Охорона праці у Швейцарії

План

1. Охорона праці у швейцарії 2

2. Реалії європейського союзу у галузі трудових відносин 3

Література 9

1. Охорона праці у швейцарії

Правову основу охорони праці працюючих у Швейцарії складають Закон «Про страхування від нещасних випадків», Закон «Про працю», а також Закон «Про безпеку технічного устаткування й апаратури». Закон «Про страхування від нещасних випадків» містить у собі заходи профілактики від нещасних випадків і професійних захворювань. У Законі «Про працю» викладено правові вимоги про працю, спеціально зорієнтовані на завдання охорони здоров'я зайнятих на виробництві працівників.

Інноваціями законодавчого характеру останніх років у Законі «Про страхування від нещасних випадків» і в Законі «Про працю» можна назвати набуття чинності постанов, які стосуються фабрично-заводських лікарів та інших фахівців з охорони праці.

Ухвалення цих постанов переслідувало такі цілі:

1. Надати допомогу підприємствам у забезпеченні залучення фахівців з охорони праці (інженерів з техніки безпеки, фахівців з охорони праці, фабрично-заводських лікарів, лікарів-гігієністів тощо) у разі, коли на місцях немає необхідного персоналу, а також за необхідності підвищення рівня охорони й гігієни праці на підприємствах.

2. Створення на підприємствах системи охорони праці з завданням проведення систематичної її інтеграції в процеси управління й виробництва на підприємствах.

У свою чергу підприємствам пропонується скласти концепцію охорони праці, яка охоплюватиме питання від оцінки ризиків, створення і підтримки системи безпеки й до контролю вжиття необхідних для цього заходів. Такого роду нововведення забезпечують підприємствам значне якісне поліпшення безпеки праці й захисту здоров'я персоналу.

Після відхилення пропозиції про вступ до ЄС у 1992 році, уряд Швейцарії прийняв нову програму економічного розвитку країни, пріоритетом в якій став перегляд раніше чинного закону про безпеку технічного устаткування. У результаті до законодавства країни було внесено зміни, які стосуються безпеки приладів і технічного устаткування на промислових підприємствах та засобів індивідуального захисту. Пізніше було прийнято директиву Європейського Союзу стосовно стандартів на підіймальні пристрої, преси та інше устаткування.

Одночасно державні органи підсилили контроль на ринках технічного устаткування, особливо такого, що вже було у використанні, та його відповідність припустимим нормам безпечної праці. У цьому відношенні особливі завдання покладаються на Державний секретаріат з питань економіки, який координує необхідні дії і підтримує робочі контакти з відповідними інстанціями в Комісії ЄС. За Швейцарським інститутом страхування від нещасних випадків закріплено питання, що стосуються перевірки відповідності устаткування і його функціонувань до декларованих стандартів, а також уживання необхідних заходів або проходження технічного тестування. Устаткуванням непромислового призначення займається Консультаційний орган з питань запобігання нещасних випадків, а також різного роду спеціалізовані організації.

У Швейцарії поки ще малопомітним залишається вплив соціальних партнерів. У той же час розроблювані в комісіях ЄС норми та стандарти з охорони праці, безпеки технічного устаткування впроваджуються в національні нормативи й публікуються у відповідних виданнях.

2. Реалії європейського союзу у галузі трудових відносин

Охорона праці.

Як відомо, охорона праці спрямована на запобігання травматизму й забезпечення сприятливих виробничих умов. Принцип, що розділяється всіма країнами, які входять в ЄС - відповідність національних систем охорони праці до нових технологій та систем організації праці, що означає визнання зростаючої ролі охорони праці.

Керівні органи ЄС прагнуть до об'єднання зусиль держав-членів Євросоюзу в цій області: видаються нормативні документи з охорони праці, що охоплюють різні аспекти виробничої діяльності (вони включаються в національні закони з охорони праці, постійно підвищуючи планку вимог щодо її умов), здійснюється значна організаційна й пропагандистська діяльність, адресована не лише менеджменту підприємств, але і широким масам працюючих.

Останній документ Євро-комісії в цьому напрямку - програма ”Адаптуючись до змін у сфері праці і в суспільстві: нова стратегія Європейських Співтовариств в області охорони праці на 2002-2006 роки, спрямована на консолідацію зусиль у сфері запобігання ризикам, пов'язаних з травматизмом на виробництві, і досягнення в області охорони праці за рахунок дотримання стандартів і правил, підвищення рівня професійного навчання та освіти працівників.

Стратегія передбачає ”заходи з протистояння новим соціальним викликам, пов'язаних з радикальною перебудовою суспільства, і з перетворення економіки Європи на конкурентоспроможну, таку, що динамічно розвивається, зі збільшенням робочих місць, та спирається на соціальну згоду”.

Для практичного втілення в життя положень стратегії Єврокомісія використовуватиме всі наявні інструменти (законодавче регулювання, соціальний діалог, практику корпоративної соціальної відповідальності, економічні стимули); пропонується розробити директиву для відвернення хуліганства і насильства на робочих місцях, здійснювати консультування соціальних партнерів з питань умов праці.

Слід зазначити, що в документі зроблено акцент на проблемі психологічного і соціального благополуччя на роботі, при цьому особлива увага приділена відмінностям між чоловічою і жіночою працею. Європейський парламент звернувся в Єврокомісію з приводу виділення додаткових ресурсів для вирішення завдань в області охорони праці на підприємствах країн Євросоюзу і надання детального плану дій з реалізації стратегії. Однією з основних, на думку європарламентаріїв, повинна стати довгострокова програма, що стосується малих і середніх підприємств.

В останні роки Європейська агенція з охорони праці на виробництві проводить активну роботу для поліпшення умов праці й скорочення травматизму в малому і середньому бізнесі, а також для поширення позитивного досвіду.

Так, починаючи з 2001 р. воно виділило 12 млн. євро на часткове спонсорування найкращих національних і міжнародних проектів, які відбиралися в ході конкурсів (понад 400 фірм-учасників). Розроблена чотирирічна програма із запровадження в життя поставлених стратегічних завдань, відповідно до якої в грудні 2003 р. проведена конференція ”Вітри змін - нові підходи і стратегія в справі охорони праці на виробництві. ”

Діяльність агенції має два напрями: науковий - розвиток і поглиблення співпраці в області досліджень, пов'язаних з охороною праці, і пропагандистсько-організаційний. Саме за її ініціативою кілька років тому були об'єднані зусилля інститутів охорони праці багатьох країн, що входять в Євросоюз, і утворено два Тематичні центри.

У Тематичний центр досліджень в області праці й здоров'я входять десять інститутів Німеччини, Голландії, Швеції, Фінляндії, Франції та інших країн. НДІ країн ЄС беруть участь в роботі центрів в різних формах, залежно від своїх наукових інтересів; кожен самостійно (або в співпраці з іншими) веде дослідження, результатами яких обмінюється, що сприяє підвищенню ефективності роботи й економії засобів.

Європейська Комісія розробила і в 2002 р. оприлюднила так звану Шосту рамкову програму, мета якої - зробити Євросоюз міжнародним лідером у сфері поліпшення умов праці, запропонувавши проект створення Європейської мережі досліджень з вдосконалення системи безпеки праці і здоров'я.

Її завдання зводяться до проведення централізованого обліку соціальних потреб і наявних можливостей в цій області, а також вироблення пропозицій і оптимальних рішень з неодмінним обміном знаннями за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Науково-дослідні інститути країн-членів ЄС з готовністю відгукнулися на цю ідею, суть якої визначили як ”європейську інтеграцію в ім'я культури безпеки праці”. Були висунуті пропозиції про створення партнерств, які сприяли б досягненню поставлених цілей, у тому числі розробку єдиного навчального курсу в області охорони праці для вищих навчальних закладів держав, що входять в ЄС, і країн-кандидатів.

Шведський національний інститут виробничого життя став ініціатором Партнерства європейських досліджень в області охорони праці й здоров'я для розширення обміну знаннями між спорідненими науковими центрами. Було створено три експертні групи з питань організації праці, усвідомлення ризиків та управління ними. Свою згоду на участь в Партнерстві дали НДІ Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії. Паралельно ряд європейських інститутів об'єднався в “Мережу вдосконалення” з метою обміну інформацією про стан виробничого середовища та охорони праці, що особливо важливо для відстеження ситуації на малих і середніх підприємствах.

Ще один приклад спільної діяльності продемонструвала група західноєвропейських учених, які підготували на замовлення Європейської агенції з охорони праці на виробництві монографію ”Нові форми контрактних відносин і їх наслідки для виробничої безпеки і охорони здоров’я”. Крім аналізу стану організації праці, в ній запропонована конкретна програма діяльності в цій галузі. Для запобігання ризикам програми управління безпекою праці повинні враховуватися менеджментом компаній разом зі всіма іншими аспектами організації виробництва.

Учені запропонували ряд ініціатив на рівні окремих підприємств, регіонів і країн в цілому, а також у сфері малого і середнього бізнесу, які можуть сприяти розвитку позитивних тенденцій. Спектр цих ”лікарських препаратів” досить широкий.

Західноєвропейські учені виступають за реалізацію ще однієї своєї пропозиції. Введення міжнародних стандартів (наприклад, стандарту ISO 9000) позитивно вплинуло на підвищення якості продукції. Такий же відчутний ефект можна отримати, якщо при плануванні виробництва брати до уваги питання охорони праці, фактично стандартизуючи норми. Велику роль в цьому можуть зіграти транснаціональні корпорації, що впроваджують міжнародні стандарти охорони праці в країнах, де функціонують їх виробництва.

Керівники деяких великих міжнаціональних компаній планують поширити стандарти охорони праці, що діють в головних компаніях, на дочірні структури в інших регіонах. Тому учені пропонують зайнятися серйозними науковими розробками у сфері поширення цього досвіду.

Розвитку культури охорони праці сприяють Європейські тижні з охорони праці на виробництві, що проводяться з 2000 р. Перший був присвячений запобіганню захворюванням і травмам кістково-м’язової системи; тема другого (2001 р) - ”Відсутність нещасних випадків - це успіх”, при цьому особлива увага надавалася запобіганню травматизму на малих і середніх підприємствах.

2002 р. був ”антистресовим” (у Західній Європі від стресів на роботі страждають 41 млн. осіб): Єврокомісія провела семінар, консультації для підприємців і профспілок, а Європейська агенція з охорони праці - конференцію за участю представників соціальних партнерів.

У 2003 р. Європейський тиждень проходив під девізом ”Небезпечні речовини. Поводитися «обережно” (у країнах-членах Європейського союзу 16% працівників вимушені контактувати з небезпечними продуктами, а 22% перебувають під дією токсичних випаровувань). Для запобігання ризикам, пов'язаним з роботою зі шкідливими речовинами, сформульовані найважливіші положення загальноєвропейського законодавства - директиви, що спрямовані, насамперед, на ліквідацію і заміну небезпечних хімічних реагентів, особливо канцерогенних і мутагенних речовин (включаючи азбест і деревний пил). Причому директиви фіксують жорсткі правила і норми щодо їх обмеженого використання.

На тему кожного з Тижнів Європейська агенція з охорони праці на виробництві випускає спеціальний номер журналу ”Мегезін” 11 мовами з матеріалами провідних учених, міністрів, лікарів, фахівців-практиків з різних країн. Ці спецвипуски містять аналітичні й соціально-економічні матеріали, а також розгорнені рекомендації лікарів і фахівців з охорони праці. Крім того, в міністерства, науково-дослідні інститути і національні органи з охорони праці, інспекції і, звичайно, в профспілки і організації підприємців країн-членів ЄС прямують видання, присвячені позитивному досвіду в сфері забезпечення умов для безпечної праці.

На конференції, що підбивала підсумки Європейського тижня 2001 р., був сформульований наступний висновок: нова концепція стратегії охорони праці повинна орієнтуватися не просто на запобігання травматизму, а на розширення поняття безпеки на всі аспекти життя.

Нещодавно Європейська агенція по охороні праці на виробництві випустила збірку матеріалів ”Використання систем управління охороною праці в країнах-членах Європейського Союзу”. У ній зібрано досвід ряду компаній, що діють в різних галузях господарства, розглядаються конкретні приклади того, як вони досягнули успіхів у поліпшенні умов праці, скороченні травматизму і підвищенні ефективності виробництва.

Література

1. Офіційна веб-сторінка Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду)

http: // www. dnop. kiev. ua/index. php

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: