Платіжні системи

Тема. Платіжні системи.

Послідовність здійснення операцій за допомогою пластикових смарт-карток

Процесинговий центр

Інформація

Тримач

картки

Магазин

(пункт

обслугову-

вання)

Банк

магазину

(еквайр)

Розрахунко-вий банк

Банк

клієнта

(емітент)

Рахунок

клієнта

Учасники системи розрахунків :

  1. банк-емітент карток;

  2. обслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади торгівлі і сфери послуг);

  3. розрахунковий банк;

  4. процесинговий (і) центр (и);

  5. клієнт (фізичні особи, власники карток);

  6. місця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг, банкомати тощо).

Форми безготівкових розрахунків:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами-дорученнями;

- чеками;

- акредитивами;

- векселями;

- платіжними вимогами;

- інкасовими дорученнями(розпорядженнями).

- розрахунки в системi електронних платежiв "клiєнт-банк"

Платiжне доручення - це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платiжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

- верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

- нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:

- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;

- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

а) покритий - акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому рахунку в банку-емітентi або виконуючому банку;

б) непокритий - акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком-емiтентом за рахунок банкiвського кредиту.

в)відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

г)безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України.

Вексель  цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобовязання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векследержателю). Вексель буває простий і переказний.

Оборот переказного векселя

Операція 1. Фірма “Б”  трасант відправляє фірмі “А”  трасту разом з товаром і предявлений на неї вексель - тратту.

Операція 2. Фірма “А” акцептує (підписує) вексель - дає згоду на його оплату. Потім фірма “А”  трасат пересилає акцептований вексель фірмі “Б”  трасанту.

Операція 3. Фірма “Б”  трасант переакзує вексель фірмі “В”  ремітенту. Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми “Б” перед своїм кредитором  фірмою “В”.

Операція 4.1. Фірма “В” - може предявляти вексель у визначений строк до оплати.

Операція 4.2. Фірма “В” - може використовувати вексель для погашення грошових зобовязань фірмі “Г”. На зворотній стороні векселя робиться заява (індосамент) про передачу прав за векселем до фірми “Г”.

Операція 4.3. Фірма “В” - може продати його до наступлення строку платежу банку, тобто врахувати вексель(дисконт).

Операція 5. Власник векселя  фірма “Г” повинна предявляє переказний вексель до платежу.

“А” 

трасат

“Б” 

трасант

“Г” 

індосатор

“В” 

ремітент

КБ

акцепт (2)

трата (1)

вексель вексель вексель

до оплати до оплати (4.1) (3)

(5)

індосамент дисконт

(4.2) (4.3)

Індосамент – це передаточний напис на зворотній стороні векселя або на приєднаному до нього аркуші паперу (аллонж) про передачу на нього прав.

Акцепт  прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами “акцептований” або “прийнятий до платежу”, із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта).

Інкасування векселів - взяття банком на себе зобовязання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити предявлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.

Аваль  гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобовязана за векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно.

Протест векселів  це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобовязання за векселем.

Кореспондентські відносини - договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.

Електронний розрахунковий документ - банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

Банки-кореспонденти - це комерцiйнi банки, якi встановили мiж собою кореспондентськi вiдносини.

Pахунки банків-кореспондентів:

- "Лоро"- рахунок, вiдкритий комерцiйним банком банку-кореспонденту.

- "Ностро"- рахунок даного комерцiйного банку в банку-кореспондентi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: