Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

063-295

Бухгалтерський облік в галузі

народного господарства

Рекомендовано методичною комісією

економічного факультету як конспект

лекцій для студентів спеціальності

7.050.106 “Облік і аудит” заочної

форми навчання

Рівне - 2001

Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів V курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001, - с.

Упорядник: С.О. Левицька, канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск І.Д. Лазаришина, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту.

Тема 1. Особливості діяльності та облік основних операцій підприємств роздрібної торгівлі

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат, що раніше включались до витрат обігу, згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 “Доход від реалізації робіт та послуг”.

2. Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

 • включення до собівартості придбаних товарів (“прямий метод”);

 • урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – “метод розподілу”).

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів

п/п

Зміст операцій

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою

1.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

631

3.

Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком

631

311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”

для обліку попередньої оплати

4.

Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам

371

311

5.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

6.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

7.

Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати

644

631

8.

Зараховано раніше перерахований аванс

631

371

б) без застосування рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”

9.

Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам

631*

311

10.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

11.

Оприбутковано товари і тару

281

284

631

12.

Відображено суму ПДВ

644

631

3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%

13.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

4. Придбання товарів за готівковий розрахунок

14.

Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

372

301

15.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

372

284

372

16.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

372

5. Придбання товарів за імпортом

17.

Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:

281

632

18.

Відображено мито

281

377

19.

Відображено митні збори

281

377

20.

Відображено акцизний збір за підакцизними товарами

281

377

21.

Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:

- видача векселя

- погашення векселя

- включення суми векселя до податкового кредиту

641

377

643

621

621

641

641

311

641

643

6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податки, що зазначені в п.5)

22.

Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги

281

631

23.

Відображено страхування ризиків транспортування запасів

281

655

24.

Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами

281

631

25.

Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:

- вартість пально – мастильних матеріалів

281

203

- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами

281

631

- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

- амортизація транспортних засобів

281

131

- витрати на ремонт власного транспорту

281

631, 661, 201

- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження

281

201

- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів*

281

372,631

26.

Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

3.Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства і є елементом його облікової політики:

 1. по кожному моменту відвантаження;

 2. за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації товарів

№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

1.

Передано товари зі складу роздрібної мережі:

а) якщо облік товарів на складі ведеться за продажними цінами

б) якщо облік товарів на складі ведеться за первинною вартістю

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів

282

281

282

281

282

285

2.

Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий рахунок

- з оплатою чеками банків

- з оплатою за кредитними картками

301

702

331

702

333, 334

702

3.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

4.

Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами

902

282*

2. Реалізація товарів дрібним оптом

5.

Отримано попередню оплату від покупців

311

681,361

6.

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

7.

Проведено відпуск товарів покупцям

681, 361

702

8.

Відображено суму ПДВ

702

643

9.

Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами

902

281

10.

Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів

902

285

Запис методом “червоного сторно”

11.

Визначено фінансовий результат від операції продажу

702

791

791

902

4. Облік повернення товарів , уцінки товарних запасів

на кінець звітного періоду

Повернення товарів

При поверненні товарів здійснюється облік:

 1. Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.

 2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.

 3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.

 4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.

Уцінка товарів

В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки Дт 281 – Кт 716.

 1. Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

З прийняттям ПБО 9 “Запаси”, ПБО 16 “Витрати”, нового Плану рахунків, Інструкції №291 в обліку витрат підприємств торгівлі сталися зміни. Згідно з ПБО 16 ці витрати називаються не витратами обігу, а витратами, пов’язаними з операційною діяльністю.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю:

 1. Поділяються на адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати і групуються за 5 економічними елементами. Їх склад регламентується ПБО 16 “Витрати”.

 2. Витрати за видами (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) обліковуються на однойменних рахунках класу 9 “Витрати діяльності”. Витрати за економічними елементами обліковуються на рахунках класу 8 “Витрати за елементами”.

 3. Не розподіляються між реалізованими і нереалізованими товарами, а повністю списуються на витрати періоду. Крім того, витрати, пов’язані з придбанням товарів, не відображуються у складі витрат операційної діяльності, а включаються в первісну вартість товарів.

 4. У балансі не відображаються. Інформація про витрати операційної діяльності наводиться в розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

5. Спрощена методика обліку (без застосування рахунків класу 9).

Згідно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат можуть використати такі рахунки класу 8 “Витрати за елементами”: 80 “Матеріальні витрати”, 81 “Витрати на оплату праці”, 82 “Відрахування на соціальні заходи”, 83 “Амортизація”, 84 “Інші операційні витрати” зі щомісячним списанням сальдо цих рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 “Витрати діяльності”: 92”Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Далі суми витрат, облічені на рахунках 92, 93, 94, списуються на рахунок 79 “Фінансові результати”: Дт 791 – Кт 92, 93, 94.

Суб’єктам малого підприємництва дозволено для обліку витрат використовувати рахунки тільки класу 8, минаючи рахунки класу 9, зі щомісячним списанням у дебет рахунка 79 сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 2. Організація обліку на підприємствах

громадського харчування

1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3. Закупівля товарів та облік складських операцій

 1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах

громадського харчування

Громадське харчування – це відокремлена галузь торгівлі, що спеціалізується на:

 • виробництві харчів, тобто продукції, призначеної для негайного вживання;

 • обслуговуванні процесу споживання;

 • виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів;

 • продажу продукції споживачам.

На підприємствах громадського харчування (ПГХ) для відображення господарських операцій водночас можуть застосовуватися як рахунки, призначені для обліку операцій у торгівлі (субрахунки рах. 28), так і суто виробничі рахунки (20, 23, 24, 25, 26 тощо).

Можна виділити такі основні частини собівартості:

 • витрати виробництва;

 • витрати обігу;

 • витрати споживання (обслуговування).

У сфері громадського харчування головним валовим показником є товарооборот.

Роздрібний товарооборот – це, як правило, обсяг продажів напівфабрикатів власного виробництва, а також кулінарних та кондитерських виробів іншим підприємствам.

Другим важливим показником у сфері громадського харчування є показник валової продукції громадського харчування, який розраховується як сума реалізованих торгових націнок.

Уся продукція громадського харчування складається з:

 • продукції власного виробництва;

 • купованих товарів.

Кулінарні вироби та напівфабрикати, придбані на стороні для подальшого продажу без додаткової обробки, також повинні обліковуватись як куповані товари.

Власні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, а також куповані товари підлягають обліку у вагових одиницях, а обідня продукція – поштучно, в асортиментному розрізі страв.

Рах. 285 доцільно вводити тоді, коли виписується остання видаткова накладна. На підприємствах громадського харчування, незалежно від кількості складських, виробничих і торгових приміщень, організація зберігання , виробництва і продажу зводиться до однієї із трьох схем:

1) якщо зберігання, виробництво і продаж зосереджені в одному приміщенні, то рах. 285 вводиться в облік одразу при оприбуткуванні товарів;

2) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються для приготування страв, то рах. 285 може бути введений або при оприбуткуванні на склад, або на етапі передачі у виробництво;

3) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються в буфет чи іншу роздрібну точку, щоб звідти готові до вживання вироби передати особі (бригаді), яка обслуговує відвідувачів, то рах. 285 може бути введений на будь-якому етапі переміщення товарів.

Формування валового прибутку (збитку)

Враховуючи велику незручність застосування на підприємствах громадського харчування такого поширеного методу оцінки товарів (продукції), за яким до їх роздрібної ціни передчасно, ще до моменту продажу, додається ПДВ, подаються такі схеми бухгалтерських проведень з формування фінансового результату, які цілком відповідають вимогам наших національних стандартів бухгалтерського обліку запасів.

Дуже часто на одному і тому ж підприємстві громадського харчування може одночасно відбуватися як пільгове, так і не пільгове харчування. Прикладом може слугувати шкільна їдальня, де харчуються як учні школи, так і сторонні особи.

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

Загальна схема бухгалтерських проведень з формування валового прибутку (збитку) для підприємств громадського харчування показана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку фінансового

результату діяльності ПГХ

п/п

Бухгалтерські записи

Значення суми, яка проводиться в реєстрах

Частота виконання записів

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

282

631

На суму вартості придбаних товарів

Щодня, за фактом надходження товарів

2

282

285

На суму торгової націнки

Одночасно з пров. 1

3

23

66, 65

13, 20

22, 25

372,377

На суму нарахованих прямих витрат (зарплата, страхові збори, амортизація основних виробничих запасів, плата за електроенергію і комунальні послуги, безпосередньо пов’язані з виробництвом, зношення спецодягу тощо)

У міру необхідності за фактом понесених витрат

4

301

702

На суму обсягів реалізації за готівку

Щодня на підставі касових звітів

5

702

791

На суму виручки, визнаної доходом

Один раз на місяць

6

902

23

На суму фактично понесених (нарахованих) витрат в частині, що припадає на реалізовану продукцію

Один раз на місяць

7

902

282

На суму продажної вартості реалізованих товарів (готової продукції)

Щодня або раз на місяць

8

902

285

На суму реалізованих торгових націнок (згідно з розрахунком, виконаним відповідно до п. 22 ПБО 9)

Один раз на місяць

9

791

902

На величину собівартості реалізованих товарів (продукції)

Один раз на місяць

Загальна схема бухгалтерських проведень операцій закупівлі за готівку через касу підприємства показана в таблиці 2.

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій придбання

запасів за готівку через касу

п/п

Зміст операції

Документування операції

Облік

Бухгалтерський

Податковий

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

На суму вартості товарів (с/г продукції)

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

372

Витрати

2

На суму фактичної оплати

Касовий звіт

372

301

1

На суму вартості товарів (с/г продукції), без урахування ПДВ

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

377

Витрати

2

На суму ПДВ, зазначеного в податковій накладній

Податкова накладна, видана фізичною особою – платником ПДВ

641

(ПДВ)

377

3

На суму фактичної оплати цій особі (п.1 + п.2)

Касовий звіт

377

301

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ,2000 – 480стор.

Тема 3. Облік у житловому господарстві

1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

1. Особливості ведення бухгалтерського обліку в житлових організаціях

Державний житловий фонд, суспільний житловий фонд, фонд житлово-будівельних кооперативів, приватний житловий фонд, що належать громадянам на правах особистої власності, становлять систему належності житлового фонду, що склалася. Ця система закріплена в Основах житлового законодавства.

Цей фонд обслуговують житлово-експлуатаційні організації, основні вимоги до яких записані в Житловому кодексі України.

Відповідно до нового Плану рахунків, витрати житлової організації враховуються на рахунку 23 “Виробництво” з відповідними субрахунками, які житлова організація відкриває самостійно.

До доходів житлової організації зараховують:

 • орендну плату;

 • квартирну плату і відшкодування експлуатаційних витрат;

 • надходження від підприємств і організацій за обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання;

 • збори з орендарів за відшкодування експлуатаційних витрат;

 • надходження від прийнятих на обслуговування будинків житлово-будівельних кооперативів;

 • інші доходи.

Склад витрат підприємств житлового господарства затверджений Постановою №939. До нього входять такі статті:

 • утримання обслуговуючого персоналу;

 • утримання домогосподарства;

 • амортизація (знос) основних фондів, крім житлового фонду;

 • капітальний ремонт основних фондів, крім житлового фонду;

 • поточний ремонт житлового фонду;

 • експлуатація ліфтів;

 • утримання апарату управління;

 • інші прямі витрати.

Підприємства житлового господарства, пов’язані з утриманням будинків і при будинкових територій, включають до складу витрат тільки ті витрати, які підлягають відшкодуванню в складі тарифів на квартирну плату й експлуатаційних витрат орендарями.

Орендарі і квартиронаймачі, крім експлуатаційних витрат, оплачують також і цільові витрати, тобто витрати на комунальне обслуговування, через житлову організацію.

До цільових витрат належать:

 • водопостачання;

 • центральне опалювання;

 • електропостачання;

 • газопостачання;

 • каналізація.

Облік доходів житлова організація веде на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. Прибутки від оренди не житлових приміщень враховуються на субрахунку 714 “Дохід від операційної оренди активів”. Облік витрат ведеться на рахунку 23 “Виробництво” з відкриттям субрахунку підприємством самостійно з подальшим списанням цих витрат на субрахунок 23 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”. Адміністративні витрати враховуються на рахунку 92 “Адміністративні витрати” і списуються безпосередньо на субрахунку 791 “Фінансовий результат від звичайної діяльності”.

Облік витрат і доходів з комунального обслуговування квартиронаймачів здійснюється окремо від витрат і доходів з квартплати на рахунку 23 “Виробництво” на окремому субрахунку, що відкривається самостійно підприємством. За дебетом цього субрахунку відображаються витрати житлової організації комунального обслуговування. У кредиті знаходять своє відображення цільові збори, нараховані квартиронаймачем на покриття цих витрат. Треба врахувати, що витрати на комунальні послуги мають бути повністю відшкодовані квартиронаймачами і орендарями, такі витрати і збори не відображаються на рахунках результатів діяльності житлової організацій.

2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

Типові проведення з обліку доходів і цільових надходжень житлово-експлуатаційного господарства показані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку типових операцій житлового господарства

п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Облік доходів

1

Нарахована квартплата за тарифами з ПДВ

377

703

2

Нарахована орендна плата за не житлові приміщення з ПДВ

377

713

3

Нарахована сума зборів за не житлові приміщення для відшкодування експлуатаційних витрат з ПДВ

377

713

4

Нараховані різні суми зборів для покриття витрат житлової організації з ПДВ

377

703

5

Відображення розрахунків за податковими зобов’язаннями з ПДВ від суми квартплати

703

643

6

Відображені розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ від сум оренди

713

643

7

Надійшли платежі від квартиронаймачів

311

377

8

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641 (ПДВ)

На підтримку житлово-комунальної сфери Президент України підписав Указ №234/99, яким знову був введений “касовий” метод при обчисленні податкових зобов’язань і податкового кредиту. Податкові зобов’язання виникають у підприємства в момент отримання коштів, а податковий кредит – у момент списання коштів з поточного рахунку в національній валюті.

В базу обкладення ПДВ включається вся сума оплати за житлово-комунальні послуги за регульованим тарифом.

Список використаних джерел

1. Постанова Верховної Ради України від 18.03.99р. №512-ХІV “Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.98р. №939 “Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і при будинкових територій”.

Тема 4. Організація обліку на автотранспортних підприємствах

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

2. Облік оренди транспортних засобів

3. Облік бланків транспортної документації

4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

Основні засоби можуть надходити на автотранспортні підприємства в порядку капітальних інвестицій, внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу, шляхом придбання основних засобів у постачальників і капітального будівництва, в результаті безоплатного отримання від інших підприємств. Крім того, підприємство може отримати в тимчасове користування основні засоби іншого підприємства в порядку оренди на певний строк за договором.

Придбання автомобіля у юридичної особи на території України

Усі платежі, що стягує ДАІ при оформленні права власності, відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля.

Якщо витрати по доставці автомобіля не включаються до його ціни, а доставка здійснюється самовивезенням, то на збільшення вартості відносяться всі витрати, понесені при доставці: використані паливно-мастильні матеріали, заробітна плата водіїв та відрахування на соціальні заходи тощо.

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації ( таблиця 1).

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку придбання

автомобіля в юридичної особи

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість придбаного автомобіля без ПДВ

152

631

2

Сума ПДВ

641

631

3

Введено в експлуатацію автомобіль

105

152

Облік внесення автомобіля до статутного капіталу

Оціночна вартість майна, що вноситься до статутного капіталу, погоджується із засновниками підприємства. Якщо відсутні документи, які підтверджують вартість цього майна, вартість визначається засновниками, про що складається Протокол зборів засновників. Якщо засновники не можуть дійти спільної думки з оцінки майна, то проводиться експертна оцінка.

При отриманні автомобіля в результаті внеску до статутного капіталу податкові зобов'язання не виникають. Отримувач основних засобів за умовою їх використання у виробничій діяльності може нараховувати на них амортизацію (таблиця 2).

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку внесення автомобіля до статутного капіталу

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

Відображено заборгованість засновників по внескам до статутного капіталу

46

40

2

Внесено новий автомобіль до статутного капіталу

105

46

Облік безоплатного отримання автомобіля

Безоплатна передача автомобільних засобів від підприємства фізичній особі здійснюється на підставі договору даріння, який укладається в письмовій формі.

Автомобіль, отриманий безоплатно, обліковується за вартістю, яка вказана в документах на передачу; тобто первісна вартість безоплатно отриманих, основних, засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, відображається на субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”.

У випадку безоплатного отримання підприємством необоротних активів дохід визначається виходячи з суми амортизації таких активів одночасно з її відображенням на субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” (таблиця 3).

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку безоплатного отримання автомобіля, який був в експлуатації

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з оприбуткуванням автомобіля

152

685

2

Внесено плату за державну реєстрацію та понесено інші витрати, пов’язані з придбанням автомобіля

685

311

3

Оприбутковано автомобіль за вартістю, зазначеною в документах на передачу або в оціночному акті

105

424

4

Відображено суму зносу

105

131

5

Віднесено на збільшення вартості об’єкту витрати, пов’язані з його оприбуткуванням

105

152

2. Облік оренди транспортних засобів

Орендні операції проводяться на підставі договору оренди, укладання якого можливе лише із власником автомобіля або з особою, яка має належним чином оформлену та нотаріально завірену довіреність.

Технічний стан автомобіля відображається в акті технічного огляду, копія якого є невід’ємною частиною договору. До договору також додається акт приймання-передачі транспортного засобу.

Оскільки в договорі оренди зазначається вартість орендованого автомобіля, то для її визначення необхідно провести експертну оцінку.

Прийняті в оперативну оренду транспортні засоби обліковуються у орендаря за інвентарними номерами орендодавця і відображаються в бухгалтерському обліку наступними проводками (таблиця 4).

Таблиця 4.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого

автомобіля (операційна оренда)

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Прийнято автомобіль в оперативну оренду

01

-

2

Нарахована орендна плата

92

685

3

Відображено ПДВ

641

685

4

Перераховано орендну плату

685

311

Автомобіль, переданий у фінансову оренду, включається до складу основних засобів орендаря і відображається у нього наступними записами (таблиця 5 ).

Таблиця 5.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (фінансова оренда)

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Отримано у фінансову оренду автомобіль за оцінкою, погодженою з орендодавцем

105

531

2

Відображено поточну заборгованість за об'єкт оренди

531

611

3

Сплачено орендну плату

377

311

4

Зменшено поточну заборгованість за фінансовою орендою

611

377

5

Нараховано амортизацію

91

131

При викупі орендарем транспортного засобу, як об’єкта фінансової оренди, після закінчення її терміну оренди, орендодавець на підставі документів на оплату кредитує рахунок 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” в кореспонденції з рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” на залишкову вартість об’єкта оренди.

3. Облік бланків транспортної документації

Бланки первинної транспортної документації обліковуються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю їх придбання по дебету рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунок 209 “Інші матеріали".

В бухгалтерському обліку оприбуткування і списання бланків транспортної документації відображаються наступним чином (таблиця 6).

Таблиця 6.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування та списання бланків транспортної документації

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Оприбутковані комплекти товарно-транспортних накладних

209

631

2

Оприбутковано бланки подорожніх листів

209

631

3

Відображено суму ПДВ

641

631

4

Списано в кінці періоду:

- комплекти товарно-транспортних накладних

- подорожні листи

91, 92

209

91, 92

209

Бланки, що є документами суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку” за ціною не менше 0,1 мінімальної заробітної плати.

4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

Основними завданнями обліку витрат на АТП є: своєчасність, повне і правильне визначення витрат на перевезення за статтями витрат і елементами витрат, при порівнянні їх з плановими в перерахунку на фактичний обсяг перевезень, розрахунок собівартості виконаних робіт і послуг за їх окремими видами та в цілому на підприємстві; виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості перевезень; точне відображення всіх невиробничих витрат і втрат з метою їх ліквідації в подальшому.

АТП, як і інші підприємства, можуть здійснювати операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, при цьому виникають відповідні витрати, які відображаються відповідно до ПБО 16 “Витрати”.

Операційна діяльність АТП полягає у здійсненні процесів постачання, виробництва і збуту.

Процес постачання на автотранспортному підприємстві полягає в купівлі палива, матеріалів, запасних частин та інших матеріальних цінностей, необхідних для нормальної експлуатаційної діяльності.

Процес виробництва на автомобільному транспорті полягає в здійсненні транспортного процесу (перевезення), в результаті якого готова продукція як така не утворюється. Продукцією АТП виступає сам процес переміщення вантажів і пасажирів, на стадії якого засоби праці, предмети праці і сама праця вступають у взаємозв’язок.

Процес виробництва поступово переходить у стадію збуту, на якій здійснюються розрахунки із замовниками за надані їм послуги по перевезенню і формуються фінансові результати.

Для відображення доходів від надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства, застосовується рахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Фактичні витрати на поставку продукції, до відпускної ціни якої включено суму відшкодування витрат на поставку такої продукції до станції (пристані) призначення, якщо розрахунки за неї проводяться безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутової організації), відображаються на рахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”, Витрата на експлуатацію автомобільного транспорту, що перебуває на балансі підприємства, відображаються на балансовому рахунку 23 “Виробництво”.

Порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг ввезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства показаний в таблиці7.

Таблиця 7.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено договірну вартість надання послуг

36

703

2

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

3

Відображено чистий дохід від наданих послуг

703

791

4

Списано фактичні витрати на експлуатацію автотранспорту

903

791

23, 91

903

5

Отримано грошові кошти за надані послуги

31

36

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

Згідно з Планом рахунків усі підприємства для відображення доходів від автомобільних перевезень вантажів та пасажирів застосовують субрахунок 703.

Для збору об’єктивної інформації про фінансовий стан і результати діяльності на підприємствах необхідно вести відокремлений облік операцій з перевезення вантажів та пасажирів. Не менш важливо вести відокремлений облік реалізації послуг за пільговими і не пільговими перевезеннями.

Для ведення відокремленого обліку слід застосовувати субрахунки третього і четвертого порядку.

Відокремлений облік витрат на кожний вид перевезень, так само як і облік доходів, може бути досягнутий у результаті використання субрахунків (рахунків третього, четвертого порядку).

При перевезенні пасажирів в автобусах і легкових маршрутних автомобілях-таксі доходи відображаються за вирахуванням страхового внеску, який стягується з пасажирів міжобласних ліній.

У бухгалтерському обліку суми страхового збору не є доходом перевізника, оскільки вони надходять за агентським договором на користь страхувальника. Вони акумулюються до перерахування страхувальникові на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Лише в тому разі, коли згідно з агентською угодою перевізник за оформлення страхових полісів отримує від страхувальника винагороду, сума винагороди буде вважатись доходом перевізника від послуг, що надаються, і обліковуватись на субрахунку 703.

Відображення фінансового результату автомобільних перевезень, робіт і послуг на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з визначенням фінансового результату

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Реалізація автомобільних перевезень

1

Здача в банк на інкасо рахунків за перевезення

361

703

2.

Відображено внесення виручки від перевезення пасажирів в маршрутних автобусах, легкових маршрутних автомобілях-таксі, вантажних і легкових автомобілях.

Одночасно нарахована сума страхового внеску

301

301

703

685

3

Відображено суму ПДВ

703

641

4

Відображено відшкодування замовниками добових і квартирних витрат водіїв, залізничного тарифу

361

372

5

Здача в банк на інкасо рахунків за перегін нових і відремонтованих автомобілів. Шляхові перевезення вантажів

361

703

6

Відображено собівартість реалізованих автомобільних перевезеннях

903

23

7

Визначено фінансовий результат

791

703

903

791

Реалізація транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних

Робіт

8

Здача в банк на інкасо рахунків за роботу

361

703

9

Здача замовниками рахунків за виконані роботи для зарахування на рахунок отриманих від них планових платежів

361

703

10

Відображено суму ПДВ

703

641

11

Списано витрати по реалізованих роботах

903

23

12

Визначено фінансовий результат від реалізації робіт

79

703

903

79

Реалізація послуг нетранспортного характеру

13

Відображено реалізацію стороннім покупцям продукції допоміжним виробництв, матеріалів, палива для легкових автомобілів, які використовуються на умовах прокату

361

703

14

Відображено суму ПДВ

703

641

15

Списано фактичні витрати

903

20, 23

16

Визначено фінансовий результат від реалізації послуг нетранспортного характеру

791

703

903

791

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 5. Облік будівельно-монтажних робіт.

1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

2. Облік наявності та руху запасів

3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт

Оскільки витрати некапітального характеру виділені із загального складу витрат будівельних підприємств, то для їх відображення в бухгалтерському обліку передбачено рахунок 153.

Будівельно-монтажні роботи (далі - БМР), які планується завершити не раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу, можна віднести до довгострокових договорів.

Підрядні будівельні організації повинні вести облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будівель і споруд окремо за кожним об’єктом у порядку, встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.

Після введення в експлуатацію тимчасових споруд здійснюється нарахування їх зносу. Знос нараховується щомісяця в сумі, яка визначається виходячи з розміру витрат на споруди (їх вартості) і терміну служби таких об’єктів.

Якщо термін служби тимчасових споруд перевищує тривалість будівництва, то знос визначається виходячи з терміну будівництва.

Для нарахування суми зносу первісна вартість береться за вирахуванням вартості тих матеріалів, які можна отримати від розбирання (за ціною можливого використання або реалізації).

Залежно від ступеня складності, характеру, обсягу та періодичності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальні ремонти.

Ремонтні роботи можуть здійснюватися господарським, підрядним і змішаним способами.

Поточний ремонт передбачає підтримку будівель, споруд, їх структурних компонентів у нормальному санітарно-технічному стані, запобіганням руйнування та ліквідації існуючих конструкцій та елементів. При такому ремонті не зачіпаються несучі конструкції, а проводяться малярні роботи. Виконується поточний ремонт без відповідних дозволів і погоджень. Як правило, такий ремонт виконується господарським способом, але може здійснюватися і підрядним.

Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з оновленням експлуатаційних показників. Для виконання робіт з капітального ремонту необхідний окремий проект і кошторис, а також дозволи на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, які видаються інспекціями Держархбудконтролю, та інші відповідні дозволи і погодження залежно від виду і умов ремонту. Капремонт може також виконуватися підрядним господарським або змішаним способом.

2. Облік наявності та руху запасів

На будівельно-монтажних підприємствах, як правило, застосовуються оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято називати сальдовим методом обліку, при якому облік на складі ведеться матеріально відповідальною особою, в кількісно-сортовому вираженні.

Для обліку запасів в будівництві застосовуються наступні синтетичні рахунки: 20 “Виробничі запаси”; 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а також позабалансовий рахунок 02 “Активи на відповідальному зберіганні”.

На субрахунку 205 “Будівельні матеріали” підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей обладнання і комплектуючих виробів, які підлягають монтажу. На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо.

Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу відображаються безпосередньо на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 “Капітальні інвестиції” після підтвердження їх монтажу і використання.

Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу”. Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва. А підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.

В накопичувальних відомостях відображаються залишки матеріалів на початок місяця, інформація про надходження і витрачання за поточний місяць з реєстрів приймання-здачі документів, а також визначається залишок матеріалів на кінець місяця. Потім, в кінці місяця дані з накопичувальних відомостей переносяться до відомості форми 10-Б “Рух матеріалів в грошовому вираженні”. Одночасно у відомості ведеться розрахунок відхилень фактичної собівартості придбаних матеріальних цінностей від їх вартості за обліковими цінами.

Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств подана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість матеріальних цінностей, що надійшли згідно акцептованих рахунків постачальників.

201, 203, 205, 207

63, 685

2

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностях.

641

63, 685

3

Перераховано грошові кошти постачальника в оплату за отримання ТМЦ.

63, 685

311

4

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту по ПДВ (з 14.08.99 до 1.01.2001).

641

644

5

Оприбутковано матеріальні цінності, придбані підзвітними особами.

201, 203, 205, 207

641

372

372

6

Оприбутковано матеріальні цінності від допоміжних виробництв

201, 205, 207

232

7

Оприбутковано будівельні матеріали, отримані в результаті тимчасових (нетитульних) споруд.

201, 205

113

8

Оприбутковано матеріальні цінності, отримані в результаті списання вибулих МШП.

201, 205, 207

22

9

Відображено повернення матеріальних цінностей, раніше відпущених на виконання будівельних робіт, некапітальних робіт.

201, 205

23

10

Оприбутковано лишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації.

201, 203, 205, 207

719

11

Відпущено будівельні матеріали на основне та допоміжне виробництво.

23

201, 205

12

Відпущено запасні частини, паливо на утримання і експлуатацію будівельних машин і обладнання.

91

203, 207

13

Списано матеріали, паливо, запасні частини на загальногосподарські потреби.

92

201, 203, 207

14

Відпущено будівельні матеріали на виправлення браку

24

201, 205

15

Списано вартість матеріальних цінностей, зіпсованих у зв’язку зі стихійним лихом.

991

201, 203, 205, 207

16

Відображено нестачу матеріальних цінностей, виявлену при інвентаризації і віднесену на винну особу.

375

716

17

Погашено нестачу матеріальних цінностей винною особою.

301

375

18

Віднесено на розрахунки з бюджетом залишок коштів стягнутих з винної особи, після відшкодуванні збитків, заподіяних підприємству.

716

641

3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

Собівартість будівельно-монтажних робіт – це витрати будівельної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт за замовленням підприємств, установ, організацій та громадян. Оскільки при придбанні матеріалів поставки замовника підрядник не несе витрат за їх придбання, відповідно зазначені витрати не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Таким чином, вартість матеріалів поставки замовника не відображається у звіті 2-Б підрядника та у формі №2 “Звіт про фінансові результати підприємства”.

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт відображається на рахунку 23 “Виробництво”. Виконані субпідрядними підприємствами роботи підлягають обліку за договірними цінами на субрахунку 2312 “Будівельно-монтажні роботи, виконані субпідрядними підприємствами” і не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт генпідрядника, що відображається на субрахунку 2311 “Будівельно-монтажні роботи, виконані власними силами”.

До відображення всіх витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт для кожного об’єкта калькулювання в журналі-ордерів №10 призначено окремий рядок.

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів, попередньо зібрані на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”, списуються з кредиту цього рахунку в дебет рахунку 23 і розподіляються між об’єктами будівництва пропорційно відпрацьованій на них кількості машино-змін. Розподіл здійснюється в спеціальному розділі відповідного журналу-ордеру.

Вартість послуг сторонніх підприємств враховується на підставі пред’явлених рахунків по дебету рахунку 23 “Виробництво” з журналу-ордеру №6-Б.

Накладні витрати, що містяться списуються в дебет рахунку 79 “Фінансові результати” з кредиту рахунку 92 “Адміністративні витрати”.

Фактична собівартість зданих замовнику робіт і вартість матеріалів, повернутих із виробництва, відображається в журналі-ордері №10 по кредиту рахунку 23 в кореспонденції з дебетом рахунків 201 “Сировина і матеріали”, 205 “Будівельні матеріали”, 70 “Доходи від реалізації”. Списання собівартості зданих робіт здійснюється на підставі підписаних замовником довідки за формою КБ-3 і акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

Якщо замовник щомісячно оплачує підряднику фактично здійснені витрати, то в цьому випадку сальдо по рахунку 23 – відсутнє. Якщо будівництво об’єкта здійснюється “під ключ”, витрати по здійснених будівельно-монтажних роботах будуть відображатись в складі незавершеного будівельного виробництва до здачі такого об’єкта замовнику.

Перевірка відповідних даних бухгалтерського обліку фактичним даним про залишки незавершеного виробництва здійснюється шляхом щомісячного проведення інвентаризації.

Схема кореспонденції рахунків з обліку витрати на виконання будівельно-монтажних робіт показана в таблиці 2.

Таблиця 2

Схема кореспонденції рахунків з обліку витрати на виконання будівельно-монтажних робіт

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Облік витрат в підсобних і допоміжних виробництвах

1

Відображено вартість витрачених матеріалів, палива, будівельних матеріалів на виробництво продукції, робіт, послуг.

23

201, 203, 205

2

Нараховано заробітну плату працівникам допоміжних і підсобних виробництв

23

661

3

Відображено відрахування на заробітну плату робітників допоміжних виробництв на соціальні заходи.

23

651-653

4

Відображено собівартість послуг будівельних машин і механізмів, наданих допоміжним і підсобним виробництвами.

23

91

5

Здійснено нарахування амортизації по основних засобах, що використовуються в допоміжних виробництвах

23

131

6

Відображено собівартість взаємно наданих послуг (внутрішній оборот).

23

23

7

Списано фактичну собівартість будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, виготовлених допоміжними господарствами для потреб будівельного підприємства.

201, 205

23

8

Списано фактичні витрати допоміжних виробництв на роботи з переустановки будівельних машин і механізмів.

91

23

Облік витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів

1

Відображено вартість матеріалів, палива, будматеріалів, використаних при експлуатації будівельних машин і механізмів.

91

201, 203, 205

2

Відображено вартість електроенергії, використаної для забезпечення роботи будівельних машин і механізмів (без ПДВ).

91

685

3

Здійснено нарахування амортизації будівельних машин і механізмів.

91

131

4

Відображено вартість послуг допоміжних виробництв по перебазуванню будтехніки.

91

23

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим управлінням і обслуговуванням будівельних машин і механізмів.

91

661

6

Нараховано орендну плату за користування будівельними машинами і механізмами (без ПДВ).

91

63, 68

7

Списано фактичні витрати по експлуатації машин і механізмів, що безпосередньо використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт; у допоміжних виробництвах.

23

91

Облік втрат від браку

1

Відображено вартість додатково використаних будівельних матеріалів, конструкцій і деталей для виправлення браку.

24

20

2

Відпущено МШП для виправлення браку.

24

22

3

Нараховано зарплату працівникам, зайнятим виправленням браку.

24

661

4

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виправленням браку.

24

651-653

5

Включено до собівартості невиправного браку будівельного підприємства відповідну частину загально виробничих витрат.

24

91

6

Відображено вартість переробок, доручених, субпідрядним підприємствам (без ПДВ).

24

63

7

Оприбутковано матеріали, які залишились після виправлення браку, за цінами можливого використання.

20

24

8

Утримано вартість забракованої продукції із заробітної плати осіб, що допустили брак.

661

24

9

Пред’явлено претензії підприємства, з вини яких виникли втрати від браку.

374

24

10

Списано втрати від браку за рахунок винних в нанесенні матеріального збитку осіб.

375

24

11

Віднесено на собівартість будівельно-монтажних робіт остаточні втрати від браку і переробок, виявлені в основному виробництві.

23

24

12

Віднесено остаточні втрати від браку і переробок, виявлених в допоміжних виробництвах, на собівартість виготовленої ними продукції.

23

24

Зведений облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

1

Відображено вартість витрачених матеріалів на будівництво об’єктів.

23

20

2

Відображено собівартість послуг допоміжних виробництв.

23

23

3

Списано витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів, що безпосередньо використовуються в основному виробництві.

23

91

4

Відображено суму остаточних втрат від браку і переробок, віднесених на собівартість основного виробництва.

23

24

5

Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва.

23

661

6

Відображено вартість послуг, отриманих від сторонніх підприємств (без ПДВ).

23

685

7

Відображено списання собівартості будівельно-монтажних робіт, що здані замовнику.

903

23

8

Списані адміністративні витрати.

79

92

Для обліку адміністративних витрат призначений збірно-розподільчий рахунок 92 “Адміністративні витрати”. За дебетом рахунку 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, а за кредитом – списання на рахунок 791 “Фінансові результати від операційної діяльності” (таблиця 3).

Таблиця 3.

Облік адміністративних витрат

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

Відображено вартість витрачених матеріалів, необхідних для потреб апарату управління

92

201

2

Здійснено нарахування основної і додаткової заробітної плати працівникам апарату управління.

92

661

3

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників адміністрації будівельного підприємства.

92

651 - 653

4

Відображено суми нарахованих обов’язкових бюджетних платежів.

92

641

5

Відображено витрати на відрядження працівників апарату управління.

92

372

6

Відображено витрати на оплату пожежної і сторожової охорони.

92

685

7

Здійснено нарахування амортизації основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління.

92

131

8

Відображено частину накладних витрат, що компенсуються субпідрядним підприємством.

63

92

9

Списано суму адміністративних витрат будівельного підприємства на фінансові результати.

791

92

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін.-Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 6. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах

1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

З 1 липня поточного року Законом України від 01.06.2000 р. № 1766-ІІІ “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік” встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 118 грн. на місяць.

На відміну від раніше чинної норми, до мінімальної заробітної плати включаються доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Формування тарифної сітки провадиться на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок, що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною) угодою.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються госпрозрахунковими підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. При цьому власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

У разі реорганізації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоутворених сільськогосподарських підприємствах чи в господарствах колективні договори укладаються за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний термін після реєстрації підприємства.

У кооперативах усіх видів допускається асоційоване членство. Асоційованими членами кооперативу можуть бути фізичні чи юридичні особи, які визнають його статут та зробили пайовий внесок у створення та розвиток кооперативу. Трудова участь асоційованих членів у діяльності виробничого кооперативу не обов’язкова. Якщо асоційованих членів кооперативу залучено до робіт по робітничих професіях, вони одночасно є найманими працівниками. У такому випадку з ними повинен укладатися трудовий договір. Як дійсні, так і асоційовані члени кооперативу мають право на виплату частки доходу на свої паї – до 20 відсотків обсягу доходу, визначеного до розподілу.

Відповідно до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” умови та розміри оплати праці членів селянського (фермерського) господарства встановлюються цими господарствами самостійно. Оплата праці працівників селянських (фермерських) господарств, залучених до роботи за трудовим договором, провадиться у відповідності до пунктів 3 та 4 статті 23 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” і не залежить від кінцевих результатів роботи господарства.

Сільськогосподарські підприємства, господарства усіх форм, власності та господарювання повинні здійснювати індексацію заробітної плати та нараховувати компенсацію на втрату її частини у зв'язку з порушенням термінів виплати.

2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві, як і будь-якого іншого виробництва, полягають в обліку витрат на виробництво; готової сільськогосподарської продукції; реалізації сільськогосподарської продукції. Крім того, специфічністю бухгалтерського обліку в сільському господарстві є порядок обліку молодняку на вирощуванні та відгодівлі.

По дебету рахунка 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі” відображається надходження тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; збільшення ваги живої маси молодняку тварин; по кредиту – вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

При відображенні в бухгалтерському обліку надходження тварин на вирощування і відгодівлю слід керуватися положеннями ПБО 9 “Запаси”.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат:

 • сум, сплачуваних згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

 • сум ввізного мита;

 • сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

 • транспортно-заготівельних витрат за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;

 • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Надходження на сільськогосподарське підприємство тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 1):

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

У випадку наступної оплати

1

Оприбутковано молодняк тварин, закуплений

у постачальників

211

631

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

631

3

Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством

211

631

4

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

(за наявності податкової накладної)

641

631

5

Оплачено вартість отриманого молодняку тварин

631

311

6

Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг

631

311

У випадку попередньої оплати

7

Перераховано передоплату постачальнику тварин

371

311

8

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

644

9

Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству

371

311

10

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

644

11

Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників

211

631

12

Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування

211

631

13

Списано суму ПДВ

644

631

14

Проведено зарахування заборгованостей

631

371

Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.

Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 “Робоча і продуктивна худоба” до дебету субрахунку 211.

Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 “Тваринництво”.

Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби, має вигляд (таблиця 2):

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Відгодівля тварин на вирощуванні

1

Витрачено комбікорм для годування тварин

23

208

2

Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин

23

661

3

Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів*

23

651, 652, 653

4

Нараховано знос основних засобів

23

131

5

Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво

23

91

6

Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю)

211

23

Приплід тварин

7

Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби

21

23

* Платники фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. № 320-ХІV, зі змінами і доповненнями, звільнені від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збору на обов'язкове соціальне страхування, в тому числі на випадок безробіття, в частині нарахувань на фонд оплати праці.

Вибуття тварин, що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:

 • продажу тварин;

 • переведення тварин до основного стада;

 • виявлення нестачі та розкрадання тварин;

 • падежу у зв’язку з епідемією і стихійним лихом.

Операції, пов'язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами (таблиця 3):

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

Переведено молодняк тварин до основного стада

155

21

2

Оприбутковано тварини, переведені до основного стада

107

155

3

Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі

361

701

4

Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ

701

641

5

Списано собівартість реалізованих тварин

901

21

6

Сформовано фінансовий результат:

- списано собівартість реалізованих тварин

791

901

- списано дохід від реалізації готової продукції

701

791

7

Отримано грошові кошти за реалізованих тварин

311

361

8

Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:

- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами”

947

21

9

Зараховано балансову вартість тварин на забалансовий рахунок 07 “Списані активи” одночасно зі списанням таких цінностей

072

10

Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116*

375

716

11

Списано із забалансового рахунка 07 “Списані активи” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу

072

Список використаних джерел

1. Інструкція по веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджене наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 5.02.97№ 34.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: