Ринок фінансових послуг

Міністерство освіти і науки України

Контрольна робота

Виконала:

студентка V курсу

економічного факультету

групи ФМ-51

Київ 2008

1. Скласти тести на тему «Ризик та ціна капіталу»

Тест 1. Власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал:

А) спеціалізовані посередники;

Б) первинні інвестори;

В) позичальники.

Тест 2. Переважне право на придбання акцій (часток капіталу) дає можливість колишнім власникам…

А) отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;

Б) зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі;

В) придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.

Тест 3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом

А) емісії конвертованих облігацій;

Б) придбання основних фондів;

В) емісії нових акцій.

Тест 4. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:

А) структура капіталу;

Б) величина необоротних активів;

В) ставка податку на прибуток підприємства.

Тест 5. Несхильність інвесторів до ризику означає що:

А) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

Б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;

В) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;

Г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

Тест 6. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

А) менше 0

Б) більше 0

В) дорівнює 0

Г) більша одиниці

Д) менша одиниці.

Тест 7. Існують такі види цін на державну облігацію:

А) номінальна та емісійна;

Б) емісійна, ринкова;

В) номінальна, ринкова, емісійна.

Тест 8. Розрізняють вартість акції:

А) вартість скоригована на темп інфляції;

Б) поточна або дисконтова на вартість;

В) балансова вартість;

Г) ринкова вартість;

Д) всі відповіді вірні.

Тест 9. В певний період до збору врожаю ф’ючерсна ціна на пшеницю нижче поточної ціни. Наприклад, ф’ючерсна ціна на поставку через З місяці може становити 3 дол. за бушель, а поточна ціна дорівнює 3,25 дол. Виберіть вірні твердження:

а) така ситуація може виникнути

б) така ситуація не може виникнути

б) якщо що можна забезпечити зберігання товару цілком безкоштовно, ф’ючерсна ціна не може значно перевищувати наявну ціну.

Тест 10. Для зниження ризику інвестор має залучати до свого портфелю активи, віддачі від яких:

а) низькі, оскільки саме такі активи є найменш ризиковані;

б) додатньо корельовані;

в) від’ємно корельовані;

г) не пов’язані між собою.

Вірні відповіді виділено жирним шрифтом.

2. Розв’язати задачу.

Задача 1.

Припустимо, що на початку року були куплені акції по ціні 100 дол. за штуку. Протягом року компанія виплатила дивідендів по 15 дол. Курс акції на кінець року становив 95 долл. Припустимо також, що ціни на товари зросли на 5%. Розрахуйте реальну норму віддачі акцій.

Розв’язок:

РН=100 дол.

Дивіденди=15 дол. за 1 шт.

Інфляція = 5% =0,05

Реальна норма віддача = ((Дивіденди + приріст капіталу) / ціна купівлі акцій) – - темп інфляції

Реальна норма віддача = ((15-5) / 100) – 0,05 =0,1-0,05=0,05

3. Дайте відповідь на питання.

1) Визначити статут фондової біржі та правила, якими вона керується.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржі визначаються:

  • назва та місце знаходження фондової біржі; найменування та адреса засновників;

  • розмір статутного фонду; умови прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

  • права і обов'язки фондової біржі;

  • організаційна структура фондової біржі;

  • компетенція і порядок створення керівних органів фондової біржі;

  • порядок і умови відвідування фондової біржі; порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;

  • порядок припинення діяльності фондової біржі.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі повинні передбачати:

► - види угод, що укладаються на фондовій біржі;

► - порядок торгівлі на фондовій біржі;

► - умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

► - умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

► - порядок формування цін державного курсу та їх публікацій;

► - перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

► - обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;

► - систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

► - види послуг, що надаються фондовою біржею і розміри плати за них;

► - інші положення.

2) Перечислити функції які виконує фондова біржа.

Фондова біржа виконує ряд функцій:

по-перше, вона відкриває юридичним особам доступ до позичкового капіталу шляхом випуску і продажу цінних паперів, при цьому капітал стає власністю емітента;

по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує переливання капіталу емітента з однієї сфери діяльності в іншу, від однієї юридичної особи до іншої;

по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державним внутрішнім боргом;

по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, який вмонтований в систему товар-но-грошових відносин і сприяє при цьому тривалому та динамічному розвитку господарського механізму;

по-п’яте, фондова біржа служить економічним барометром ділової активності, показниками якого виступають спеціально розраховані індекси кон'юнктури - (такими індексами в США є "індекс Доу-Джонса", індекс Американської фондової біржі" та ряд інших, в Україні - "індекс INDEX-SGU", "індекс PROU-50" і т. д., європейські - "Wood and Company" та багато інших) - вони дозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світової економіки, складати економічні прогнози;

по-шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку;

по-сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави як одного із регуляторів ринку цінних паперів.

3) Біржові індекси, їх значення і методи розрахунку.

Біржові індекси розраховуються за різними методиками: деякі є простими середніми величинами курсів акцій, інші – середньозваженими величинами, де базою можуть бути ринкова вартість акцій, що обертаються на ринку та включені до складу індексу.  Індекс ФБ розраховується в режимі реального часу на щоденній, щотижневій та щомісячній основі. Індекс розраховується за принципом ринкового зважування, що використовує метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі укладені Договори на ФБ. Розглянемо найбільш відомі та популярні індекси.

Існує 4 індекси Доу Джонса, які складаються і публікуються компанією «Доу Джонс енд компані».

Промисловий індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average – DJIA) – простий середній показник руху курсів 30 найбільших промислових корпорацій («Амерікен експрес», «Амерікен телефон енд телеграф» не є чисто промисловими компаніями, але включені до нього). Склад цього індексу не є незмінним, його компоненти змінюються залежно від стану компанії на ринку. Цей індекс розраховується шляхом сумування цін включених до нього акцій на момент закриття біржі та діленням отриманої суми на певний деномінатор (який коригується на величину поділу акцій та дивідендів у формі акцій, які складають більше 10 % ринкової вартості випусків. Індекс Доу Джонса котирується в пунктах та друкується щоранку в діловій пресі і сповіщається на Нью-Йоркській фондовій біржі через щопівгодини. Транспортний індекс Доу Джонса (the Dow Jones Transportation Average – DJTA) – середній показник, який характеризує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій (авіакомпаній, залізничних та автомобільних компаній).

Комунальний індекс Доу Джонса (the Dow Jones Utility Average DJUA) – середній показник руху курсів акцій 15 корпорацій, що займаються газо- та енергопостачанням.

Dow Jones Composite – відомий ще під назвою «Індекс – 65» – показник, який розраховується на базі промислового, транспортного та комунального індексів.

Індекси Американської фондової біржі. Американська фондова біржа публікує 2 основних індекси, які розраховуються на різній основі.

Основний ринковий індекс Американської фондової біржі (AMEX Major Market Index) є простим середнім показником руху цін акцій 20 провідних корпорацій. Його було задумано Американською фондовою біржею в якості своєрідного аналога промислового індексу Доу Джонса. Хоча він розраховується і публікується Американською фондовою біржею, до його складу входять акції корпорацій, що зареєстровані на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Індекс ринкової вартості Американської фондової біржі (AMEX Market Value Index) розраховується на принципово іншій основі: він є показником, зваженим за ринковою вартістю всіх випущених акцій тих корпорацій, які входять до його складу в якості компонентів. Вперше його було опубліковано у вересні 1973 року: до липня 1983 року його початковий рівень вважався базисним і дорівнював 100 пунктам. У липні 1983 році цей індекс був скоригований. Тепер він включає в якості компонентів більше 800 випусків акцій, що представляють цінні папери корпорацій усіх великих галузевих груп, що зареєстровані Американською фондовою біржею (сюди входять, крім звичайних акцій, американські депозитні свідоцтва та підписні сертифікати). З технічної точки зору він вважається унікальним, бо при його розрахунку припускається, що дивіденди, які сплачуються за акціями, реінвестуються і на цій основі відображаються в індексі.

Індекс Уілшир визначається за 5 тисячами компаній та відображає вартість акцій усіх корпорацій, які котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс розраховується приватною компанією «Уілшир асошіейтс».

Індекс IPI-U розраховується спільно агентством «Інтерфакс – Україна» і компанією «Полар-інвест». Його основними характеристиками є: ► дата початку розрахунку – 1 січня 1999 р. ► періодичність обчислення – похвилинно; ► базове значення – 1000; ► джерело даних – позабіржова торговельна система; ► лістинг – найбільш ліквідні акції; зміни в лістингу проводяться щомісяця; ► одиниця виміру – обчислюється виходячи з доларових цін акцій.

Індекс ПФТС. Business Partners – це середнє для найбільш ліквідних українських акцій, які мають найбільшу ринкову капіталізацію і розраховуються щотижня у гривнях і доларах на основі реальних угод та твердих котирувань у ПФТС. Частка акцій компаній, що включається до індексу та обертається на ринку, повинна перевищувати 10 % від їх загальної кількості. Компоненти індексу зважуються на основі ринкової капіталізації, однак частка держави та стратегічного інвестора, як правило, виключаються. Склад індексу переглядається на відповідність вказаних критеріїв щомісяця, і вносяться необхідні зміни.

Індекс WOOD-15. Газета «Бізнес» № 23 за 1997 рік почала регулярно публікувати фондовий індекс WOOD-15, що представлений компанією Wood & Company. Індекс WOOD-15 спирається на методологію, яка розроблена Міжнародною фінансовою корпорацією для ринків, що розвиваються. Дана методологія дозволяє відобразити всі зміни, що відбуваються на ринку, у тому числі злиття компаній, банкрутства, включення нових компаній до бази індексу. Остання формується за один місяць. Зміни ринкової капіталізації компаній, включених до індексу, впливають на його щотижневу зміну.

Вибірка (база індексу) включає 15 компаній, що займають перші місця на українському фондовому ринку за величиною ринкової капіталізації. База обновляється щомісяця, і для включення до бази капіталізація компанія-претендент повинна перевищити ринкову капіталізацію останньої компанії в списку на 5%. Перерахування індексу здійснюється в останній день кожного місяця. База відображає будь-які зміни, пов’язані з розподілом акціонерного капіталу компаній, що входять до нього.

Індекс WOOD-15 включає українські компанії із найвищою на сьогоднішній день ринковою капіталізацією, акції яких активно торгуються на ринку.

Індекс КАС-20 (wa) цікавий із точки зору динаміки розвитку фондового ринку України, його росту або падіння.

Перспективи розвитку. Планується розраховувати щоденні значення КАС-20, що дозволить будувати не тільки лінійну зміну індексу, але й враховувати щоденні зміни його мінімальних і максимальних значень. За допомогою використання подібної техніки побудови індексу КАС-20 можна буде проводити більш глибокий аналіз фондового ринку.

PROU-50 («Проспект Інвестментс»). Розроблений спеціалістами інвестиційної компанії «Проспект Інветментс». Спочатку використовувався для вирішення власних завдань компанії (інформаційно-аналітичної підтримки клієнтів). Презентація індексу відбулася в рамках виставки «Фондовий ринок України-97», що проходила в Києві 19-20 червня 1997 р. Індекс базується на стандартній методиці індексів, що розраховуються на основі капіталізації.

Вибірка. Для розрахунку і підтримки бази індексу було відібрано 50 великих емітентів, що представляють провідні галузі економіки. Акції цих компаній котируються на вторинному ринку цінних паперів великою кількістю інвестиційних інститутів. Капіталізація індексу складає близько 60 % капіталізації українського вторинного ринку.

В основу розрахунку індексу покладена зміна капіталізації компаній, що входять до вибірки, тобто стандартна методика капіталізованих індексів. Індекс на поточну дату – щоп’ятниці – розраховується наступним чином: індекс на 01.01.97 множиться на сумарну капіталізацію 50 емітентів на поточну дату і ділиться на сумарну капіталізацію цих емітентів на 01.01.97:

Українські фондові індекси почали розповсюджуватись на початку 1997 року . Компанії, що публікують свої індекси, намагаються не обмежуватись одним тільки значенням, а ще й аналізувати причини його зміни та стану ринку, давати прогнози розвитку ринку та рекомендації інвесторам. Ця інформація є прообразом майбутніх інформаційних агенцій, аналогічних тим, що діють на світових фінансових ринках. Порівняльний опис українських біржових індексів наведено у табл.1.

Методики розрахунку індексів дуже схожі. Головні розбіжності криються у джерелах отримання інформації про ринкову ціну акцій, що викликано відсутністю єдиного центру котирування.

Проблемою є відносно невеликий обсяг ринку та його залежність від руху коштів іноземних портфельних інвесторів. Фактично українські фондові індекси є індикатором руху коштів іноземних інвесторів на українському ринку. Іноземний капітал іде на Україну – і фондові індекси починають рости.

Збіг у поведінці індексів може служити доказом аналогічності підходу до цієї проблеми з боку різних створювачів індексів. Як видно з табл. 2 кореляції різних індексів, відповідність між деякими з них досить висока, тобто вони «рухаються в одному напряму».

4) Охарактеризувати рівень втручання держав у діяльність фондових бірж.

Регулювання фондової біржі з боку держави у різних країнах неоднакове. У Великій Британії та США біржі самостійні в своїй діяльності та у формах організації. Уряд формально не втручається у справи фондових бірж. Проте в США, наприклад, всі угоди, здійснені згідно з рішеннями біржі, не повинні суперечити законам країни.

Особливий вид регулювання застосовується у Швеції, де біржа є акціонерним підприємством, але 50 відсотків її капіталу належать уряду.

У Німеччині керівництво всією діяльністю бірж покладено на їхні правління. Членів правління обирають з осіб, допущених до здійснення операцій на біржі. Одночасно федеральне міністерство фінансів має право здійснювати контроль за деякими сторонами біржової діяльності, зокрема за строковими угодами. Певними правами наділені уряди земель, особливо при визначенні порядку виборів правління, встановленні податків з біржових доходів тощо.

У групі так званих нових індустріальних країн, до яких належать азійські: Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд і латиноамериканські: Бразилія, Мексика, Аргентина — фондові біржі являють собою, як правило, державні інституції або приватні організації, що перебувають під контролем центральної адміністрації.

Залежно від структури володіння акціями розрізняють англо-американську і континентально-західноєвропейську моделі. Перша характеризується тим, що контрольні пакети акцій порівняно невеликі. Основна маса акцій вільно обертається на ринку. В другій, навпаки, на ринку обертається відносно небагато акцій. При першій моделі є реальна можливість скупити значну кількість акцій і сформувати контрольний пакет у чиїхось руках. При другій моделі перехід компанії в інші руки неможливий, якщо її власник не захоче цього зробити.

Роль держави у формуванні статутного фонду фондової біржі є різною. Наприклад, у кількох країнах Європи (Франція, Італія, Швейцарія) всі фондові біржі є державними установами. У Німеччині фондові біржі також перебувають під постійним контролем з боку держави. Юридичний статус такого роду бірж можна назвати публічно-правовим: держава не тільки бере участь в опрацюванні правил біржової торгівлі, а й призначає маклерів, забезпечує порядок торгів, стежить за законністю фондових операцій.

Інший режим фондової торгівлі цінними паперами існує в США та Англії, де фондові біржі діють самостійно — як звичайні приватні компанії (акціонерні товариства). За такого режиму держава не бере на себе гарантій ні щодо стабільності біржової торгівлі, ні щодо зменшення ризику фондових операцій.

Нині у світі налічується близько 200 фондових бірж: у Великобританії — 22, США - 13, Японії - 9, Франції та Німеччині — по 8, Канаді — 5. Найбільш відомі Нью-Йоркська фондова біржа, Токійська, Лондонська, Паризька, Франкфуртська, Копенгагенська, Амстердамська, Міланська, Торонтська, Австралійська, Цюрихська, Сеульська, Манільська (на Філіппінах), Бангкокська (в Таїланді), Сингапурська та ін.

Як правило, в економічно розвинутій країні налічується кілька фондових бірж, котрі створюють певну біржову систему. Розрізняють моносистему, в якій головну роль відіграє одна з бірж (наприклад Лондонська біржа у Великобританії) і полісистему, котрій властива наявність кількох великих бірж (Німеччина, Канада). Є й проміжні форми наприклад біржова система США, де поряд із пануванням Нью-Иоркської фондової біржі досить упевнено почувають себе регіональні фондові біржі.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: