Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку регламентується:

 Законом України “Про банки і банківську діяльність”,

 Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 (далі Положення № 375)

 Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів, та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 (далі Положення № 275),

Банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення) згідно з вимогами Закону, Положення № 375 та внутрішньобанківських положень на підставі рішення компетентного органу банку, якому згідно з Статутом банку делеговано право вирішення питань, пов’язаних з діяльністю структурних підрозділів.

Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 3 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України (далі НБУ) на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території області місцезнаходження юридичної особи; якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 5 млн. євро (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкриття структурного підрозділу), то цей банк може відкривати філії та відділення на території всієї України, але за умови дотримання таких вимог:

1. Банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

 стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

 банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;

 наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до НБУ;

 банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

2. Наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії/відділення, здійснення відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі філій/відділень та доступ до цієї інформації НБУ, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Для створення відокремлених структурних підрозділів банк зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, відділенню внутрішньобанківські реєстраційні коди. Про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації цих підрозділів або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду підрозділу банк має інформувати НБУ і територіальні управління НБУ за місцезнаходженням банку та відповідних його підрозділів за один місяць до часу введення змін.

Банк може відкривати відділення як на балансі банку так і на балансі філії.

Філії та відділення банку діють на підставі Положення про структурний підрозділ та дозволу на виконання банківських та інших операцій. Положення про структурний підрозділ має бути затвердженим компетентним органом банку та погодженим з територіальним управлінням НБУ. Чинною нормативно-правовою базою НБУ не передбачено конкретних вимог до Положень про структурні підрозділи банку, крім зазначення їх підпорядкованості.

Структурні підрозділи банку згідно Положення № 275 мають право здійснювати банківські та інші операції , передбачені положенням про структурний підрозділ та на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якщо відділення створене на балансі філії, дозволу банку), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у структурного підрозділу немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації тощо) або яких вони не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.

Структурні підрозділи банку здійснюють банківські та інші операції лише від імені банку.

Письмовий дозвіл має бути виписаний на підставі рішення компетентного органу банку на бланку банку, підписаний головою правління банку або його заступником і засвідчений відбитком печатки банку. У дозволі мають зазначатися реквізити банківської ліцензії та письмового дозволу, на підставі яких здійснює свою діяльність банк. Використання факсиміле при здійсненні підпису не дозволяється. Вимоги щодо оформлення письмового дозволу відділення такі ж самі, що й до письмового дозволу філії, однак якщо відділення відкривається на балансі філії, то дозвіл, що надається відділенню, також має містити реквізити письмового дозволу, наданого банком цій філії на здійснення операцій.

На підставі письмового дозволу структурні підрозділи банку мають право здійснювати наступні операції:

 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

 лізинг;

 послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

 випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

 операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 емісію власних цінних паперів;

 організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

 перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

 операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

По кожному виду операції банком повинно бути розроблене спеціальне внутрішнє положення, яке регламентує здійснення їх структурним підрозділом.

Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати її ліцензію, може здійснюватися структурним лише після отримання банком ліцензії цієї комісії, що видається у порядку, визначеному чинним законодавством України для структурного підрозділу. Також для здійснення операцій з цінними паперами структурний підрозділ банку повинен мати не менше трьох сертифікованих спеціалістів згідно Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене постановою Правління НБУ від 18 травня 1999 р. № 239 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104.

Виконання операцій з банківськими металами регулюється Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженим постановою Правління НБУ від 6 серпня 2003 року № 325. При здійсненні операцій з купівлі або обміну банківських металів структурний підрозділ повинен мати експерта з приймання та оцінювання банківських металів та відповідне технічне обладнання.

Якщо банк уважає за потрібне надати письмовий дозвіл філії на здійснення банківської або іншої операції з обмеженням, то назва цієї операції в письмовому дозволі має відповідати повній назві банківської або іншої операції, що визначені в статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" або в главі 2 Положення № 275, а назва частини цієї банківської або іншої операції, на здійснення якої банк надає філії письмовий дозвіл, має зазначатися як доповнення або продовження назви банківської або іншої операції. Тобто банк відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та вимог нормативно-правових актів НБУ самостійно визначає редакцію доповнення або продовження назви операції.

У разі відкриття структурного підрозділу банк (або філія, якщо відділення відкривається на її балансі) зобов’язаний забезпечити:

 щоденне формування операційної (формування документів операційного дня) та звітної інформації в розрізі філій (у тому числі за територіальною ознакою) і доступ до цієї інформації НБУ, що підтверджується інформацією банку про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;

 своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій філії на її балансі (або відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії)) згідно з нормативно-правовими актами НБУ;

 своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

 дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями структурного підрозділу;

 порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у тому числі щодо правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

Операції філії банку мають відображатися на окремому балансі. Філія може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий кореспондентський рахунок або працювати за консолідованим кореспондентським рахунком банку.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії), збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несуть керівники банку та філії, які здійснюють керівництво банком (філією) відповідно до чинного законодавства України та установчих документів банку.

Нагляд за діяльністю структурного підрозділу здійснює територіальне управління НБУ за місцезнаходженням цього структурного підрозділу.

Банки зобов'язані оплатити Національному банку (або територіальним управлінням Національного банку) погодження відкриття структурних підрозділів та погодження змін щодо діяльності структурних підрозділів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку і подати копії платіжних документів про внесення відповідної плати одночасно з поданням до НБУ (або територіальних управлінь НБУ) пакетів. Якщо територіальні управління Національного банку не прийняли відповідного рішення у зв'язку з недотриманням вимог нормативно-правових актів НБУ або поданням неповного пакета документів, то плата за ці послуги не повертається.

Реєстрація філій банків здійснюється шляхом унесення відповідної інформації до Державного реєстру банків. Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію. Філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини. Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої банком.

Реєстрація філій банків здійснюється за рішенням територіального управління НБУ за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку - юридичної особи або згоди Генерального департаменту банківського нагляду НБУ (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ).

Банк для отримання згоди на відкриття філії подає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням банку або Генеральному департаменту банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ) такі документи:

 клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження і письмовим підтвердженням банку щодо дотримання умов, необхідних для відкриття структурних підрозділів. У клопотанні має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний код та перелік операцій, які може здійснювати філія;

 рішення компетентного органу банку про відкриття філії (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку). Рішення компетентного органу повинно бути прийняте не більше ніж за один рік до подання клопотання про відкриття філії;

 затверджене компетентним органом та підписане головою правління (ради директорів) положення про філію в чотирьох примірниках;

Після отримання всіх потрібних документів територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент банківського нагляду) перевіряє відповідність банку умовам, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу, а також відповідність положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам НБУ та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії. Генеральний департамент банківського нагляду або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку можуть відмовити банку в наданні згоди на відкриття філії в разі невиконання умов, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку (Генеральний департамент банківського нагляду) не пізніше ніж через сім робочих днів після отримання повного пакета документів, надсилає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням філії:

 висновок про відповідність банку умовам, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу, та про згоду на відкриття банком філії;

 копії клопотання банку про надання згоди на відкриття філії та чотири примірники положення про філію, титульна сторінка якого з грифом "Узгоджено" засвідчується підписом директора Генерального департаменту банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ) або підписом начальника і відбитком печатки відповідно Адміністративного департаменту НБУ або територіального управління НБУ.

Про надання згоди на відкриття філії Генеральний департамент банківського нагляду або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку повідомляє банк листом.

Банк після отримання цього повідомлення подає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням філії нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься філія, на строк не менше ніж п'ять років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності) та відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки) філії, а також документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію та довідки про технічне обладнання філії, охорону та інкасацію приміщення філії.

Кандидати на посади керівника та головного бухгалтера філії повинні відповідати таким вимогам:

 наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління - для керівника, а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти - для головного бухгалтера;

 стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі на керівних посадах - не менше ніж рік;

 бездоганна ділова репутація;

 відсутність зауважень відповідного територіального управління НБУ та фактів порушень банківського законодавства України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах.

Відомості подаються у вигляді:

 витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту, засвідчених територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку;

 довідок банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення, надрукованих на офіційному бланку банку та засвідчених відбитком печатки банку;

 трьох рекомендацій від осіб, які працюють у банківській системі, кандидатури яких погоджувалися раніше НБУ або його територіальними управліннями з метою їх погодження на відповідні посади в інших банках (рекомендовано одну з них - за місцем попередньої роботи, якщо це банківська установа).

Рекомендація оформляється на чистому аркуші паперу за підписом особи, яка рекомендує, що засвідчується службою кадрів банківської установи, в якій працює ця особа, та відбитком печатки установи. Рекомендація повинна містити відомості про ділову репутацію, управлінські та професійні якості кандидата.

Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням філії перевіряє на місці:

 відповідність технічного стану приміщень філії (у тому числі касового вузла - у разі потреби його наявності) і організації їх охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ;

 наявність у філії технічних та інших належних умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, проведення нею відповідних операцій і забезпечення їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку в розрізі філій і доступ до цієї інформації НБУ, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

В складі пакету документів у разі відкриття філій/відділень банк додатково надає копію висновку Фонду про результати останньої перевірки дотримання банком вимог Фонду щодо формування і ведення бази даних про вкладників-фізичних осіб та надання звітності, тобто копію витягу з акту перевірки дотримання банком норм Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” та нормативно-правових актів Фонду, завірений печаткою банку та підписом Голови Правління банку, з заключною частиною, де викладені висновки Фонду про відсутність порушень у банку.

У разі дотримання банком умов, необхідних для відкриття структурного підрозділу, та відповідності положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам НБУ та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії, відповідності приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, а також професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) і головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки) філії, територіальне управління НБУ за місцезнаходженням філії протягом місяця з дня отримання повного пакета документів приймає рішення щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника (виконуючого його обов'язки) та головного бухгалтера (виконуючого його обов'язки), щодо відповідності приміщення і обладнання філії вимогам НБУ та про реєстрацію філії

Генеральний департамент банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні НБУ) або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку, або територіальне управління НБУ за місцезнаходженням філії може відмовити в наданні згоди на відкриття філії або в прийнятті рішення про реєстрацію, якщо:

 подані документи не відповідають вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів НБУ;

 технічний стан приміщення філії, її обладнання та організація охорони не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

 запропоновані кандидатури керівника або головного бухгалтера філії не відповідають вимогам щодо професійної відповідності та ділової репутації;

у банку-заявнику виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів або потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.

Про прийняте рішення банк територіальне управління НБУ, територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку та Генеральний департамент банківського нагляду спецзв'язком. У повідомленні про прийняте рішення про реєстрацію філії зазначаються: повна та скорочена назва філії, її внутрішньобанківський реєстраційний код, відомості про кореспондентський рахунок (у разі самостійної участі філії в системі міжбанківських електронних розрахунків), місцезнаходження філії, телефони, прізвища керівника та головного бухгалтера, а також інформація про їх освіту і стаж роботи в банківській системі. Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління НБУ за місцезнаходженням філії надсилає на адресу Генерального департаменту банківського нагляду положення про філію в чотирьох примірниках. Титульна сторінка положення про філію оформляється згідно з додатком 7 до Положення 375 та засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління НБУ за місцезнаходженням філії. Також положення про філію прошивається і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління НБУ за місцезнаходженням філії.

Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації філії Генеральний департамент банківського нагляду повідомляє спецзв'язком або нарочним територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк листом з доданням положення про філію з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

Філії банків мають право здійснювати операції після реєстрації їх НБУ та згідно з внутрішньобанківським положенням про філію та за умови видачі банком філії письмового дозволу на здійснення визначеного ним переліку операцій. Філія банку має право розпочати здійснення банківських та інших операцій, які зазначені у письмовому дозволі, з дати погодження письмового дозволу на їх здійснення, виданого банком, з територіальним управлінням за місцезнаходженням філії.

Банк протягом трьох робочих днів з дня прийняття правлінням банку рішення про надання філії письмового дозволу на здійснення банківських та інших операцій подає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії пакет документів для розгляду питання про погодження дозволу, який має містити три оригінали письмового дозволу, клопотання про погодження, копію письмового дозволу банку, копії документів на право власності на приміщення філії або договору оренди приміщення.

Територіальне управління за місцезнаходженням філії протягом 10 робочих днів з дня отримання пакета документів, перевіряє можливості філії (у тому числі дотримання спеціальних вимог глав 3 - 5 Положення № 375) для здійснення нею операцій і погоджує письмовий дозвіл шляхом засвідчення оригіналу письмового дозволу підписом керівника територіального управління та відбитком печатки територіального управління. У правому верхньому куті першої сторінки письмового дозволу проставляється гриф:

"Погоджено

Начальник Управління

Національного банку України в/у …… області

_____________________________ (прізвище, ініціали)

"__" ____________ 200_ рік"

Територіальне управління за місцезнаходженням філії протягом п'яти робочих днів направляє до територіального управління за місцезнаходженням банку - юридичної особи висновок про погодження письмового дозволу філії на здійснення операцій

Погодження відкриття відділення здійснюється за рішенням Комісії Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Банк зобов'язаний установити вимоги щодо кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників, з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням, та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі щодо кваліфікації касирів валютних кас, експертів з приймання та оцінки банківських металів).

При формуванні власних кваліфікаційних вимог банк повинен врахувати кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, визначені у додатку 1 Положення № 275, а саме:

 касири валютних кас повинні мати стаж роботи касиром банку не менше ніж один рік;

 експерти з приймання та оцінки банківських металів повинні мати стаж роботи експертом дорогоцінних металів не менше ніж один рік, уміти застосовувати в роботі норми глави VI Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 07.07.94 № 129 (зі змінами) та бути обізнаними з міжнародними стандартами якості дорогоцінних металів та технічними умовами Держстандартів, прийнятих Міждержавною радою із стандартизації, метрології та сертифікації.

Для погодження відкриття відділення банк подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення такі документи:

 клопотання банку про погодження відкриття відділення із зазначенням його місцезнаходження, внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення, письмового підтвердження банку щодо виконання умов, яких банк повинен дотримуватися для відкриття структурного підрозділу (у тому числі щодо відповідності технічних можливостей програмного забезпечення), і відповідності кваліфікації керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників відділення внутрішньобанківським вимогам та вимогам нормативно-правових актів Національного банку, з урахуванням переліку операцій, які проводитимуться відділенням;

 рішення компетентного органу банку про відкриття відділення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку), Рішення компетентного органу повинно бути прийняте не більше ніж за шість місяців до подання клопотання про відкриття відділення;

 затверджене компетентним органом банку положення про відділення з зазначенням підпорядкованості відділення (банку/філії) у трьох примірниках;

 дозвіл компетентного органу банку на право проведення відділенням окремих операцій;

 для перевірки відповідності приміщення та обладнання відділення вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням відділення документи, у тому числі нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення нежилого фонду (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься відділення, на строк не менше ніж три роки або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про власність, цивільно-правових угод, що підтверджують право власності);

 довідки про технічне обладнання відділення, охорону та інкасацію приміщення відділення.

 копію висновку Фонду про результати останньої перевірки дотримання банком вимог Фонду щодо формування і ведення бази даних про вкладників-фізичних осіб та надання звітності, тобто копію витягу з акту перевірки дотримання банком норм Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” та нормативно-правових актів Фонду, завірений печаткою банку та підписом Голови Правління банку, з заключною частиною, де викладені висновки Фонду про відсутність порушень у банку.

Якщо відділення відкривається за межами області місцезнаходження банку, то ці документи подаються до територіального управління за місцезнаходженням відділення разом з їх копією.

Територіальне управління за місцезнаходженням відділення протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від банку повного пакета документів, надсилає до територіального управління за місцезнаходженням банку (або Генерального департаменту банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку) запит щодо підтвердження інформації, викладеної в клопотанні банку про відкриття відділення, та отримання висновку про відповідність банку умовам, необхідним для відкриття структурного підрозділу, разом із запитом надсилаються надані банком копії документів. Територіальне управління за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку) протягом 7 робочих днів з часу отримання запиту робить висновок щодо відповідності отриманих документів установчим документам банку, законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та установчим документам банку, перевіряє фінансове становище банку і надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням відділення свій висновок.

Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення перевіряє на місці:

 відповідність технічного стану приміщень відділення і організації їх охорони (залежно від функцій і операцій, що мають виконувати відділення відповідно до положення про відділення і дозволу на право проведення операцій) вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку; 

 наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних операцій і їх обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації банку (філії) у розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Якщо відділення відкривається на території області, у якій розташована філія, то територіальне управління Національного банку за їх місцезнаходженням повинно перевірити відповідність технічних можливостей програмного забезпечення філії.

У разі дотримання банком вищевказаних вимог щодо відкриття структурних підрозділів та отримання позитивного висновку територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генерального департаменту банківського нагляду) Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення.

Про прийняте рішення територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення повідомляє банк і територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку). У повідомленні про прийняте рішення щодо погодження відкриття відділення зазначаються повна та скорочена назва відділення, його внутрішньобанківський реєстраційний код, місцезнаходження відділення, телефони, прізвище керівника (у разі його наявності).

Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління НБУ за місцезнаходженням відділення надсилає на адресу банку два положення про відділення. Титульна сторінка положення про відділення оформляється згідно з додатком 15 до Положення № 375 та засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки територіального управління НБУ за місцезнаходженням відділення. Також положення про відділення прошивається і його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення може відмовити в прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі отримання негативного висновку щодо відповідності банка вимогам, необхідних для відкриття структурного підрозділу, або подання неповного пакета документів, або невідповідності наданих документів вимогам Національного банку України.

Банки, що мають відділення, повинні щокварталу надавати Національному банку інформацію про наявність та кількість цих відділень із зазначенням їх внутрішньобанківського реєстраційного коду, місцезнаходження та структурну підпорядкованість (банку або філії) за формою, установленою Національним банком.

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 вересня 2001 року N 2740-III, від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV, від 22 травня 2003 року N 835-IV, від 5 червня 2003 року N 914-IV, від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, від 22 червня 2004 року N 1828-IV, від 2 червня 2005 року N 2631-IV.

2. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 375 ” із змінами і доповненнями.

3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів, та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 ” із змінами і доповненнями.

4. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239.

5. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104.

6. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року N 325.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: