Податкова система 16

План

Завдання 1 3

Завдання 2 4

Завдання 3 6

Завдання 4 8

Список використаної літератури 11

Завдання 1 Тестові питання

1. Визначити передумови виникнення та подальшого розвитку податків:

а) існування держави;

б) виникнення грошей;

в) суспільний поділ праці.

Відповідь: А

2. На суму недоїмки по податку на додану вартість нараховується пеня у розмірі:

а) 0,2%;

б) 0,3%;

в) 120% облікової ставки HБУ.

Відповідь: Б

3. Платник податку на додану вартість має обсяг операцій, оподатковуваних ПДВ, за попередній календарний рік 65,0 тис. грн. Звітний податковий період для нього дорівнює:

а) кварталу;

б) місяцю;

в) декаді;

г) кварталу (місяцю) за вибором платника.

Відповідь: А

4. Прибуток банківській установи оподатковується за ставкою:

а)15% до об`єкта оподаткування;

б) 65% до об`єкта оподаткування;

в) 25% до об`єкта оподаткування.

Відповідь: А

5. Податкова соціальна пільга надається студентам відносно нарахованої заробітної плати в розмірі:

а) 100% мінімальної заробітної плати;

б) 150% мінімальної заробітної плати;

в) 200% мінімальної заробітної плати;

г) не надається.

Відповідь: Б

Завдання 2

Підприємство «Ватра» займається випуском та реалізацією товарів народного споживання.

На підставі даних необхідно:

Визначити суму податкового зобов’язання, податкового кредиту та суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет.

Указати строки подання податкової звітності в ДПІ (декларація по податку на додану вартість) та строки сплати податку на додану вартість в бюджет. Відповідь аргументувати.

Примітка:

При визначенні податкового кредиту слід враховувати , що податкову накладну у всіх випадках оформлювали згідно з чинним законодавством.

Варіант

Показники звітного періоду

4

Матеріальні та прирівняні до них витрати (грн./од)

25,0

Заробітна плата (грн./од)

7,8

Амортизаційні відрахування (грн./од)

12,3

Інші витрати, (грн./од)

7,2

Рівень рентабельності, (%)

8

Обсяг виготовленої продукції (тис. шт.)

485

Обсяг реалізованої продукції (тис. шт.)

230

Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих (т. грн.)

80,0

Обсяг оподатковуваних операцій за минулий рік (т. грн.)

30,0

Розв’язання

Знаходимо оптову і відпускну ціни одиниці продукції:

Цвідпускна = Цоптова + ПДВ

Цоптова = Сб + П

Прибуток = Сб х Рівень рентабельності

Сб = 25,0 + 7,8 + (7,8 * 36,2%) + 12,3 + 7,2 = 55,12 грн./од.

П = грн./од.

Цоптова = 4,41 + 55,12 = 59,53 грн./од.

Цвідпускна = грн./од.

Загальна сума виручки складає:

230 х 71,44 = 16431200 грн.

Сума податкового зобов’язання складає:

ПЗ = грн.

Сума податкового кредиту складає:

ПК = 80000 * 20% / 120% = 13333,33 грн.

Згідно ЗУ № 168 ст. 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

ПДВ = 3286240 грн. – 13333,33 грн. = 3272906,67 грн.

Для даного підприємства звітним (податковим) періодом, згідно 7.8 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 168/97 ВР «Про податок на додану вартість» є один календарний квартал, тому що обсяг оподатковуваних операцій за минулі 12 місячних податкових періодів не перевищує 300 000 грн. Відповідно до підпункту 4.1.4 ст.4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» якщо звітний дорівнює календарному кварталу, декларація подається до державної податкової інспекцію за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний день.

Згідно з п. 5.3. ст. 5 ЗУ № 2181 платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Завдання 3

Підприємство «Промінь», що зареєстровано як платник податку на додану вартість, займається випуском та реалізацією товарів народного споживання.

На підставі даних необхідно:

Визначити суму валового доходу, валових витрат, та оподатковуваний податком прибуток.

Визначити суму податку на прибуток.

Указати строки подання податкової звітності в ДПІ та строки сплати податку на прибуток в бюджет. Відповідь аргументувати.

Варіанти

Показники за

І квартал

4

Оприбутковані матеріали, які отримані від постачальника Б (тис. грн.)

30,8

Нарахована заробітна плата (тис. грн.)

20,0

Отримана передоплата від замовника А (тис. грн.)

180,0

Списано матеріали у виробництво (тис. грн.)

0,9

Перераховані грошові кошти постачальнику Б (в повному обсязі, тис. грн.)

30,8

Нараховано:

 • місцеві податки;

 • плата за землю.

0,4

0,2

Відвантажено продукцію замовнику В (тис. грн.)

600,0

Амортизаційні відрахування (тис. грн.)

3,8

Балансова вартість матеріалів на початок звітного періоду (тис. грн.)

0,1

Розв’язання

Бпоч. пер. = 0,1 тис. грн.

Бкін. пер. = 0,1 + 25,6 – 0,9 = 24,8 тис. грн.

Бпоч. пер. - Бкін. пер. = 0,1 – 24,8 = - 24,7 тис. грн.

Сума оподаткованого податком прибуток складає:

ΣОП = ВД – ВВ –А

ΣОП = 674,7 – 53,44 – 3,8 = 617,46 тис. грн.

Сума податку на прибуток складає:

ОП х 25% / 100% = 617,46 х 25% / 100 = 154,36 тис. грн.

Показники за І квартал

Сума

Валові доходи

Валові витрати

Амортизація

Стаття ЗУ № 334

Оприбутковані матеріали, які отримані від постачальника Б (тис. грн.)

30,8

ПДВ 5,2

-

25,6

-

5.2.1.

Нарахована заробітна плата (тис. грн.)

20,0

нарах. 7,24

-

27,24

-

5.6.1.

Отримана передоплата від замовника А (тис. грн.)

180,0

ПДВ 30

150,0

-

-

4.1.1.

Списано матеріали у виробництво (тис. грн.)

0,9

-

-

-

5.9

Перераховані грошові кошти постачальнику Б (в повному обсязі, тис. грн.)

30,8

-

-

-

11.2.1.

Нараховано:

 • місцеві податки;

- плата за землю.

0,4

0,2

-

0,4

0,2

-

5.2.5.

Відвантажено продукцію замовнику В (тис. грн.)

600

ПДВ100

500

-

-

7.4.1.

Амортизаційні відрахування (тис. грн.)

3,8

-

-

3,8

8.

Σ

866,9

650

53,44

3,8

-

СВД = 650 + 24,7 = 674,7 тис. грн.

Згідно Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, розробленого на підставі норм ЗУ від 28.12.94 р. № 334/94 «Про оподаткування прибутку підприємств», з урахуванням Перехідних положень ЗУ від 24.12.2002 р. № 349-IV «Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств »та ЗУ від 21.12.2000 № 2181-III« Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами:

- Декларація подається до державного податкового органу за місцезнаходженням платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

- Сплата податку здійснюється у строки, визначені п. 5.3 ст. 5 ЗУ № 2181, тобто протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Відповідь: валові доходи складають 650 тис. грн., валові витрати – 53,44 тис. грн., оподаткований податком прибуток – 617,46 тис. грн. та сума податку на прибуток відповідно 154,36 тис. грн.

Завдання 4

На підставі даних необхідно:

Обчислити суму податку з доходів фізичних осіб.

Указати строки сплати податку в бюджет. Відповідь аргументувати.

варіанту

Нараховано за місяць (грн.)

Податкові соціальні пільги

Строки виплати заробітної плати

Заробітна плата

Матеріальна допомога

(на оздоровлення)

Пенсія

По листку тимчасової непрацездатності

Плата за відпустку

За роботу за сумісництвом в іншій організації

Компенсація при звільнені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

1700,0

-

-

120,5

-

640,0

-

-

17 та 3 числа кожного місяця

Розв’язання

Згідно ст. 6.3.1. Закону України від 22.05.03 р. № 889 – ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» зі змінами та доповненнями податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Оподаткований місячний дохід робітника за основним місцем роботи складає:

ОД = 1700 + 120,5 = 1820,5 грн.

Згідно ст. 6.5.1. платник податку не має права на податкову соціальну пільгу в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати на 01.01 поточного року, тому що розмір оподаткованого доходу перевищує граничний розмір оподаткованого доходу розрахованого шляхом:

869 х 1,4 = 1220 грн.

Здійснимо утримання із заробітної плати робітника за основним місцем роботи:

ПФ – 1820,5 х 2% = 36,41 грн.

ФССБ – 1820,5 х 0,6% = 10,92 грн.

ФССТВП – 1820,5 х 1% = 18,21 грн.

Сума податку з доходів фізичних осіб складає:

грн.

Заробітна плата становить 1491,72 грн.

Здійснимо утримання із заробітної плати робітника за сумісництвом:

ПФ – 640,0 х 2% = 12,80 грн.

ФССБ – 640,0 х 0,6% = 3,84 грн.

ФССТВП – 640,0 х 0,5% = 3,20 грн.

Згідно ст. 6.3.1. застосовується податкова соціальна пільга в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати на 01.01 поточного року.

869 х 50% = 434,5 грн. – податкова соціальна пільга

Сума податку з доходів фізичних осіб складає:

грн.

Заробітна плата становить 592,31 грн.

Загальна сума заробітної плати становить 2084,03 грн.

Згідно пп. 8.1.2. ст. 8 ЗУ від 22.05.03 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Відповідь: сума податку з доходів фізичних осіб за основним місцем роботи та за сумісництвом відповідно становлять 263,24 грн. та 27,85 грн. Загальна сума заробітної плати становить 2084,03 грн.

Список використаної літератури

 1. Закон України від 18.02.97р. №77/97-ВР “Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України від 24.12.2002р. №346 - IV “Про податок на додану вартість” зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України від 24.12.2002р. №349 - IV “Про внесення змін до Закону України” “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України від 22.05.2003р.№889-ІV “Про податок з доходів фізичних осіб” зі змінами та доповненнями.

 6. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навчально-методичний посібник. – К.: Київський національний економічний університет, 2000.

 7. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.

 8. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Деркач М.І., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г., Тараненко В.Є. / За ред. М.І.Деркача – Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124 с.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: