Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України

Одним із найважливіших факторів, що перешкоджають адекватному розвитку вітчизняного страхового ринку, є невисокий рівень прозорості в діяльності його професійних учасників. Не зважаючи на те, що багато керівників фінансових установ уже усвідомили важливість інформаційної відкритості й готові надавати інформацію клієнтам та інвесторам, на жаль, процеси перерозподілу власності змушують менеджмент ряду крупних фінансово-промислових груп дуже обережно підходити до цього питання.

Досить часто, не маючи вичерпних даних про поточний стан страховика, особливо про його реальну платоспроможність, потенційні страхувальники утримуються від укладання договорів страхування. Акціонери теж не завжди мають можливості правильно оцінити ризики та оптимально вибудувати взаємини з менеджментом. Все це створює серйозні перешкоди на шляху до активізації як страхових, так і інвестиційних процесів, що, у свою чергу, породжує недовіру.

Найпростішим способом отримання інформації про стан справ конкретного професійного учасника страхового ринку є ренкінг. Ренкінг (з англ. "to rank" – "ранжувати") – це список компаній, упорядкований за певною ознакою. Наприклад, найчастіше страховики ранжуються за такими фінансовими показниками як: активи, капітал, обсяги страхових платежів і страхових виплат, страхові резерви та фінансовий результат діяльності.

В Україні ренкінг страховиків у 1995-1999 роках оприлюднював Укрстрахнагляд, в основному, через публікацію в газеті "Україна-Бізнес". Це були, як правило, показники діяльності перших 50-ти страхових компаній. Після ліквідації Укрстрахнагляду цю роль, починаючи з 2001 р., виконує страховий рейтинг "Insurance TOP" – щоквартальне видання Українського науково-дослідного інституту "Права та економічних досліджень", яке публікує ренкінги професійних учасників страхового ринку (страховиків, перестраховиків, страхових брокерів).

Однак найкращим способом інформування інвесторів про фінансову стійкість професійного учасника страхового ринку є рейтинг. Поняття "рейтинг" (з англ. "to rate" – "оцінювати, визначати клас") означає кількісну або якісну оцінку рівня визнання або авторитету; показник кредитоспроможності позичальника, тобто за допомогою рейтингу в стислій формі надається вичерпна інформація про його надійність.

У свою чергу, рейтингова оцінка страховика (з англ. "insurer rating) – це поточний висновок щодо стану показників страховика з урахування ступеню розвитку страхового ринку та його ринкової ваги на предмет його фінансової стійкості у звичайний час і можливість управляти ситуацією при виникненні загрози фінансової кризи. Наявність рейтингу і його рівень вигідно відрізняє страховика, будучи доказом відкритості та прозорості його діяльності.

Рейтингові агентства, як правило, визначають два основних типи рейтингів страхових компаній:

1) фінансової стабільності, які дають оцінку фінансової стабільності страхової компанії та її здатності вчасно обслуговувати пріоритетні зобов'язання перед страхувальниками (убезпеченими, вигодонабувачами) та договірні зобов'язання;

2) емітента, в т. ч. цінних паперів з фіксованим доходом. Такі рейтинги присвоюються конкретним випускам облігацій і привілейованих акцій. Вони відображають не тільки загальну кредитоспроможність емітента, але й особливі строки й умови щодо обігу цінних паперів, включаючи пріоритетність у разі дефолту. Для інвесторів рейтинги цінних паперів з фіксованим доходом і рейтинги емітентів є одним із вирішальних факторів у процесі прийняття рішень щодо інвестицій.

Сьогодні у світі сформувалися дві шкали визначення кредитних рейтингів: міжнародна та національна. Слід зазначити, що використання міжнародних рейтингів в Україні в ряді випадків представляє проблему, як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. Основна причина складності використання міжнародних рейтингів в нашій країні – неадекватне збільшення рейтингових категорій, що приводить до того, що різні за розмірами страховики у зв'язку із превалюванням "країнних" ризиків включаються в одну групу надійності. Таким чином, особливої актуальності набуває використання національної рейтингової шкали, що дає можливість адекватно оцінювати професійних учасників страхового ринку, а також проводити їхню порівняльну оцінку.

Рейтингові показники досить складні й неоднозначні. Їхня кількість, наприклад, за кордоном сягає кількох десятків, і публікуються вони рейтинговими агентствами. Застосовувані ними методики різні, але принцип роботи однаковий. Так, у ході дослідження будь-яке агентство аналізує як кількісні, так і якісні показники діяльності страхової компанії й використовує не тільки точні методики обчислень, але й експертні оцінки фахівців. Результатом роботи рейтингового агентства є присвоєння компанії певного класу надійності.

Для проведення рейтингової оцінки професійних учасників страхового ринку рейтинговий центр "Insurance TOP" користується Принципами діяльності рейтингових агентств, які прийняті для застосування технічним комітетом Міжнародної організації комісії з цінних паперів (IOSCO) у вересні 2003 року. Рейтингова оцінка будується також відповідно до вимог Базельського Комітету та рекомендацій Міжнародної асоціації органів страхового нагляду щодо пруденційного аналізу основних параметрів страховика "CARAMELS", що включають: Capital (Капітал), Assets (Активи), Reinsurance (Перестрахування), Actuarial liabilities (Актуарні зобов'язання), Management (Управління), Earnings (Доходи), Liquidity (Ліквідність), Subsidiaries (Дочірні компанії).

Фінансова стійкість страховика за національною шкалою – це здатність виконувати взяті на себе договірні зобов'язання перед страхувальниками (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посередниками, перестрахувальниками, аварійними комісарами, компаніями з асистансу тощо) та бюджетом при впливі несприятливих факторів бізнесу, зміні економічної ситуації без урахування "країнних" ризиків. Це проявляється у здатності страховика зберігати існуючий рівень платоспроможності протягом тривалого часу та при серйозних негативних ситуаціях на ринку, використовуючи для цього фінансовий, технологічний або управлінський потенціал.

Для позначення рейтингової оцінки фінансової стійкості професійних учасників страхового ринку рейтинговий центр "Insurance TOP" використовує національну шкалу (табл. 1). Рейтинги рівня "ВВВ+" і вище вважаються "безпечними", у той час як рейтинги рівня "ВВ+" і нижче – "вразливими". Рейтинги категорії від "АА" до "ССС" можуть бути доповнені знаком "плюс" або "мінус" для позначення відносного положення в рамках основних рейтингових категорій.

Таблиця 1.

Національна шкала рейтингового центру "Insurance TOP" рейтингової оцінки фінансової стійкості професійних учасників страхового ринку

Позначення рейтингової оцінки

Рейтингова оцінка

Компанія зі страхування іншого, ніж страхування життя

Компанія зі страхування життя

Перестраховик

1

2

3

4

5

ААА

Виключно висока фінансова стійкість

Має найвищій рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальниками (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестраху-вальниками) та бюджетом. Фактори ризику мінімальні, а вплив будь-яких нега-тивних бізнес факторів є вкрай незначним.

Має найвищій рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальника-ми (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику мінімальні, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є вкрай незначним.

Має найвищій рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику мінімальні, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є вкрай незначним.

АА

Дуже висока фінансова стійкість

Має дуже високий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальниками (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестра-хувальниками) та бюджетом. Фактори ризику досить низькі, а вплив будь-яких нега-тивних бізнес факторів є дуже незначним.

Має дуже високий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальниками (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику досить низькі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є дуже незначним.

Має дуже високий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику досить низькі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є дуже незначним.

А

Висока фінансова стійкість

Має високий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальни-ками (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику помірні, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є незначним.

Має високий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальника-ми (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посередниками, компаніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику помірні, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є незначним.

Має високий рівень здатності виконувати зобов’язання перед перестрахувальниками, договірні зобов’язання перед іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику помірні, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є незначним.

ВВВ

Адекватна фінансова стійкість

Має адекватний рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальника-ми (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестра-хувальниками) та бюджетом. Фактори ризику досить високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є істотним, але контрольованим

Має адекватний рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальника ми (застрахованими, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику досить високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є істотним, але контрольованим

Має адекватний рівень здатності виконувати договірні зобов’язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику досить високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є істотним, але контрольованим

ВВ

Помірковано низька фінансова стійкість

Має помірковано низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед стра-хувальниками (застрахо-ваними, вигодонабувача-ми), іншими учасниками страхового ринку (стра-ховими посередниками, компаніями з асистансу. аварійними комісарами, перестрахувальниками) та бюджетом. Незважаючи на наявність позитивних факторів, загальні фактори ризику в таких компаніях високі, а вплив будь-яких нега-тивних бізнес факторів є істотним.

Має помірковано низь-кий рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальниками (за-страхованими, вигодо-набувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими по-середниками, компа-ніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом. Незва-жаючи на наявність позитивних факторів, загальні фактори ризи-ку в таких компаніях високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є істотним.

Має помірковано низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Незважаючи на наявність позитивних факторів, загальні фактори ризику в таких компаніях високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є істотним.

В

Низька фінансова стійкість

Має низьку фінансову стійкість та низький рі-вень здатності виконува-ти договірні зобов'язання перед страхувальниками (застрахованими, вигодо-набувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посе-редниками, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестраху-вальниками) та бюдже-том. Фактори ризику дуже високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є дуже істотним.

Має низьку фінансову стійкість та низький рівень здатності вико-нувати договірні зобо-в'язання перед страху-вальниками (застрахо-ваними, вигодонабува-чами), іншими учасни-ками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, перестраху-вальниками) та бюдже-том. Фактори ризику дуже високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є дуже істотним.

Має низьку фінансову стійкість та низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику дуже високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є дуже істотним.

ССС,

СС,

С

Дуже низька фінансова стійкість

Має дуже низьку фінан-сову стійкість та дуже низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед стра-хувальниками (застрахо-ваними, вигодонабувача-ми), іншими учасниками страхового ринку (стра-ховими посередниками, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестрахувальниками) та бюджетом. Фактори ризику виключно високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є непереборним..

Має дуже низьку фінансову стійкість та дуже низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед страхувальника-ми (застрахованими, вигодонабувачами), ін-шими учасниками страхового ринку (страховими посеред-никами, компаніями з асистансу, перестраху-вальниками) та бюдже-том. Фактори ризику виключно високі, а вплив будь-яких негативних бізнес фак-торів є непереборним.

Має дуже низьку фінансову стійкість та дуже низький рівень здатності виконувати договірні зобов'язання перед перестрахувальниками, іншими учасниками страхового ринку (перестраховими брокерами, аварійними комісарами, перестраховиками) та бюджетом. Фактори ризику виключно високі, а вплив будь-яких негативних бізнес факторів є непереборним..

ССС,

СС,

С

Рейтинг рівня «СС» показує певну форму неплатоспроможності або недостатність ліквідності.

Рейтинг рівня «С» показує неплатоспроможність або недостатність ліквідності неминуча

Рейтинг рівня «СС» показує певну форму неплатоспроможності або недостатність ліквідності.

Рейтинг рівня «С» показує неплатоспроможність або недостатність ліквідності неминуча.

Рейтинг рівня «СС» показує певну форму неплатоспроможності або недостатність ліквідності.

Рейтинг рівня «С» показує неплатоспроможність або недостатність ліквідності неминуча

DDD,

DD,

D

Дефолт

Не може вчасно виконати платежі за своїми договірни-ми зобов'язаннями перед страхувальниками (застрахо-ваними, вигодонабувачами), іншими учасниками страхо-вого ринку (страховими посередниками, компаніями з асистансу, аварійними комісарами, перестраху-вальниками) та бюджетом.

Вважається неплатоспроможною або піддалася санації з боку Держфінпослуг. У рамках діапазону рейтингових рівнів «DDD» – «D», компанії з рейтингом «DDD» мають найкращі перспективи поновлення ділової активності або, у випадку ліквідації, найкращі перспективи того, що переважна більшість (на рівні 90 – 100%) їхніх договірних зобов'язань будуть, зрештою, виплачені, хоча й із затримкою.

У компаніях з рейтингом «DD» набагато менше ймовірність того, що істотні обсяги їхніх зобов'язань будуть виплачені в випадку ліквідації або прикриття (на 50 – 90%).

Компанії з рейтингом «D», як очікується, будуть мати дуже обмежені ліквідні активи для фінансування виплат по зобов'язаннях, і тому перспективи того, що їхнього зобов'язання будуть, в кінці кінців, погашені, досить невеликі (на рівні менш 50%).

Не може вчасно виконати платежі за своїми договір-ними зобов'язаннями перед страхувальниками (застрахо-ваними, вигодонабувачами), іншими учасниками страхового ринку (страховими посередниками, компаніями з асистансу, перестрахувальниками) та бюджетом.

Вважається неплатоспроможною або піддалася санації з боку Держфінпослуг. У рамках діапазону рейтингових рівнів «DDD» – «D», компанії з рейтингом «DDD» мають найкращі перспективи поновлення ділової активності або, у випадку ліквідації, найкращі перспективи того, що переважна більшість (на рівні 90 – 100%) їхніх договірних зобов'язань будуть, зрештою, виплачені, хоча й із затримкою.

У компаніях з рейтингом «DD» набагато менше ймовірність того, що істотні обсяги їхніх зобов'язань будуть виплачені в випадку ліквідації або прикриття (на 50 – 90%).

Компанії з рейтингом «D», як очікується, будуть мати дуже обмежені ліквідні активи для фінансування виплат по зобов'язаннях, і тому перспективи того, що їхнього зобов'язання будуть, в кінці кінців, погашені, досить невеликі (на рівні менш 50%).

Не може вчасно виконати платежі за своїми договірними зобов'язаннями перед перестрахувальниками пере страховими брокерами, компаніями з асистансу, аварійними комісарами та бюджетом.

Вважається неплатоспро-можною або піддалася санації з боку Держфін-послуг. У рамках діапазону рейтингових рівнів «DDD» – «D», компанії з рейтингом «DDD» мають найкращі перспективи поновлення ділової активності або, у випадку ліквідації, найкращі перспективи того, що переважна більшість (на рівні 90 – 100%) їхніх договірних зобов'язань будуть, зрештою, виплаче-ні, хоча й із затримкою.

У компаніях з рейтингом «DD» набагато менше ймовірність того, що істот-ні обсяги їхніх зобов'язань будуть виплачені в випадку ліквідації або прикриття (на 50 – 90%).

Компанії з рейтингом «D», як очікується, будуть мати дуже обмежені ліквідні активи для фінансування виплат по зобов'язаннях, і тому перспективи того, що їхнього зобов'язання будуть, в кінці кінців, погашені, досить невеликі (на рівні менш 50%).

Рейтингова оцінка страховика, здійснюється на підставі форм фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", розшифровок дебіторської та кредиторської заборгованості, структури запасів, основних фондів, а також форм звіту про доходи та витрати страховика, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг.

Аналіз включає у себе оцінку як поточного фінансового становища страховика, так і оцінку можливих змін цього фінансового становища в майбутньому. Складовою частиною аналізу є огляд конкретної компанії та макроекономічних тенденцій, що впливають на галузь у цілому.

Зокрема, для здійснення рейтингової оцінки фінансової стійкості страховиків використовуються шість основних прийомів аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5) порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого страховика та його дочірніх страховик (філій), а також з урахуванням середньогалузевими та середніми показниками;

6) факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Для присвоєння страховику рейтингової оцінки аналізуються значення кожного критерію (показника діяльності) за останній (2006) рік і його середній за чотири роки річний приріст, а також характер розвитку кожного показника на основі аналізу щорічних і загального приросту й коефіцієнта регресії. Результат 2006-го року, темп росту в 2003-2006 pp. і характер розвитку формує уявлення про професійного учасника страхового ринку і його можливості виконати зобов'язання перед клієнтами, партнерами та державою.

Враховуючи на те, що не по всіх страхових компаніях удалося зібрати необхідну достовірну інформацію, рейтингову оцінку фінансової стійкості станом на 30 березня 2007 року одержали 25 страхових компаній (табл. 2). Для зазначених страховиків за підсумками діяльності в першому кварталі 2007 р. рейтинг буде переглянутий, а по іншим, у випадку збору всіх необхідних даних, встановлений уперше.

Таблиця 2.

Рейтинги учасників страхового ринку України Рейтингового центра "Insurance TOP" станом на 30 березня 2007 р.

Учасник страхового ринку

Місто

Основні види діяльності

Рейтинг

АЛЬФА ГАРАНТ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

АСКА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

БЛАКИТНИЙ ПОЛІС

Київ

Пенсійне страхування

uaA

БУСИН

Київ

Авіастрахування

uaA

VAB RE

Київ

Перестрахування транспортних та майнових ризиків

uaA+

ВЕКСЕЛЬ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ВЕСКО

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaAA

ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Київ

Нагромаджувальне страхування життя

uaA

Учасник страхового ринку

Місто

Основні види діяльності

Рейтинг

ЕНЕРГОПОЛІС

Київ

Авіастрахування, медичне страхування, автострахування

uaA-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ІНВЕСТСЕРВІС

Київ

Автострахування, медичне страхування

uaA

ІНГО УКРАЇНА

Київ

Автострахування, страхування майна, медичне страхування

uaAA

КНЯЖА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

КРЕДО-КЛАСИК

Київ

Авто-, авіастрахування, страхування майна, медичне страхування

uaA+

Кью Бі I - УГПБ ІНШУЕРЕНС

Київ

Страхування майна, автострахування

uaAA

НОВА

Київ

Автострахування, страхування майна та від нещасних випадків

uaA

ПРОВИДНА

Київ

Медичне страхування, страхування майна, автострахування

uaA+

ПРОСТО СТРАХУВАННЯ

Київ

Автострахування, страхування майна, медичне страхування

uaA+

СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

УНІВЕРСАЛЬНА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

ФОРТІС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНА

Київ

Кредитне та нагромаджувальне страхування життя

uaA

ЛІТЕРАТУРА

1) Закон України від 4 жовтня 2001 року “Про внесення змін до закону України “Про страхування”

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1175 “Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”

3) Постанова Кабінету Міністрів від 2 лютого 2001 р. № 98 України на 2001-2004.р.”

4) Гушко Л.М. “Проблеми розвитку національного страхового ринку // Фінанси України-2003.-№11.-с.146-148

5) Заїкін Ю.В. Про екологічне страхування //Фінанси України -2001. - № 11. - с. 148-150

6) Залєтов О.М. Державна політика на страховому ринку України // Фінанси України-2001.-№11-с.119-126

7) Кивошлик Т.Д. Страхування майна громадян // Фінанси України - 2002 - №11. - с.131 -136

8) Осадець С.С. страхування: Підручник -Вид.2-ге,перероб. і дон. - К.: 2002 - 599 с.

9) Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування :навч. посіб. - КНТУ, 2001 - 400 с.

10) Субачов І. І., Олійник В. А., Терещенко Т. Є.,Заволока Є. О. Розвиток страхового ринку в Україні як фактору фінансової стабільності економіки // Фінанси України - 2001. - № 5. - с. 130 - 137

11) Таркуцяк А. О.: Страхування : Навч. посіб. - К.: Вид-во ЄУНІСМБ, 2000 - 115 с.

12) Татаріна Т. В. Перестрахування в розвитку міжнародного співробітництва // Фінанси України - 2001 - № 5 . - с. 127 - 130

13) Уманців Ю. М. Інтеграційні процеси на страховому ринку в умовах глобалізації світової економіки // Фінанси України - 2002. - № 5. - с. 143 - 147

14) Інформаційно - аналітичний щорічник. Страховий ринок України//- 2004

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: