Ліцензування банківських операцій

11

Ліцензування банківських операцій

Ліцензування — порядок надання дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій комерційному банку, який з моменту реєстрації Національним банком України набув статусу юридичної особи.

Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників комерційних банків і відповідно до ст. 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України за № 181 від 6 травня 1998 p. [5], Національний банк України надає ліцензії (дозволи) на здійснення банківських операцій. Положення регламентує порядок і умови надання ліцензії (дозволу) на здійснення банківських операцій комерційним банкам і їх установам, а також порядок і умови, за яких Національний банк України може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її.

Комерційні банки (юридичні особи) мають право здійснювати банківські операції тільки після одержання відповідної ліцензії Національного банку.

Філії комерційних банків здійснюють банківські операції у межах повноважень, наданих головним банком, і дозволу територіального управління Національного банку за місцем знаходження філії банку.

Операціями банків, що підлягають ліцензуванню, вважаються банківські операції, перелічені у ст. З Закону України «Про банки і банківську діяльність», та інші операції з дозволу Національного банку України.

Національний банк України надає банкам ліцензію на здійснення таких операцій: касове обслуговування клієнтів; перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів; відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку; ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України; відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України; проведення операцій з касового виконання Державного бюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів; проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів; надання та одержання кредитів на міжбанківському ринку; кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг; факторинг; вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб; залучення депозитів юридичних осіб; залучення депозитів фізичних осіб; емісія цінних паперів; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;валютні операції на міжнародних ринках; операції з банківськими металами на валютному ринку України; операції з банківськими металами на міжнародних ринках; фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; купівля, продаж цінних паперів та операції з ними; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів; купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Національний банк України надає новоствореним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій у разі додержання ними ряду обов'язкових умов. Щоб одержати ліцензію, банк повинен мати професійно придатних керівних осіб банку (голову прав-лін-ня, його заступників, головного бухгалтера та його заступника, членів правління), кандидатури яких відповідають встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам щодо освіти, досвіду роботи та ділової репутації. На ці керівні посади не можуть бути призначені особи, які займали керівні посади в банках, що були визнані відповідно до чинного законодавства України банкрутами, та особи, які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку. Окрім того, у структурі банку мають бути підрозділи, які виконуватимуть відповідні банківські операції, підрозділ внутрішнього аудиту, укомплектовані професійно придатними, кваліфікованими кадрами.

Банк повинен мати відповідні внутрішні документи, що регламентують здійснення ним діяльності, яка ліцензується Національним банком. Умовою отримання ліцензії є також забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмними продуктами та засобами зв'язку, відповідними приміщеннями.

Новоствореному банку ліцензія надається лише на декілька операцій, до виконання яких він готовий і які забезпечать його нормальне функціонування та умови для розвитку.

Для розширення переліку операцій банк має дотримуватись ще деяких вимог.

 1. Статутний фонд діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не менше встановленого Національним банком України.

 2. Формування резервного та страхового фонду банку має відповідати вимогам чинного законодавства та нормативних актів Національного банку, статуту банку.

 3. Стабільна беззбиткова діяльність, додержання банком економічних нормативів, встановлених Національним банком України залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок додержання економічних нормативів); розрахунковий балансовий звіт і розрахунок звіту по прибутках та збитках банку на наступний фінансовий рік (з урахуванням операцій, які проводитиме банк після розширення ліцензії); опис кадрових змін та структури банку;балансовий звіт банку та звіт про прибутки і збитки на останню звітну дату, що передує зверненню банку до Національного банку України про розширення ліцензії, та на 1 січня поточного року, завірені територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку;висновок зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку України.

Має містити, згідно з угодою між комерційним банком та зовнішнім аудитором, інформацію про:

 1. достовірність даних бухгалтерської звітності банку на дату складання звіту;

 2. відповідність бухгалтерської звітності вимогам нормативних актів Національного банку України;

 3. відповідність результатів фінансово-господарської діяльності банку його звітності;

 4. дотримання банком вимог чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України;

 5. правильність визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню;

 6. зловживання керівних осіб банку, якщо це мало місце;

 7. допущення фактів діяльності та проведення операцій, на здійснення яких банк не мав ліцензії Національного банку, якщо вони мали місце;

 8. стан системи та оцінку роботи внутрішнього аудиту комерційного банку;

 9. іншу інформацію за згодою комерційного банку;

 10. відповідні внутрішні документи банку, що регламентують здійснення банком операцій, на які банк бажає розширити ліцензію;

 11. відомості, що підтверджують професійний рівень керівників відповідних підрозділів, які здійснюватимуть операції, на які банк бажає розширити ліцензію, та керівника підрозділу внутрішнього аудиту або особи, яка його здійснює;

 12. висновок територіального управління Національного банку України про фінансовий стан банку, дотримання ним чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, його технічну готовність і забезпеченість кваліфікованими спеціалістами для виконання відповідних операцій, а також обгрунтовані пропозиції щодо можливості розширення ліцензії на здійснення кожної операції;

 13. довідку Державної податкової адміністрації про відсутність заборгованості банку перед бюджетом та відсутність порушень податкового законодавства протягом шести місяців, які передують зверненню банку щодо розширення ліцензії;

 14. звіт за всіма операціями, які дозволені банку ліцензією, за останні шість місяців. У звіті потрібно зазначити, скільки рахунків відкрив банк клієнтам, в яких валютах, кількість обмінних пунктів, кількість відкритих банком кореспондентських рахунків типу «ностро» і «лоро», а також класифікацію кредитного портфеля банку.

Положенням передбачено і ще деякі особливі умови для одержання банком ліцензії на здійснення окремих операцій. Ці умови передбачають більш жорсткі вимоги щодо розміру статутного капіталу, підготовки персоналу, матеріально-технічного забезпечення, досвіду (тривалості) функціонування банку тощо.

Одночасно з пакетом документів комерційний банк подає до територіального управління Національного банку України клопотання про надання висновку щодо їх відповідності встановленим вимогам. При поданні пакета документів територіальне управління перевіряє його комплектність. За відсутності хоча б одного з документів територіальне управління протягом трьох днів з моменту одержання документів має повернути комерційному банку пакет документів з супровідним листом з обгрунтуванням підстав його повернення.

У двотижневий термін з дня одержання повного пакета документів територіальне управління розглядає його та готує висновок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення перелічених у клопотанні банківських операцій та готовності банку до їх здійснення. У разі необхідності територіальне управління Національного банку може на місці перевірити достовірність інформації, викладеної в поданих документах.

Після розгляду пакета документів банку для одержання ліцензії територіальне управління Національного банку надсилає його разом зі своїм висновком до Національного банку України.

Підрозділ банківського нагляду розглядає подані документи разом з висновком територіального управління на предмет їх відповідності чинному законодавству, нормативним актам Національного банку України, вимогам, на підставі яких здійснюється ліцензування.

У разі необхідності подані документи розглядаються іншими департаментами Національного банку України.

Рішення щодо можливості надання ліцензії банкам приймається протягом одного місяця з дня одержання Національним банком України клопотання про одержання ліцензії та всіх документів, необхідних для одержання ліцензії.

Новостворені банки разом з документами, які подаються для їх реєстрації, у разі готовності до здійснення діяльності, на яку вони бажають одержати ліцензію, можуть подавати клопотання і про надання ліцензії на здійснення банківських операцій, додавши усі необхідні документи.

Після розгляду пакета документів управління реєстрації та ліцензування банків готує висновок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення певних операцій з переліком операцій і подає пакет документів з висновком на розгляд Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків (далі — Комісія) для прийняття рішення про надання ліцензії.

Національний банк може відмовити банку в наданні ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів, а для діючого банку також аналізу діяльності за рік, що передує його зверненню до Національного банку, встановлено, що надана недостовірна або неповна інформація, що здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність банку, або якщо банк не виконав умов Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій. Рішення про відмову в наданні ліцензії повідомляється банку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Комісією за поданням департаменту банківського нагляду і здійснення відповідного запису в Книзі реєстрації наданих ліцензій.

Ліцензія має бути виписана на спеціальному бланку, підписана заступником голови Правління Національного банку України, який за розподілом обов'язків між членами правління здійснює загальне керівництво банківським наглядом, і скріплена гербовою печаткою.

Територіальні управління Національного банку України надають дозвіл відкритим філіям банків на здійснення банківських операцій у місячний термін. Для одержання дозволу на здійснення банківських операцій відкрита філія повинна подати територіальному управлінню Національного банку України за місцем знаходження філії клопотання про надання їй дозволу на здійснення банківських операцій, нотаріально завірену копію ліцензії банку — юридичної особи на здійснення банківських операцій, довіреність, надану банком філії на здійснення банківських операцій, інформацію головного банку про наявність у філії необхідного банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмних продуктів, приміщення, які відповідають вимогам, встановленим Національним банком України, а також інформацію про кваліфікацію і професійну придатність керівника та головного бухгалтера філії і посадових осіб, зазначених у пункті 3.2 вищезазначеного Положення.

У разі необхідності територіальне управління Національного банку України може на місці перевірити достовірність інформації, викладеної в поданих документах.

Територіальне управління Національного банку може відмовити філії у наданні дозволу, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів та діяльності філії за рік, що передує її зверненню до територіального управління, встановлені факти подання недостовірної або неповної інформації, негативного впливу від здійснення операцій на діяльність філії або банку, невиконання філією умов щодо передбаченого технічного оснащення.

Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих або всіх) відкликається згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Національного банку України за № 38 від 4 лютого 1998 p. Підставою для розгляду питання щодо позбавлення ліцензії є подання відповідних департаментів Національного банку України.

Ліцензія може бути відкликана у разі:

— виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана ліцензія;

— затримки початку проведення діяльності, на яку надана ліцензія, більш як на один рік з моменту надання ліцензії;

— виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників банку;

— виявлення порушень, допущених банком щодо вимог банківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

— порушення економічних нормативів, які встановлені Національним банком України, протягом трьох місяців підряд або шести місяців протягом року;

— здійснення операцій, на які не було надано ліцензії;

— надання недостовірної інформації та звітності або несвоєчасного їх подання;

— невиконання у встановлений термін вимог Національного банку України щодо діяльності банку та умов, на підставі яких була надана ліцензія;

— порушення уповноваженими банками або установами уповноважених банків порядку і умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України;

— відмови купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів.

Рішення про відкликання в банку ліцензії на право здійснення окремих банківських операцій приймається Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Вона має право на строк до трьох місяців зупиняти дію всіх або окремих пунктів ліцензії, забороняти або обмежувати проведення операцій, право на здійснення яких дає той чи інший пункт ліцензії.

Комісія при територіальному управлінні Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків має право:

— на строк до трьох місяців зупиняти дію окремих пунктів ліцензії (дозволу банку — юридичної особи на здійснення філією визначених банківських операцій);

— забороняти або обмежувати проведення окремих банківських операцій, які виконують комерційні банки (філії);

— відкликати в комерційного банку ліцензію на здійснення окремих банківських операцій за умов, визначених Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.

Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій є крайнім заходом Національного банку України. До його застосування Національний банк використовує інші заходи застережного характеру відповідно до чинного законодавства та своїх нормативних актів.

У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на здійснення однієї або декількох банківських операцій комерційний банк повинен у день одержання зазначеного рішення відповідно припинити здійснення нових операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими відкликано ліцензію перед кредиторами і вкладниками згідно з укладеними договорами. Банк зобов'язаний у триденний термін повернути Національному банку України раніше одержану ліцензію для заміни додатку з іншим переліком операцій.

Підрозділи банківського нагляду Національного банку України та його територіальних управлінь ведуть постійний контроль за додержанням банком вимог Національного банку щодо припинення здійснення операцій, за якими відкликано ліцензію. Якщо банк не припинив здійснення цих операцій. Правління Національного банку України може прийняти рішення про відкликання ліцензій на всі види банківських операцій.

Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські операції приймається Правлінням Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків. У разі прийняття такого рішення Правління Національного банку України одночасно приймає рішення про ліквідацію комерційного банку.

Рішення Правління Національного банку України про відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій повідомляється всім банкам України, а також публікується у центральній пресі, тобто газети "Урядовий кур`єр” або “Голос України”.

Використана література:

 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”. Введений в дію постановою Верховної Ради України від 7.12.2000 р.

 2. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука – К.: Лібра. 1998.

 3. Мороз А. Н. Основы банковского дела.- К.: Либра. 1994.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: