Бизнес план по впровадженни установки для выделения насиння овоче-баштанних культур

БІЗНЕС ПЛАН ПО ВПРОВАДЖЕННІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІННЯ ОВОЧЕ-БАШТАННИХ КУЛЬТУР

1. Резюме

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СГТОВ) ім. Т.Г. Шевченко Березнегуватського району Миколаївської області розташоване в правобережній частині центрального степу України, пропонується шляхом розробки та вдосконалення машини по виділенню насіння овоче-баштанних. Розроблена машина допоможе скоротити затрати праці, затрати на придбання насіння, що в цілому вплине на зниження собівартості продукції що виробляться. Але найголовніше те, що дана машина покращить процес механізації виділення насіння овоче-баштанних.

Завдяки невеликій вартості установки планується окупити установку в перші три роки, за рахунок високої вартості насіння на ринку України.

2. Опис підприємства

СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко Березнегуватського району віддалене від обласного центру на 100 км. До ближньої залізничної станції Березнегувате12 км, на якій розміщений елеватор. Йому господарство реалізує зерно або здає на зберігання. Основні пункти збуту продукції  Березнегуватський маслозавод, ковбасний цех, Мурахівський консервний завод.

Галузь рослинництва СГТОВ ім. Т.Г.Шевченко займає одне з провідних місць в господарстві. Основну частину посівів складають зернові культури, у середньому 61 %. Господарство має досить високий відсоток технічних культур, особливо соняшник. Велика доля сільгоспугідь в 2009 році відведена під пари, що обумовлено вирощуванням соняшника та необхідністю додержання сівозмін. Економічна ефективність і користування землі в значній мірі залежить від структури паїв. Структура посівних площ відповідає спеціалізації господарства. В структурі земельних угідь СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко найбільшу питому вагу мають сільськогосподарські угіддя. За 2009 р. площа сільськогосподарських угідь склала:

  • ріллі – 3019 га;

  • сади та виноградники – 34 га;

  • ставки – 8 га;

  • пасовища та сінокоси – 24 га.

В структурі сільськогосподарських угідь найбільшу питому вагу займає рілля. На другому місці багаторічні насадження, які включають в себе: сади та виноградники.

У 2011 р. господарство планує обсяг вироблення овочевих культур, особливо баштанних (дині, огірків). Збільшення обсягів овочевих культур планується за рахунок зменшення площ посіву зернових культур. Сенс збільшення випуску баштанних культур заключається в наявності ринків збуту насіннєвої продукції.

Загалом господарство виробило валової продукції всього у 2009 р. – 860.8 тис.грн., збиток всього склав – 51,3 тис.грн. із рівнем рентабельності (5,3%). Вироблено валової продукції на одного середньорічного працівника 7,9 тис.грн.

На даному етапі підприємство забезпечено робочою силою на 97% із загальною кількістю працюючих в сільському господарстві – 262 робітники. В напружені часи збирання врожаю у СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко компенсує нестачу ресурсу залученням школярів та найманням робітників з інших областей, районів, сел.

СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко має всі передумови для подальшого стабільного економічного розвитку, нарощування темпів збільшення випуску товарної продукції.

3. Маркетинговий план

СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко намагається збільшувати обсяги виробництва овоче-баштанних культур, що може у подальшому позитивно вплинути на збільшення обсягів прибутку господарства. В господарстві маються всі умови і можливості для розширення випуску обсягів цієї продукції.

Потенціальний споживач – фірма “Чумак” із задоволенням купуватиме томати та огірки при відповідній якості по високим цінам та великими оптовими партіями, що є вигідним для господарства. Середні ціни продукції, що реалізувалася у СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко оптовими партіями у 2009 р. склали:

  • Диня – 800 грн. за тону;

  • Огірки – 750 грн. за тону.

Господарство має добрі ділові стосунки з фірмою “Чумак”. Взаємна довіра між діловими партнерами є гарантією успішного втілення плану по збільшенню обсягів виробництва овоче-баштанних. Фірма “Чумак” – стабільний лідер виробництва продукції на ринку України, що є рідкістю для нашого часу. Гарантована порядність у всіх відносинах, що є заставою успіху у досягненні поставленої мети.

Наступного року (2011) господарство планує покращити якість виробляємої продукції, особливо дині та огірків, за рахунок придбання засобів захисту рослин та догляду за ними.

Головною проблемою є висока вартість насіннєвого матеріалу відповідної якості. Установка, що розробляється допоможе господарству зменшити витрати на придбання насіннєвого матеріалу. СГТОВ ім. Т.Г. Шевченко планує виробляти насіння власними силами, але відсутність механізованого процесу виробництва в значній мірі гальмує впровадження цього процесу.

Установка, що розробляється передбачає механізацію виділення насіння овоче-баштанних культур, особливо дині, що в значній мірі полегшить виробництво насіння, скоротить затрати праці, зменшить витрати виробництва, в цілому зменшуючи собівартість одиниці продукції.

Планові обсяги продажу по споживачам продукції наведені в табл. 1.1

Таблиця 1.1

Планові обсяги продажу продукції овоче-баштанних культур

Види продукції

Валовий збір, ц.

Обсяг товарної продукції

Середня ціна реалізації, грн./ц.

Споживач

Диня

Огірки

18100

5000

14100

4100

80

75

Чумак

Чумак

4. Виробничий план

Виробництво насіння овоче-баштанних на даний момент взагалі не механізовано і впровадження даної установки приведе до зменшення затрат на виробництво насіння овоче-баштанних в цілому (матеріальні затрати, затрати праці, часу та інші). Дана машина не має аналогів і впроваджуватиметься вперше у виробництво.

Машина по виділенню насіння овоче-баштанних (подрібнювальний пристрій) складається з давильного низько інерційного барабану на якому встановлені бичі. Конструкція барабана дає можливість змінювати кут нахилу бичів та їх кількість. Пристрій обладнаний змінною решітною декою, що дає можливість регулювати чистоту виходу насіння. За рахунок зміни зірок на веденому та ведомому валах регулюється частота обертання барабана

Оскільки установка досить універсальна і призначена для виділення насіння в цілому овоче-баштанних культур. Тому машину господарство може використати у власних цілях, а замовити її виконання у найближчого виробника сільськогосподарської техніки ВАТ “Херсонські комбайни” м. Херсон.

Підприємство може гарантувати точність і надійність виконання виробничої установки, бо має повномасштабне обладнання, яке дозволяє з відповідною точністю зробити установку по технічним кресленням.

Якщо порівнювати запропоновану машину із найближчими аналогами по виробництву насіння овоче-баштанних культур, можна навести такі показники табл.1.2, що характеризуватимуть запропоновану машину у порівняні з іншими. Економічні розрахунки для базового та нових проектів виконані за допомогою табличного редактору “Microsoft Excel”.

Продуктивність за годину змінного і експлуатаційного часу визначали розрахунковим шляхом по таким формулам:

; (1.1)

; (1.2)

де – продуктивність за 1 годину основного часу, т/год;

– коефіцієнт використання робочого часу зміни;

– коефіцієнт готовності.

Величини і приймали за даними агротехнічних вимог на модернізацію.

Для визначення проекту оптової ціни лінії, що модернізується використовували залежність

, (1.3)

де , оптова ціна відповідно нового і базового варіантів технологічного обладнання лінії, грн;

, маса відповідно нового і базового варіантів лінії, кг;

– нормативний коефіцієнт, що враховує складність конструкції та залежить від кількості технологічних складових лінії.

Балансову ціну лінії для виділення насіння солодкого та гострого перцю в новому і базовому варіантах, визначали як

, (1.4)

де – коефіцієнт переводу оптової ціни в балансову, що враховує додаткові затрати на транспортування, монтаж та налагодження лінії.

Річний (сезонний) об`єм робіт лінії визначали за формулою

, (1.5)

де – річне завантаження, год.

Після визначення вищеназваних показників для серійної та експериментальної лінії були отримані вихідні дані для розрахунку економічної ефективності, які наведені в табл. 1.2.

Табл.1.2

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності

Найменування показників

Позначення

Один. виміру

Базовий

Новий

Продуктивність за 1 годину основного часу

Q0

т.

5

6,5

Продуктивність за 1 годину змінного часу

Qсм

т.

4,25

5,525

Продуктивність за 1 годину експлуатаційного часу

Qэ

т.

4,75

0,752

Сезонний наробіток:

Wсез

т.

120

120

Оптова ціна

Цо

грн.

23200

21000

Балансова ціна

Ц

грн.

21500

19100

Заплановані витрати на виробництво продукції овоче-баштанних культур матиме таку структуру, що наведено в табл.1.3.

При впровадженні даної установки у вирощування овоче-баштанних культур в господарстві допоможе суттєво знизити витрати на виробництво цих видів продукції тому, що суттєву складову собівартості продукції становлять витрати на закупівлю елітних сортів насіння. Вартість такого насіння досить висока, а господарство зможе власними силами виробляти насіння овоче-баштанних культур у власних цілях.

Таблиця 1.3

Склад та структура собівартості баштанних культур

Статті витрат

Продукція

грн..

%

Витрати на оплату праці

7,74

15

Відрахування на соціальні заходи

2,84

5

Насіння та садивний матеріал

3,13

6

Добрива

5,23

10

Заходи захисту рослин

8,7

17

Роботи та послуги

4,18

8

Витрати на утримання основних засобів

9,64

18,5

Інші витрати

2

4

Непродуктивні витрати

2,84

5

Витрати на управління та обслуговування виробництва

6

11,5

Разом витрати (виробнича собівартість)

52,3

100

Фактично рівень собівартості у 2008 році склав 59,5 грн.. Відповідно до вище розрахованої планової собівартості за рахунок зниження витрат придбання насіння на 7,2 грн. на 1 ц., ми зменшили рівень собівартості до 52,3 грн.

Ефективність механізації процесу виділення насіння овоче-баштанних культу в порівнянні з базовим технологічним процесом виділення насіння зводиться до скорочення експлуатаційних утримок і капіталовкладень за рахунок підвищення продуктивності технологічного обладнання і скорочення технологічного процесу подрібнення насіннєвих плодів.

Оскільки при механізації будь-якого виробничого процесу головною метою є зниження витрат людської праці, то перед усім визначили трудомісткість базового і нового процесів по формулі:

, (1.6)

де – затрати праці механіків (операторів);

– затрати праці робочих, обслуговуючих лінію, які визначалися:

; , (1.7)

де , кількість обслуговуючих механіків і робочих, відповідно.

Річне зниження затрат праці у процесах, що порівнювалися, визначено за формулою:

. (1.8)

Ступінь зниження витрат праці визначали за формулою:

. (1.9)

Річний економічний ефект від впровадження нової лінії

, (1.10)

де Е – нормативний коефіцієнт ефективності.

Термін окупності нової лінії визначався як

. (1.11)

Для визначення річного економічного ефекту безпосередньо від впровадження нової машини для отримання насіння дині та огірка використали формулу:

, (1.12)

де – коефіцієнт, що враховує ефективність роботи нової машини для отримання насіння дині та огірка у складі конструкції лінії з виділення насіння овоче-баштанних культур;

, – маса відповідно лінії і нової машини для отримання насіння солодкого та гострого перцю.

Після визначення економічного ефекту розраховувався термін окупності обладнання. Результати показників економічної ефективності зведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Економічні показники ефективності установки по виділенню

насіння овоче-баштанних культур

Найменування показників

Позначення

Одиниці виміру

Кавуни

Річна економія праці

Ступінь зниження затрат праці

Річний економічний ефект від впровадження установки

Строк окупності лінії

Эт

Стр

Эг

Z

люд.год

%

тис.грн.

років

144

30

1,68

0,6

5. Фінансовий план

Для втілення в життя даного проекту необхідні кошти у розмірі 10199,04 грн., що забезпечить впровадження машини по виділенню насіння овоче-баштанних у виробничий процес господарства.

Останні декілька років підприємство було збитковим, але нова реформація і перехід його фактично у приватний стан, передбачається залучати необхідні кошти за рахунок внесків нових акціонерів (власників підприємства), адже введення нової машини по виділенню насіння овоче-баштанних, безпосередньо вплине на підвищення ефективності виробництва насіння цих культур у господарстві в цілому. По-перше ми зможемо реалізовувати насіння власного виробництва, яке користується великим попитом. По-друге це дасть змогу вирощувати кавуни з насіння власного виробництва, що значно зменшує собівартість вирощуваної продукції, яка становитиме – 52,3 грн./ц. з очікуваним прибутком 27,7 грн./ц.

Собівартість одиниці виробленої продукції на машині по виділенню насіння овоче-баштанних становить 39,125 грн. за 1 кг. Передбачається в перший рік виробити 200 кг. насіння овоче-баштанних культур з плануємою ціною реалізації в середньому - 120 грн. за 1 кг. Тоді загальна виручка від реалізації становитиме 10800 грн. з врахуванням того, що більша частина виробленого насіння (55%) використовуватиметься у власних цілях. Прибуток від реалізації насіння становитиме 2975 грн.

Основні економічні показники бізнес-плану приведені в табл. 1.5

Таблиця 1.5

Основні економічні показники бізнес-плану

Показники

2009 р.

За бізнес-планом

Виробництво кавунів, ц.

17100

18100

Реалізація кавунів, ц.

16000

14100

Рівень товарності, %

93,5

77,9

Виручка від реалізації, грн.

1280000

112800

Собівартість реалізованої продукції, грн.

952000

737430

Прибуток, грн.

328000

390570

Рівень рентабельності, %

34,5

52,9

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: