Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми

Пошукова робота з педагогіки

Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми

В учнів шестирічного віку, як і в дошкільнят, переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочно-образний характер мислення, практичне ставлення до розв’язування завдань (спрямованість уваги на результат, а не спосіб дії).

Зважаючи на ці риси дітей, доцільно в роботі з ними на уроках з кожного предмета систематично застосовувати елементи гри у поєднанні з бесідою, елементами самостійної роботи, спостереженнями.

Залежно від конкретної педагогічної мети уроку, його змісту, індивідуальних психологічних особистостей дітей та рівня (його) їхнього розвитку, сюжетно-рольову гру можна проводити з одним учнем, групою або всім класом. Сюжетно-рольові ігри організовують тоді, коли необхідно на практиці показати школярам, як правильно застосовувати знання.

У процесі проведення ігор у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального процесу. Ці ігри повніше реалізували підготовку учнів до практичної діяльності, виробляють у них життєву позицію, привчають до колективних форм роботу.

Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну потребу в діяльності, в процесі гри дитина “добудовує” в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в рівних ситуаціях, поглиблює набуті раніше досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.

Гра – творчість, гра - праця. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання й виховання дітей. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особливості

І. Ігрова діяльність на уроках математики

Під час використання на уроках математики ігрового методу навчання необхідно дотримуватись таких основних вимог:

 1. – ігрове завдання повинно за змістом збігатися з навчальним, тобто ігровою має бути лише форма його поставки.

 2. – математичний зміст гри має бути посильним для кожної дитини, оскільки гра буде цікавою тоді, коли в ній братимуть участь усі діти.

 3. – підсумок гри має бути чітким і справедливим.

Таким чином, гра у процесі навчання шестирічних дітей математики стає важливим засобом розвитку їхнього інтересу до вивчення цієї дисципліни. Готуючись до проведення ігор та ігрових ситуацій, учитель має продумати:

  • які математичні вміння і навички вони повинні формувати у дітей;

  • які виховні завдання вони мають реалізовувати (виховання вольових якостей, почуття довіри, взаємодопомоги, дружби, уміння підкорювати свої власні інтереси учнів класу);

  • який матеріал краще використовувати для гри;

  • як за мінімально короткий час ознайомити дітей з правилами гри;

  • чітко визначити час проведення гри та організацію її проведення (змагання між окремими дітьми, командами-групами, класу, активна участь усіх дітей);

  • можливу зміну правил гри у разі необхідності активізації всіх дітей;

  • підбиття підсумків гри.

У процесі навчання шестирічних дітей наочність має бути нерозривно пов’язана з практичною діяльністю самих дітей. Тобто все, що показує вчитель за допомогою демонстраційного матеріалу, кожна дитина зможе виконати на своєму робочому місці. При цьому, звичайно, кількість дидактичного матеріалу, який повинен мати кожен учень значно зростає.

Економічні ігри

Останнім часом ми часто чуємо: “Реклама – двигун торгівлі”. Але поняття “Реклама” можна використати і в ширшому значенні, якщо застосовувати. Наприклад, у навчанні дітей. Отож ми з дітьми створили рекламне агентство під назвою “Клас!”, яке працює під девізом: “Все, що знаєш – у пригоді”. Наше агентство має різні відділи:

  • інформаційний – займається пошуками інформації або обробляє часткову (виводить формули, правила тощо);

  • художній – працює по дизайну; виготовляє малюнки, вироби;

  • літературний – складає тексти та вірші;

  • розрахунково-фінансовий – робить необхідні обчислення, виконує оцінювальні функції, підраховує “зарплатню”;

  • редакційний – стежить за правильністю роботи відділів, виконує консультативні функції;

  • дистриб’юторський – знаходить замовників реклами (замовниками можуть бути вчителі, батьки, учні інших класів, бібліотекарі), а також пропонує виготовлену рекламу.

Завдяки цьому кожна дитина може знайти собі заняття до душі, розвинути природні здібності. Агентство працює як в урочний, та і позаурочний час. А мета його роботи – розвиток творчих здібносте1 учнів, розкриття індивідуальності кожного, розвиток умінь узагальнювати отримані знання, виховання самоврядування. Взаємодопомоги, прагнення до колективної творчості.

Створюючи рекламу, кожний співробітник агентства дотримується таких правил:

 1. Визнач, що рекламуєш. 2. Для чого це потрібно. 3. Знайди головні властивості. 4. Виведи правило користування. 5. Додай поради, побажання, гумор. 6. Зроби яскраве оформлення. 7. Не забудь вказати виробника.

 2. Всі відділи працюють над рекламою, дотримуючись цих правил, але кожен знає, за виконання якого правила він несе відповідальність, які знання та вміння йому для цього потрібні. Отже, намагаючись покращити роботу агентства та поповнити його грошовий фонд, кожен учень добросовісно готується до уроку сам і допомагає товаришу. Всі діти із задоволенням доводять значущість арифметичних дій, чисел, величин, геометричних фігур, частин мови, частин слів, мовознавчих наук, словників, книжок. Робота в агентстві є і профорієнтаційний заходом, а також зацікавлює дітей у “грошових” відносинах. Рекламний “товар” можна виставити на “аукціон”, а також отримати “заробітну платню” із “Бюджету” агентства.

Дидактичні ігри з використання економічної термінології

У період переходу від ігрової діяльності в дитсадку до навчальної в школі словник дітей поповнюється активною лексикою, збагачуючись не тільки кількісно, а й якісно. Та припинити ігрову діяльність у початкових класах неможливо, бо в ній не лише розвивається пізнавальний інтерес до навчання. а й ефективне усне мовлення, яке є основою розвитку особистості молодшого школяра в цілому.

Від найпростіших ігор, які проводяться, як правило, в 1-3 класах на уроках мови, доречно поступово переходити до більш серйозних у 4 класі. Ігри повинні бути спрямовані на розширення обсягу словникового запасу учнів тією лексикою, яка входить у наше життя повсякденно, яку чують діти постійно в колі сім’ї, по радіо, телебаченню, читають у пресі. Зокрема, діти постійно оточує сучасна економічна термінологія, без знання якої вони не зможуть стати повноцінними учасниками суспільно-політичного життя в Україні і світі.

На кожному уроці української мови завжди можна відвести по декілька хвилин для роботи над значенням цих лексем.

Доречно навчити учнів використовувати таку лексику прикладами до правил, вживати її в усному мовленні, а також для написання творів на відповідну тематику.

У цьому разі цікавими й корисними для розширення активного словника молодших школярів будуть вправи словотворчі, з багатозначними словами, синонімами, антонімами, етимологічним аналізом, тлумаченням лексичного значення за словником.

Пропонуємо ігри на матеріалі економічної термінології, спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення.

Методична порада. Для проведення ігор діти класу діляться на гомогенні або гетерогенні групи. Обирається в кожній групі лідер. Завдання ігрової вправи.

Гра “Ерудит”

Учитель ділить клас на групи і роздає картки з таким записом:

1 експорт

1 суперництво

2 імпорт

2 заклад, функцією якого є посередництво в розрахунках і кредитах

3 бізнес

3 вивіз товару чи капіталу за кордон

4 банк

4 справа, діло, пов’язані з власним збагаченням

5 конкуренція

5 ввезення в країну іноземних товарів

Завдання: Під якими номерами лексичне значення відповідає поданим словам?

Як правильно писати: конкуренці? Поясніть, які теоретичні знання потрібно мати, щоб написати це слово правильно.

Гра “Доберіть родича”

Учитель пропонує групам дітей картки зі словами на позначення економічної лексики. Потрібно до кожного слова дібрати “родича”, визначити частину, яка їх об’єднує в одну сім’ю. Після цього дітям можна запропонувати побудувати діалоги на тему: “Експортні замовлення” або “Комерційна таємниця”.

Банкір (банк, банкова система, банківська гарантія).

Експорт (експортні замовлення, експортувати).

Комерція (комерційна таємниця).

Акція (акціонерне товариство).

Валюта (валютна виручка).

Гра “Реклама”

Дітям дається пояснення слова “реклама”: яскрава розповідь про властивості товарів та послуг з метою їх збуту.

Групам виноситься завдання: розповісти про новий товар так, щоб домогтися прихильності до нього у великої кількості людей.

Для реклами можна запропонувати слова на позначення таких предметів: пилосос, праска, мікрохвильова піч, електроніж, холодильник.

Ігри-подорожі

Величезний виховний потенціал містить у собі така синтетична форма виховної роботи, як гра-подорож. Вона дозволяє цілісно організувати дитячу діяльність на тривалому проміжку часу.

Організація і проведення ігор-подорожей у початковій школі має відповідати певним вимогам, серед яких, на нашу думку, важливими є такі:

  • чітке формулювання виховної мети гри-подорожі та підпорядкування їй змісту діяльності на всіх етапах проведення гри;

  • розробка маршруту і складання карти гри-подорожі;

  • попередній підбір і виготовлення необхідних атрибутів (ігрового реквізиту, маршрутних листків, художньо-ілюстративного матеріалу та ін.);

  • варіативне використання під час гри-подорожі різноманітних форм виховної роботи (бесід, конкурсів, творчих годин, театралізованих дійств, свят тощо)задля оптимізації виховного впливу в цілому;

  • обов’язкове узгодження складності завдань та часового регламенту з віковими можливостями учнів;

  • залучення до підготовки і проведення абсолютно всіх учнів класу, з метою активізації творчого потенціалу кожної дитини.

Пропонуємо ряд ігор-подорожей, які спрямовані на формування у дітей моральних уявлень та навичок гарної поведінки.

Гра-подорож у світ добрих вчинків

(1-2 клас)

Мета: Конкретизувати уявлення школярів про найвищі людські доброчесності (шляхетність. Чуйність, відданість, вдячність, милосердя тощо); сформулювати правильну морально-естетичну оцінку людських вчинків; підготувати до реальної поведінки за законами добра і краси.

Маршрут. Станція і – Відео зал кота Леопольда (конкурси, вікторина). Станція 2 – Наш садок (трудова справа). Станція 3 – Театр гарних справ (драматизація).

Обладнання: відеозапис мультиплікаційних фільмів, костюми казкових персонажів; пагони дерев, садівничий інвентар, стенд.

Станція 1. Відео зал кота Леопольда (конкурсні завдання).

Діти вирушають у гості до кота Леопольда.

Кіт Леопольд. Здрастуйте, малятка, любі хлопчики й дівчатка! Хочу вас запитати: чи любите ви мультики? Чи знаєте мультиплікаційних героїв? Тоді, напевно, ви мені допоможете навести лад у нашій Мультляндії. А то мультиплікаційні бешкетники (здогадайтеся, хто б це міг бути) переплутали геть усі мультфільми. Але чи не злякають вас перешкоди, хитрі пастки, складні завдання? Ні? Тоді у путь!

Мультиплікаційний ранг

Раунд 1. Сузір’я шляхетних вчинків.

Обладнання: карта сузір’я з зірками Чуйності, Вдячності, Відданості, Добра, Милосердя та з безіменними зорями.

ІГРИ ДОБУКВАРНОГО ПЕРІОДУ

Гра є провідною діяльністю для дітей шестирічного віку. Майже все життя дитини проходить в ігровій діяльності. Весь урок у дітей цього віку пронизаний грою, але грою не заради розваги, а грою навчальною, що вимагає складних розумових операцій, аналізу і синтезу.

Кількість ігор на уроці повинна бути розумна. Доречно подумати і поетапний їх розподіл: на початку уроку гра повинна допомогти зацікавити, організувати дитину; в середині уроку гра повинна націлити на засвоєння теми; в кінці уроку – може носити пошуковий характер. Але на кожному етапі уроку вона повинна бути цікавою, доступною, включати різні види діяльності учнів. При організації гри на уроці важливо продумати і те, в якому темпі вона буде поводитися.

Гра дасть змогу дитині опанувати також основи грамоти. Враховуючи складність звукових спостережень, навчання у добукварний період слід організовувати так, щоб шестилітки сприймали його в ігровій формі, не перевтомлювалися, щоб воно не викликало негативних емоцій.

Уся навчально-виховна робота з рідної мови з дітьми-шестилітками повинна ґрунтуватися на принципі гра-навчання, гра-виховання, оскільки в цьому віці гра для дітей – серйозна діяльність. Заняття, на яких діти оволодівають звуковою системою рідної мови, як і інші, перетворюю в цікаві вправи ігрового характеру.

“Скільки речень?”

Учитель читає речення. Учні на пальцях показують, скільки речень у цьому тексті. Виграє той, хто менше за всіх помилиться.

“Скільки слів у реченні?”

Учитель читає речення. Учасники гри на пальцях або картками з цифрами показують, скільки в ньому слів.

Виграє той, хто менше за всіх помилиться.

Злови п’ять слів”

Учитель називає п’ять слів. Наприклад: олівець, зошит, ручка, вчитель, навчання, з тим, щоб учні зловили ці слова (плеснули у долоні) у реченнях, які він буде проказувати.

Речення можуть бути такі:

 1. Проведи усе в порядок, щоб були готові зрання: олівець, ручка і зошит – все, що треба для навчання.

 2. Бути чемним і привітним – пам’ятай це всюди й завше.

Як до класу входить вчитель, привітай, із місця вставши.

 1. Сяє зірка на копрі. Ми з Олегом – шахтарі...

 2. Засиніли проліски у ліску, у ліску.

Гра розвиває увагу, привчає прислухатися до слів у реченні.

“Живі слова”

До дошки викликаю трьох учнів (це діти, які будуть виконувати роль слів), а іншим даю завдання скласти речення, в якому стільки слів, скільки дітей стоїть біля дошки.

За малюнком діти складають речення, наприклад: “Їжак несе яблуко”. У викликаного учня запитую, в ролі якого слова він буде виступати або діти самі собі вибирають слова із складеного речення). Класу даю завдання поставити слова в такому порядку, щоб вийшло складене речення.

Потім діти, які виконують роль слів, називають кожен своє слово по порядку, і всі чують речення, яке склали колективно.

У другому варіанті гри я сама пропоную дітям, які виступають в ролі слів, слова, наприклад: білка, гриби, сушить. Інші діти складають з них речення, правильно шикуючи “живі слова” біля дошки. “Діти-слова” вимовляють свої слова, і у них виходить речення: “Білка сушить гриби”.

ІГРИ БУКВАРНОГО ПЕРІОДУ

Гра “Смачні слова”

До вас в гості дуже поспішав Буратіно. Він ніс смачні слова, по дорозі розсипав букви і все переплутав. Ось ці букви і склади:

Я

С

Б

И

Лу

Ру

Ко

Ша

Г

Ли

Ва

Мо

(Яблуко, слива, груша, лимон).

Гра “Буква заблукала”

На магнітну дошку розставляю букви, які переплутав Незнайко.

Букви, що позначають голосні звуки: О С Е М У.

Букви, що позначають приголосні звуки: Н К І Ф Т.

Діти виправляють помилки, вставляють букви на місце.

Гра “Хто більше?”

В гості приходить Мальвіна і приносить в корзині слова, що містять в собі інші слова.

  • Складіть інші слова, використовуючи букви даного слова. (Соловейко – соло, коло, воло, колеса, косо). Білосніжка, сторона, ромашка, ластівка, листоноша.

Гра “Склади нове слово”

Перед учнями картки з написаними словами.

З перших складів першого слова, других – другого, третіх – третього складіть нове слово, придумайте з ним речення.

Вухо, калина, спідниця.

Сокіл, дорога, виделка.

Мистецтво, вилити, вивчати.

Гра “Коли це буває?”

Перед кожною дитиною клас у 4 картки із написом весна, зима, літо, осінь. Показую картини природи і різні пори року, а діти піднімають відповідну картку із написом.

Гра “Знайти імена дітей”

(Діти указкою показують імена)

ло

ва

то

ма

гла

мі

же

ша

а

па

ля

на

дя

ко

во

ся

ня

ла

ал

зі

са

ри

ві

ін

Гра “Станьте, букви, в хоровод”

Виготовляю два круги з однією кишенькою в меншому з них. Вставляю туди букву, що означає приголосний звук. Навколо стоять інші, що позначають голосні. Я показую букву, що позначає голосний звук, а діти називають склад.

Гра “Цікаві слова”

Пишу на дошці слова: дід, мир, кіт, сир та інші.

Написавши слова, говорю: “В нашій мові дуже багато слів, серед них є багато цікавих. Ось подивімось на ці слова. Чим вони цікаві? А спробуйте їх прочитати навпаки справа наліво. Які слова одержали? Дід, Рим, тік, рис.

Потім пропоную ряд слів. Додайте по одній літера на початку чи в кінці слова і ви побачите, як на очах утворюватимуться слова з новим значенням: линок, буря, міх, буква, їжа, база.

Ігри післябукварного періоду

Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина – важлива моральна, політична, економічна задача нашого суспільства. Роль книги в цьому процесі і важко переоцінити.

Всім давно відомо, що знання. Фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно і образно розповідати виховуються читанням.

Дитяча художня книга – це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона незамінима у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо.

Від учителя початкових класів в значній мірі залежить, чи полюблять діти читання або залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами, такими чином здобуваючи широту кругозору, міцні знання, чи знайдуть самих себе.

При навчанні читати недостатньо сьогодні лише кілька разів повторювати один і той же текст. Ця робота швидко втомлює дітей одноманітністю. Саме таким дієвим інструментом, за допомогою якого можна зацікавити учнів, викликати інтерес до виучуваного матеріалу є гра.

Значну увагу приділяю її добору та вдосконаленню. Відповідно до навчально-виховних завдань виготовляю наочні посібники, придумую цікаві ігрові ситуації, намічаю прийоми і способи, які б пов’язували програмний матеріал з грою, необхідний ступінь власної участі в ній, щоб розширювалося поле ігрової самостійності дітей. Навчаю їх правильного спілкування, дотримання правил. Особливо це необхідно для успішного проведення змагань, конкурсів, коли учням доводиться співвідносити свої дії з діяльністю інших, досягти спільних результатів, в яких зацікавлена вся команда.

Щоб одна й та ж сама гра не набридла, через певний час вношу в неї деякі зміни, ускладнюючи завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості дітей.

Поступово цікава гра, мовленнєва творчість переростають у навчальну працю. Прагну сформувати у дітей чіткі мовні уявлення й поняття, виробити міцні навички та вміння, прищепити прийоми і способи опанування знаннями.

Ігри, які проводжу на уроках навчання грамоти, умовно поділила на такі види:

 1. Ігри добукварного періоду.

 2. Ігри букварного періоду.

 3. Ігри після букварного періоду.

Гра знімає нервове перевантаження. Саме завдяки ігровим формам занять вдається залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити в свої сили.

Будь-яка гра повинна бути підпорядкована темі уроку, тоді вона дає хороший результат.

Основне завдання після букварного періоду – вдосконалювати навички читання першокласників, відпрацьовувати темп, правильність і виразність читання. Які безпосередньо залежать від усвідомленості змісту тексту. Одне із завдань після букварного періоду – підготувати учнів до роботи з читанкою.

Отже, залежно від теми уроку – навчання грамоти, його структури, рівня підготовленості дітей, запропоновані ігри на окремих етапах стануть активним засобом зацікавленості. Фантазія, казка, гра – це частка духовного життя дітей.

Гра “Розсипані загадки”

Із слів, написаних на окремих картках, скласти загадку і розгадати її.

Гра починається з читання вірша-зачину.

Зі сторінки книжки в гості до вас я йшла,

Щоб розгадали ви мене, дітвора...

Дуже я спішила, й трапилось ось так:

На шматки робилась, не зібрать ніяк.

Врятуйте мене! Із шматків мене складіть!!!

Зразок набору карток до загадок.

“Мене частенько просять, ждуть,

А тільки з’явлюся, ховатися почнуть”

(Дощ)

просять

а тільки

почнуть

частенько

з’явлюсь

мене

ждуть

ховатися

Скатертина біла увесь світ накрила.

(Сніг)

світ

увесь

скатертина

накрила

білий

Влітку наїдається, взимку відсипається.

(Ведмідь)

наїдається

взимку

влітку

відсипається

Що росте догори коренем?

(Бурулька)

догори

що

росте

коренем

Надворі горою, а в хаті водою.

(Сніг)

а

в

хаті

горою

водою

надворі

Гра “Лото загадок”

Гра основана на ігровому принципі лото: тексти загадок пишу на окремих картках, а малюки, які є відповідями на ці загадки або самі слова-відгадки розміщуються в клітинках таблиці. Таку таблицю вивішую на дошці, можна зробити одну на кожну парту.

півень

гриби

капуста

жаба

сонце

заєць

 1. Хто голівку свою влітку накриває.

І по двадцять хустин на голівці має?

(Капуста)

2. Всі ми в шапочках-брилях

Заховались під кущі,

Бо як вийдемо на шлях –

Враз опинимо в борщі.

(Гриби)

3. Хто однаково всіх любить,

Всіх однаково голубить?

Кожний скоса тільки гляне,

А обняти не дістане.

(Сонце)

 1. Влітку сіренький,

А взимку біленький.

Тема: Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.

Мета: Вправляти учнів у засвоєнні напам’ять таблиці множення на 7; ознайомити з розширеною задачею на знаходження четвертого пропорційного.

Обладнання: роздатковий матеріал, таблиця.

 1. Перевірка домашнього завдання

  • повторення правил.

 1. Усний рахунок. Гра “Хто швидше?”

61+8

96-40

74-50

47+3

100-22

Гра “Знайди помилку”

4 х 4 + 2 = 20 30 : 6 х 2 = 11

12 : 6 х 3 = 6 36 : 6 х 3 + 18

 1. Каліграфічна хвилинка.

2 6

 1. Математичний диктант

  • сума чисел 26 і 5

  • добуток чисел 4 і 8

  • частка чисел 10 і 2

  • 18 збільшити на 2

  • 12 зменшити на 8

 2. Розв’язування прикладів

42 : 7 х 6 : 6 = 14 : 7 х 8 :2 = 28 : 4 х 5 =

 1. Розв’язування рівнянь

х . 7 = 63 х . 8 = 56 х . 7 = 14

Гра “Встав число”

30 - = 15 90 - = 20 35 : = 7

20 + = 15 90 - = 20 35 : = 7

20 + = 40 7 . = 14 63 : = 9

Засвоєння таблиці множення і ділення числа 7.

  • коментоване письмове виконання № 283. На дошці підготовлено таблицю. Після ґрунтовного вивчення змісту задачі сильніші учні називають величини, які треба виписати у таблицю, і їх значення.

Фізкультхвилинка

Ціна

Кількість

Вартість

Загальна вартість

До обіду

після обіду

однакова

7

5

42 гр.

?

Аналізуючи таблицю, діти вказують на ту її частину, яка ілюструє знайомий тип задач. Далі, учні читають план розв’язування задачі у підручнику і з’ясовують, що перші дві дії приводять до розв’язання знайомої дітям задачі на знаходження вартості у другому рядку таблиці.

?

42 гр.

?

5

?

7

42 гр.

Вчитель пояснює, що третя дія розширює вже відому дітям задачу і веде до знаходження загальної вартості. Далі задачу ще раз аналізують “ з кінця за схемою”

- вартість усіх книжок

- вартість 5 книжок

Ціна книжки –

Після розв’язування задачі вчитель запитує, як можна було б виконати перевірку.

Складають до задача вираз

42 + 42 : 7 . 5 + 72 (гр), або 42 : 7 . 5 + 42 = 72 (гр)

Гра “Мовчанка”

14 28 21 49

63 56 42 35 : 7

Самостійна робота на д задачею 286

Повторення геометричного матеріалу.

3

4

2

6

7

5

8

Гра “Світлофор”

1

  • Діти називаю всі геометричні фігури за номерами.

  • Проводиться бесіда про правила дорожнього руху.

Підсумок уроку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: