Особливості кредитування малого бізнесу

Курсова робота

Особливості кредитування малого бізнесу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Економічна характеристика та суть банківських програм по кредитуванню малого бізнесу 6

Розділ 2. Аналіз діючих програм кредитування суб'єктів малого бізнесу комерційним банком на прикладі Ужгородської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" 13

Розділ 3. Проблеми кредитування малого бізнесу в Україні та шляхи їх рішення 20

Висновки 27

Список використаної літератури 30

Додаток 1 32

Додаток 2 34

Додаток 3 40

Додаток 4 49

Додаток 5 57

Додаток 6 66

Додаток 7 70

Додаток 8 72

Вступ

В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб`єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв`язувати проблеми кризової економіки України, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню.

Саме малий бізнес створює 65-80 % валового національного продукту, забезпечує ринкову конкуренцію, наслідком якої є висока якість товарів і найповніше задоволення потреб споживачів. В малому бізнесі зайнято близько 70% робочих місць. Проте порівняно з іншими країнами Україна має набагато гірші не тільки якісні, а й кількісні показники розвитку малого бізнесу.

Справа в тому, що значення малого та середнього бізнесу в економіці дуже велике. Без цієї сфери ринкова економіка ні функціонувати ні розвиватися не буде. Становлення та розвиток цієї сфери є одною з головних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до нормально функціонуючої ринкової.

Отже сфера малого та середнього бізнесу в ринковій економіці є ведучим сектором, який визначає темпи економічного росту, структуру та якість валового національного продукту.

Беззаперечно те, що для розвитку малого та середнього бізнесу необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані в найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов не легко відшукати такі ресурси підприємствам будь-якої галузі.

Отже, актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що застосування кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також чи не єдиним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств різних галузей народного господарства, зокрема малого бізнесу. Тим більше, що кредит потрібен вже існуючому підприємству.

Дана робота присвячена проблемі кредитування банками підприємств малого бізнесу за сучасних умов.

Об'єктом дослідження виступають кредитні відносини. Суб'єктами є банківські установи з одного боку та малого підприємства з іншого, які в свою чергу приймають безпосередню участь в процесі надання та отримання кредитних ресурсів.

Метою даної роботи є дослідження процесу надання кредитів комерційними банками суб'єктам малого бізнесу, а саме аналіз програм, які пропонують комерційні банки суб’єктам малого підприємництва; також виявлення недоліків (на основі аналізу роботи Ужгородської філії ВАТ АБ "Укргазбанк", зокрема кредитного відділу) та пропозицій щодо їх усунення або запобіганню. А також, проаналізувати проблеми надання кредитів суб’єктам малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення.

На конкретному прикладі Ужгородської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" в роботі буде розглянуто взаємовідносини малих підприємств з банками, включаючи програми кредитування малих підприємств установою банку, оцінку кредитоспроможності позичальника та методи забезпечення кредитів.

В останньому розділі висвітлено проблеми вдосконалення практики кредитування малих підприємств. Поряд з цим були висловлені пропозиції щодо усунення перешкод які стоять непомірно великим бар'єром в діяльності суб'єктів малого бізнесу і таким чином ускладнюють процес отримання кредитів.

Але за сучасних умов пріоритетним шляхом подолання перешкод в діяльності підприємств є посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва.

Посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в різних аспектах. Кредит є обов'язковою умовою розширеного відтворення, важливою складовою діяльності державних, акціонерних, та малих підприємств, надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і реалізації продукції. Кредит сприяє технічному прогресу, стає джерелом капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва.

Розділ 1. Економічна характеристика та суть банківських програм по кредитуванню малого бізнесу

Розвиток малого підприємництва з часу здобуття Україною незалежності більш або менш активно проголошувався державою як один із пріоритетів державної політики. Але за результатами досліджень державної політики щодо малого підприємництва в Україні можна зробити невтішний висновок, а саме – малому та середньому бізнесу дуже мало приділялось уваги з боку держави, а в деяких напрямках зовсім не зроблено нічого. Після виходу Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. та Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.11.2000 у підприємців з`явилася надія про те, що держава все ж почне піклуватися про малий та середній бізнес в країні, але, як показує історія п`яти років, цього не відбулось.

Сьогодні малий та середній бізнес якнайбільше потребує фінансових ресурсів для свого розвитку. Фінансово-кредитна підтримка держави, що є одним із головних напрямків державної підтримки, які визначені в вище зазначених законах, є досить незначною і закритою бюрократичними перепонами, хоча деякі кроки зроблені – це участь НБУ, Міністерства фінансів України в програмі кредитування малого бізнесу з ЄББР, Світовим банком, Німецьким банком реконструкції (KfW), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). Тому малому та середньому бізнесу приходиться шукати необхідних фінансових ресурсів на ринку – банківському ринку. Залучення банківського кредиту є класичною технологією запозичення необхідних фінансових ресурсів. На сьогодні банківські кредити дають змогу фінансувати витрати суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з придбанням основних і поточних активів, покриттям таких потреб підприємства, як тимчасове збільшення виробничих запасів, виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, іншими зобов’язаннями. В Україні спостерігається активізація діяльності банківських установ щодо кредитування малого та середнього бізнесу і цей процес активно почав діяти з 2000 року і сьогодні кожний банк намагається створити відділ кредитування малого бізнесу. Це пояснюється трьома чинниками. Перший – переорієнтація багатьох фінансових установ на малий бізнес, що стає пріоритетним не тільки для великих банків із розвиненою філіальною мережею, а й для середніх, які також готові активно працювати з населенням, малим і середнім бізнесом. Другим чинником збільшення частки кредитів суб`єктам малого бізнесу у кредитних портфелях банків є зростання попиту на відносно невеликі за розмірами позики (сьогодні середній розмір позики по програмі кредитування малого та середнього бізнесу – 5 000 – 7 000 у.о.). Тобто при такій ситуації невеликий розмір кредитів при їх значній кількості дає банку змогу диверсифікувати кредитні ризики. Третій чинник – це швидкість оформлення кредиту та потреба малих підприємств у “швидких грошах”. Разом з тим на практиці банки дуже обережно підходять до питання кредитування малих підприємств. Головним недоліком кредитування малого та середнього бізнесу банкіри нерідко називають труднощі, пов`язані з “відстеженням” позичальників, які нерідко працюють у тіні і ведуть подвійну бухгалтерію. Але разом з цим банківський сектор дуже перспективно дивиться на розвиток кредитування малого бізнесу, тому що вони бачать великі фінансові ресурси та можливості, що кроїться в тіньовій економіці і питаються залучити цей великий сектор економіки. Розглядаючи розвиток кредитування малого та середнього бізнесу можна виділити два шляхи розвитку – програми кредитування за рахунок власних ресурсів банків та програми за рахунок ресурсів міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, Світового банку, Німецько-українського фонду, фонду “Євразія” та інших. В майбутньому другий “шлях” зникне, так як працюючи з іноземною валютою, вітчизняні банки розвивають власні кредитні лінії для малого та середнього бізнесу. Великі банки починають кредитувати за рахунок власних коштів, поступово відмовляючись від ресурсів іноземних кредитних ліній. Цей шлях був плацдармом розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, так як вітчизняні банки не мали досвіду, технологій та програм роботи з малим підприємництвом. Сьогодні є певна напрацьована база і в умовах приходу іноземних банків є всі підстави говорити про розвиток кредитування малого та середнього бізнесу кожним банком окремо. Банки будуть конкурувати технологіями кредитування підприємництва (вже сьогодні банки кредитують до 7 000 у. о. без забезпечення, що свідчить про високотехнологічні програми кредитування), що в свою чергу буде впливати на швидкість видачі кредитних ресурсів, строки та ціну. Разом з цим банки ще не в змозі задовольнити потреби малого та середнього бізнесу, тому кредитування по програмам за ресурси міжнародних організацій є актуальним. Необхідною умовою подальшого розвитку кредитування банками суб`єктів підприємницької діяльності є залучення держави до цього процесу. Основними напрямками роботи повинні бути активізація кредитно-гарантійних установ, створення Національної системи гарантій, збільшення частки державних видатків на розвиток малого підприємництва, впровадження законів про мікрокредитування, розроблення програм фінансової підтримки на прикладі США та країн Європейської співдружності тощо. При конструктивній роботі банківського сектора та держави в особі НБУ, Міністерства фінансів можливо прискорити розвиток як банківського сектору так і малого підприємництва до показників розвинутих країн світу [10, 84].

На сьогодні кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва здійснюється в межах Закону України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва", який визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва, незалежно від форми власності, з метою сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення його як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та створення умов для позитивних структурних змін в економіці України.

Програма кредитування малого підприємництва – розрахована на суб’єктів малого підприємництва (фізичні особи – підприємці, юридичні особи – СМП). Фізичні особи, що отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці або власники юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва), які мають діючий бізнес протягом не менш ніж 3 (трьох) місяців для фізичних осіб-підприємців, та не менше ніж 6 (шість) місяців – для юридичних осіб – СМП. Для зручнішого пристосування до потреб потенційних клієнтів банки розробляють та впроваджують різні програми для кредитування суб’єктів малого підприємництва. Наприклад це можуть бути такі програми:

 • Кредит для розвитку бізнесу під заставу рухомого майна;

 • Кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого майна;

 • Обладнання для малого бізнесу;

 • Новий автомобіль на бізнес;

 • Комерційна нерухомість;

 • Експрес-кредитування тощо [10, 92].

Наприклад, під заставу рухомого майна кредити можуть надаватися до 12 місяців – на поповнення обігових коштів, до 18 місяців – на придбання основних засобів та поповнення обігових коштів або на споживчі потреби (під заставу товарів в обороті), до 24 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби (під заставу обладнання), до 36 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби (під заставу автотранспорту). Строки погашення банки розробляють в залежності від розробленої ними власної програми. Що стосується застави під нерухоме майно, то строки можуть коливатися від 5 років (якщо забезпечення за кредитом - іпотека землі та складських приміщень, виробничих приміщень, майнових комплексів іншої нерухомості (теплиці, гаражі, дачні будинки)), до 8 років (якщо забезпечення за кредитом - іпотека нерухомості нежитлового призначення – офісних та торгівельних приміщень тощо), до 12 років (якщо забезпечення за кредитом - іпотека нерухомості житлового призначення).

Але щоб говорити про конкретні умови надання кредитів необхідно розглядати якийсь окремий банк, тому що кожен банк індивідуально розробляє власні програми надання кредитів суб’єктам малого підприємництва [15, 147].

Обсяги кредитування малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні зростають швидкими темпами. За кілька останніх років вони збільшились майже вдвічі і приблизно в стільки ж знизилися кредитні ставки. Проте умови надання позик все ще важко назвати сприятливими. Підприємці нарікають на великі застави, високі кредитні ставки, банкіри ж вважають, що обсяги кредитування можна було б збільшити, а умови покращити, якби працювали надійні законодавчі механізми захисту кредитодавців.

Робота з банками корисна підприємцям не лише завдяки отриманню додаткових коштів для розвитку. Співпраця дозволяє з точки зору професіонала-фінансиста оцінити переваги та недоліки конкретних проектів, опанувати нові для суб'єктів малого бізнесу технології фінансового аналізу, управління грошовими потоками тощо.

Безперечно, кредитування малого бізнесу в Україні зростає досить швидкими темпами. Переважна більшість комерційних банків України мають в своєму складі підрозділи або програми, що спеціалізуються на мікрокредитуванні. Сьогодні вже накопичено значний досвід кредитування малого бізнесу, більшість банків мають висококваліфікований персонал, використовують технології кредитування, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, фондом "Євразія", Німецько-Українським фондом.

Проте, як показує динаміка росту підприємництва в Україні, цього замало. Підприємці потребують нижчих кредитних ставок, довших термінів кредитування, більш гнучких вимог щодо забезпечення кредитів. І в цьому банкам потрібна підтримка держави [10, 103].

Слід зазначити, що визначена законодавством процедура оформлення та надання мікрокредитів в Україні майже нічим не відрізняється від процедури кредитування «великого бізнесу». Таким чином, адміністративні витрати (наприклад, із розрахунку на 1000 грн. кредиту) в десятки і сотні разів вищі при кредитуванні малих підприємств.

Підвищений ризик також пов'язаний в високим ступенем тінізації цього сектора економіки, залежністю бізнесу від однієї людини, високою вразливістю до змін зовнішнього економічного середовища. З огляду на це, ставки для малого та великого бізнесу, що відрізняються лише на 1-2 пункти, є на межі ринкових та пояснюються не економічним зиском, а скоріше "роботою на перспективу". Для подальшого поліпшення умов кредитування необхідні додаткові зовнішні чинники.

Такими чинниками можуть стати удосконалення законодавчої бази з метою захисту прав кредитора, зменшення ризиків, а отже, здешевлення кредитів. Введення в дію протягом 2004 року низки законів та інших нормативних актів, спрямоване на спрощення кредитних процедур, містить велику кількість суперечностей, що гальмують процес кредитування. Часто норми та механізми, які існують на папері, не можуть бути застосовані на практиці.

Взагалі, діюча законодавча база та судова практика дещо лояльніше ставляться до позичальника, ніж до кредитора. Але надмірний захист прав позичальника чи заставодавця (приватної особи, підприємця) унеможливлює роботу з деякими видами застави, ускладнює роботу з проблемними кредитами.

Слід зазначити, що адміністративні витрати банків при кредитуванні малих підприємств практично дорівнюють видаткам при розгляді кредитних заявок великих та середніх підприємств. Тому, для значного розширення кредитування комерційними банками малих підприємств необхідно запропонувати належні механізми-компенсатори високих адміністративних витрат [6, 36].

Таким компенсатором може бути додатковий відносно дешевий ресурс – в рамках Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Український фонд підтримки підприємництва (УФПП) опрацьовує механізм видачі кредитів малим підприємствам через уповноважені комерційні банки, відібрані на тендерних умовах. Цей механізм є перспективним, зокрема, завдяки досвіду участі ряду комерційних банків – “Аваль”, “Приватбанк”, “Надра” – в мікрофінансуванні по кредитних лініях ЄБРР та українсько-німецького фонду.

Наступним компенсатором є здешевлення кредитів. В цьому контексті ми пропонуємо опрацювати механізм часткової компенсації відсоткових ставок по кредитах для суб’єктів малого підприємництва через УФПП та регіональні фонди підтримки підприємництва.

Крім того, перспективним для кредитної підтримки малого бізнесу є також започаткування діяльності в Україні гарантійних фондів, які зможуть взяти на себе частину ризиків комерційних банків, що кредитують малі підприємства за рахунок власних ресурсів.

Розділ 2. Аналіз діючих програм кредитування суб'єктів малого бізнесу комерційним банком на прикладі Ужгородської філії ВАТ АБ "Укргазбанк"

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк» є правонаступником ЗАТ «Інтергазбанк» та АТЗТ «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним Банком України 21 липня 1993 року (реєстраційний № 183). ВАТ АБ «Укргазбанк» на сьогодні є однією з самих надійних та динамічних фінансових структур України, яка вже протягом десяти років успішно функціонує на ринку банківських послуг. Впевнене просування нових банківських продуктів на внутрішніх та міжнародних ринках забезпечили ВАТ АБ «Укргазбанк» впевнене зростання ділової репутації, основних фінансових показників та клієнтської бази. Банк активно нарощує масштаби діяльності, як шляхом збільшення обсягу операцій на банківському ринку так і шляхом територіальної експансії.

Ужгородська філія ВАТ АБ "Укргазбанк" знаходиться за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 44.

На нинішній час, 2007 рік для Банку відзначився значним зростанням показників діяльності. Зокрема фінансовий результат – прибуток - за підсумками роботи в 2007 році склав 100,352 млн. грн., що у 3,26 перевищує показник 2006 року. Протягом року банк збільшив свій статутний капітал до 500 млн. грн. Також, у 2007 році чисті активи Укргазбанку становили 10 313,8 млн. грн., що на 131,2 % перевищило аналогічні показники минулого року. Кредитно-інвестиційний портфель банку зріс більш ніж удвічі, і сягнув 5 353,6 млн. грн., що перевищило показник 2006 року у 2,4 рази. Сума кредитів, видана юридичним особам, збільшилась у 2,2 рази – до 3 439,9 млн. грн. Обсяг коштів клієнтів банку за 2007 рік подвоївся, і становив 5 594,5 млн. грн.

За 2007 рік банк відкрив 115 нових відділень, розпочав відправлення та виплату переказів для клієнтів Банку через міжнародні системи переказів коштів Anelik та Money Gramm.

Залишаючись одним з лідерів на ринку цінних паперів Укргазбанк вперше в Україні, випустив і розмістив власні іпотечні облігації на суму 50 млн. грн., організував випуск корпоративних облігацій клієнтів на суму більш ніж 506 млн. грн., розмістив корпоративні облігації клієнтів на загальну суму понад 472 млн. грн. Після перемоги у тендері банк організував та розмістив муніципальні облігації Луганської міської ради на суму 29,3 млн. грн. Також, ВАТ АБ "Укргазбанк" розмістив власні корпоративні облігації на суму близько 407 млн. грн. Продовжуючи активну діяльність на ринку цінних паперів, Банк розробив та успішно впровадив нову послугу для фізичних осіб за програмою «Народний брокер».

Приділяючи значну увагу сегменту банківських металів Банк реалізував на ринку понад 1,6 тони банківського золота. Враховуючи значні досягнення Банку на ринку банківських металів, а також беручи до уваги загально національні економічні тенденції, Банк розробив та запропонував своїм клієнтам нову депозитну пропозицію «Золота гарантія», яка, практично одразу, була визнана експертами кращою на ринку.

На даний момент Банк, завдяки участі у Проекті Розвитку Експорту Світового Банку, розвиває кредитні продукти, пов'язані з фінансуванням експортної торгівлі. Цей проект державного Експортно-імпортний банку України дає змогу відкрити Укргазбанку кредитну лінію на 20 млн. дол. США для розвитку продуктів фінансування експортної торгівлі.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Укргазбанку є співпраця з представниками малого та середнього бізнесу. У цій галузі ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно реалізував проект «Кредитування малого бізнесу». Проект спрямований на впровадження технологій мікрокредитування та активізацію роботи з малим та середнім бізнесом. Саме тому було розпочато постійне функціонування підрозділів з обслуговування малого та середнього бізнесу в усій філіальній мережі. Нарощування операцій з кредитування малих та середніх суб’єктів господарювання сприяло підвищенню рівня диверсифікації кредитних вкладень, збільшенню клієнтської бази, впровадженню нових технологій продажів.

Програма кредитування малого підприємництва – розрахована на суб’єктів малого підприємництва (фізичні особи – підприємці, юридичні особи - СМП). Фізичні особи, що отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці або власники юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва), які мають діючий бізнес протягом не менш ніж трьох місяців для фізичних осіб-підприємців, та не менше ніж шість місяців – для юридичних осіб – СМП. Для зручнішого пристосування до потреб потенційних клієнтів ВАТ АБ «Укргазбанк» розробив та впровадив наступні програми для кредитування суб’єктів малого підприємництва:

 • Кредит для розвитку бізнесу під заставу рухомого майна;

 • Кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого майна;

 • Обладнання для малого бізнесу;

 • Новий автомобіль на бізнес;

 • Комерційна нерухомість;

 • Експрес-кредитування.

Термін розгляду та затвердження кредиту з моменту отримання повного пакету документів не перевищує 5-ти днів.

Розглянемо детальніше програми, які пропонує ВАТ АБ "Укргазбанк" для суб’єктів малого бізнесу.

Розвиток бізнесу під заставу рухомого майна. Термін кредитування цієї програми надається на терміни від:

 • 12 місяців – на поповнення обігових коштів;

 • 18 місяців – на придбання основних засобів та поповнення обігових коштів або на споживчі потреби; Такий вид кредиту може надавитися під заставу товарів в обороті.

 • 24 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби; Цей вид кредиту надається під заставу обладнання.

 • 36 місяців – на придбання основних засобів або на споживчі потреби На такий строк кредит надається під заставу автотранспорту.

Що стосується обмежень сум кредиту, то тут є свої особливості. Кредит на суму від 2 000,00 до 20 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступають виключно товари в обороті, або легковий пасажирський автотранспорт вітчизняних (ЗАЗ) та китайських марок. Якщо сума від 2 000,00 до 50 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступає обладнання. Кредити від 2 000,00 до 100 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті) – якщо в якості забезпечення за кредитом виступає автотранспорт іноземних марок (в т.ч. Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia) та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ). Частка легкового пасажирського автотранспорту вітчизняних (ЗАЗ) та китайських марок в структурі забезпечення в будь-якому випадку не може перевищувати еквівалент 20 000 доларів США.

Мінімальні процентні ставки на рік від:

 • Від 14% в USD;

 • Від 13% в EUR;

 • Від 19% в UAH.

Треба зауважити, що в цілому це середній процентний показник по українських банкам. Відсоткова ставка встановлюється залежно від рейтингу позичальника, визначеного згідно єдиної системи оцінки кредитного ризику корпоративного клієнта відповідно до методики, що використовується всіма банками, які входять до групи. Чим кращий рейтинг позичальника (визначається на підставі даних річної фінансової звітності в динаміці) — тим меншу відсоткову ставку може запропонувати банк. Звичайно що відсоткова ставка також залежить від кредитного ризику, наданого забезпечення, строку користування кредитом, попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів тощо.

Для надання такого кредиту використовується такий вид кредитної операції – кредит у разовому порядку, не відновлювальна кредитна лінія. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту – відсутня. Штрафні санкції у цьому випадку не застосовуються [Додаток 5, 7].

Наступна програма, з тих, що пропоную банк для суб’єктів малого бізнесу це – кредит для розвитку бізнесу під заставу нерухомого майна. Термін кредитування в такій програмі:

 • До 12 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека нерухомості житлового призначення;

 • До 8 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека нерухомості нежитлового призначення – офісних та торгівельних приміщень тощо;

 • До 5 років, якщо забезпечення за кредитом – іпотека землі та складських приміщень, виробничих приміщень, майнових комплексів іншої нерухомості (теплиці, гаражі, дачні будинки) [Додаток 3, 4].

Для цього типу кредитування встановлено таке обмеження суми – від 2 000 USD до 200 000 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки від 10,5% в USD, від 9,9% в EUR, від 14,9% в UAH.

Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту. Комісія від за обслуговування кредиту – відсутня. Обмеження суми кредиту визначається відсотком від залишкової вартості майна. Відсоток залежить від типу нерухомості. Вартість нерухомого майна визначає оцінник з банку. Штрафні санкції в цій програмі не застосовуються.

Обладнання для малого бізнесу. Термін кредитування до 36 місяців, але не більше строку гарантійного обслуговування обладнання, що придбавається. Обмеження суми кредиту становить від 1 000 до 50 000 USD або еквівалент в іншій валюті. Мінімальні процентні річні ставки – від 12,2% в USD, від 11,6% в EUR, від 16,6% в UAH. Вид кредитної операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми кредиту, мінімальна комісія за обслуговування кредиту відсутня.

Нове авто для бізнесу. Термін кредитування для легкових автомобілів (в тому ж числі таксі та мікроавтобуси) становить: для вітчизняних та китайських марок – до 36 місяців, іноземних марок (в т.ч. Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia) та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ) – до 60 місяців. Що стосується автобусів і вантажівок, сільськогосподарської та будівельної техніки, то у цьому разу термін кредитування становить до 60 місяців, якщо це вітчизняні марки, країн СНД та Китаю, і до 84 місяців для іноземних марок. Вид операції – кредит. Комісія становить 1% від суми кредиту. Комісія за обслуговування кредиту відсутня. Мінімальний внесок для легкових автомобілів становить – 20% для вітчизняних марок (ЗАЗ), китайських марок та російських марок (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ), та 15% для іноземних марок (в тому числі Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet, Niva-Chevrolet, Dacia). Автобуси, вантажівки, сільгосптехніка, спецтехніка – 20% для вітчизняних марок, марок країн СНД та Китаю, та 15% для іноземних марок. Для будівельної техніки мінімальний внесок становить – 15% для вітчизняних марок, марок країн СНД та Китаю, та 15% для іноземних марок.

Комерційна нерухомість. Термін кредитування – 5 або 10 років. П’ять років – на придбання складських, виробничих приміщень, майнових комплексів, та інше (теплиці, гаражі, дачні будинки). Десять років – нерухомість нежитлового призначення – офісні та торгівельні приміщення. Обмеження суми кредиту – до 200 000,00 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки – від 10,9% в USD, від 10,5% в EUR, від 15,5% в UAH. Вид кредитної операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку – 1% від суми позики. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту відсутня. Максимальний розмір кредиту (відносно ринкової вартості застави) – до 60 місяців. Банк надає кредит на суму, що не може перевищувати 100% від ліквідаційної вартості нерухомості. Або від 61 до 120 місяців. Банк надає кредит на суму, що не може перевищувати 90% від ліквідаційної вартості нерухомості.

Експрес-кредит. Термін такого кредиту до 12 місяців. Обмеження суми кредиту: від 200 до 5 000 USD (або еквівалент в іншій валюті). Мінімальні річні процентні ставки: 22% в USD, 20% в EUR, 28% в UAH. Вид операції – кредит. Мінімальна комісія за відкриття позичкового рахунку відсутня. Мінімальна комісія за обслуговування кредиту – 2% від суми кредиту.

Для того, щоб отримати один з вище розглянутих кредитів перш за все необхідно подати заявку на отримання кредиту та підготувати ряд документів. Для фізичних осіб підприємців «Анкета та Заявка про надання кредиту». Для юридичних осіб «Анкета та Заявка про надання кредиту», а також надати необхідні документи згідно з переліком документів необхідних для розгляду кредиту, а також обґрунтування кредиту. Перелік документів завжди можна уточнити у будь-якому відділенні банку [Додаток 6, 8].

На даний час ситуація по мікрокредитуванню в ВАТ АБ «Укргазбанк» дещо змінилася. Останнім часом на ринку мікрокредитів спостерігається незначне зниження процентних ставок по позиках у євро. Що не може не відобразитися на політиці банка, але на думку директора департаменту банкінгу малого і середнього бізнесу це тимчасове явище. За статистичними даними на сьогоднішній день основними гравцями ринку мікрокредитів є: "Укргазбанк", в числі не менш провідних банків таких як "Морський транспортний банк", "Прокредит Банк", "Укрсоцбанк", "Форум", "Кредитпромбанк", "Надра", "Фінанси і Кредит", "Родовід Банк", "Мегабанк".

Розділ 3. Проблеми кредитування малого бізнесу в Україні та шляхи їх рішення

Головною проблемою вітчизняних підприємницьких структур є недолік фінансових ресурсів для підтримки і розвитку власного бізнесу. В структурі джерел фінансування питома вага власних фінансових ресурсів в середньому становить 35-40%. Тобто, ні прибуток, ні амортизаційні відрахування як джерела фінансових ресурсів не є суттєвим, і малі підприємства потребують значної мобілізації залучених фінансових ресурсів. У структурі зовнішніх джерел фінансування найбільшу питому вагу становить кредиторська заборгованість (49-54%), довгострокові і короткострокові кредити банків (5-7%). Така структура зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів не є оптимальною, якщо брати до уваги, що в країнах з розвинутою ринковою економікою кредиторська заборгованість малих підприємств становить 15-20%, а кредити банків і інші позикові кошти – 45-55% [12, 7].

Одним з ринкових шляхів вирішення фінансових проблем суб'єктів вітчизняного малого підприємництва є підтримка їх діяльності через розвиток послуг мікрокредитування, які можуть надаватися комерційними банками і небанківськими фінансово-кредитними установами (небанківськими мікрофінансовими організаціями - МФО).

Основними споживачами послуг з програм мікрокредитування є торгові підприємства з швидким обігом грошей (від 56% до 90% кредитного портфеля в різних банках).

Конкуренція на ринку мікрокредитування дуже низька (практично відсутня) і здебільшого банкам доводиться конкурувати не між собою, а з приватними кредиторами, які не вимагають застави і розкриття фінансової інформації.

До чинників, які стримують розвиток банківського мікрокредитування в Україні відносяться:

 • неактивність банків у наданні послуг мікрокредитування (в структурі кредитування банків малий бізнес займає близько 2% );

 • низький рівень попиту на ці послуги з боку дрібних підприємців;

 • невисока рентабельність цього виду бізнесу для банків.

Так, за кредитними лініями ЄБРР і НУФ українські банки-партнери одержують ресурси за ставками в діапазоні від Libor +1,5% до Libor +3% (тобто 5–8%). Кредити малому бізнесу за цією програмою надаються в середньому за ціною 15–18% у валюті і 20–25% в гривні. Таким чином, маржа вітчизняних банків близько 7%. За оцінками банкірів, мікрокредитування на сьогодні має „сумнівну прибутковість”, і займаються ним банки тільки з метою „забити” за собою частку цього перспективного ринку. Зокрема, на сьогодні на місяць видається в середньому близько 6-ти мікрокредитів і середній розмір такого кредиту становить 5 тис. дол. Таким чином, один кредитний експерт (при роботі з іноземними кредитними ресурсами) заробляє для банку близько 1500 дол. на місяць. Ці кошти здебільшого йдуть на оплату послуг самого експерта й інші операційні та невигідні витрати. В той же час, за оцінками банкірів, рентабельними цей бізнес стане тоді, коли один фахівець видаватиме 10–15 мікрокредитів на місяць.

Враховуючи чинники, які стримують зростання масштабів мікрокредитування в Україні, на нашу думку активізація і розвиток такого сегменту українського кредитного ринку можлива при підвищенні рівня пропозиції мікрокредитних послуг [17, 32].

Потенціал розвитку малого й середнього бізнесу в Україні далеко не вичерпаний. За світовою статистикою, у розвинених країнах кількість суб’єктів малого й середнього бізнесу (МСБ) становить близько 500–700 підприємств на 10 тис. населення. У нас же цей показник коливається на рівні 50–60 компаній. Свій внесок у розвиток цього сектора економіки могли б зробити й банки. Найбільш запитаною послугою для підприємців є фінансування, адже для розвитку бізнесу, зазвичай, необхідні додаткові ресурси. Однак на сьогодні тільки десята частина банків має спеціальні кредитні програми для роботи з цим клієнтським сегментом, не кажучи вже про комплексне обслуговування його потреб.

У ринкових країнах майже 50% малих підприємств теплять крах у перший же рік своєї роботи. Тому для підвищення життєздатності малого бізнесу в ринкових країнах діє розгалужена інфраструктура його підтримки, яка складається з мережі дорадчих органів, консультаційно-інформаційних установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків.

Однак, при цьому, особливим видом інфраструктурної підтримки є напрям державного фінансово-кредитного регулювання розвитку малого і середнього бізнесу – особливий режим фінансової підтримки цього економічного сектора з боку банківської системи та розгалуженої мережі небанківських фінансових установ, а також застосування конструктивних і гнучких методів фінансової підтримки – фінансового лізингу, венчурного фінансування. В Канаді для надання позик малим підприємствам існує понад 200 центрів розвитку.

По суті держава має методично делегувати оперативні функції з фінансової підтримки малого і середнього бізнесу банківським установам та небанківським фінансовим інститутам, розбудовуючи відносини з ними на засадах ділового партнерства. Але, як відомо, вітчизняна банківська система – це ще не кінцевий результат, а процес розвитку. Для неї характерний низький рівень капіталізації, механізмів та інструментів управління ризиками, планування та стратегії розвитку, а також високі собівартість банківських операцій та рівень необґрунтованих витрат. Успішність банківського бізнесу, як і будь-якого іншого, залежить від якості й ціни виробничих ресурсів і продуктів, які повинні бути якомога якіснішими і дешевшими. Сьогодні ж параметри банківських операційних ресурсів мають зворотньо протилежний характер – вони надто дорогі і неякісні. В структурі кредитних ресурсів переважають дорогі залучені кошти, низька рентабельність активів. Низьким є також рівень банківського менеджменту та корпоративного управління. І ще одна ознака, яка також створює бар'єр для кредитного партнерства між великими комерційними банками та сектором малого і середнього бізнесу в Україні, - обмеженість спектру і обсягів банківських кредитних послуг. Сьогодні для вітчизняної банківської системи характерний ще надто обмежений асортимент банківських послуг. Якщо у розвинених ринкових країнах він складає до трьохсот видів фінансових послуг, то в Україні він значно менший.

Малі підприємства в Україні працюють у середовищі підвищеного ризику і невизначеності через нестачу кадрів, які можуть професійно займатися бізнес-плануванням, прогнозуванням та управлінням фінансовими ресурсами. Задовольнити їхні потреби можуть фахівців банківської установи, які здатні дати об'єктивну фінансово-економічну оцінку перспектив розвитку конкретного бізнес-проекту, взяти на себе вищі ризики кредитування і запропонувати такий комплекс послуг, якого потребує сектор малого бізнесу.

Як свідчить світовий досвід, і в країнах з перехідною економікою, і в країнах розвиненого ринку комерційні банки не зацікавлені в кредитуванні малого і середнього бізнесу власними коштами через високий ризик операцій. Навіть в таких економічно розвинених країнах, як, наприклад, Німеччина, фінансова підтримка малого і середнього бізнесу здійснюється за рахунок державних коштів, управління якими доручено банкам сприяння розвитку економіки, що об’єдналися в групу KfW [16, 9].

Комерційні банки природно зацікавлені у нормативно-процедурному удосконаленні фінансово-кредитного обслуговування малого і середнього бізнесу. Тут діє економічний інтерес. Адже банк – це також суб'єкт підприємницької діяльності і його бізнес залишається обмеженим, якщо він самостійно не в змозі забезпечити нормальних умов для кредитування своїх потенційних привабливих клієнтів. Фінансові експерти практично в один голос стверджують, що сьогодні необхідні системні заходи у вигляді спеціалізованої програми удосконалення державної фінансової підтримки малого і середнього бізнесу, що дасть можливості вирішити весь спектр проблемних питань на системному рівні.

Для вирішення проблем мікрокредитування насамперед необхідно реформувати саму структуру банківського сектора. Світовий досвід свідчить, що банківський сектор, що складається з двох ланок – центрального банку і комерційних банків, не в змозі забезпечити середньострокового і довгострокового кредитування малих і середніх клієнтів. Для цього необхідно між цими двома рівнями побудувати певний буфер – банк другого рівня, спеціальну кредитну установу, яка за рахунок державних коштів здійснюватиме режим кредитування з метою сприяння розвитку, а не отримання комерційного прибутку. І робитиме це шляхом рефінансування комерційних банків, не створюючи їм конкуренції, а навпаки, підтримуючи їх фінансову базу.

Таким чином будується цілий управлінський ланцюг: держава обирає пріоритетні сфери, галузі й економічні сектори для сприяння їх розвитку – спеціалізовані кредитні установи розробляють відповідні інструменти фінансово-кредитного регулювання й розподіляють бюджетні фінансові ресурси – комерційні банки, як підрядники, виконують держзамовлення і ефективно вкладають кредитні ресурси згідно із стратегічно визначеними пріоритетами. Цей кредитний ланцюжок дає можливість ефективно здійснювати фінансово-кредитне регулювання та перерозподіляти між усіма його ланками традиційно високі ризики кредитування малого бізнесу, які не відважуються брати на себе комерційні банки, природно намагаючись мінімізувати ризики.

Крім того, необхідно підвищити правову захищеність кредиторів та створити інституційну мотивацію залучення комерційних банків до кредитування малого і середнього бізнесу. Українські банки не відважуються будувати кредитні відносини з малим і середнім бізнесом насамперед через недостатню захищеність своїх прав, високу степінь ризиків та значну вартість фінансових ресурсів при кредитуванні малого і середнього бізнесу, які є дорожчими ніж у випадку кредитування великого бізнесу. В умовах обмеженості власних і залучених фінансових ресурсів банки, природньо, більше зацікавлені у співпраці з кількома великим клієнтами замість багатьох малих, собівартість обслуговування яких значно вища. Не має також механізмів плаваючої процентної ставки за довгостроковими кредитами та важелів зміни ставок у випадках зростаннях темпів інфляції. Не зважаючи на помітну за останні роки тенденцію до зниження, кредитні ставки комерційних банків усе ще майже втричі перевищують дисконтну ставку НБУ [Додаток 1].

З метою зменшення адміністративних та оперативних витрат комерційних банків необхідно запровадити режим пільгового оподаткування прибутку комерційних банків, що кредитують малий бізнес, та знизити нормативи обов'язкового резервування для банків, яки здійснюють кредитування підприємств малого і середнього бізнесу. У Німеччині до податкових пільг у банківському секторі належать спеціальні норми амортизаційних відрахувань; створення резервів прибутку, що не оподатковуються; інвестиційні надбавки, які виплачуються податковими установами.

Треба зазначити, що кожна проблема, кожен негативний фактор розвивається на основі нормативного підґрунтя. Зокрема, необхідно створити правові засади для здійснення мікрокредитування, розвитку страхових кооперативів, скасувати вимоги до обов'язкової оцінки застави та страхування стосовно кредитів для малого і середнього бізнесу; звільнити суб'єктів малого і середнього бізнесу від сплати ПДВ під час лізингових операцій; звільнити банківську установу від сплати ПДВ при придбанні об'єкту для подальшої його передачі в лізинг фізичній особі.

Наприклад, сьогодні суттєвим елементом незахищеності прав кредиторів й те, що окремі дії позичальника, які обмежують права кредитора, досі не класифікуються як правове порушення. Так, у Кримінальному кодексі не передбачено статті, яка визначала б відповідальність фізичних осіб за такі дії: надання свідомо неправдивої інформації; здійснення дій, спрямованих на самовільну продажу або пошкодження предмету застави; ухилення від оплати боргу; перешкоджання потенційним покупцям оглянути майно перед проведенням аукціону з його продажу. Ускладнюють процедури банківського кредитування малого і середнього бізнесу також високі тарифи за послуги нотаріального посвідчення договорів застави і договорів купівлі–продажу нерухомого майна, які необхідно зменшити.

З іншого боку, необхідно закласти в нормативну базу НБУ, яка регулює діяльність банків, стимули для того, щоб вони, як суб'єкти господарювання, були економічно зацікавлені у активізації кредитування малого і середнього бізнесу [13, 35].

Поряд з цим невід'ємним елементом фінансового сектора в Україні мають стати спеціалізовані неприбуткові та інші мікрокредитні організації, які мають займатися питаннями мікрокредитування і надати фінансову підтримку бізнесу особливо на етапі його становлення й відтворення.

В Україні вже працюють спеціалізовані державні фонди, задіяні в реалізації відповідних цільових державних програм, але низький рівень їхньої ефективності зумовлений різними факторами: відсутністю фінансових ресурсів, технологій роботи, недосконалістю і безсистемністю розроблених заходів державних цільових програм та фінансово-організаційної методики їх впровадження. Необхідно переорієнтувати алгоритм їхньої діяльності на основі новітніх методик державної підтримки малого бізнесу. Оскільки такі державні програми є важливим інструментом державного регулювання, до розробки та провадження їхніх заходів необхідно широко залучати спеціалізовані експертні групи, громадські об'єднання підприємців та суб'єктів підприємницької діяльності.

Висновки

Малий бізнес відіграє важливу роль при вирішенні економічних і соціальних завдань. Формування культури підприємництва життєво необхідне для економічного зростання і конкурентоспроможності економіки. Активна підтримка розвитку малого бізнесу в перспективі, сприяє створенню великої кількості робочих місць, збільшенню податкової бази, зростанню національного прибутку.

В той же час, практика господарювання малих підприємницьких структур в Україні свідчить, що вони так і не стали потужним сегментом вітчизняної економіки. Частка малого бізнесу у ВВП України становить 11%, а кількість малих підприємств з розрахунку на 10 тис. людей – 53, тоді як у розвинутих країнах частка малого бізнесу у ВВП становить 50-60 %, на 10 тис. осіб припадає 500-700 малих підприємств.

Враховуючи чинники, які стримують зростання масштабів мікрокредитування в Україні, на нашу думку активізація і розвиток такого сегменту українського кредитного ринку можлива при підвищенні рівня пропозиції мікрокредитних послуг.

Формування пропозиції послуг мікрокредитування для суб'єктів малого бізнесу може здійснюватися не тільки комерційними банками, а й небанківськими мікрофінансовими організаціями (МФО), основна функція яких – посередництво між споживачами мікрокредитних послуг і джерелами фінансування.

Для активізації сфери мікрокредитування, посилення фінансових позицій суб'єктів малого підприємництва і появи нових видів фінансових інститутів і нових видів фінансових послуг на вітчизняному кредитному ринку необхідно сформувати правові і організаційні основи функціонування небанківських фінансових організацій мікрокредитування.

В правовому порядку доцільно врегулювати питання відносно:

 • організаційно-правових форм, в яких можуть бути створені і функціонувати небанківські фінансові організації з мікрокредитуванню (мікрофінансові організації - МФО);

 • джерел фінансових ресурсів мікрофінансових організацій;

 • особливостей і порядку оподаткування небанківських фінансових організацій мікрокредитування, у тому числі звільнити від сплати ПДВ.

В існуючому законодавстві від сплати ПДВ з процентних доходів звільнені процентні виплати за іпотечними кредитами і виплати відсотків за лізинговими платежами. Аналогічну систему бажано впровадити і для процентних виплат мікрофінансовими організаціями;

В цілому, можна зробити наступні висновки щодо позитивного ефекту від активізації послуг мікрокредитування для суб'єктів вітчизняної економіки і для фінансово-економічного розвитку України в цілому.

1. Комерційним банкам розвиток мікрокредитування дозволить зменшити кредитний ризик портфеля, підвищуючи рівень його диверсифікації. Робота за програмами мікрокредитування є хорошою PR-кампанією, здатною принести популярність банку серед широкого кола потенційних клієнтів.

2. Створення і розвиток небанківських фінансових організацій мікрокредитування в Україні забезпечить диверсифікацію фінансових інститутів і фінансових продуктів у сфері кредитування і сприятиме тим самим формуванню пропозиції на ринку мікрокредитів.

3. Співпраця секторів банківського і небанківського мікрокредитування, з одного боку, створить стимули для формування стійкої структури української економіки, а з другого боку, надасть додаткові можливості суб'єктам малого підприємництва, що зростають, для переходу в сектор великих підприємств.

4. Зростання масштабів мікрокредитування в Україні дасть можливість малим підприємцям, для яких можливість позичати невеликі суми грошей необхідна як повітря, активно використовувати такий звичний для підприємців розвинутих країн інструмент, як мікрокредити.

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – С. 165.

 2. Закон України „Про заставу” від 2.10.92 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №47. – С. 74.

 3. “Про кредитування” Положення НБУ №246 від 28.09.95.

 4. “Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників” Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97.

 5. Абрамова І.М., Пєнська І.О. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 1999. – №4. – C. 12 – 17.

 6. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 35-37.

 7. Беліменко Г. Розвиток підприємництва як механізм припинення економічного спаду і структурної перебудови // Закон і бізнес. – 1999. – № 5. – С. 21 – 26.

 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 237с.

 9. Банківська енциклопедія // Під ред. д.е.н. проф. Мороза А.М. – К.: Лібра, 2000. – 327с.

 10. Банківська справа: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола – Тернопіль: Карт-бланки, 2001р. – 314с.

 11. Банківські операції: Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384с.

 12. Бендурка О., Ковальов Є. Великий і малий бізнес, проблеми розвитку // Голос України.–1999.–15 червня.

 13. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 48-58.

 14. Буряк П.Ю. Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва // Фінанси України.–1999.– № 12.

 15. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2005. – 255 с.

 16. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник // За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 2000. – 344 с.

 17. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 8 – 12.

 18. Крупка М.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України.–1998. – № 5. – С. 31 – 34.

 19. Лаврушин О.И. Банковские операции. Ч. 1. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 468 с.

 20. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. – 2001. – №9. – 131-135 с.

 21. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – Полтава: ПДТУ, 1999. – 163с.

 22. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 384с.

Додаток 1

Рейтинг оцінки якості кредиту

категорія

п/п

Назва показнику

Бали

А

Призначення та сума кредиту

1

Призначення розумне та сума повністю виправдана

20

2

Призначення сумнівне, сума прийнятна

15

3

Призначення непереконливе, сума проблематична

8

В

Фінансовий стан претендента на кредит

1

Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів

40

2

Гарне фінансове становище, сильний грошовий потік

30

3

Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік

20

4

Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік

10

5

Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий

4

С

Застава

1

Не потрібна застава або надається обширна грошова застава

30

2

Значна ліквідна застава

25

3

Достатня застава прийнятної ліквідності

20

4

Достатня застава, але обмеженої ліквідності

15

5

Недостатня застава невисокої якості

8

6

Нема прийнятної застави

2

D

Термін та схема погашення

1

Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело

30

2

Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік

25

3

Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком

20

4

Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях

12

5

Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має

5

E

Кредитна інформація на позичальника

1

Чудові відносини в минулому з позичальником

25

2

Гарні кредитні відгуки з надійних джерел

20

3

Обмежені відгуки, нема негативної інформації

15

4

Нема відгуків

9

5

Несприятливі відгуки

0

F

Взаємовідносини з позичальником

1

Існують постійні вигідні відносини

10

2

Існують посередні відносини або ніяких

4

3

Банк несе втрати на відносинах з позичальником

2

G

Вартість кредиту

1

Вище звичайного для такої якості кредиту

8

2

відповідності до якості кредиту

5

п/п

Рейтинг кредиту на основі загальної суми балів

Бали

I

Найкращий

163-140

II

Високої якості

139-118

III

Задовільний

117-85

IV

Граничний

84-65

V

Гірше граничного

64 та нижче

Оцінка результатів рейтингу

Додаток 2

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________

“__” ________ м. ___________

Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

_____________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________199__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

рік та місце народження _______________________________________,

працює ______________________________________________________,

( у подальшому - "Позичальник" ) , з іншої сторони , уклали між собою цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Банк надає Позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі _______________________________________________ гривень

(сума цифрами та літерами)

на строк ________________ місяців (днів) до _____________________________ (зазначити кінцевий строк погашення кредиту) .

на __________________________________________________________

( вказати ціль кредиту)

1.2. За користування кредитом встановлюється плата в розмірі ______________ процентів річних.

2. Банк зобов’язується

2.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № ____________ відповідно до правил, що діють у Банку.

2.2. Кредит надавати з позичкового рахунку _______________________________________________________________

(готівкою, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця чи позичальника)

2.3. Проводити нарахування процентів за користування кредитом:

-щомісячно, за поточний календарний місяць;

- останнє нарахування – на дату повного погашення кредиту.

2.4. Консультувати Позичальника з питань виконання цього кредитного Договору

2.5. У разі зміни розміру процентної ставки за користування кредитом повідомити про це Позичальника рекомендованою поштою протягом 5 днів.

3. Позичальник зобов'язується

3.1. Забезпечити своєчасне та повне погашення кредиту та сплату процентів за користування ним у строки, передбачені пп.3.3, 3.4 кредитного Договору чи графіком, який є невід’ємною частиною кредитного Договору.

3.2. З метою своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та сплати пені забезпечити виконання цих зобов'язань __________________________________________________________________

(заставою, закладом, іншими зобов’язаннями, номер і дата поданого документа)

Документ, що встановлює забезпечення, є невід’ємним додатком до цього Договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього Договору або протягом _____ днів після підписання Договору.

3.3. Погашення кредиту здійснювати щомісячно рівними частинами в сумі ______________________ гривень, починаючи з “__”_______ 199_р. ,

(сума цифрами та літерами)

шляхом перерахування з рахунку № ______, відкритого в ___________________________________________________, МФО ________ ,

(найменування банку і його місцезнаходження , назва банку, установи банку)

або внесення готівкою.

3.4. Щомісячно, не пізніше ______числа сплачувати Банку за користування кредитом проценти згідно з пунктом 1.2.

Сплату процентів за користування ним здійснювати __________________________________________________________________

(шляхом утримання із заробітної плати на підставі заяви Позичальника, перерахування з особистого рахунку № _ або внесення готівкою).

3.5. В разі зміни розміру процентів за вкладами в установах Ощадбанку сплачувати за наданим кредитом змінену процентну ставку, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку у місячний строк з дня отримання повідомлення погасити достроково заборгованість за отриманим кредитом.

3.6. У випадку порушення строків платежів за кредитом і процентів за користування ним та виникнення простроченої заборгованості сплатити Банку пеню у розмірі ________ за кожний день прострочки платежу.

3.7. Повідомити Банк у 3-денний строк про зміни місця проживання, роботи, прізвища чи імені та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.

3.8. Заздалегідь Банк (за 10 днів) повідомляти про можливе недовикористання кредиту.

3.9. Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з умов цього Договору.

4. Банк має право

4.1. Контролювати виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань на час всього періоду користування кредитом.

4.2. У разі ненадходження платежів від позичальника у встановлений термін суми непогашених платежів на наступний день перераховувати на рахунок прострочених позичок і звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на заставлене майно або до нотаріального органу відповідно до статей 20, 21 Закону України "Про заставу".

4.3. Достроково стягувати кредит і реалізовувати заставне (закладне) право у разі наявності простроченої заборгованості за кредитами або нарахованими процентами понад місяць або незгоді Позичальника із змінами процентної ставки відповідно до умов, викладених у п. 3.5 цього Договору.

4.4. Якщо вирученої від реалізації заставленого майна суми коштів недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом , пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна боржника.

4.5. У разі встановлення в період дії цього Договору неплатоспроможності поручителів, що уклали договір поруки з Банком при видачі кредиту, вимагати від позичальника заміни поручителів та оформлення нових договорів поруки.

4.6. Змінювати у період користування кредитом процентну ставку по наданому кредиту залежно від умов кредитного ринку.

4.7. У разі виникнення не погашеної в строк заборгованості по кредиту і процентах за користування ним (включаючи підвищені) суми, що виплачуються Позичальником у погашення зазначеної заборгованості, спрямовуються спочатку на погашення боргу по процентах, а потім по кредиту.

4.8. У встановленому законодавством порядку Банк може звернутися в суд із заявою про порушення справи проти Позичальника у зв’язку з невиконанням ним умов цього Договору.

5. Позичальник має право

5.1. Достроково погашати кредит та сплачувати відсотки за користування кредитом, попередивши про це Банк за 5 днів , або вносити наперед платежі в погашення заборгованості за кредитом, при цьому проценти на залишок заборгованості за кредитом сплачуються щомісяця.

5.2. Достроково розірвати Договір з Банком за умови повного повернення одержаного кредиту і сплати процентів за користування ним , повідомивши про це Банк за 7 днів.

5.3. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових або інших ускладнень з не залежних від нього причин.

6. Особливі умови

6.1. Строк дії Договору встановлюється з дня його укладання і до повного повернення кредиту, а також одержання Банком всіх належних йому процентів та штрафів.

6.2. Зміни до Договору оформлюються додатковими угодами сторін, що є невід'ємними частинами цього Договору.

6.3 Суперечки за Договором вирішуються у встановленому Законом порядку.

7. Юридичні адреси сторін

Поштова адреса, телефон, факс, Поштова адреса, телефон, факс

реквізити Банку: банківські реквізити

Позичальника:

Про зміну зазначених реквізитів сторони повідомляють одна одну негайно.

За Банк За Позичальника

___________________ _________________

(підпис) (підпис)

М.п.

Підстава: рішення кредитного комітету ( протокол №______ від_____ ).

Додаток 3

ДОГОВІР

ПРО ЗАСТАВУ НЕРУХОМОГО МАЙНА (ІПОТЕКУ) №__________

(зразок)

м.___________________ «____»____________199__ р.

_____________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

(в подальшому - "Заставодержатель") в особі _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________, який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і

*(для фізичних осіб: ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)

який проживає за адресою ________________________________________________________,)

*(для юридичних осіб: _______________________________________,

(найменування юридичної особи)

в подальшому "Заставодавець"

в особі ________________________________, який діє на підставі

(прізвище, ім’я, по батькові керівника)

_____________________________________________________________,

, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі __________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р., сплатити _____________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (в разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _________________________________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі ____________________________________гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є: ______________________________ (в подальшому- Майно)

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких Договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).

ПРИКЛАД:

Предметом іпотеки є нерухоме майно: двоповерховий будинок, який розташований й місті Києві по вулиці Кримська, 12. На першому поверсі вказаний будинок має 5 приміщень загальною площею 250 (двісті п’ятдесят) квадратних метрів по 50 (п’ятдесят) квадратних метрів кожне та підсобне приміщення площею 10 (десять) квадратних метрів; на другому поверсі вказаний будинок має 1 (одну) трикімнатну квартиру загальною площею 240 (двісті сорок) квадратних метрів, з них 2 (дві) кімнати по 70 (сімдесят) квадратних метрів кожна, 1 (одна) кімната 30 (тридцять) квадратних метрів, кухня 10 (десять) квадратних метрів, хол 30 (тридцять) квадратних метрів, коридор 15 (п’ятнадцять ) квадратних метрів.

Інвентаризаційна оцінка будинку становить___________________гривень.

*Балансова ціна становить______________гривень , (додати для юридичних осіб)

Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

 1. опис майна;

 2. оцінка майна;

 3. місцезнаходження майна;

 4. невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. Майно є власністю Заставодавця згідно з

____________________________

_____________________________________________________________

(вказуються документи, що засвідчують право власності

на Майно, що передається у заставу)

ПРИКЛАД:

Будинок є власністю Заставодавця згідно з договором купівлі-продажу і актом передачі будинку, що зареєстрований у __________________________________

міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .

Якщо предметом іпотеки є також земельна ділянка, то правопостановчими документами є відповідні рішення та акти (договір оренди) на володіння землею, які видаються відповідними Радами народних депутатів. Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України «Про заставу» при іпотеці будівлі та споруди предметом застави разом з нею стає також право на користування земельною ділянкою, на якій розташовані вказані об’єкти. У цих випадках при зверненні стягнення на предмет застави набувач будівлі, споруди має право на одержання земельної ділянки відповідно до законодавства України.

Тому при складанні пункту про предмет іпотеки слід описати у ньому відповідним чином і земельну ділянку.

*При вирішенні питання про забезпечення кредиту заставою Майна (особливо нерухомого) юридичних осіб, крім вивчення відповідних документів і приєднання їх до кредитної справи слід , зробити відповідну юридичну експертизу (отримати консультації) про правомочність відповідного підприємства (установи) передавати у заставу відповідне

майно.

 1. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України на майно може бути звернене стягнення.

4.3. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

 1. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна. Предмет застави не є суб’єктом судового спору.

 1. До цього часу Майно нікому не продано, не подаровано (не здано в оренду), під забороною (арештом) не перебуває.

 1. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

 1. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

* ПРИКЛАД (для юридичних осіб):

Майно перебуває у спільній власності і передано в заставу за згодою всіх співвласників - цьому разі кожний із співвласників вказується при підписанні цього Договору.

 1. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.

СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі______________________________ ______________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами )

проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від «_____» _____________199__р., сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця ( * для юридичних осіб можна додати: або третьої особи, у якої знаходиться Майно) перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження заставленого майна.

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження майна.

 1. Придбавати заставлене Майно у власність.

 2. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави.

 3. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави у випадку не виконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому Законом України "Про заставу" .

9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.

 1. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

10. Заставодавець має право:

10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.

10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно в оренду.

11. Заставодавець зобов’язаний:

11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору , не пізніше ______________ з часу, коли ці зміни сталися.

11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в такий термін: _____________________________________. ( * Залежно від предмета іпотеки та його цільового призначення і використання ці заходи встановлюються умовами Договору. Наприклад, встановлення засобів пожежної безпеки, забезпечення цілодобової охорони Майна, укладання договорів з відповідними організаціями) .

11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацією. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі ___________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

 1. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов’язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору , і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України «Про заставу».

ІНШІ УМОВИ

16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

17. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.

18. Суперечності, що виникають в процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

19. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

 1. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Видатки по укладенню Договору сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 4

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ КВАРТИРИ № ________

(зразок)

м. _________________ «____»_______________199___р.

_____________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________ ______________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і

* (для фізичних осіб: _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) ( в подальшому - заставодавець )

який проживає за адресою______________________________________ _________________________________________________________________,)

*(для юридичних осіб:

_____________________________________________________________,

(найменування юридичної особи) ( в подальшому - заставодавець )

в особі _____________________________, який діє на підставі ________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

_____________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі ___________________________________ гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є належна Заставодавцю на праві власності квартира № ______ , яка знаходиться в місті ________________ по вулиці ________________________________ в будинку № _______ (в подальшоиу- Майно) .

Заставлена квартира загальною площею __________ кв.м , складається з _____ кімнат, жилою площею _______ кв.м, кухні площею ______кв.м, холу площею ______кв.м, ванної кімнати, туалету та інших підсобних приміщень.

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).

Інвентаризаційна оцінка майна становить______________________ гривень,

* балансова ціна ________________________ гривень (додати для юридичних осіб) .

Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

 1. опис майна;

 2. оцінка майна;

 3. місцезнаходження майна;

 4. невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. Майно є власністю Заставодавця згідно з __________________________________________________________________

_____________________________________________________________

(вказуються документи, що засвідчують право власності на Майно, що передається у заставу)

ПРИКЛАД:

Квартира є власністю Заставодавця згідно з __________________, що зареєстрований у _______________________________________________

міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .

 1. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

 1. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.

 1. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.

 2. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

 3. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна.

 1. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

 1. Предмет застави не є суб’єктом судового спору.

 2. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

4.9. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

 1. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.

СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі_______________________________

____________________________________________________________ ,

(сума цифрами та літерами)

проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від «_____» _____________199__р. , сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором , що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

8. У разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження заставленого майна.

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження майна.

 1. Придбавати заставлене Майно у власність.

 2. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави.

 3. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави у разі невиконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому Законом України "Про заставу" .

9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.

 1. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

10. Заставодавець має право:

10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.

10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно в оренду.

11. Заставодавець зобов’язаний:

11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору не пізніше ______________ з часу, коли ці зміни сталися.

11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в термін: _____________________________________ .

11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацєю. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищене або пошкоджене. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі _________________________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

 1. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов’язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору, і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України «Про заставу».

ІНШІ УМОВИ

16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

17. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.

18. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник.

19. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

20. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

21. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами .

22. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

 1. З усіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

24.Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

25. Витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 5

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ (ЗАКЛАДУ) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № ________ (зразок)

м.____________ "_____ "______________199___р.

_____________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель" ) в особі __________________________ ________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і

* (для фізичних осіб: _________________________________________ ,

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) (в подальшому – Заставодавець )

який проживає за адресою_______________________________________ _________________________________________________________________,)

* (для юридичних осіб: _______________________________________,

(найменування юридичної особи) ( в подальшому - "Заставодавець" )

в особі ___________________________, який діє на підставі ________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

____________________________________________________________ ),

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі, якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі __________________________________ гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави (закладу) є належний Заставодавцю на праві власності автотранспортний засіб _______________________________(в подальшому - Майно)

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акту передачі Майна у заставу ).

* Балансова ціна становить_________________ гривень (додати для юридичних осіб)

Сторони цього Договору оцінюють майно у________________________ __________________________________ гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

 1. опис майна;

 2. оцінка майна;

 3. місцезнаходження майна;

 4. невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи Договором.

3. Предмет застави є власністю Заставодавця згідно з _________________________________________________________________

(вказуються документи, що підтверджують право власності на заставлене майно) .

4. Заставодавець заявляє, що:

 1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

 2. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.

 3. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.

 4. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

 5. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

 6. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна.

 7. Майно не є суб’єктом судового спору.

 8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

 1. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця *(при закладі - у володінні (користуванні) Заставодержателя)) за адресою: ___________________________________ .

_____________________________________________________________

СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ (ЗАКЛАДОМ)

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою (закладом), вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі _________________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами )

проценти за користування ним та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору, вказаного в п.1 цього Договору, сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою (закладом) відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава (заклад) зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Перевіряти стан і умови зберігання заставленого Майна *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця).

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для зберігання Майна *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця)

9.3. Придбавати заставлене (закладене) Майно у власність.

9.4. Звернути стягнення на Майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

9.5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави (закладу) у разі невиконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору, зазначеного в п.1 цього Договору.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про заставу" .

 1. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір у разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави (закладу).

 1. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави (закладу) суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

* (додати в разі укладання Договору закладу) . Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини Заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові Заставодавця виконати цю вимогу, достроково звернувши стягнення на предмет закладу , або задовольнити свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

* При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Заставодержатель зобов’язаний:

- вживати заходів, необхідних для збереження Майна ;

- регулярно направляти Заставодавцю звіт про користування предметом закладу (якщо умовами цього Договору допускається користування Заставодержателем предметом застави - п.5.цього Договору);

- належним чином зберігати предмет застави;

- терміново повідомляти Заставодавця про виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави

- повернути предмет застави Заставодавцю протягом _____ днів після виконання забезпеченого заставою зобов’язання.

10. Заставодавець зобов'язаний:

10.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п. 2 та 3 цього Договору , не пізніше _________з часу, коли ці зміни сталися * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.2. Вживати заходів , необхідних для збереження Майна * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.3. Здійснити страхування предмета застави (закладу) на користь Заставодержателя за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене (закладене) майно та його реалізацією.

Страхування предмета застави (закладу) здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу (заклад).

10.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ________ днів у випадку, якщо його було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.5. Сплачувати податки та збори, що пов’язані з володінням заставленим Майном.

*Додати положення про заборону МРЄО знімати транспортні засоби з обліку.

*При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Передати Заставодержателю такі документи:

а) що підтверджують право власності на Майно, передбачене п.3 цього Договору;

б) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчені зразки своїх службових осіб (застосовується для майнових поручителів - юридичних осіб) ;

в) договір страхування та копії інших документів, що посвідчують страхування закладеного Майна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

12. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі __________________________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

14. Цей Договір припиняє дію після виконання умов кредитного Договору і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".

ІНШІ УМОВИ

15. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави (закладу) та його повторну заставу.

17. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця).

18. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

19. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюється шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ (для юридичних осіб) СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 6

ОБГРУНТУВАННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ

Прізвище, ім'я та по батькові Позичальника __________________________________________________________________

Доходи від заробітної плати ____________________________________

Доходи від заощаджень та цінних паперів _______________________________

Інші доходи __________________________________________________

п/п

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

РОЗДІЛ 1

ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СЛУЖБИ

Доходи та витрати позичальника (сім’ї)

п/п

Доходи

Пози-чаль-ник

Інший член сім’ї

Витрати

Пози-чальник

Інший член сім’ї

1

2

3

4

5

6

7

1

Заробітна плата

Прибутковий податок

2

Доходи від заощаджень та цінних паперів

Аліменти

3

Інші доходи (зазначити конкретно)

Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках

4

Платежі за товари, придбані в розстрочку

5

Комунальні платежі

6

Щомісячні платежі по страхуванню

7

Інші витрати

(плата за навчання, дит.садок та ін.)

8

Разом доходів

Разом

витрат

9*

Всього доходів (ряд.8 графа 3+4)

Всього витрат

(ряд.8 графа 6+7)

1.

Чи має позичальник стабільний прибуток? (Довідка про заробітну плату, інші документи, що підтверджують доходи)

2.

З якого часу працює на даному підприємстві?

3.

З якого часу є клієнтом

Ощадного банку?

4.

Коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп розраховується як відношення сукупного середньомісячного доходу (МД) до суми середньомісячних витрат (МВ) та місячних платежів по кредиту та відсотках (МПП):

МД

Кпп = ————————,

МПП + МВ

де МПП - місячні платежі по позичці , включаючи відсотки (в розрахунок береться позичка, яку передбачає одержати позичальник).

Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 1.3

5.

Коефіцієнт платоспроможності сім’ї Кпс обчислюється з відношення сукупного місячного доходу сім’ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці :

МДС

Кпс = -------------------,

МВС + МПП

де МДС - місячний дохід сім’ї;

МВС - місячні витрати сім’ї .

Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 1,5

7.

Наявність всіх необхідних документів для одержання кредиту.

8

Реальність розрахунку позичальника по обгрунтуванню фінансових можливостей погашення боргу і сплати процентів за кредитом:

-реальне;

-частково реальне;

-нереальне.

9.

Ліквідність заставленого майна позичальника або майнового поручителя:

-високоліквідне;

-ліквідне;

-неліквідне.

10.

Кредитна історія позичальника, наявність(випадків)кредитної заборгованості по раніше отриманих кредитах та взаємопоручительств.

ВИСНОВОК

Дата

Підпис

РОЗДІЛ 2

ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

1.

Правова оцінка кредитної

угоди, на підставі якої

надається кредит

2.

Правова оцінка забезпечення:

-договір застави з позичальником

-договір застави з майновим поручителем

3.

Наявність застрахованого майна , яке є заставою, його правовий статус

ВИСНОВОК:

Дата

Підпис

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

1.

Чи відповідають дійсності дані, що наведені в анкеті позичальника

2.

Надійність забезпечення

кредиту

3.

Чи є реальним цільове призначення кредиту ?

ВИСНОВОК

Дата

Підпис

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ:

_______________________________________________________________________________________________

Дата________________________

Підпис начальника

кредитної служби_________________________

Додаток 7

А К Т

передачі майна у заклад

"_____"____________ 199_р. м. ________________

Громадянин (громадянка )_______________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися, представник (в подальшому – Заставодавець), __________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи і т.п.)

в особі ______________________________________________________ )

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і представник (в подальшому – Заставодержатель),__________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:

п/п

Найменува-ння майна

Одиниця виміру

Кількість

Характерис-тика

(опис)

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

2

3

за оціночною вартістю ______________________________________ гривень.

( цифрами і літерами )

Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя

_____________________________________________________________

(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)

Заставодержатель Заставодавець

_______________ _________________

(підпис) (підпис)

Додаток 8

ЖУРНАЛ

реєстрації кредитних договорів

№ п/п

Дата

та № Договору

П.І.Б пози

чаль-ника

Пред-мет дого- вору (на

які цілі)

Су-

ма дого вору

Про- цент-на став-ка

Форма надан-

ня креди-

ту (готів-кою, р/че-ком, перера-хуван-ням) , дата

Дата та і строк про-лон-гації

Да-та погашен-ня кре-ди-

ту

Фор-

ма забезпечення креди-тного зобов`-язання

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: