи існують якісь юридичні вимоги щодо проведення подібних заходів?

Місце продажу. Канали розподілу також мають вирішальний вплив на стратегію вибору продукції, її просування на ринок та ціноутворення.

 • Якими є канали розподілу продукції по ринкових сегментах, та через яку кількість точок роздрібної торгівлі він здійснюється?

 • Які засоби транспортування продукції?

 • Чи використовуються власні або інші засоби транспортуванні?

 • Яким чином перевозяться товари?

 • Яким чином і де зберігається продукція?

 • Чи використовується система управління запасами?

 • Яким чином розповсюджується інформація про продукцію?

II Практична частина

БІЗНЕС-ПЛАН

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Повне найменування - Приватне підприємство «Смак»

 2. Скорочене найменування за ЄДРПОУ - ПП «Смак»

 3. Номер та дата державної реєстрації підприємства - № 534 від 28.05.2004 року

 4. Назва органу, який здійснив реєстрацію - Виконавчий комітет Хустської міської ради.

 5. Вид діяльності за ЗКГНГ - Виробнича

 6. Форма власності за ЗКФВ - Приватна

 7. Адреса підприємства: м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 35

 8. Монопольне становище (дата, № узгодження з АМКУ). - № 234, 20.05.2004 р.

9. Банківські реквізити:ПП «Смак»

м. Хуст, вул. Л.Українки,35

тел. 4-45-50

факс 4-45-51

КОД ЄДРПОУ 25478952

р/р 760011656536

в КБ "Приватбанк"

МФ051234

 1. Адреса місцевої державної податкової адміністрації:м. Хуст, вул. Духновича, З

 2. Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові; телефон):Довганич Іван Васильович; 37-44-23

 3. Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові; телефон):Пилипчик Мар’яна Сергіївна; 22-06-67

ПП «Смак» - це новостворене підприємство. Підприємство буде розміщуватись в приміщенні ВАТ "Хустхліб", що дозволить швидко та якісно, в майбутньому, відкрити філії в інших частинах міста для прискорення доставки піци клієнтам додому, а також якісне обслуговування в кафе при підприємстві. Створене підприємство є представником харчової промисловості.

Показники роботи підприємства харчової промисловості свідчать про те, що вперше за останні роки (2002-2003) визначилась тенденція до зростання обсягів виробництва в даній галузі, що є наслідком зростання попиту населення на вітчизняні якісні харчові продукти.

2. РЕЗЮМЕ

Мета бізнес-плану - обґрунтувати ефективність організації приватного підприємства «Смак», і зацікавити інвесторів взяти участь у фінансуванні запропонованого проекту. Підприємство пропонує виготовлення піци в досить широкому асортименті для задоволення будь-яких смаків.

На першому етапі планується випускати три види піци:

а) м'ясна;

б) із сиром;

в) із грибами.

У майбутньому даний асортимент продукції буде розширений, з урахуванням смаків потенційних споживачів. Технологія виробництва використовує спеціальні рецептори та новітнє обладнання фірми "Режим-Львів".

Сировинну базу підприємства мають забезпечити виробники, які знаходяться на території Хустського району, що значно зменшить витрати на транспортування сировини, а також дасть можливість використовувати натуральну сировину високого ґатунку.

Плановий обсяг випуску готової продукції - 143 280 штук на суму 373960,8 грн. (без ПДВ)на основі діючих виробничих потужностей та їх реконструкції. Ринком збуту продукції є підприємства харчової промисловості, які безпосередньо контактують зі споживачами (кафе, ресторани, їдальні), а також декілька точок фірмової торгівлі в м. Хусті. В подальшому планується забезпечити доставку піци на замовлення.

Загальна вартість проекту по організації цеху з виробництва піци складає 45000 грн., які планується отримати в кредит, з бажаною ставкою до 35% річних, під заставу майна власника. Персонал фірми складається з 14 осіб, які забезпечують безперебійну і високоефективну роботу підприємства.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами виготовленням продукції високого ґатунку, високим рівнем обслуговування споживачів, який є принципово новим для нашого ринку. Термін окупності кредиту складає 1,1 року.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, РИНКІВ ЗБУТУ,

МАРКЕТИНГ

Предметом та метою діяльності ПП «Смак» є виготовлення піци, що сприяє найбільш повному задоволенню потреб споживачів у таких продуктах харчування і формах обслуговування.

Продукція виготовлена за сучасною технологією і має високі смакові якості, які дозволяють їй конкурувати з аналогами на інших ринках. Планується декілька різновидів піци, а також приправ та соусів до неї, що дозволить задовольнити будь-який смак покупця.

Реалізаційна ціна відносно невисока і становить 2 грн. 61 коп. (без ПДВ) за 500 г, що в середньому на 30-40% нижче ціни конкурентів.

Витрати на виробництво одиниці продукції складають 1,65 грн. Запланований розмір валового прибутку, який буде приносити кожна одиниця продукції, становить 96 коп. обсяги споживачів піци населенням України, взагалі, і в м. Хусті в тому числі, з кожним роком зростають. За останні 4 роки цей обсяг зріс у 15 разів. У перспективі передбачається зростання темпів приросту обсягів споживання даного продукту.

Виконаний нами аналіз ринку показав, що ринкова потреба міста Хуста у піці складає щоденно приблизно 2000 штук.

Вузькоспеціалізованих виробників піци в м. Хусті не існує. Часткова потреба в даному продукті задовольняється за рахунок підприємств громадського харчування. Обсяги виробництва нами піци оцінені в 60% ринкової потреби. Таким чином, ми можемо говорити про існуючу нішу ринку в 40%, яку можемо частково заповнити продукцією нашого виробництва, завантаживши на 100% проектовані виробничі потужності. На початковому етапі планові обсяги реалізації складають приблизно 370 штук на день (фасовка по 500 грамів).

Реально оцінюючи свої можливості, ми плануємо довести до третього року роботи обсяги випуску і реалізації до 395 штук у день. Завдяки високій якості і доступній ціні нашої піци заплановано потіснити наших конкурентів.

Поява місцевих конкурентів, що також мають вузьку спеціалізацію по виробництву піци, очікується не раніше, ніж через рік з початку випуску нашої продукції. Це обумовлено відсутністю необхідних потужностей на місцевих підприємствах громадського харчування та тривалістю терміну організації подібного виробництва.

Основними каналами розподілу продукції, що виробляється, будуть:

1) Підприємство-виробник - споживач (власна піцерія МП «Смак»).

2) Підприємство-виробник - споживач (доставка безпосередньо до клієнта).

3) Підприємство-виробник - дрібно гуртова торгівля а підприємства громадського харчування.

У перші два роки роботи підприємства по першому каналу розподілу буде реалізовано 60% продукції, по другому - 10%, по третьому -30%.

На третьому році діяльності планується збільшення обсягів реалізації через підприємства громадського харчування до 40%, через безпосереднє постачання - до 20 % (відповідно зменшуючи обсяги реалізації по першому каналу до 40%).

Така динаміка структурних зрушень обсягів реалізації обумовлена особливостями конкурентної боротьби та утвердженням на ринку по даній товарній позиції з урахуванням місцевих факторів. Ціна на 30-40% нижче ціни конкурентів і здатна забезпечити постійно зростаючий попит споживачів.

Отже, запропонована продукція розрахована на широке коло споживачів без вікових чи будь-яких обмежень, вона доступна для споживачів із середнім і низьким рівнем доходів. Підприємство «Смак» спроектоване першим у Хусті вузькоспеціалізованим виробником піци.

Ринок даного продукту характеризується постійним зростанням обсягів його споживання. Ще десять років тому майже невідомий продукт, на сьогодні здобуває все більше прихильників. За останні 5 років у Хусті - кількість споживачів зросла приблизно в 16 разів.

Основними нашими конкурентами є підприємства громадського харчування, розміщені в тому ж районі міста Хуста, що і ПП «Смак», і які пропонують споживачеві аналогічну продукцію. Але піца таких підприємств є лише одним із найменувань широкого асортименту. Водночас широта асортименту продукції є і головною перевагою конкурентів. Тобто перевагою піци наших конкурентів є її доступність поряд з іншими продуктами, що пропонуються до продажу підприємствами громадського харчування, а також диференціація цін і розфасовки. Однак у конкурентів існує проблема непостійності появи даного продукту на прилавках, а також часто допускаються значні огріхи з точки зору якості (пропонується до продажу залежна продукція). Крім того, у наших конкурентів досить високий рівень цін (у середньому 95 копійок за 100 г піци), що приводить до того, що потенційні покупці, маючи широкий вибір, віддають перевагу іншим продуктам. Слабким місцем більшої частини конкурентів є низький рівень обслуговування, недбале ставлення до споживачів.

Проведений нами аналіз місцевого ринку показав, що наші конкуренти забезпечують менше як 60% потреби в продукті у натуральному вимірнику. Таким чином, ми володіємо унікальною можливістю "захвату" долі ринку в розмірі 40%. Сила позицій ПП «Смак» в конкурентній боротьбі полягає в наступному:

1) рівень ціни, що пропонується нами (2 грн. 61 коп. за 500 г), робить наш продукт доступним для середньо - та низькооплачуваного споживача, який складає на поточний момент близько 85-90% платоспроможного населення міста Хуста. Низький рівень цін досягається, головним чином, за рахунок вузькоспеціалізованого виробництва, що визначає менші, ніж у конкурентів, виробничі витрати, а відповідно і нижчу собівартість продукції;

2) висока якість, збалансованість складу та екологічна чистота продукту, що досягається за рахунок використання новітнього австрійського обладнання для виробництва піци;

3) диверсифікація рецептурних особливостей піци, що дозволяє враховувати різноманітність смаків споживачів (3 види піци);

4) зручність, яскравість та інформативність упаковки;

5) систематичне поліпшення якості піци на основі удосконалення рецептури приготування та технології виробництва;

6) гнучкість технологічного процесу, що дозволяє миттєво реагувати на запити споживачів, які постійно змінюються;

7) високий рівень обслуговування, ввічливе та поважне ставлення до клієнтів, запровадження нової послуги: доставка піци безпосередньо до споживача;

8) планується нейтралізувати негативні наслідки конкурентної боротьби для діяльності ПП «Смак» шляхом залучення на взаємовигідній основі підприємств громадського харчування, які є нашими конкурентами, до реалізації піци нашого виробництва.

Для обґрунтування доцільності відкриття піцерій проведено маркетингове дослідження, сегментування ринку, яке показало, що сегментом ринку буде місцевий ринок м. Хуста, так як за проведеними дослідженнями стану харчової промисловості Хустського району аналогічних закладів не існує. Також для того, щоб визначити оптимальне місце розташування, проведено анкетування, опитано 500 кореспондентів в різних частинах міста: на Екозі (концентрація студентів), в центрі міста, в районі вокзалу.

На основі анкетування зроблено висновок, що місце розташування ближче до центру і на ринку, де сконцентрована найбільша кількість людей.

Доцільно в існуючих рамках сегменту ринку, виділити покупців:

а) дрібні кафе, бари;

б) споживачі (звичайні).

Товар повинен зацікавити споживача, бо це перша піцерія в м. Хусті, аналогів не існує. Хоча й існують виробники піци в місцевих кафе та барах, але якість продукції ПП «Смак» значно краща. Підприємство використовує італійські рецепти виготовлення, якими володіє кухар. Цей фахівець працював в аналогічній піцерії в Італії. Це ще один із факторів підвищення конкурентноздатності нашої продукції.

Для того, щоб зацікавити споживача, відкрити йому товар, ми використовуємо Sales Promotion (SP) (перекладається як "просування товару або стимулювання продажів"). Можна зазначити, що з допомогою SР втілюють комерційні та творчі ідеї, які стимулюють продажі в короткі терміни. Також це комплекс заходів стимулюючого впливу, які прискорюють чи посилюють зворотну реакцію ринку.

При відкритті підприємства протягом одного тижня ми будемо використовувати SР-акцію стимулювання споживачів. Це дегустація товарів із використанням купонів, які дають право на доставку піци додому безкоштовно, при попередньому замовленні. По-друге, ми використовуємо SР-акцію для стимулювання сфери торгівлі: безоплатне надання певної кількості додаткового товару посереднику, який купив велику партію продукції; акції стимулювання торгових агентів, премії, заохочувальні акції продавці в.

Використовуючи досвід великих торгових компаній, вдаючись до SР-акцій, можна підвищити рівень обізнаності та зацікавленості цільової аудиторії, змінити поведінку покупців, тобто послабити інтерес до торгової марки конкурента і привернути увагу до своєї. Кінцева мета - збільшення обсягу продажу.

Паралельно і водночас ми будемо використовувати рекламу на місцевому радіо "Закарпаття FM". Радіо " Закарпаття FM " щоденно проводить різноманітні конкурси, ми хочемо прорекламувати свою продукцію на цих конкурсах. Розіграний приз - безкоштовний обід на 2 особи - піца. Також розмістити рекламу в газетах "Вісник Хустщини" та "Ріо", які містять безкоштовні купони на розміщення реклами. Таку акцію заплановано провести на протягом місяця.

У перший день відкриття ми проведемо дегустацію. Презентація відбудеться в "Торговому центрі", який розташований у місці великої концентрації людей. Планується оренда приміщення на 1,5 години з орендною платою 250 грн.

У результаті проведених досліджень зроблено висновок, що наша піца повинна бути доступна всім колам споживачів: від студентів, школярів - до людей похилого віку. Тому, виходячи з цього, ми орієнтуємося на споживача, який би в будь-яку хвилину міг скуштувати піцу, йдучи з роботи або в обідню перерву, чи в будь-який інший час. Піца буде продаватись не лише на підприємстві, де існує зал для клієнтів, а й на вулиці, під фірмовою назвою доставлятись в кафе, бари.

Протягом першого місяця діяльності буде працювати наш маркетолог із метою врахування побажань і смаків споживачів та клієнтів.

4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

ПП «Смак» створюється з метою виробництва продукції, яка буде користуватись широким попитом населення міста Хуста. Підготовчий період містить наступні роботи:

1) Реєстрація підприємства.

2) Залучення фінансових ресурсів.

3) Укладання договорів на придбання основного обладнання, транспорту та необхідної сировини.

4) Укомплектування штату підприємства.

Після завершення цих етапів підприємство протягом трьох місяців роботи виходить на заплановану потужність випуску продукції. З часом, тобто протягом 2003-2004 рр., залежно від рівня попиту на продукцію, що планується випускати, можливе підвищення обсягів випуску продукції. Робота підприємства передбачається в однозмінному режимі.

Підприємство буде використовувати у виробничому процесі такі види основних засобів (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1. Машини та устаткування

Найменування обладнання

Купівля чи оренда

Нове чи вживане

Вартість, грн.

Термін служби, років

Амортизаційні відрахування за рік, грн.

1 . Автомобіль У\У Тгапзрогіег 1994 р.в.

Купівля

Нове

50370

4

12480

2. Машина тістомісильна

Купівля

Нове

4805

20

236

3. Піч для піци

Купівля

Нове

10460

20

516

4. Обладнання для піцерії

Купівля

Нове

10265

20

506

Всього:

-

-

75900

-

13738

Вибір технологічного процесу мас велике значення для забезпечення високих показників виробництва. Визначена наступна схема технологічного процесу:

Змішування

Обробка компонентів

Обробка тіста

Начинка

Випікання

Рис 2.1. Технологічна схема приготування піци.

Обробка компонентів - це їх відповідна підготовка згідно рецептури (подрібнення і нормування).

Дріжджове тісто замішують опарним і безпарним способом. Для здобного тіста краще застосувати опарний спосіб, оскільки здоба уповільнює піднімання тіста. Безпарним способом готують тісто з меншим вмістом здоби і слабшої консистенції.

Обробка тіста - один із найважливіших моментів приготування виробів. Від її якості залежить якість виробів. Готове тісто кладуть на стіл або дошку, трохи посипану борошном, і викачують у довгий джгут, від якого потім відрізають окремі куски однакового розміру. Менші за розміром куски тіста, як правило, перепечені, а великі - недопечені. Під час обробки тіста і формування виробів треба враховувати бажані розміри майбутніх готових виробів. Об'єм готових виробів звичайно збільшується, причому розмір цього збільшення залежить від якості борошна, рецептури, часу вистоювання тіста і температури випікання.

Сформовані вироби кладуть на змащений жиром лист рівними рядами з урахуванням збільшення об'єму виробів. Лист ставлять у тепле місце для вистоювання, яке потрібно для того, щоб вироби ущільнились під час формування. Бродіння, що триває в тісті з виділенням вуглекислого газу, спричиняє збільшення об'єму виробів. Щоб сформовані вироби під час вистоювання не обвітрювались, їх накривають легкою серветкою. Чим швидше вистоюється тісто, тим кращі будуть випечені вироби. Найкраща для вистоювання тіста температура -30-35°С, приблизний час вистоювання - 30-60 хв.

Час вистоювання залежиться від розміру виробів, - чим вони дрібніші, тим менше часу потрібно для вистоювання; великі вироби, навпаки, потребують тривалішого вистоювання. В разі недостатнього вистоювання на виробах у процесі випікання утворюються тріщини, а самі вироби будуть важкі, погано пропечені. Надмірне вистоювання деформує вироби, а м'якуш у них буде з великими порами.

Готовність вистояного тіста визначають наступним чином: якщо від легкого натискування пальцем заглибина на поверхні куска тіста швидко зникає, вистоювання ще недостатнє. При нормальному вистоюванні заглибина зникає повільно.

При випіканні температура в духовці також впливає на якість готових виробів. В умовах високої температури на виробах швидко утворюється скоринка і бродіння в тісті припиняється. При порівняно низькій температурі в духовці вироби слід ставити туди з недостатнім вистоюванням, оскільки утворення скоринки і проникнення тепла в середину тіста відбувається повільніше, і тому вистоювання буде тривалішим.

Ще одну суміш готують з олії, томатного соусу, добавляють сіль і 100 г води. Все це змішують з борошном. Після цього тісто роз'єднують на шматочки по 140 г і розкачують невеликими кругами. Зроблену масу випікають протягом 5 хвилин при температурі 250°С. Після цього на неї кладуть начинку і соус.

Для приготування піци використовується сировина місцевих підприємств. Сировина підбирається найкращої якості і підприємств-виробників, які давно працюють на ринку.

Таблиця 2.2. Сировина, підприємства - постачальники та ціна за одиницю сировини для виготовлення піци

Сировина

Ціна, грн.

Одиниця виміру

Назва підприємства-виробника

1

2

3

4

Борошно

1,50

1кг

м. Хуст, Фірма "Булка"

.Дріжджі хлібопекарські

2,80

1 кг

Львівський спиртозавод

Молоко пастеризоване

0,70

м. Хуст, "Міськмолзавод"

Олія рафінована

4,40

Гуртовий ринок, м. Хуст

Фарш

5,00

1 кг

ВАТ "Хустський м'ясокомбінат"

Гриби мариновані

4,50

1 кг

Хустська фірма "Поінт"

Сир твердий

9,00

1кг

Селиська сироварня

Майонез

0,90

0,25кг

Підприємство "Золотарівське ЗАТ"

Соус "Краснодарський"

1,00

0,5л

Гуртовий ринок, м. Хуст

Яйця

1,90

10шт

Радомишльська птахофабрика

Приправа до піци

1,90

0,5л

Гуртовий ринок, м. Хуст

Цибуля ріпчаста

0,90

1кг

КСП "Ракета", с. Сокирниця

Сіль "Екстра"

0,26

1 кг

Фірма "Екстра", м. Хуст

При виборі постачальників враховувались перш за все якість продукції, ціна, відгуки споживачів про сировину. Наприклад, дріжджі Львівського спиртозаводу вже давно користуються попитом, і споживач, при існуючому широкому асортименті, перевагу надає саме цій продукції. Також і Золотарівський майонез має найбільш високий попит серед існуючого асортименту, бо ця продукція перевірена роками. Останні складові теж обирались за такими критеріями. На основі зроблених маркетингових досліджень ми знайшли найбільш вигідних постачальників.

За інформацією, отриманою в автоматизованих базах даних, ми згрупували потенційних постачальників сировини:

 • за цінами на сировину;

 • за цінами на доставку;

 • за відомостями постачальника (гарантія надійності поставок і якості сировини).

Аналіз інформації виконувався за допомогою спеціально розроблених програм ЕОМ і були відібрані найбільш вигідні постачальники.

Розрахуємо потребу в сировині на 10 порцій кожного виду піци та визначимо загальні витрати на сировину.

Таблиця 2.3. Витрати сировини на м'ясну піцу (10шт)

№з/п

Найменування продукту

Необхідна кількість

Сума, гри.

1

Борошно (в/г), г

2500

3,75

2

Молоко, г

1000

0,70

3

Соус «Краснодарський», г

230

0,46

4.

Фарш, г

900

4,50

5

Дріжджі, г

100

0,28

6

Яйця, г

80

0,43

7

Цибуля, г

120

0,11

8

Олія рафінована, г

40

0,18

9

Сіль, г

ЗО

0,01

10

Приправа, г

20

0,08

Всього:

5000

10,50

Таблиця 2.4. Витрати сировини на грибну піцу (10 шт.)

№ з/п

Найменування продукту

Необхідна кількість

Сума, гри.

1

Борошно (в/г), г

2500

3,75

2

Молоко, г

1000

0,70

3

Майонез, г

230

0.46

4

Гриби мариновані, г

900

4,05

5

Дріжджі, г

100

0,28

6

Яйця, г

80

0,43

7

Цибуля, г

120

0,11

8

Олія рафінована, г.

40

0,18

9

Сіль, г

ЗО

0,01

10

Приправа, г

20

0,08

Всього:

5000

10,05

Таблиця 2.5. Витрати сировини на сирну піцу (10 шт.)

№з/п

Найменування продукту

Необхідна кількість

Сума, гри.

1

Борошно (в/г), г

2500

3,75

2

Молоко, г

1000

0,70

3

Соус «Краснодарський», г

230

0,46

4

Сир твердий, г

900

7,65

5

Дріжджі, г

100

0,28

6

Яйця, г

80

0,43

7

Цибуля, г

120

0,11

8

Олія рафінована, г

40

0,18

9

Сіль, г

ЗО

0,01

10

Приправа, г

20

0,08

Всього:

5000

13,65

Розрахуємо річні витрати на виробництво, виходячи з того, що на місяць підприємство виготовляє 11940 піц, у т.ч.:

 • піц м'ясних - 5270 шт.;

 • піц грибних - 4225 шт.;

 • піц сирних -2445 шт.

Зазначимо також, що витрати на сировину визначаються, виходячи з цін на сировину, яку ми отримаємо від постачальників.

1. Матеріальні витрати (основні):

а) на м'ясну піцу: 5270 • 10,5/10 • 12=66402,00 грн.

б) на грибну піцу: 4225 • 10,05/10 • 12=50953,50 грн.

в) на сирну піцу: 2445 • 13,65/10 • 12=40049,00 грн. Всього витрати на основні матеріали: 157404,00 грн.

2. Витрати на допоміжні матеріали:

Таблиця 2.6. Витрати на допоміжні матеріали

з/п

Найменування матеріалу

Потреба, тис. игг.

Вартість, гри.

одиниці

всього на програму

1

Етикетки

35

0,02

700

2

Коробки для піци

35

0,12

4200

3

Фірмові наклейки

10

0,03

300

Всього

5200

Таблиця 2.7. Розрахунок часу на виготовлення виробів

№ з/п

Перелік операцій

Час проведення операцій

на 100 виробів, год.

на програму, год.

1

Обробка компонентів

2,6

3697,2

2

Змішування

1,5

2130,0

3

Обробка тіста

0,4

572,4

4

Начинка

1

1422,0

5

Випікання

1

1422,0

Всього

9243,6

3. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

Дані витрати містять основну та додаткову заробітну плату основних робітників та відрахування на соціальні заходи.

Додаткова заробітна плата основних робітників становить 24% від основної заробітної плати. Рівень відрахувань на зарплату становить 37,5% від суми основної та додаткової заробітної плати.

Таблиця 2.8. Розрахунок витрат на заробітну плату

№ з/п

Статті витрат

Сума, тис. грн.

1

Основна заробітна плата

14,4

2

Додаткова заробітна плата

3,5

3

Відрахування на соціальні заходи

6,7

Всього

24,6

4. Витрати на електроенергію для технологічних цілей.

Річний план виробництва х витрати електроенергії на одиницю продукції х вартість 1 кВт електроенергії = (11940 х 12) х 0,472 х 0,17=11496,8 грн.

Таблиця 2.9. Розрахунок вартості електроенергії на 100 штук виробів

№ з/ІІ

Найменування устаткування

Потужність, КВт/год

Кількість

Час роботи, год.

Енерговитрати, КВт

1.

Піч

18

1

1

18

2.

Тістозамішувач

20

1

1,5

ЗО

3.

Інше

2

Всього

50

5. Транспортні витрати на доставку матеріалів:

а) бензин: 172л • 12 • 1,3=2683 грн.

б) додаткові витрати на транспорт: 1155грн.

Транспортні витрати складають: 2683 + 1155 = 3838 грн., що складає 3838/157404-100%=2,4% від вартості перевезених матеріалів.

6. Амортизація основних засобів.

Суму амортизаційних відрахувань будемо нараховувати прямолінійним методом.

Амортизаційна вартість автомобіля = Первинна вартість - Ліквідаційна вартість = 50370-450 = 49920 грн.

Далі амортизаційна вартість автомобіля ділиться на кількість років корисної експ-луатації=19920:4=12480 грн. за рік.

І так за кожним видом основних засобів.

Таблиця 2.10. Розрахунок амортизації основних засобів

з/п

Найменування обладнання

Первинна вартість, грн.

Ліквідаційна вартість, грн.

Кількість років корисної експлуатації, роки

Сума амортизаційних відрахувань, грн.

1.

Автомобіль

50370

450

4

12480

2.

Машина тістомісильна

4805

90

20

236

3.

Піч для піци

10460

70x2

20

516

4.

Обладнання для піцерії

10265

150

20

506

Всього

-

-

-

13738

7. Орендна плата:

282 х 12=3384 грн.

Для розрахунку собівартості продукції необхідно визначити всі витрати, що мають місце в процесі виробництва. Витрати грошових коштів будуть здійснюватися на придбання сировини та допоміжних матеріалів, виплати заробітної плати основним робітникам, оплату енергії на додаткові витрати, пов'язані з організацією та здійсненням діяльності підприємства.

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування включають амортизаційні відрахування; експлуатаційні витрати на обладнання, транспорт, інструмент; витрати на ремонт.

Загальновиробничі витрати формуються для нашого виробництва з витрат на організацію і управління виробництвом; на опалення, освітлення, зв'язок; транспортних витрат; орендної плати та інших.

Таблиця 2.11. Виробнича собівартість піци (на програму)

№з/п

Найменування витрат

Сума, тис. грн.

1

Сировина та матеріали

162,604

2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій

-

3

Паливо та енергія на технологічні цілі

11,4968

4

Зворотні відходи

-

5

Основна заробітна плата робітників

14,4

6

Додаткова заробітна плата

3,5

7

Відрахування на соціальні заходи

6,7

8

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

21,5

а)

Амортизаційні відрахування на основні засоби

13,7

б)

Експлуатаційні витрати на обладнання, транспорт, інструмент

7,8

9

Загальновиробничі витрати

а)

Витрати на організацію і управління виробництвом

8,04

б)

На опалення, освітлення, зв'язок

0,5

в)

Транспортні витрати

3,8

г)

Орендна плата

3,3

д)

На охоронну та протипожежну безпеку

0,2

10

Втрати від браку

0,606

11

Інші виробничі витрати

-

12

Попутна продукція

-

13

Виробнича собівартість

236,6468

Використовуючи дані табл. 1, знаючи обсяги виробництва, розрахуємо виробничу собівартість одиниці продукції:

ВС=236646,8/143280=1,65грн.

Середня ринкова ціна піци на подібну продукцію складає 4,6 грн., за одиницю. Виходячи з виробничої собівартості і середньої ринкової ціни, назначимо початкову ціну на нашу продукцію - 2,61 грн. (без ПДВ)

Прийнята ціна значно нижча, ніж у конкурентів, приблизно в 2 рази, що дасть змогу завоювати більше коло потенційних споживачів даного продукту. Розрахуємо виручку від реалізації нашої продукції (без ПДВ):

В=2,61 • 143280=373960,8 грн.

Визначимо суму прибутку

П=373960,8 - (236646,8 + 13011 + 1411) = 122892 грн.

Рентабельність виробництва продукції визначиться:

Р=П/(ВС + Ва + Вз) • 100%.

Прогноз розподілених адміністративних витрат Ва = 13011 грн. розподілених витрат на збут продукції В=1411 грн. Тоді,

Р=122892/(236646,8+13011+1411) • 100%=49%.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

ПП «Смак» є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок. Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності.

Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців по приготуванню піци. Знання рецептури, технології приготування відіграє вирішальну роль у процесі формування високої якості продукції. Так, фахівці з досвідом роботи в італійській піцерії беруть участь в організації спільного бізнесу. Структура управління підприємством приведена на рис. 2.2

Директор

Бухгалтер

Маркетолог

Водій

Робітники

Вантажник

Начальник цеху

Рис. 2.2. Структура управління ПП «Смак»

Обов'язки працівників і вимоги до них:

Директор - чоловік 27 років, досвідчений фахівець у сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Широко обізнаний у сфері виробництва, добре знає місцеву промисловість.

Начальник цеху - чоловік 25 років, із вищою освітою, фахівець у сфері технології виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів із досвідом роботи не менше З років. Організовує постачання сировини та процес приготування піци.

Бухгалтер - жінка 25 років, із дипломом бакалавра про закінчення вузу за фахом "Бухгалтерський облік і аналіз фінансової діяльності" з досвідом роботи на менше 4-х років, веде усю фінансову діяльність підприємства: розрахунок доходів, нарахування і сплату податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу заробітної плати. Безпосередньо знаходиться під керівництвом директора.

Маркетолог - збирач інформації - жінка 25 років, із вищою освітою за фахом "Інформаційні технології", займається пошуком і добором необхідної інформації, робить розрахунки та відповідні висновки, займається розробкою стратегії та збутом продукції.

Таблиця 2.12. Потреба в персоналі та основна заробітна плата

№ з/п

Посада

Потреба, чол.

Посадовий оклад, грн.

1

Директор

1

500

2

Начальник цеху

1

400

3

Бухгалтер

1

250

4

Маркетолог

1

250

5

Водій

1

150

6

Вантажник

1

140

7

Робітники

8

150

Разом

14

За результатами господарської діяльності за певний період працівникам підприємства нараховується премія.

6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Цей розділ бізнес-плану має узагальнити матеріали всіх минулих частин та подати їх у вартісному виразі.

Для реалізації проекту необхідний кредит на суму 45000 грн. з бажаною ставкою 35% річних під заставу майна, а також власні кошти, які необхідно використовувати гранично-економно.

Таблиця 2.13. Основні витрати підприємства

Витрати

Сума, гри.

На придбання основних засобів

75900

На придбання основних матеріалів

157404

На придбання допоміжних матеріалів

5200

На оплату праці та відрахування на соц. заходи

24600

На енерговитрати на технологічні цілі

11496,8

На транспортні витрати

3838

У структурі собівартості річної програми:

 • змінні витрати складають 199306.8 грн.;

 • постійні витрати - 37370 грн.;

 • виробнича собівартість річної програми – 236646,8 грн.

На основі вищенаведених даних, прогнозуємо, розраховуємо, складаємо, обґрунтовуємо наступні документи:

1) Прогноз обсягів виробництва продукції:

На перший рік виробництва прогнозуємо такий випуск продукції (табл. 2.14): 366

Таблиця 2.14. Прогноз обсягів реалізації продукції на 1-й рік

№ п/п

Вид продукції

2004 рік

1

2

3

4

5

6

Всього

1

Піца м’ясна: Щоденний обсяг продажів

145

150

165

165

165

165

Місячний обсяг продажів

4550

4650

5115

5115

5115

5115

29785

2

Піца грибна: Щоденний обсяг продажів

100

120

135

135

135

135

Місячний обсяг продажів

3100

3675

4185

4185

4185

4185

23115

3

Піца сирна: Щоденний обсяг продажів

45

60

70

70

70

70

Місячний обсяг продажів

1450

1860

2170

2170

[ 2170

2170

11990

Всього: щоденний обсяг продажів

290

320

370

370

370

370

2090

Місячний обсяг продажів

8990

9600

11440

11440

11410

11440

64470

2) Розраховуємо точку беззбитковості і будуємо графік.

Точка беззбитковості - мінімальний обсяг реалізації, при якому даний бізнес скуповує вкладені в нього витрати.

Якщо обсяг реалізації нижче точки беззбитковості, то підприємство несе збитки, якщо вище - отримує прибуток.

Беззбитковий обсяг визначимо за формулою:

БО=С1/Р-С2=37370/(2,61-1,39)=30618(шт.)

С1 =37370 грн.

С2=199306,8/143280=1,39 грн.

Р=2,61 грн.

Побудуємо графік досягнення беззбитковості (рис.2.3).

P сума

(тис.грн.)

Q обсяг продукції

(тис. грн.)

100

400

300

200

20

120

140

100

60

80

40

1

2

3

4

5

6

1 - обсяг доходу від продажу;

2 - змінні витрати;

3 - постійні витрати;

4 - сукупні витрати;

5 - точка беззбитковості;

6 - зона прибутку.

Рис. 2.3. Графік досягнення беззбитковості

7. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

При розробці та написанні даного бізнес-плану проаналізована можливість виникнення кількох критичних ситуацій, які можуть негативно позначитись на роботі підприємства - можливість невдачі або непередбачених витрат (підприємницький ризик):

1) Ринковий ризик.

2) Ризик втрати майна.

3) Ризик капітальних вкладів (інфляція).

4) Ризик невиконання зобов'язань.

5) Політичний ризик.

6) Організаційний ризик.

7) Маркетинговий ризик.

Можливі джерела виникнення ризиків:

 • недостатня інформація про попит на даний товар;

 • недостатній аналіз ринку;

 • недооцінка конкурентів;

 • падіння попиту на даний товар.

Дія перерахованих ризиків може бути обмежена:

 • регулярним аналізом ринкової ситуації;

 • розробкою ефективної реклами;

 • аналізом дій конкурентів;

 • суворим контролем руху грошових і інших активів;

 • розпиленням ризиків: страхування, вкладення частини засобів у державні цінні папери.

Даний аналіз ризиків дає можливість зробити висновок про необхідність придбання страхового полісу від втрат майна внаслідок стихійного лиха. Інші ризики будуть компенсовані запроектованими заходами.

Додатки.

Так як графік досягнення беззбитковості (рис.2.3)був зроблений у текстовому редакторі Microsoft Word то тут він поданий зробленим в табличному редакторі Microsoft Excel.

Додаток №1.

Висновок

Головним завданням нашої курсової роботи було створення власного підприємства на основах бізнес-плану. Щодо самого визначення бізнес - плану, то це письмовий документ, в якому викладено суть, напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особисті управління ним.

Бізнес-план виконує як зовнішні, так і внутрішні, життєво важливі для діяльності кожного підприємства функції. При пошуках партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візитною карткою підприємця: стає можливою стандартизацією процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.

У бізнес-плані повинна міститися інформація, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства за останній рік в цілому та за структурними підрозділами, а також стратегічні напрямки розвитку підприємства на 2, 3, 5-річну перспективу. Заходи та пропозиції, викладені покупцем у бізнес-плані, враховуються в разі підписання договору купівлі-продажу.

За основу було взято виробництво піци. Показані розрахунки доводять, що новостворене підприємство буде приносити прибуток, а його виготовлена продукція є конкурентноздатною на даному регіональному ринку.

Позитивним є ще й те, що наше підприємство має досить широкий асортимент випуску продукції, воно виробляє три види піци: з м’ясом, з сиром та грибами. Слід звернути увагу на те, що ціна на нашу продукцію може бути встановлена значно нижча ніж на ринку. Це свідчить про те, що на нашому підприємстві виробнича собівартість на випуск одиниці аналогічної продукції нижча, а отже і процес організації виробництва, управління підприємством, рентабельність вища також. Смакові якості нашої піци значно перевищують смакові якості піци конкурентів. Це пов’язане з тим, що наша продукція виготовляється з найкращих продуктів довірених і здобутих визнання виробників; використовується новітня технологія по виробництву піци, а також залучений фахівець, який працював в аналогічній піцерії в Італії.

Підприємство “Смак” є конкурентноспроможним, тому що ціна продукції значно нижча, ніж у конкурентів, приблизно в два рази, що дає змогу завоювати більше коло потенційних споживачів даного продукту. Щодо рентабельності виробництва продукції, то вона становить 49%, а це є досить позитивною рисою для нашого приватного підприємства.

Отже всі попередні дані свідчать про те що наше підприємство зможе швидко стати на ноги, тим самим виправдовуючи своє створення.

Список використаної літератури

 1. Швиданенко Г. О., Покропивний С. Ф., Клименко С. М., Економіка підприємства. – К.:КНЕУ, 2000р.

 2. Харків П. С., Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес,2001р.

 3. Агафонова Л. Г., Рога О. В., Підготовка бізнес-плану: практикум., - К.: “Знання”, КОО, 2001р.

 4. Примак Т. О., Економіка підприємства.-К.: Вікар,2001р.

 5. Покропивний С. Ф., Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес, 2001р.

 6. Шегда А. В., Економіка підприємства. - К.: “Знання”, НОО, 2001р.

 7. Покропивний С. Ф., Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2001р.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: