Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по ка 3

КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ:

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

План

Вступ

 1. Організація бюджетного обліку.

 2. Касове виконання Державного бюджету установами банку.

 3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету.

3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками.

  1. Єдиний казначейський рахунок.

4 . Вдосконалення касового виконання Державного бюджету.

Висновок.

Література.

Вступ

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджету, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Основне завдання бюджетного обліку – забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету, ефективного використання їх за призначенням.

Значення бюджетного обліку зростає в період, коли економіка і держава вражені інфляційними процесами. Головним завданням обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку у використанні бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління , які виконують бюджет, жорсткого режиму економії при фінансуванні видатків бюджету і їх використанні.

Отже, бюджетний облік відображає виконання бюджету через облік: доходів, видатків, грошових коштів бюджету на рахунках, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створюваних у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Тому бюджетний облік дає повну картину виконання бюджетів всіх рівнів.

1.Державний бюджет і організація його обліку.

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів.

Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, концентрує рух грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов’язана з рухом товарної маси.

Бюджет є важливим економічним важелем держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва. В цілому.

Крім того, органи державної влади й управління, що затверджують і виконують бюджет, мають можливість впливати через нього на фінансову діяльність місцевих органів влади і управління, які складають, затверджують бюджети адміністративно – територіальних органів.

Доходна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи. Через бюджет фінансова діяльність органів управління отримує цілком визначену в законодавчому і нормативному плані базу для залучення й витрачання грошових коштів. Бюджет дає органам влади, які його затверджують, можливість контролювати діяльність виконавчо-розпорядчих органів, що складають і виконують бюджет. Хоча можливості такого контролю обмежені.

Конституцією України надано виняткове право затверджувати бюджет Верховній Раді, а адміністративно-територіальні бюджети – відповідним представницьким органам. Після затвердження Державний бюджет набуває сили закону.

Бюджети всіх рівнів складають та виконують згідно з бюджетною класифікацією.

Бюджетна класифікація - це єдина міжнародна система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками; вона забезпечує можливість порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, дає змогу визначитись щодо характеру регулюючих дій держави по надходженню дохідних джерел і напрямах використання одержаних коштів.

Держава повинна мати централізований фонд коштів, з якого вона фінансує заходи, передбачені законодавчими чи нормативними актами. Для виконання цієї функції держава регламентує всі відносини, пов’язана з мобілізацією, розподілом і використанням бюджету. Бюджетні відносини не можуть провадитись в життя без бюджетного регулювання, тому що вони завжди мають державно-владний характер.

Бюджетне регулювання передбачає законодавче закріплені відсоткові відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів, встановлені на даній території, а також дотації і субвенції.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного і місцевих бюджетів, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Бюджетний облік відображає виконання бюджету через облік: доходів, видатків, грошових коштів бюджету на рахунках, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створених у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Тому бюджетний облік дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.

Бюджетний облік, як один із видів бухгалтерського обліку, є науково обґрунтованою системою нагляду, відображення, групування й узагальнення та контролю за якісними показниками виконання бюджету.

Істотність бюджетного обліку найбільш повно проявляється в його функціях: наглядові, відображені, узагальнення, контролю виконання бюджетів усіх рівнів та забезпечення збереження коштів бюджету; вони всі пов’язані одна з одною і доповнюють одна одну.

Через бюджетний облік виявляються всі порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо режиму економії бюджетних коштів.

Бюджетний облік враховує всі кошти бюджету всіх рахунках і в установах або ж передані тому чи іншому органові влади, управління або юридичній особі, яка того потребує. Він необхідний для забезпечення збереженності бюджетних коштів через бюджет, у бухгалтерськихдокументах, складання бухгалтерського балансу й звіту про виконання бюджету. Бухгалтерський облік виконання бюджету дає змогу становити перепони крадіжкам, розтратам та іншим порушенням у виконанні бюджетів усіх рівнів.

Предметом бюджетного обліку є кошти Державного бюджету і бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та процес їх виконання.

Об’єктом бюджетного обліку є дохідна і видаткові частини бюджету, кошториси витрат на утримання установ, організацій та інші заходи, фінансовані з бюджету. Метою бюджетного обліку є сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних по виконанню бюджету, використанню коштів.

Організація бюджетного обліку необхідна не тільки для забезпечення дохідної та видаткової частин бюджету, а й для орієнтації керівництва щодо економічного розвитку держави та регіонів.

Облік бюджетних надходжень ведуть не тільки Міністерства фінансів та його органи на місцях, а й державна податкова адміністрація по податках, зборах та інших надходженнях, а також Національний банк України і його регіональні управління разом з комерційними банками, яким урядом надано право на роботу з бюджетом, вони виконують і роботу за дорученням фінансових органів в частині виконання бюджету. Контроль за виконанням Державного бюджету виконує Державне Казначейство, яке веде облік використання коштів по галузях та разом з Мінфіном оперативно реагує на всі зміни при виконанні.

Головною метою Міністерства фінансів є забезпечення виконання Державного бюджету України, а фінансових органів – виконання місцевих бюджетів, що потребує чіткої інформації про виконання дохідної та видаткової частин бюджету.

Залежно від періоду виконання бюджету доходи можна поділити на планові і касові, а видатки – на фактичні та касові.

Так, як в темі роботи мова йде про облік касового виконання бюджету, то дамо характеристику тільки касовим доходам та видаткам.

Касові доходи бюджету – доходи , які фактично надійшли на рахунки бюджету всіх рівнів. Завдяки цьому можна чітко визначитись щодо виконання доходів бюджету, тому що їх надходження обліковується по джерелах і видатках надходжень.Результати виконання дохідної частини бюджету визначаються по касових доходах.

Касові видатки бюджету – кошти, перераховані Державним Казначейством, або фінансовими органами та видані готівкоюміністерствам, відомствам, установам.Їх облік дає змогу контролювати загальний стан виконання бюджету, а порівняння з фактичними видатками показує хід виконання бюджету по видатках.

Облік операцій по виконанню доходів бюджету веде державна податкова адміністрація по джерелах надходження та ланках бюджетної системи. Він ведеться відповідно чинного законодавства. Державна адміністрація веде облік не тільки доходів, а разом з фінансовими органами контролює установи банків по своєчасному зарахуванню податків, зборів та інших платежів на рахунки відповідних бюджетів і своєчасне виконання ними доручень по перерахування коштів розпорядниками: міністерствам, відомствам, установам та організаціям.

У Державному Казначействі, Міністерстві фінансів і його органах та державній податковій адміністрації облік виконання бюджетів покладено на бухгалтерії.

Бухгалтерський облік базується на чіткій системі строгої документації: кожна операція провадиться на основі відповідного документу, при відсутності документів операції не провадяться. Такими документами можуть бути платіжні доручення про перерахування коштів, розпорядження про стягнення коштів, або чек на отримання готівки та ін.

Для узагальнення даних бухгалтерського обліку і визначення стану виконання бюджету фінансові органи на основі одержаних місячних, квартальних, піврічних, річних звітів розпорядників коштів та даних податкових адміністрацій і інших фінорганів складають звіти про виконання бюджету: місячні, квартальні, піврічні, річні.

Фінансування видатків із бюджету провадиться по річному з щоквартальною і помісячною ( з 1997 року) розбивкою розпису бюджету по доходах та видатках у рамках бюджетних призначень в міру виконання кошторисів видатків.

Суми коштів, затверджені в бюджеті по окремих заходах, - це бюджетні асигнування . Вони визначають граничну суму коштів, яка може бути використана на проведення заходів, передбачених бюджетом чи кошторисом видатків.

2. Касове виконання Державного бюджету установами банку.

Касове виконання Державного бюджету , державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного) , згідно Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 21 січня 1998 року №68 “ Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України”, провадиться через установи Національного банку, Державного експортно- імпортного банку, Акціонерно-комерційного агропромислового банку “Україна”, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Українського акціонерного промислово-інвестиційного банку “Промінвестбанк”, Державного спецілізованого комерційного ощадного банку, Акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” відповідно до угод, укладених Головним управлінням Державного Казначейства з банками.

Ці установи банків виконують увесь комплекс операцій за доходами і видатками Державного бюджету.

Звернення про доповнення переліку банків, через які здійснюється касове виконання Державного бюджету України , розглядаються Кабінетом міністрів України і Національним банком України лише протягом грудня кожного року. Згідно Постанови “ Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України”, Міністерство фінансів за погодженням з Національним банком для виконання окремих державних програм та проектів може залучати інші комерційні банки на тендерних умовах.

Установи названих комерційних банків відкривають відповідним органам Державного Казначейства рахунки для обліку доходів Державного бюджету на балансовому рахунку № 2510 “ Кошти Державного бюджету “ за кодами бюджетної кваліфікації і символами щомісячного звіту, схеми звіту по виконанню Державного бюджету України (додаток 6). Виписки із зазначених реєстрів подаються Державному Казначейству з додатком копій платіжних документів, завірених банком.

Для забезпечення правильності зарахування надходжень бюджету згідно з бюджетною класифікацією органи державного Казначейства разом з податковими адміністраціями за місяць до настання нового року подають відповідним установам комерційеих банків списки платників по кожному районові, місті із зазначенням виду платежу, а також списки підрозділів бюджетної класифікації доходів, символів звітності Національного банку та номерів рахунків, на які повинні зараховуватися платежі.

Платники платежів, зборів та інших обов’язкових платежів незалежно від форм власності здійснюють розрахунки безпосередньо з державним та місцевими бюджетами.

При прийомі розрахункових документів на сплату податків та інших платежів до бюджету установи банків перевіряють наявність у платіжних документах підрозділів бюджетної класифікації та номерів банківських рахунків. При їх відсутності такі документи до виконання банками не приймаються, а відповідальність лягає на платника.

Для забезпечення контролю за надходженнями доходів Державного бюджету, за своєчасним їх перерахуванням Міністерству фінансів України та за достовірністю звітів щодо касового виконання Державного бюджету, на рахунок № 3510 “ Кошти Державного бюджету”, відкритому в ОПЕРУ НБУ в установах комерційних банків відкриваються окремі, особливі активно-пасивні рахунки на балансовому рахунку №2511 – “ Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету”, на якому відображається сума щоденних перерахувань. Установи банків щоденно, до 10 години ранку повинні перерахувати по електронній пошті до регіональних управлінь НБУ всю суму доходів що надійшли на доходні рахунки.

Суми доходів, що надійшли на рахунки № 2510, перераховуються комерційними банками з рахунку № 2511 регіональним управлінням НБУ на транзитні балансові рахунки № 3510.

Регіональні управління НБУ також щоденно, до 16 годин, перераховують отриманні від комерційних банків кошти по доходах бюджету, які надійшли на рахунки № 3510, перераховують з рахунків № 3511 операційному управлінню НБУ на рахунки № 3510.

Перерахування надходжень до бюджету провадиться у цілих гривнях.

У звітних балансах установи комерційних банків показують дані по рахунку № 2510 в розгорнутому вигляді.

Для обліку коштів Державного бюджету, які надходять від комерційних банків, в управліннях НБУ відкриваються транзитні рахунки на балансовому рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України “ в кількості 4 рахунків .Рахунки відкриваються для кожного комерційного банку з виведенням наростаючих підсумків кредитних оборотів, що використовуються для звірки повноти перерахування доходів із щомісячними балансами комерційних банків із звітністю за бюджетом.

Види рахунків:

 1. рахунок для зарахування надходжень по символах: 56 “ Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення”, 159 “ Надходження коштів від приватизації (продажу) об’єктів незавершеного будівництва”, 256 “ Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соцзахисту населення”.

 2. Рахунок для зарахування надходжень в рахунок повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільпгоспродукції за держзамовленням 1994-1997 років, яка обліковується за символами банку 17, 18, 19, 88, 94, 98.

 3. Рахунок для зарахування надходжень державних і галузевих позабюджетних фондів та інших цільових коштів, які обліковуються за символами 030, 040, 041, 052, 068, 093, 300, 301, 401, 520, 521.

 4. Рахунок для зарахування інших надходжень до Державного бюджету ( без символів 56, 159, 256, 17, 18, 19, 88, 94, 98, 030, 040, 041, 052, 054, 068, 093, 300, 301, 401, 520, 521).

На доходних рахунках обліковуються всі суми, що надійшли протягом року наростаючим підсумком для звірки повноти перерахування доходів з балансами комерційних банків і звітністю по доходам Державного бюджету.

Операційне управління НБУ щоденно видає Головному управлінню Державного казначейства виписки із Централізованого рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України” з доданням копій меморальних ордерів, одержаних від регіональних управлінь. Регіональні управління НБУ забезпечують повне зарахування коштів в день їх надходження. Неперерахування доходів на централізований рахунок Головного управління Державного казначейства України не допускається.

З метою забезпечення контролю за своєчасним і повним перерахуванням доходів державного бюджету в управлінні Національного банку реєструється дати і номери повідомлень (авізо), що надійшли з комерційних банків, у зведених картках ф. 0407807, які ведуться в розрізі філій комерційних банків. У разі неодержання повідомлення з номером філії комерційного банку, в день надходження наступного повідомлення надсилається телеграфний запит.

За розсудом головного бухгалтера Управління Національного банку може встановлюватись інший порядок контролю за своєчасним і правильним перерахуванням доходів, в тому числі з використанням комп’ютерної техніки.

Управління Національного банку щоденно телеграфно перераховують залишки транзитних рахунків на рахунок Міністерству фінансів України № 3510 в Операційне управління Національного банку. Перерахування цих залишків рахунків здійснюється на підставі зведених меморальних ордерів або програмним шляхом на комп’ютерах.

Операційне управлення Національного банку щоденно видає

Міністерству фінансів України виписки із Централізованого рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України “ з доданням меморальних ордерів або копій телеграфних повідомлень, одержаних від регіональних управлінь Національного банку.

Регіональні управління Національного банку забезпечують повне зарахування коштів по телеграфних авізо в день їх надходження і перерахування залишків транзитних рахунків в Операційне управління Національного банку. Залишки транзитних рахунків та непроведені за відповідними рахунками авізо на перерахування доходів на централізований рахунок Міністерства фінансів України на завітні дати в управліннях НБУ не допускається.

У зведеному балансі НБУ рахунок № 2510 показується у розгорнутому вигляді. Там відображаються суми фактичних доходів Державного бюджету, зараховані на централізований рахунок Міністерства фінансів України № 3510 та не перераховані залишки коштів, що надійшли в останній день звітного періоду на балансовий рахунок № 3510 в комерційних банках.

Міністерство фінансів України здійснює фінансування видатків з Державного бюджету через Державне Казначейство, яке перебуває у його підпорядкуванні ( далі – Міністерство фінансів ), в межах асигнувань, передбачених у бюджеті відповідним міністерствам, відомствам, організаціям та установам, і залишку невикористаних коштів за централізованим рахунком Мінфіну, для чого відкривається в Операційному управлінні Національного банку України на балансовому рахунку № 3513 “Кошти Державного казначейства України” централізований рахунок за видатками Державного бюджету.

Установами комерційних банків, упроваджені виконувати операції по касовому виконанню бюджету, складають щомісячні та річні звіти по доходах Державного бюджету України за підрозділами бюджетної класифікації і подають їх регіональним управлінням Національного банку України другого робочого дня наступного місяця.

Національний банк щомісячні звіти про доходи Державного бюджету за підрозділами бюджетної класифікації подає МІністерству фінансів 8 числа наступного місяця, а річний звіт – за домовленістю з ним.

У щомісячних звітах про касове виконання Державного бюджету відображаються залишки пасивних рахунків за доходами, відкритих у комерційних банках і управлінні Національного банку.

Загальна сума доходів у щомісячному звіті повинна дорівнювати залишкові балансового рахунку № 2510 у зведеному балансі Національного банку.

У додатках 1,2 додається щоденна форма № 412Д-К (щоденна), затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 р. № 436 та інструкція до форм №№ 412Д-К, 412-К "“Доходи Державного бюджету України. Форма надається електронною поштою: філіями комерційних банків – регіональним управлінням НБУ до 10 години наступного дня; регіональними управліннями НБУ – Управлінню платіжних систем та касового виконання Держбюджету НБУ через Центральну розрахункову палату до 16 години наступного дня.

У формі відображається виконання Державного бюджету України наростаючим підсумком, починаючи з початку року, за підрозділами класифікації доходів і видатків Державного бюджету України ( розділами, параграфами, символами) і за групами за балансовими рахунками № 2510 “ Кошти Державного бюджету України” та № 2500 “ Кошти бюджетів України до розподілу”.

У першій групі звітності відображаються доходи Державного бюджету за балансовим рахунком № 2510, до яких відносяться:

 • Податок на додану вартість – розділ 3, параграфи 2-3, символи – 3, 85, 86;

 • Акцизний збір – розділ 4, символи 1, 08, 14, 15, 2;

 • Надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, які створені за участю державних підприємств і організацій – розділ 6, параграфи 1-2, символи20, 5;

 • Доходи від зовнішньоекономічної діяльності – розділ 8, параграфи 1-5, 9, 11-14, символи 42, 43, 11, 60, 96, 28, 80, 10;

 • Плата за спеціальне використання лісових ресурсів – розділ 10, символ 27;

 • Державне мито – розділ 11, параграфи 1-3, символи 57,55,46;

 • Збори і різні неподаткові доходи – розділ 12, параграфи 1-13, 15-20, 22-27, 30-33, 47, 51, 54-57, 60-63, 65, символи 39, 16, 66, 69, 07, 6, 25, 21, 64, 62, 67, 65, 63, 4, 49, 29, 81, 77, 50, 84, 34, 97, 72, 73, 74, 79, 78;

 • Плата за спеціальне використання водних ресурсів – розділ 13, параграфи 1-2,4 символи 58, 32, 76;

 • Надходження амортизаційних відрахувань для мобілізації коштів по фінансуванню структурної перебудови економіки – розділ 15, символ 22;

 • Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин – розділ 16, параграф 1, символ 53;

 • Рентна плата – розділ 17, символ 47;

 • Надходження від переоцінки залишків товарів – розділ 19, параграфи 1-2, символи 38, 31;

 • Надходження сум від перевищення Фонду споживання – розділ 20, символ 71;

 • Плата за транзит природного газу через територію України – розділ 21, символ 48;

 • Надходження сум різниці в ціні на газ – розділ 22, символ 13;

 • Надходження коштів від приватизації державного майна – розділ 23, символ 23;

 • Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками – розділ 25, символ 24;

 • Відрахування на геологорозвідувальні роботи – розділ 27, символ 30;

 • Надходження від реалізації грошово – речових лотерей – розділ 31, символ 75;

 • Надходження від реалізації облігацій внутрішньої державної позики – розділ 33, параграфи 1-3, 5-6, символи 33, 45, 82;

 • Плата за землю – розділ 37, параграфи 1-4, символ 37;

 • повернення бюджетних позичок – розділ 38, параграфи 1-3, 5-8, 9, символи 17, 18, 19, 12, 88, 94, 98, 99;

 • залучені кредити банку – розділ 40, символ 26;

 • збори до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення – розділ 51, символ 56;

 • надходження до:

 1. Фонду розвитку паливно – енергетичного комплексу – розділ 45, параграфи 1-3, символи 35, 36, 87;

 2. Державного цільового фонду розвитку промисловості – розділ 49, символ 89;

 3. Державного інноваційного фонду України – розділ 52, параграфи 1-2, символи 52, 93;

 4. Державного фонду сприяння зайнятості населення – розділ 53, символ 40;

 5. Інших позабюджетних фондів – розділ 58, параграфи 1-7, символи 41, 44, 51, 52, 54, 68, 62, 70;

 • Залишки бюджетних коштів на початок року, спрямовані на покриття видатків – розділ 59, символ 92;

 • Надходження цільових коштів – розділ 60, символ 83;

 • Надходження лишків доходів з нижче стоячих бюджетів – розділ 61, символ 95;

 • Невиявлені надходження – розділ 65, символ 91.

У другій групі відображаються доходи за балансовим рахунком № 2500, до яких відносяться:

 • Податок на прибуток підприємств і організацій – розділ 2, параграфи 1-4, 8, 10-13, 15-16, 20, символи 2, 4, 15, 5, 48, 6, 7, 8, 9, 10;

 • Податок на додану вартість – розділ 3, символ 27;

 • Акцизний збір – розділ 4, параграфи 1-9, 11-13, 15, символи 29, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 51, 52, 54, 18, 19, 35;

 • Прибутковий податок з громадян – розділ 7, символ 56.

У третій і четвертій групах подається розшифровка надходжень до галузевих інноваційних фондів та галузевих фондів охорони праці у розрізі міністерств і відомств.

Анологічно підсумок даних по цих групах дорівнює основним надходженням до галузевих інноваційних фондів ( група 1, символ 93) та галузевих фондів охорони праці ( група 1, символ 68).

У додатках 3 , 4, 5 додається :

 • місячний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

 • щоденний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

 • дані про надходження коштів до Державного бюджету на 1 квітня 1999 р.

3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через теріторіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органівказначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, шо в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи – наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.

Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.

3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками

Установи банків здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів згідно з чинними актами законодавства України і нормативними документами Національного банку України.

При казначейській формі виконання державного бюджету розпорядники бюджетних коштів закривають рахунки, відкриті за балансовими рахунками № 120 “ Поточні бюджетні рахунки установ і організацій, що утримаються з Державного бюджету України” та № 181 “ Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету “.

Залишки коштів на вищевказаних рахунках перераховуються іх власниками в доход Державного бюджету платіжними дорученнями.

При оплаті органами Державного казначейства поданих розпорядниками бюджетних коштів рахунків за виконані роботи, одержані послуги, придбані матеріальні цінності, а також для отримання останніми готівки до установ банків подаються відповідні розрахункові документи ( платіжні доручення, чеки, заяви на отримання готівки та ін. ) за формами, встановленими Національним банком України. Зазначені розрахункові документи оформляються відповідним органом Державного казначейства і скріплюються відбитком його печатки.

Підготовлені платіжні доручення подаються до установи уповноваженого банку у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв’язку у системі “ клієнт-банк ” без додання реєстрів у паперовій формі.

Якщо розрахунки здійснюються без застосування електронної системи, документи подаються у паперовій формі.

Готівка банком видається при отриманні від органу Державного казначейства доручень на перерахування податків тп внесків до фонду соціального страхування і Пенсійного фонду.

Не використана розпорядником коштів готівка повертається безпосередньо його уповноваженою особою в установу уповноваженого банку за документами, форма яких встановлена Національним банком України. При їх заповненні обов’язково вказується номер відповідного реєстраційного рахунка.

Установи банків несуть відповідальність тільки за своєчасність і повноту перерахувань бюджетних коштів на вказані у розрахункових документах рахунки підприємств, установ та організацій і не відповідають за неправильність усіх вказаних у розрахункових документах реквізитів.

3.2.Єдиний казначейський рахунок.

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори , інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:

 • баланс єдиного казначейського рахунка , отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;

 • рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

 • руїх коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

 • рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;

 • результати виконання бюджетів.

Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечить:

 • повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;

 • досконалу базу даних по бюджетних показниках;

 • щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету ;

 • розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державнимбюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затверженими Верховною Радою України;

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 « Кошти Державного бюджету ».

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 «Кошти Державного бюджету « відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного Казначейства в сваю чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При ціому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

 1. Вдосконалення обліку касового виконання

Державного бюджету

Діюча система обліку бюджетних потоків та звітності знаходиться в постійному розвитку і вдосконаленні. Запроваджується новий План рахунків з обліку виконання Державного бюджету. Відпрацьовуються форми документів, які використовуються при виконанні доходної і видаткової частин Державного бюджету; форми звітності та періодичність подання звітів про виконання Державного бюджету; нова бюджетна класифікація та здійснюється перехід до використання нової бюджетної класифікації в процесі планування і використання Державного бюджету.

Головним чинником в управлінні бюджетом, є інформація. Одержати інформацію дозволяє звітність, яка дає можливість управляти бюджетом та контролювати хід його виконання. На протязі семи років в Україні ведеться плідна робота, пов’язана з розробкою і впровадженням нової системи звітності про виконання бюджету.

Ця робота включає:

 • розробку форм звітності, які б в повній мірі характеризували процес виконання бюджету;

 • визначення періодичності звітності;

 • встановлення термінів подачі звітності;

 • розмежування функцій по прийому звітності між відповідними органами, які несуть відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність представлених даних.Визначені проблеми пов’язані з розробкою форм звітності та встановленням термінів подачі звітності. Форми звітності (особливо місячні ) про виконання Державного бюджету змінювались щорічно на протязі трьох років (1996-1998). З одного боку, це було викликано рядом об’єктивних причин

- запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету за видатками, перехід до нової бюджетної класифікації, а також до складання єдиного кошторису доходів і видатків установи), з іншого – зміна форм звітності ускладнює процес складання звітності про виконання Державного бюджету , що негативно впливає на управлінську діяльність. Термін подання звітності про виконання Державного бюджету протягом 1996 – 1998 рр. хоч і не значно, але змінювались. Цей факт не є позитивним при формуванні зведеної звітності про виконання Державного бюджету. Розробка форм звітності і встановлення термінів подання звітності, які зможуть діяти на протязі більш тривалого часу дозволять значно ефективніше управляти коштами Державного бюджету в процесі його виконання.

Висновок

Проблеми виконання Державного бюджету необхідно розділити на дві групи. Першу складають проблеми , які є похідними від бюджетної моделі і формування бюджету. Наявність цих проблем в Україні значно ускладнюють процес виконання бюджету. Другу групу складають безпосередньо проблеми організації виконання бюджету, насамперед, касового виконання.

З вищенаведеного випливає, що суть проблем виконання Державного бюджету, а також участі контролю його виконання зводиться до забезпечення узгодженості бюджетних потоків. З цією метою необхідне прискорення переходу до казначейської системи касового виконання Державного бюджету, розширення повноважень Головного управління Державного Казначейства.

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджету, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Основне завдання бюджетного обліку – забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету, ефективного використання їх за призначенням.

Література:

 1. Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 січня 1998р. №68.

 2. Про касове виконання Державного бюджету України у 1998 році: Лист від 06.02.98р. № 1222/10/20-3012 Державної Податкової Адміністрації.

 3. Про заходи щодо забезпечення касового обслуговування коштів Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 12 березня 1996 р. № 306.

 4. Про касове виконання Державного бюджету України: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. № 401.

 5. Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету : Наказ Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 року № 102/1906.

 6. А.О.Єпіфанов, .В. Сало, І.І. Д’яконова “ Бюджет і Фінансова політика України “,1997р. стр.№ 224.

 7. Сафонова Л.Д. Реформування системи обліку виконання бюджету / Фінанси України/ 1998р. № 7 стр. 35-39.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: