Про необхідність нових підходів до неперервності економічної освіти

ПРО НЕОХІДНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО НЕПЕРЕРВНОСТІ

ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Здобувши державну незалежність, Україна ось уже вісім років розв’язує одне з найважливіших завдань — створення такої економіки, яка б диктувала політичний курс розвитку нової держави.

Після проголошення суверенної України актуальною залишається проблема забезпечення економічної незалежності держави.

Сьогодні в Україні здійснюється перехід від планової економічної системи до ринкової економіки, спроможної забезпечити гідне життя кожному члену суспільства. Зміни, які проходять у розвитку продуктивних сил, мають прямий вплив на розвиток самої економічної системи, що відображається й на фінансових відносинах як одній зі сфер економічних відносин.

При переході до ринкової економіки необхідно провести широкий комплекс реформ на новій законодавчій базі, що зніме політичне протистояння в суспільстві. Виникнення приватної власності на засоби виробництва потребує наявності відповідних фінансових організацій, які ще з трудом приживаються в перехідному етапі ринкової економіки. Через законодавство, яке постійно змінюється, виникає чимало проблем у діяльності як підприємця, так і державної бюджетної установи. Адже кожен законодавчий акт і кожна поправка потребують зміни існуючих і розробки нових нормативних документів. У свою чергу, нові нормативні документи потребують нових спеціальних програм навчання, перенавчання, перекваліфікації та пов'язаної з цим серйозної адміністративної роботи.

Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про свій добробут та добробут своєї родини, щоденно протягом усього життя

робить економічний вибір, приймає економічні рішення і відповідає за їхні наслідки. Починаючи підприємницьку діяльність, підприємець повинен розумітись у показниках своєї праці, прогнозувати прибуток, володіти податковим законодавством. Саме -на вітчизняних ринкових теренах найважче доводиться тим, хто прагне створити свою “справу”, самостійно годувати себе і давати змогу прогодуватися іншим, хто виробляє і продає товари, надає послуги, хто мусить робити це не тільки завдяки підтримці держави, а з власного бажання рухатися вперед, використовуючи впертість і завзяття. Саме тому для громадян України економічні знання стають нагальною потребою, а економіка перетворюється на одну з найпопулярніших наук.

Важливу роль у становленні ринкових відносин зможе відіграли набуття економічних навичок всіма членами українського суспільства. Економічна освіта як надбудова повинна грунтуватись на первинних із основах економічних знань. На жаль, у суспільстві не зовсім усвідомлюється така проблема: викладаючи в загальноосвітніх школах та профтехосвітніх закладах такі предмети, як: основи права, інформатику, українознавство, що за базис мають історію, мову та географію етнічної України, ми відірвали від них один з важливих державних компонентів початкової освіти - “Основи ринкової економіки”.

Ми також не маємо чіткого розуміння того в яких класах загальноосвітніх шкіл і в якому розрізі повинна викладатися ця дисципліна. Сьогодні, в перехідний період , економічні дисципліни базуються на засадах точних наук, математичному апараті моделей мікро- і макроекономіки. Це дає підставу стверджувати, що учні загальноосвітніх шкіл та закладів профтехосвіти повинні мати навички з цих базисних дисциплін для вивчення “Основи ринкової економіки”. В цілому поглиблене вивчення дисципліни “Основ ринкової економіки” підвищить освітній рівень як випускника загальноосвітньої школи, так і надасть нового відтінку освітньо-кваліфікаційній характеристиці робітника, молодшого спеціаліста. Таким чином створення нормативної частини змісту неперервної економічної освіти є необхідною умовою підготовки спеціаліста високого освітньо-кваліфІкаційного рівня.

Курс “Основи ринкової економіки” повинен вивчатися в комбінованій формі, у вигляді лекцій, практичного навчання (ділових ігор), семінарського заняття, індивідуального завдання, консультації. Самостійна робота учня повинна підтвердити результат проведених занять і дати відповідь на те, як засвоєний учнями кожний розділ цього курсу. Досвід поглибленого вивчення економіки в школах та ліцеях міст Києва, Одеси, Львова, Дніпропетровська та інших, в яких використовуються підручники зарубіжних авторів, свідчить про необхідність написання підручників українськими авторами, вони зможуть найбільше адаптувати молоде покоління в сучасні суспільні економічні відносини і поряд з теоретичними знаннями надати практичні навички (з основ бухгалтерського обліку та фінансів, маркетингу та менеджменту, підприємницької діяльності та інших. Україна потребує обґрунтованих та адаптованих до наших умов посібників з “Основ ринкової економіки” для системи освіти, які б відповідали сучасним вимогам підготовки учнів. Такі підручники повинні узагальнити надбання зарубіжних економічних шкіл і відобразити національні особливості з питань набуття молоддю неперервної економічної освіти на початковому рівні. Це потребує значної праці при розробці нових навчальних посібників, які повинні розкрити ключові поняття і визначення економічної суті дисципліни, а також дати відповідні знання і поєднати їх з практичним досвідом.

Новий підручник - це теоретико-методична розробка питань щодо реалій початкових стадій формування ринкових відносин в Україні.

Важливу увагу необхідно приділити аналізу різних мікро- і макроекономічних моделей з погляду на їхній історичний генезис. Ці моделі не втратили актуальності. Вони дають необхідний ключ для розуміння багатьох економічних проблем сучасності. У той же час в повсякденному користуванні закладів освіти такий підручник відсутній.

На масовість підручника впливають такі складові частини, як його актуальність, зміст, доступність викладеного наукового матеріалу та масовість тиражу. На жаль, нині діюча зрівняльна система оподаткування видавничої діяльності не дає стовідсоткову можливість забезпечення державних закладів освіти необхідною навчальною та науково-методичною літературою.

Назрів час для пільгового оподаткування поліграфічних підприємств, зайнятих випуском навчальних підручників та методичних посібників з економічних дисциплін, виданих українською мовою для державних закладів освіти.

Широкий доступ учнів до таких видань дасть можливість випускникам вільно володіти економічними термінами та апаратом економічного моделювання. Одночасно це знизить ціну та збільшить тираж підручників і дасть можливість повного забезпечення учнів міських та сільських шкіл.

Навчальний курс “Основи ринкової економіки” повинен увійти до Державного стандарту освіти для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та напрямку підготовки (спеціальності).

Створення локальної програми навчання учнів з дисципліни “Основи ринкової економіки”, яка б мала три основні етапи підготовки учнів - це невідкладне питання сучасності.

У зв’язку з переходом на ступеневу систему професійно-технічної освіти набуває актуальності планування навчального процесу з “Основ ринкової економіки”, перехід на загальні нормативні терміни навчання, які зумовлені державними стандартами професійно-технічної освіти. Це дасть можливість забезпечити загальноосвітню, загальнокультурну та професійну підготовку робітничих кадрів, поліпшити їхній соціальний захист та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці в сучасних умовах. Введення розширеного і збалансованого курсу з “Основ ринкової економіки” щодо відповідної професії в перелік обов'язкових навчальних предметів (дисциплін), а також перелік обов'язкових для засвоєння навчальних тем, визначених навчальними програмами, дасть змогу підготувати фахівця високого рівня кваліфікації з технологічно складних, науково містких професій та спеціальностей у різних галузях, що дасть змогу робітнику чи службовцю самостійно виконувати складні технологічні операції, здійснювати раціональні і продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності у нестандартних буденних ситуаціях.

Нормативні терміни навчання з дисципліни “Основи ринкової економіки” визначаються навчальними планами та програмами і повинні визначатися за державними стандартами професійно-технічної освіти, як і всі інші предмети.

На державному рівні треба насамперед виконати вимоги навчально-методичного забезпечення викладання “Основ ринкової економіки”. Ми повинні обновити навчальні програми, програми навчальної, виробничої й інших видів практик, видати нові підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти України.

Відсутність базової програми з “Основ ринкової економіки” і якісних навчально-методичних матеріалів, ненапрацьовані методи підготовки вчителів з вказаної дисципліни у педагогічних вузах країни тощо гальмує процес підготовки учнівської молоді, а якщо бути більш точним, то відкидає потенційний розвиток суспільства більша як на 10 років назад. Нині організовані регіональні курси підвищення кваліфікації викладачів із дисципліни “Основи економіки” не можуть дати бажаних результатів, оскільки поглиблене вивчення курсу економіки потребує і глибоких економічних знань самих вчителів. Перепідготовка вчителів історії, географії, російської мови, біології та інших дисциплін для отримання ними нової спеціальності “вчитель економіки”, не дала бажаних результатів і не закрила “прогалин” у змісті викладання економічної дисципліни на сучасному рівні.

Вирішити це питання можливо лише при зміні полярності в самому методі підходу до підготовки викладачів з предмету “Основи ринкової економіки”. Ми маємо велику кількість економістів-практиків на ринку праці, які залишилися не затребуваними у зв’язку з переорієнтацією планової економіки на курс ринкових відносин.

Саме провідні педагогічні заклади освіти на основі спеціально розробленої методики перепідготовки мають можливість в короткий час підготувати викладачів відповідної кваліфікації з дисципліни “Основи ринкової економіки” з колишніх випускників вищих закладів освіти, що мають економічну спеціалізацію.

Сьогодні життя ставить перед викладачами дисципліни “Основи ринкової економіки” завдання в тому, щоб зміст і вимоги законодавчих та нормативно-правових актів були засвоєні кожним випускником закладу освіти і використані у відповідності з їхнім призначенням.

Можемо з повною мірою стверджувати, що Україна побудує свою модель економічних відносин. Ця модель, починаючи з 2000 року, безумовно, поєднає кращі критерії як планової економіки, так і ринкової, тому що нова Україна стала на платформу економічної перебудови як одна із промислово-провідних країн світ. Проте для цього треба змінити підходи до змісту і механізму викладання економічних дисциплін у середній і професійно-технічній школі.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: