Розробка навчально-методичного блоку

П Л А Н

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. Стан економічної освіти в навчальних закладах.

РОЗДІЛ 2. Розробка робочої програми навчальної дисципліни (навчально- організаційний блок).

2.1 Загальні відомості про курс.

2.2 Програма курсу.

2.3 Форма підсумкового контролю. Література.

РОЗДІЛ 3. Розробка навчально-методичного блоку до теми "Ринок цінних паперів" програми курсу "Основи ринкової економіки".

3.1 Передмова (місце теми в програмі курсу).

3.2 Цілі та завдання теми.

3.3 Рекомендації вчителю що до занять по темі.

3.3.1 Назва теми.

3.3.2 Бюджет часу по темі та його орієнтовний розподіл.

3.3.3 Завдання як послідовність роботи. Інформація про контрольні заходи

по темі. Інформація щодо завдань для самостійної роботи по темі.

3.3.4 Література для самовдосконалення.

3.4 Зміст теми. Опорний конспект до теми.

3.5 Блок підтримки викладача до теми.

3.5.1 Питання по темі заняття, предложені до розгляду. Тести до

теми заняття.

3.5.2 Тести, що використовуються в процесі занять. Кросворди.

3.5.3 Пізнавальна задача.

3.5.4 Ситуаційна задача.

3.5.5 Завдання "Перевір себе".

3.5.6 Рольова гра "Фондова біржа".

3.6 Рекомендації викладачу щодо самооцінки ефективності заняття.

ЗАКЛЮЧЕННЯ.

ЛІТЕРАТУРА.

 ВСТУП  . Місце і роль економічної освіти громадян в реформуванні економіки України.

Вперше за багатовікову історію існування України її народ має

змогу будувати свою соціально-економічну систему, визначати і втілюва-

ти в життя свою внутрішню та зовнішню політику, приймати свої закони,

творити свою культуру; відновлювати традиції своїх предків, запозичу-

вати нинішній передовий досвід розвинутих країн свўту. Виконання цих

завдань неможливе без усвідомлення того, що народ України поступово

стає господарем і власником своєї землі, підприємств і установ, прип-

родних ресурсів, інтелектуальної власності та інших складових націо-

нального багатства; без формування національного економічного інтере-

су, без усвідомлення того, що надалі рівень його життя та життя май-

бутніх поколінь залежатиме від результатів їхньої праці, від умілого

управління економікою тощо, тобто від формування нового національного

економічного мислення.

Найважливіша роль у формуванні такого мислення належить економіч-

ній освіті.

В умовах ринкової економіки головною метою в економічній освіті

повинно бути викладення економічної теорії на сучасному рівні. За су-

часних умов не досить викласти учням лише готові висновки. Щоб навчити

їх економічно мислити, необхідно хоч би коротко ознайомити учнів з ме-

тодологією пізнання економічних явищ і процесів.

В умовах ринкової економіки дуже важливо точно знати економічну

суть і зміст її категорії. Тому дуже важливо для економіки України ма-

ти молодих висококваліфікованих фахівців. Вимогаються фахівці глибоко

і всесторонньо освідчені, здібні оперативно адаптуватися в нових умо-

вах, творче брати участь в соціально-економічних перетвореннях сус-

пільства.

Але не тільки фахівцям потрібно знати основи економіки. Якщо ми

маємо бажання бути добре інформованими громадянами, то нам необхідно

знати основи економіки. Більшість конкретних проблем зараз мають важ-

ливі економічні аспекти. Перед нами стають питання: "Як змінити еконо-

мічне положення в країнў? Що можна зробити для скорочення безробіття?

Чи є існуючі програми, що націлені на забезпечення добробуту людей,

ефективними і обоснованими? ".

Щоб розуміти подібні питання нам необхідно мати елементарну уяву

в області економіки.

Р О З Д І Л 1

 Стан економічної освіти в навчальному закладі.

На початку незалежності України була дуже фундаментальна переорі-

єнтація в сфері освіти, переглянутий її потенцал. Впроваджена нова

система освіти, яка повинна розширити можливості українських громадян

в рамках демократичної політичної системи, з використанням вільного

вибору в умовах ринкової економіки. Згідно з цим в багатьох навчальних

закладах стали створювати спеціалізовані класи з поглибленим вивченням

економічних наук. Вчителі в силу своіх можливостей намагаються належ-

ним чином викласти матеріал, надати відповідний рівень знань з еконо-

міки. Але це може не завжди вдаватися. Тому що в середніх школах най-

частіше невистачає потрібної літератури. Також в багатьох школах існує

така проблема, як недостатня кількість вчителів з економіки або вчите-

лі мають недостатній рівень економічних знань.

В цьому випадку велике значення має ще й те, що у вчителів низь-

кий рівень заробітної плати. Тому високо кваліфіковані вчителі праг-

нуть знайти роботу у гімназіях, ліцеях, коледжах, технікумах, де, крім

більш високої заробітної плати, їм надається все необхідне для відпо-

відного рівня викладення матеріалу з економіки учням. Можна сказати,

що це одна з головних проблем в освіті. Основна частина затрат держав-

ного бюджету на освіту йде на виплату заробітної плати, окладів, на

комунальні послуги і технічне забезпечення. Але є необхідність інвес-

тування на "допоміжні" ресурси освіти - нові підручники, нові методич-

ні посібники, обновлення обладнання для професійного навчання, компь-

ютерні ресурси і підготовку вчителів - це головні компоненти процесу

перебудови і реформування освіти.

Хоча заробітна плата в сфері освіти низька, наявність великої

кількості персоналу визначає великі затрати на зарплату. Наприклад, в

1992 році ці затрати склали 75% від усіх затрат із бюджету на освўту.

Хоча зарплата вчителів більш чим вдвоє підвищилась в середені

1992 року, це пўдвищення втратило свўй ефект в умовах ўнфляцў•. Зарп-

лата вчителів не досягає рівня працівників інших державних закладів.

Наприклад, в 1985 році середня зарплата вчителів склала 81,4%

від середньоі зарплати в державному секторі. До жовтня 1994 року це

відношення зменьшувалося і підійшло до 68,7%. Якщо брати до уваги

кількість вчителів, тяжко повірити в те, що можливо значно підвищувати

їх реальну зарплату. Значна частина вчителів змушена шукати ще одну

роботу, багато хто пішли зі школи на більш оплачуєму роботу в часні

заклади. Ця тенденція особливо характерна для тих, навики яких потре-

бує економіка перехідного періоду.

Якщо розглядати вищу освіту на Україні, то Україна має багатий

вибір учбових закладів, в тому числі 11 університетів. Кількість сту-

дентів в 1993 році склало більше 1650000 з відношенням всієї кіль-

кості викладачів до кількості студентів меньше 5.1, що набагато нижче,

ніж в багатьох розвинутих країнах. Освітні стандарти в різних учбових

закладах різні, тому Міністерство освіти ввело систему акреди-

тації з метою узгодження стандартів.

Різниця між навчанням на старших курсах і в аспірантурі розмита,

особливо відносно визначення ступінів, які б відповідали б міжнародним

еквівалентам бакалавра, магістра, доктора. Тепер, коли Україна стала

незалежним членом світової спілки, офіційні особи визначають, що необ-

хідно пояснити потоки в плануванні схем освіти. Робляться зусилля, щоб

наблизити навчання на старших курсах і в аспірантурі до рівнянавчаня, існуючого в країнах Північної Америки і Західної Європи.

На майбутнє, мені б хотілося, щоб в середніх шкільних закладах

(гімназіях, ліцеях, коледжах, технікумах і т.і.) більше приділялося

уваги економічній освіті. На мою думку найбільш доцільно було б викла-

дати навчальну дисципліну "Основи економічної теорії". Освоївши цю

дисціпліну, учень зможе орієнтуватися в основних економічних категорі-

ях, поняттях, дисциплінах, а це йому дуже необхідно в сучасних умовах.

Я думаю, що дисципліна "Основи ринкової економіки" повинна викла-

датися в старших класах середньої школи (гімназіях, ліцеї, коледжі і т.д.).

Учні в старших класах мають вже більш розвинутий світогляд, ніж в

молодших класах, тому при відповідному викладанні з боку вчителя,

вони зможуть засвоїти і зрозуміти всі основні економічні категорії, за-

кони, принципи, поняття. Це вплине на вибір майбутніх професій, май-

бутню діяльність молодих людей.

Вчитель - викладач з економіки, що має відповідну освіту, повинен

докласти відповідні зусилля, щоб уроки проходили цікаво, а все прочи-

тане вчителем було зрозумілим і доступним для учнів. В сучасних умо-

вах, коли підвищується значення творчих знань, зростає абстрактність

вивчаємих понять, неможливо усвоїти матеріал лише з допомогою підруч-

ників, методом словесного пояснення зі сторони викладача. Тому виникає

необхідність наглядної інтерпретації вивчаємих понять, законів, теорій

з допомогою їх знакових моделій, що представлені в виді логічних схем.

Р О З Д І Л 2. Розробка робочої програми навчальної дисципліни (навчально-організаційний блок). «Основи ринкової економіки.»

Сучасна економічна теорія полягає в тому, щоб всебічно обгрунтувати необхідність і шляхи вдосконалення прогресивніших форм власності, які найбільше відповідають інтересам людини, колективу і суспільства.

Економічна теорія повинна більше уваги приділяти проблемам підвищення

ефективності виробництва, господарського механізму, ефективності форм власності, вести пошук нових організаційно-господарських форм; вона полягає у тому, щоб розкрити суть економічних законів і категорій та форми їх прояву, притаманні їм внутрішні суперечі, механізм їх дії.

Назва навчальної дисципліни "Основи ринкової економіки".

Загальні цілі:  з`ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеральний

та історичний характер сукупності виробничих відносин, системи власності

в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил і насамперед людини, показати сукупнўсть економўчно• системи та економўчних законів, які лежать в її основі,

і висвітлити, за допомогою яких елементів діалектичного методу дослідження вони можуть бути розкрити.

Основні завдання:  розкрити суть тих явищ і процесів, які вивчаються; з`ясувати, що лежить в основі ціни і як на неї можуть впливати попит і пропозиція товарів та інші фактори. Важливим завданням економічної теорії є вивчення досвіду світового розвитку, запозичення на цій основі найбільш прогресивних економічних форм розвитку.

 Група навчання: одинадцяті класи середньоосвітньої школи.

 Тривалість курсу:  37 годин.

 Основні методи:

а) лекція - бесіда;

б) метод ілюстрацій;

в)активні методи навчання.

Засоби та обладнання:

- опорний конспект;

- таблиці;

- малюнки;

- ілюстровані приклади.

УЧБОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

"Основи ринкової економіки"

________________________________________________________

Теми занять |лекційні|практичні|

|заняття |заняття |

-------------------------------------------------------------------------|

1. Що таке економўка ? | 1 г. | 1 г. |

(Поняття економіки. Ресурси виробництва. | | |

Підприємницький хист. Економікс і політична | | |

економія.Принципи і методи економіки.) | | |

2. Ринок: структура і умови діяльності. | 2 г. | 2 г. |

(Суть ринку. Умови виникнення вільного ринку. | | |

Ознаки вільного ринку. Структура ринку. Якості | | |

товару.Попит. Пропозиція.Рівновага. Функції ринку. | | |

Ринкова інфраструктура.) | | |

3. Власність і її сучасні форми. | 1 г. | 1 г. |

(Суть власності.Форми власності. Право власності | | |

і ефективність ринку.Шляхи і моделі приватизації.) | | |

4. Система підприємництва. | 2 г. | 2 г. |

(Поняття підприємництва. Початок нового бізнесу. | | |

Підприємство, його види та розвиток. Малі підпри- | | |

ємства. Оренда. Інші організаційні форми | | |

підприємництва.) | | |

5. Гроші та інфляція. | 1 г. | 1 г. |

(Поняття грошей. Функції грошей. Різні види | | |

грошей.Інфляція. Вимірювання і показники інфляції. | | |

Основнфі типи інфляції. Наслідки інфляції. Методи | | |

боротьби з інфляцією.) | | |

6. Фінансово - кредитна система країни. | 1 г. | 2 г. |

(Суть фінансів. Фінансова система. Фінансовий | | |

механізм. Структура кредитної системи. Банковські | | |

операції. Основи організації банківського | | |

кредитування.) | | |

7. Затрати виробництва ў прибуток. | 1 г. | 2 г. |

(Прибуток. Види і структура цін. Собівартість. | | |

Явні, постійні, перемінні, валові затрати. Способи | | |

визначення і розподілу прибутку.) | | |

8. Бюджет та податки. | 1 г. | 2 г. |

(Бюджетна система. Поняття і структура бюджету. | | |

Податкова система. Джерела податкових платежів і їх | | |

диференціація. Види податків.Податкова | | |

система України.) | | |

9. Ринок цінних паперів. | 1 г. | 1 г. |

(Ринок цінних паперів і його будова. Суть і | | |

види цінних паперів. Фондова біржа, її роль на | | |

ринку цінних паперів. Українська фондова біржа.) | | |

10. Економічний розвиток і зріст. | 1 г. | 1 г. |

(Суспільне відтворювання і його типи. Основні | | |

макро-економічні показники. Особистий дохід. ВНП | | |

і розходи. Показникі економічного розвитку. Вимірю- | | |

вання економічного розвитку і зросту.) | | |

11. Ринок праці. | 1 г. | 1 г. |

(Поняття ринку праці. Об`єкти ринку праці. | | |

Суб`єкти ринку праці. Гнучкість ринку праці.) | | |

12. Закони розвитку світового господарства та | | |

місце в ньому України. | 1 г. | 1 г. |

(Сутність економічних законів світового госпо- | | |

дарства та їх дія у сфері безпосереднього вироб- | | |

ництва та обміну. Україна і світове господарство.) | | |

13. Міжнародні валютні відносини. | 1 г. | 1 г. |

(Еволюція мінародної валютноюї сисеми. Валютні | | |

курси та валютна політика.) | | |

14. Місце і роль країн, що розвиваються, у | | |

світовому господарстві. | 1 г. | 1 г. |

(Характеристика економўки кра•н, що розвиваються . | | |

Основнў проблеми економўчного зростання. Характер | | |

економўчних вўдносин з озвинутими кра•нами.) | | |

15. Економўчнў аспекти глобальних проблем. | 1 г. | 1 г. |

(Причини виникнення та суть глобальних проблем. | | |

Основнў шляхи розв`язування глобальних проблем.) | | |

Причини складання творчих установ 1 1

Якщо скла

_______________________________________________________ 37 годин

Усього: 37 г.

__________________________________________________________________

На мою думку, ця розробка робочої програми навчальної дисципліни

"Основи ринкової економіки" найбільш вдала і доступна для викладання в

11-му класі середньої школи. В даній послідовності учні легко зрозумі-

ють і засвоять новий матеріал.

Форма підсумкового контролю.

Для підсумкового контролю бажано використовувати:

- опитування учнів на уроці;

- самостійні роботи для закріплення знань учнів;

- контрольні роботи для виявлення набутих в процесі навчання знань;

- тести;

- залік по всьому курсу дисципліни.

Все це допоможе виявити рівень набутих знань учнями. Для себе

вчитель повинен зробити висновок щодо можливих помилок в ході занять,

подальшого удосконалення процесу навчання.

_____________________________________________________________________

Теми занять | Форма |

| підсумкового |

| контролю |

------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Що таке економіка? | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | учнів |

Мочерного С.В. - тернопіль:АТ "Тарнекс" за участю АТ | |

"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

У підручнику розкрито зміст економічних законів і | |

категорій, які відображають суть економічних систем | |

упродовж майже п`яти століть. | |

  1. "Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф К.:Зодіак-ЕКО, | |

1995-224 с.Корінним образом відрізняється від тих, що випуска- | |

лися раніше.По-перше,розроблений для учнів 11-го класу загаль- | |

ноосвітніх шкіл, по-друге:проблеми економіки розглядаються | |

відповідно до умов ринку, приклади на основі світової практики. | |

2. Ринок: структура і умови діяльності. | опитування |

Література:1. "Основи економічної теорії" за ред. | учнўв, |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю | контрольна |

АТ"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | робота |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак | |

-ЕКО,1995-224 с. | |

3. Власність і її сучасні форми. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | учнів, тести |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ | |

"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак | |

-ЕКО,1995-224 с. | |

3."Экономика в схемах. Экономика в таблицах"-К:Фирма"Випол" | |

1995,232 с. У підручнику надані основні поняття по темах курсу, | |

до них представлені логічні схеми і таблиці, знакові моделі, що | |

дають можливість кращеусвоїти матеріал, зрозуміти зміст | |

основних понять. | |

4. Система підприємництва. | контрольна |

1."Основи економічної теорії" за ред.Мочерного С.В.- | робота |

Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ" та вид-ва | тести |

"Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіоново• І.Ф.-К.:Зодіак | |

-ЕКО,1995-224 с. | |

3."Политическая экономия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во | |

СПбУЭФ,1993,544 с. В підручнику з нових позицій | |

розглядається широке коло економічних, соціальних і | |

політичних проблем западної економіки, розуміння яких | |

потрібно для формування правільних підходів до ста- | |

новлення ринку в нашій країні. | |

5. Гроші і інфляція. | опитування |

Ліература:1."Основи економіної теорії за ред. | самостійна |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ | робота |

"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,224 с. | |

3."Экономика в схемах.Экономика в таблицах".-К:Фирма | |

"Випол",1995,232 с. | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

підсумкова контрольна робота по|

раніше вивчених темах |

--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Фінансово - кредитна система країни. | тести |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | економічний |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ | диктант |

"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Политическая економия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во | |

СПбУЭФ,1993,544 с. | |

7. Затрати виробництва:прибуток. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ | |

"НОЙ" та вид-ва "Свўт",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

8. Бюджет та податки. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | тести |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ | |

"НОЙ" та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Экономикс:принципы,проблемы,политика" Кэмпбелл Р. | |

Макконнел,Брю С.Л.Перевод с англ.11-го изд. К.,Хагор- | |

Демос,1993,785 с.Книга написана зрозуміло,особливий | |

інтерес представляють розділи,в яких йде мова про | |

ціноутворення, інфляцію,налогову і кредитно-фінансо- | |

ву політику,взаємодію національного і світового | |

господарства. | |

9. Ринок цінних паперів. | тести |

Література:1."Основи економіки"за ред.Радіонової І.Ф. | опитування |

-К:Зодіак-ЕКО,1995,244 с. | самостійна |

2."Экономика в схемах.Экономика в таблицах"-К:Фирма | робота |

"Випол" 1995,232 с. | |

3."Рынок ценных бумаг и организация на нем" | |

Алексеев М.Ю.-М.:Перспектива,1991,134 с. В книці при- | |

ведені формули розрахунку ринкової ціни цінних папе- | |

рів, на конкретних прикладах задач пояснюється їх | |

сутність. | |

4. "Рынок ценных бумаг:введение в фондовые | |

операцииии" Алехин Б.И.-М.:Финансы и статистика,1991 | |

160 с. В книзі автор в доступній формі розкриває | |

основні поняття, пов`язані з функціонуванням даного | |

ринку. | |

5."Ринок цінних паперів Україи:проблеми функціну- | |

вання і розвитку" Оскольський В.В.-К:КСУ-1996,148с | |

Книга розкриває фукціонування і розвиток ринку цін- | |

них паперів України, його функції та структуру,місце | |

та роль у реформуванні економіки країни,розглянута | |

хронологія розвитку Української фондової біржі. | |

10. Економічний розвиток і зріст. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | |

Мочерного С.В.-Тенопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ" | |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Политическая економия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во СПб | |

УЭФ,1993,544 с. | |

11. Ринок праці. | тести |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ | |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3. "Экономика и рынок труда" под ред.Головачева А.С. | |

-Минск "Вышшая школа",1994,245 с. Розглядаються | |

основні поняття ринку праці, розкриті такі поняття, | |

як безробіття,робоча сила,праця і т.д.Велика увага | |

також приділяється функціям ринку праці,методам регу- | |

лювання ринку праці. | |

12. Закони розвитку світового господарства та | |

місце в ньому України. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ | |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

13. Міжнародні валютні відносини. | опитування |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | самостійна |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ | робота |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Политическая экономия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во | |

СПБУЭФ,1993,544 с. | |

4."Экономикс:принципы,проблемы,политика" Кэмпбелл Р. | |

Макконнел,Брю С.Л.Перевод с англ.11-го изд.К.,Хагор- | |

Демос,1993. | |

14. Місце і роль країн, що розвиваються у світовому | опитування |

господарстві. | самостійна |

Література:1."Основи економічної теорії" за ред. | робота |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ | |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Политическая экономия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во СПб | |

УЭФ,1993,544 с. | |

15. Економічні аспекти глобальних проблем. | тест |

Лўтература:1."Основи економічної теорії" за ред. | економічний |

Мочерного С.В.-Тернопіль:АТ"Тарнекс" за участю АТ"НОЙ | диктант |

та вид-ва "Світ",1993,688 с. | |

2."Основи економіки" за ред.Радіонової І.Ф.-К:Зодіак- | |

ЕКО,1995,244 с. | |

3."Политическая экономия современного капитализма: | |

учебное пособие\под ред.Торкановского.-СПб:Изд-во СПб | |

УЭФ,1993,544 с. | |

4."Экономикс:принципы,проблемы,политика"Кэмпбелл Р. | |

Макконнелл,Брю С.Л.Перевод с англ.11-го изд.К.,Хагор- | |

Демос,1993,785 с. | |

__________________________________________________________________

Р О З Д І Л 3

 Розробка навчально - методичного блоку до теми "Ринок цінних паперів" програми курсу "Основи ринкової економіки"

Місце теми в програмі курсу.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною сис-

темою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому.

В практиці курсу "Основи ринкової економіки" тема "Ринок цінних

паперів" займає далеко не останнє місце. В останній час ринок цінних

паперів в нашій країні одержав достатньо динамічний розвиток і в пов-

секденне життя все більше входять пов`язані з ним поняття. Між тим ба-

гато аспектів функціонування цього ринку покі що, на жаль, залишаються

невідомими для широкого кола людей. А в наш час неможливо чогось до-

сягнути без розуміння всіх цих процесів і явищ, що відбуваються в рин-

ковій економіці. Моя робота має за мету надолужити відсутність інфор-

мації про цю сферу ринкових відносин. Для учнів, особливо випускного

класу, дуже важливо мати загальні знання про ринок, гроші, власність,

фінансові кошти як підприємств, так і держави в цілому. Особливу увагу

рекомендую приділити проблемам розвитку і функціонування Української

фондової біржі, розглянути операції, що відбуваються на фондовій біржі.

Перед тим, як почати свою розповідь про ринок цінних паперів,

вчитель повинен знайти спосіб зацікавити учнів даним матеріалом, щоб

вони зрозуміли важливість вивчаємої теми, необхідність знань по темі в

сучасному житті, важливість цих знань в майбутньому. Я почну свою роз-

повідь з того, що запитаю учнів, чи чули вони про такі поняття, як

приватизація, цінні папери, ринок цінних паперів. Можливо, вже багато

з них отримали приватизаційні сертифікати. Але не всі розуміють, що

можна обміняти їх на акції підприємства чи організації. Також не всі

знають, які існують способи отримання доходів по цінним паперам. Все

це дуже важливо в умовах ринкової економіки. Про всі ці поняття, про

процес формування і становлення ринку цінних паперів, про Українську

фондову біржу мені б хотілося розповісти своїм учням. Вивченню даної

теми потрібно приділити особливу увагу. Ніхто не знає, що нас чекає в

майбутньому, можливо, хтось з моїх учнів буде займатися підприємниць-

кою діяльністю, буде власником акціонерного товариства, буде мати без-

посередній зв`язок з такими поняттями, як "ринок цінних паперів",

"фондова біржа". Може хтось буде учасником фондової біржі, а хтось по-

середником. А для того, щоб працювати в цій сфері діяльності, насампе-

ред потрібно добре розумітися на законах, принципах, функціях ринку

цінних паперів і фондової біржі.

 Цілі теми:  .сформувати у учнів уявлення про ринок цінних паперів,

фондову біржу, показати необхідність вивчення цієї теми, засвоїти

основні терміни та поняття,мати загальні знання щодо процесів,

що проходять на ринку цінних паперів.

Завдання теми:  розкрити суть тих явищ і процесів, що вивчаються; вив-

чення досвіду світового розвитку щодо ринку цінних паперів.

Вчителю з економіки загальноосвітньої школи мені б хотілося поре-

комендувати при викладенні теми "Ринок цінних паперів" більше уваги

приділяти не словесному пояснюванню, а поданню інформації по темі з

допомогою схем, таблиць, навчати методом системно-структурного аналізу

наряду з іншими методами навчання, що допоможе розвинути пізнавальні

інтереси, творче мислення, а також сформує науковий світогляд. Урок

повинен бути проведений в вигляді гри, що допоможе закріпити знання,

одержані групами. Вчитель повинен дати можливість проявити себе учням,

висказати свою точку зору щодо даної проблеми. Також важливо налагоди-

ти дружній контакт з учнями, що також допоможе при вивченні даної теми.

На засвоєння теми "Ринок цінних паперів" видводиться 2 академічні

години. Перша година - це урок лекція-бесіда, пояснювально-ілюстратив-

ний, а друга година - це урок систиматизацій і узагальнення знань. І

на першому, і на другому уроці по даній темі важливо застосувати

  завдання як послідовність роботи.  .При пояснюванні нового матеріалу

важливо показати на практиці застосування формул по розрахунку курсу

лекції та курсу облігації, тобто розв`язати з учнями задачі по їх розрахунку. Можливо також розв`язати нескладні тести, кросворди. На дру-

гому уроці, крім перевірки домашнього завдання і опитування, важливо

розглянути з учнями конкретну ситуацію, що може виникнути на ринку

цінних паперів, провести рольову гру. Вчителем проводиться самостійна

робота в класі, що може бути в вигляді тестів більш складного рівня.

Самостійна робота проводиться під керівництвом вчителя, якщо необхідно,

він може надати допомогу учням і здійснює контроль за її результатами.

В процесі перевірки знань учнів доцільно проводити також економічні

диктанти, в ході яких вони повинні дати визначення основних понять по

темі уроку. При засвоєнні нових знань завдання мають велике значення,

тому що на практиці учні краще засвоять і зрозуміють новий матеріал.

Література для самовдосконалення.

1. Алексеев М.Ю. "Рынок ценных бумаг и организация на нем". - М.

Перспектива, 1991, 134 с.

2. Алехин Б.И. "Рынок ценных бумаг". - М:Фин. и стат., 1991,160 с.

3. Основи економіки : проб. підрахунки для 11-го класу загально-

освітніх шкіл \ І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, І.Л.Петрова, В.В.Радчен-

ко. За ред.ІІФ.Радіонової. - К:Задіак - ЕКО, 1995. - 224 с.

4. Основи економічної теорії \за ред. Мочерного С.В.-Терно-

піль:АТ"Тарнекс",1993,688 с.

-14-

5. Фондовий ринок України:навчальний посібник\Керівник авт. кол.

В.В.Оскольський-Кіїв:Українська фондова біржа - вид-во "Скарбни-

ця",1994-512 с.

6. А.Г.Пруссова "Экономика в схемах. Экономика в таблицах",

К.:ТОО фирма "Эксергия",1995,232 с.

 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ - БЕСІДИ З ТЕМИ "РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІЎВ".

1. Суть ринку цінних паперів та його структура.

Під ринком цінних паперів розуміють ринок, де здійснюється емісія,

купівля-продаж цінних паперів. Через цей ринок (у вигляді банків,кредитних установ) акумулюються грошові нагромадження підприємств,банків, держави

і приватних осіб, які спрямовуються на виробниче і невиробниче вкладення капіталів.

Суб`єктами операцій на ринку цінних паперів виступають емітенти цінних паперів, інвестори і посередники при здійсненні угоди. В ролі емітентів виступають компанії, товариства, підприємства та держава в особі націо-

нального уряду і органів влади на місцях. Покупцями цінних паперів виступають будь-які інвестори. Посередники - це юридичні і фізичні особи, які отримують від держави право здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вони поділяються на брокерів та ділерів. Брокер- зводить продавця з покупцем, отримуючи за посередництво комісійні.

Ділер - купує цінні папери від свого імені і за свій рахунок з метою їх пере- продажу.

В залежності від стадії обороту цінних паперів розрізняють первинний і вторинний ринок. Первинний ринок - ринок, який обслуговує емісію і початкове розміщення цінних паперів серед інвесторів. Вторинний - ринок,

на якому обертаються раніше емітовані на первинному ринку цінні папери, тобто вторинні операції не збільшують загального обсягу фінансових активів.

Розміщення цінних паперів на ринку може відбуватися трьома способами: безпосередньо емітентом, через посередників, через аукціони.

Розташування цінних паперів безпосередньо емітентом відбувається у ви-

падку, коли він дуже відомий або має прямі зв`язки з можливим покупцем. Розміщення цінних паперів через посередників відбувається за допомогою брокерів і ділерів. Аукціон - форма продажу, яка заснована на публічних

торгах. Існують дві форми проведення аукціонів: централізований (біржевий ринок); дезентралізований (позабіржевий ринок). Біржевий ринок - це

фондова біржа, мова про яку піде пізніше. Позабіржевий ринок - сіть бро-

керских і ділерських фірм, які пов`зані як між собою, так і з інституціональ-

ними інвесторами. На ньому обертаються цінні папери молодих, маловідо-

мих невеликих компаній, які не отримали допуск на фондову біржу. Однак

на цьому ринку можна зустріти цінні папери відомих компаній, які цих або інших причинах віддають перевагу позабіржовому ринку.

2. Суть і види цінних паперів.

Цінний папір - це документ, який засвідчує майнове право власника папіра при його пред`явленні. Вони передбачають зобов`язання емітентів виплачувати власникам прибуток у вигляді процентів або дивідентів.

Акція - цінний папір, що засвідчує внесення коштів у капітал (статутний фонд) акціонерного товариства, підтверджує членство в цьому товаристві, дає право на одержання прибутку у вигляді дивіденду,участь в його управлінні, участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Прибуток, який отримує акціонер по акції називається дивідендом. В залежності від порядку виплати дивідендів і права участі в управлінні акції поділяються на прості і привілійовані. Власник простих акцій має право голоса на зібранні акціонерів і разом з тим ділить з корпорацією всі її прибутки, збитки та ризики. Якщо

фірма немає прибутку, то власники простих акцій можуть нічого не отримати

на свої інвестиції, з іншого боку, збитки власників простих акцій, не можуть бути вишчими за їх початкові інвестиції, а дивіденд вони можуть отримати великий, оскільки розподіл решти прибутку відбувається тільки між власниками простих акцій. Привілійовані акції дають право їх власникам отримувати заздалегідь фіксовані дивіденди, які не залежать від розмірів прибутку. При ліквідації корпорацій в першу чергу задовольняються претензії власника цих акції, а потім простих. Однак привілійовані акції не дають право голоса їх власникам на загаль ному зібранні акціонерів.

Цінні папери мають номінальну і ринкову вартість. Номінальна вартість (ціна) - вартість, яка вказана на цінному папері. Однак купівля-продаж цінних паперів здійснюється не за номіналом, а за ціною, яка склалась на ринку. Це ў є ринкова ціна або курс. Курс акцій залежеть від річного дивіденду, який вона приносить, рівня позичкового проценту і відношенняпопита і пропозиції. Курс акції розраховується за формулою:

Ка = Д * 100\Нп, де Д-сума річного дивіденду за акцією;

н-норма позичкового проценту.

Облігація - свідоцтво про надання займу, яке дає право на отримання річного доходу у вигляді відсотка. Власники облігацій не користуються правами власників корпорацій. Однак, при ліквідації корпорації, зобов`зання перед власниками облігацій виконуються першочергово, а потім вже активи, які залишилися, розподіляються між акціонерами. Погашення грошей за облігаціями відбувається в певний момент часу, який зветься датой погашення. Облігації з терміном погашення до 5 років вважаються короткостроковими, від 5 до 15 рокўв - середньотерміновими, а більш 15 років - довгостроковими.

Курс облігації залеже від її номінальної вартості, річного прибутку, який вона приносе, рівня позичкового проценту, кількості років, які залишилися до погашення облігації, і відношення попиту і пропозиції. Курс облігації обчис- люється за формулою:

Ко = (Сн + Н * Д)*100\100 + Н * Нп, де Сн-номінальна вартість облігації;

Н- кількість років,що залишились до погашення;

Д- сума річного прибутку по облігації; Нп-норма позичкового проценту.

3. Фондова біржа. Її роль на ринку цінних паперів.

Фондова біржа - спеціалізована установа,діяльність якої забезпечує купівля-продаж цінних паперів. Найбільшими фондовими біржами світу є Нью-Йоркська, Торонтська, Монреальська, Токійська. На фондовій біржі

працюють брокери і ділери. Їх контролює правління біржі. Фондова біржа

обслуговує первинний і вторинний ринки цінних паперів. Діяльність бір-

жі строго регламентована: вона здійснюється згідно чинного закону "Про

фондову біржу і цінні папери" та інших, згідно з статутом біржі, що затверд-

жується державною комісією.

Біржеві операції - купівля-продаж цінних паперів. Вони здійснюються з різними цілями. Цінні папери, по-перше, купуються для отримання доходів за ними у вигляді дивідендів або процентів. В цьому випадку покупцями виступають інвестори. Вони можуть продавати свої цінні папери з метою придбання акцій, облігацій з більш високим прибутком, або коли виникає потреба в грошах. По-друге, купівлею-продажем цінних паперів займаються

з метою отримання прибутку у вигляді курсової різниці. В цьому випадку для торговця цінними паперами не має значення в якому напрямку зміниться курс. Для нього найважливішим є вгадати напрямок його зміни. Якщо він вважає, що курс підвищиться, то він скуповує їх, з метою подальшого перепродажу за більш високою ціною і навпаки.

4. Українська фондова біржа.

Історична справка.

1. Заснована в 1531 році перша в світі біржа в Антверпені (Нўдерланди), на будинку якої був напис:"Для торгових людей всіх народів і мов".

2. Перша в Росії біржа заснована в Санкт-Петербурзў в 1703 році Петром 1. До 1914 року кількість російських бірж досягло 114, в період НЕПа вони відродилися, а потім були ліквідовані.

3. 18 червня 1991 рік - прийняття Верховною Радою закону України

"Про цінні папери і фондову біржу".

4. 29 жовтня 1991 рік - дата офіційного заснування Української

фондової біржі.

5. 2 січня 1992 рік - початок практичної діяльностў Української

фондової біржі. Формування апарату правління УФБ.

6. жовтень 1994 рік - затвердження загальними зборами АТ"УФБ"

Правил Української фондової біржі.

7. 22 вересня 1995 рік - схвалення Верховною Радою України Кон-

цепції функціонування та розвитку фондового ринку в Україні.

БЛОК ПІДТРИМКИ ВИКЛАДАЧА ДО ТЕМИ.

Питання по темі заняття, предложені до розгляду:

_____________________________________________________________________

1. Що таке ринок |1.Під ринком цінних паперів розуміють ринок, |

цінних паперів ? |де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних |

|паперів. |

2. Хто виступає |2.Суб`єктами операцій на ринку цінних паперів|

суб`єктами операцій |виступають емітенти цінних паперів (компанії,|

на ринку цінних |товариства,підприємства та держава),інвестори|

паперів? |(покупці цінних паперів), посередники при |

|здійсненні угоди (юридичні і фізичні особи, |

|які отримують від держави право здійснювати |

|операції на ринку цінних паперів - брокери і |

|ділери). |

3. З яких елементів |3.Ринок цінних паперів складається з первин- |

складається ринок |ного і вторинного, біржового і позабіржового |

цінних паперів? |ринку. |

4. Яким чином може |4.Розміщення на ринку цінних паперів може |

здійснюватись розмі- |здійснюватися: а)безпосередньо їх емітентом; |

щення на ринку цінних |б)через посередників; |

паперів? |в)на аукціонах. |

5. Дати визначення |5.Цінний папір - це документ, який засвідчує |

поняттю "цінний папір"|майнове право власника папіра при його |

|пред`явленні. |

6. Що таке акція? |6.Акція - цінний папір, що засвідчує внесення|

|коштів у капітал (статутний фонд) акціонерно-|

|го товариства, підтверджує членство в цьому|

|товаристві, дає право на одержання частини |

|прибутку у вигляді дивіденду, участь в його |

|управлінні,участь в розподілі майна при лік- |

|відації акціонерного товариства. Акції можуть |

|бути: прості, привелійовані, іменні, акції на |

|пред`вника. |

7. Що таке дивіденд?|7.Прибуток,який отримує акціонер по акції на- |

|зивається дивідендом. |

8. Дати визначення |8.Ціна, по якій цінні папери продаються і ку- |

ринковій ціні або |пуються називається ринковою ціною або курсом|

курсу цінних паперів. | |

9. По якій формулі |9.Курс акції розраховується по формулі: |

розраховується курс |Ка = Д * 100\На, де Д-сума річного дивіденду |

акції? |по акції; На-норма позичкового проценту. |

10. Що таке облі- |10.Облігація-це свідоцтво про надання займу, |

гація? |яке дає право на отримання річного доходу у |

|вигляді відсотка. |

11.По якій формулі |11.Курс облўгації розраховується: |

розраховується курс |Ко = (Сн + НД)\100 * Н * Нп, де Сн-номўнальна|

облігації? |вартість облігації; Н-кількість років, які |

|залишилися до погашення; Д-сума річного при- |

|бутку по облігації; Нп-норма позичкового %. |

12. Чим відрізня- |12.Акція засвідчує долгову участь її власника |

ється акції від облі- |облігація - це боргове зобов`язання. |

гацій? |

13. Дати визначення |13.Фондова біржа-спеціалізована установа, |

фондової біржі. |діяльність якої забезпечує купівлю-продаж |

|цінних паперів. |

14. Що таке біржові |14.Біржові операції-купівля-продаж цінних |

операції? |паперів. |

15. Назвати функції |15.Функції фондової біржі:-аукціон, на якому |

фондової біржі. |здійснюється купівля-продаж цінних паперів; |

|- підвищує ліквідність цінних паперів; |

|- інформаційний орган; |

|- барометр економічного життя країни; |

|- контрольний орган ринку цінних паперів. |

16. Назвати дату |16.Українська фондова біржа офіційно була |

офіційного заснування |заснована 29 жовтня 1991 року. |

УФБ. ___________________________________________________________________

При закріпленні матеріалу по темі можна застосувати метод струк-

туювання. Пояснити таке питання, як "будова ринку цінних паперів",

можливо з допомогою нижчеприведеної схеми. -

_________________

| біржовий ринок |

|________________|

|

|

|

___________ _____|________ ____________

| первинний | | ринок цўнних | | вторинний |

| ринок |-------| паперів |-------| ринок |

|___________| |_____________| |___________|

|

|

|

|

________|_______

| позабўржевий |

| ринок |

|_______________|

Питання до схеми:

_____________________________________________________________________

1.Що таке первинний |1.Ринок перших і повторних емісій (випусків) |

ринок? |цінних паперів, на якому здійснюється їх |

|початкове розміщення серед інвесторів. |

2.В чому полягає роль |2.Його рамки фактично обмежуються найпершим |

первинного ринку? |актом купівлі-продажу того чи іншого цінного |

|паперу. На цьому етапі емітент передає май- |

|нові права на свою власність (чи на частину |

|власності) іншим особам, одержуючи грошові |

|кошти від інвестицій. |

3.Що є одним з най- |3.Одне з найважливіших завдань первинного |

важливіших завдань |ринку полягає у тому,щоб звести до мінімуму |

первинного ринку? |ризик інвестора. На це спрямовані державні |

|законодавчі і нормативні акти,котрі регулю- |

|ють діяльність ринку. |

4.В чому суть вторин- |4.Вторинний ринок являє собою ринок, де про- |

ного ринку? |ходить купівля-продаж раніше випущених цін- |

|них паперўв. |

5.Що є головною метою|5.Головною метою вторинного ринку є забезпе- |

вторинного ринку? |чення ліквідності цінних паперів,тобто ство- |

|рення умов для найширшої торгівлі ними. |

6.Що розуміють під |6.Біржовий ринок нерозривно пов`язаний з по- |

поняттям "біржовий ри- |няттям фондова біржа, це терміни тотожні.Під |

нок"? |ними розуміють ринок з найвищим рівнем орга- |

|нізації (як правило,вторинний),що максималь- |

|но сприяє мобільності капіталу та формуванню |

|реальних ринкових цін на фінансові вклади, |

|які перебувають в обігу. |

7.Розкрити таке по- |7.Позабіржевий ринок охоплює операції з цін- |

няття,як "позабіржевий |ними паперами поза біржею.У більшості випад- |

ринок"? |ків на цьому ринку відбувається первинне |

|розміщення,а також перепродаж цінних паперів |

|тих емітентів,які не бажають чи з об`єктив- |

|них причин не можуть виставити свої активи |

|на біржу. |

8.Ким організується і |8.Позабіржевий ринок організується ділерами |

як проводиться позабір- |які можуть бути або не бути членами фондової |

жовий ринок цінних |біржі. Позабіржовий ринок проводиться по те- |

паперів? |лефону, телефаксу, комп`ютерним мережам. |

___________________________________________________________________

ТЕСТИ ДО ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

 1. Вибрати правильну відповідь.

Власники простих акцій мають право голосувати на зборах акціоне-

рів. 1) Так; 2) Ні Відповідь: 1)

Власники простих акцій мають фіксований дивіденд.

1) Так; 2) Ні Відповідь: 2)

Чи є акції товаром?

1) Так; 2) Ні Відповідь: 1)

Власники облігацій користуються правами власників корпорацій.

1) Так; 2) Ні Відповідь: 2)

2. Продовжити вўдповўдь .:

Ринок цінних паперів - це ... ...

Цінний папір - це документ, який засвідчує ... ...

Облігація- це свідоцтво про ... ...

Фондова біржа - це спеціалізована установа ... ...

 3. Встановити відповідність

Терміну зліва підібрати значення справа

1. Акція А. Комерсант, який укладає угоди за

дорученням клієнта.

2. Дивіденд Б. Місце масових угод по продажу

товарів.

3. Брокер В. Прибуток, який отримує власник

акції.

4. Біржа Г. Цінний папір, який дає право на

частину капітала корпорації.

5. Позичковий процент Д. Розмір плати за право користу-

вання грошима.

 Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б, 5Д.

4. Знайти відповідні особливості

Цінні папери Особливості

1. Прості акції А. Свідчать про надання займу.

2. Привілійовані Б. За ними встановлен фіксований

акції процент.

3. Облігації В. Дають право голоса на зборах

акціонерів.

 Відповідь: 1В, 2Б, 3А.

5.  Вибрати правильну відповідь.

1. Первинний ринок цінних паперів

а) де обертаються раніше емітовані цінні папери

б) поділяється на ринок капіталів та ринок кредитів

в) на якому відбувається початкове розміщення цінних паперів се-

ред інвесторів

Відповідь: в.

2. Дивіденд - це

а) вид податку

б) прибуток, який отримує акціонер за акцією

в) вид послуги

Відповідь: б.

3. Фондова біржа - це

а) аукціон

б) постійно функціонуючий ринок

в) регіструє курси цінних паперів

Відповідь: а, б, в.

4. Брокер

а) посередник на ринку цінних паперів

б) емітує цінні папери з метою отримання додаткових грошових ре-

сурсів

в) зводить продавця з покупцем, отримуючи за посередництво комі-

сійні

Відповідь: а, в.

5. Ділер -

а) держава

б) купує цінні папери від свого ім`я і за свій рахунок з метою їх

перепродажу

в) посередник на ринку цінних паперів

Відповідь: б, в.

6.Закінчить відповідь:

Курс акції залежить від річного дивіденду, який вона приносить,

відносин між попитом і пропозицією і ... ...

Відповідь: рівня позичкового проценту.

Курс облігації залеже від її номінальної вартості, річного при-

бутку, який вона приносить, рівня позичкового проценту, відношення по-

пита і пропозиції, а також ... ...

Відповідь: кількість років, які залишилися до погашення облігації.

Кросворд

_____________________

| 1 | | | | А | 1 біржа;

---------------------------------

|2К | | | | 2 курс;

-----------------------------------------

|3 | | | | | | Ц | | | 3 облігація;

---------------------------------------------

|4 | | | І | | | | 4 дивіденд;

-------------------------------------

|5 | | | | Я | 5 емісія.

---------------------

1. Установа, діяльність якої забезпечує купівлю і продаж цінних паперів.

2. Ціна, за якою цінні папери продаються та купуються на ринку.

3. Цінний папір, який засвідчує надання займу і дає право на отримання річного прибутку у вигляді проценту.

4. Прибуток, який отримує акціонер за акцією.

5. Випуск в обіг цінних паперів.

Пізнавальна задача.

Акцію можна придбати за 50$ пере тим, як об`являється дивіденд

5%, який буде виплачений акціями.

Завдання:

а) Що станеться з пакетом із 100 акцій, які були куплені до

об`явлення дивіденда?

б) По якій ціні можна буде придбати продану акцію?

Рішення:

а) Розрахуємо вартість 100 акцій перед виплатою дивідендів: $50 *

100 акцўй = $ 5000. Після уплати дивіденду в пакеті буде 105 акцій, а

їх вартість буде залишатися $ 5000.

б) Використовуємо дані першої частини завдання:

$ 5000\105 = $ 47.50.

На акцію, куплену пізніше, не виплачується дивіденд в виді відсотка.

Така купівля буде називатися бездивідентною.

  Ситуаційна задача.

Листок котирувань: зіставлення кількості акцій можливих до реалі-

зації за пропонованими цінами.

_____________________________________________________________________

Попит на цінні | Ціна акції (курс) | Пропозиція цінних |

папери (шт.) | (тис. грв.) | паперів (шт.) |

---------------------------------------------------------------------|

1 000 | 108 | 5 800 |

1 300 | 107 | 4 500 |

2 000 | 106 | 4 000 |

2 900 | 105 | 2 800 |

4 100 | 104 | 1 800 |

4 100 | 103 | 900 |

5 100 | 102 | 600 |

6 600 | 101 | 600 |

6 600 | 100 | 450 |

6 600 | 99 | 350 |

__________________________________________________________________

Завдання: уявіть собі, що ви брокер на біржі цінних паперів. Ваше завдання полягає в тому, щоб відшукати таку позицію в колонці цін, в якій найбільше акцій змінить свого власника, а попит і пропозиція максимально зблизяться. Це

є пункт найвищого обороту, який можливий наданих біржових торгах.

Відповідь: при ціні 105 пропозиція продажу падає до 2 900 акцій.Можливий обіг при цьому - 2 800 акцій. Подальше зниження до 104 погіршує ситуацію, оскільки за цим курсом лише 1 800 акцій може змінити власника. Одже вибір падає на курс 105, при якому обіг є максимальним і складає 2 800 акцій. Ціни 105 стає курсом дня. При цій ціні залишається необмінено лише 100 акцій.

 Завдання "Перевір себе".

Завдання: нам дані відповідні визначення, потрібно вибрати з них ті, що відносяться до брокерів і ті, що відносяться до агентів. Серед цих визначень є такі, що можуть належати і брокеру, і агенту.

1) вони не беруть на себе право власності на товар і виконують лише обмежену кількість функцій;

2) за свої послуги отримують комісійну винагороду в відсотках від продажної ціни товару;

3) представляють покупця або продавця на більш довгочасній основі;

4) основна функція: звести покупців з продавцями і допомогти їм домовитися;

5) їм платить той, хто залучив їх;

6) не держать товарних запасів;

7) не приймають участі в фінансуванні угод;

8) не приймають на себе ніякого ризику.

Відповідь: брокери - 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8. агенти - 1; 2; 3.

-25-

 Рольова гра "Фондова біржа".

 Мета гри:  ознайомлення учасників з механізмом функціонування фондової біржи, з специфікою угод купівлі-продажу цінних паперів, з особливостями посередницької діяльності брокерів.

 Зміст гри:  ця гра моделює процес формування фондової біржі, на якій реалізуються цінні папери (акції декількох фірм).

 Підготовчий етап:   всі учасники діляться на три групи. Одни з них грають роль власників акцій, які мають певну рівну кількість цінних паперів

(наприклад, по 10 акцій одної з трьох фірм: "Рубікон", "Сатурн", "Оріон"). Номінальна вартість кожної акції - 1000 крб. Задача учасників - продати акції,

які вони мають, з максимальною для себе користю, враховуючи величину проценту, який сплачується за посередницькі послуги брокеру. Прямі угоди купівлі-продажу між власниками акцій і покупцями, якіх грають учасники другої групи, заборонені. Друга група учасників виступає у ролі потенційних покупців акцій. Кожен з них має певну суму грошей, приблизно 15000 крб., що достатньо для придбання 10 акцій, навіть якщо їх вартість буде вищою за номінальну. Мета покупців - придбати як можна більше цінних паперів з максимальною для себе користю. Покупці мають право користуватись послугами брокерів, яким виплачується певний процент за посередницькі послуги (н-д від 2 до 10% від суми угод). Третя група учасників грає роль брокерів, головна задача яких спри- яти активній роботі фондової біржі шляхом укладання угод купівлі продажу, виявлення власників, які бажають продати свої акції за певною ціною, і покупців, які бажають придбати певну кількість акцій за ціною не вищою за граничну. Отримав інформацію про попит и пропозицію від учасників першої і другої групи, брокер шукає клієнтів, для яких запропоновані умови підходять, тобто з`єднує покупців з продавцями, і здійснує угоду. При цьому брокер заздалегідь обговорює і свій процент. Наприкінці гри брокер повинен сплатити керівнику біржи 300 крб. за брокерське місце. Один з учасників грає роль керівника фондової біржи. Він веде розрахунок котировки кожного типа акції спочатку і наприкінці робочого дня фондової біржи. Результати котировки фіксуються на дошці.

Інформаційне табло "Котировка акцій" Таблиця 1

_____________________________________________________________________

Назва фірми, | Очикуваний прибуток | Кількість акцій | Ціна акції |

яка продає | від продажу 1 акції | запропонованих | на момент |

акції | (т.т. котировка),% |до продажу спочат | відкриття |

| |ку роб. дня, шт. | бўржи, крб.|

----------------|---------------------------|----------------------|--------------|

1. Рубўкон | 10 | 5 | 1100 |

2. Сатурн | 10 | 3 | 1100 |

3. Орўон | 10 | 4 | 1100 |

___________|_____________________|_________________|__________|

 Хід гри : гра полягає в тому, що керівник біржи проголошує початок робочого дня біржи і повідомляє про початкову котировку цін кожного типу акцій. (Наприклад, проголошується, що всі три типа акцій котируються на одному рівні, який перевищує на 10% їх номінальну вартість. Ця інформація носить орієнтова-

ний характер і не зобов`язує ні продавців ні покупців акцій слідувати цієї котировки (див. табл. 1).

Ознайомившись з котировкою, власники акцій звертаються до брокерів з пропозицією певної кількості акцій, яку кожен з них готовий продати і за якою ціною. Відразу обговорюється винагорода, яку отримує брокер у разі

здійснення угоди. До послуг брокерів звертаються і покупці, повідомляючи про кількість акцій, певної фірми і певну ціну, яку вони готові придбати. Також обговорюється процент за посередницькі послуги. Отримав цю інформацію, брокер шукає відповідні варіанти (тобто коли бажання власника акцій і потенційного покупця співпадають і за кількістю і за ціною). Якщо клієнта (власника акцій або покупця) щось незадовольняє, наприклад покупця не задовольняє ціни одної акції фірми "Рубікон" - 1300 крб., він згоден сплатити за цю акцію 1200 крб., то брокер намагається узгодити вимоги і умови клієнтів, звертаясь до кожного з них окремо. Коли брокер установлює, що запропоновані умови припустимі для покупця і власника акцій, угода вважається здійсненою. При цьому брокер проводить взаємний розрахунок, отримує від покупця чек на

суму, яку він згоден сплатити за придбані акції, і передає цей чек власнику акцій, який продав їх цьому покупцеві. Крім того, брокер отримує у вигляді чеку оплату за виконані послуги з боку продавців і покупців акцій у відповідності з ра- ніше обговореними умовами.

Акціонери (власники акцій), які продали свої акції враховують виручку у вигляді отриманих чеків, і фіксують її у відомості продажу акцій.

Відомість продажу акцій.

__________________________________________________________

Прізвище акціонера: Соколов В. Кількість акцій 10 |

-----------------------------------------------------------------------------|

Прізвище | Кількість про- | Ціна 1 | Сума,яка отрима-|Сума,сплаче-|

покупця | даних акцій,шт.|акції,шт.| на за акції, крб. |на брокеру |

------------|------------------|---------|---------------------|---------------|

1.Іванов | 2 | 1100 | 2200 | 66 |

2.Андрєєв | 1 | 1150 | 1150 | 46 |

3.Гаврілов| 3 | 1300 | 3900 | 78 |

Всього: | | | 7250 | 190 |

_________|_____________|_______|________________|___________|

Покупці ведуть облік придбаних цінних паперів (акцій) і відомість

обліку витрачених грошових коштів.

Відомість обліку витрачених грошових коштів.

_____________________________________________________________________

Прізвище покупця: Гаврілов. Кількість грошей 15000 крб. |

----------------------------------------------------------------------------|

Назва фірми,| Кількість куп- | Ціна 1 |Сума сплаченая| Сума сплаче-|

акції якої |лених акцій, шт.|акції,шт|за всі акції крб. |ная брокеру |

--------------|-------------------|--------|------------------|----------------|

Рубікон | 3 | 1300 | 3900 | 78 |

Сатурн | 2 | 1200 | 2400 | 120 |

Оріон | 1 | 1500 | 1150 | 34.5 |

Сатурн | 4 | 1400 | 5600 | 224 |

Рубікон | 1 | 1380 | 1380 | 96.6 |

Всього: | | | 14430 | 553.1 |

_________|________________|______|_____________|_____________|

Брокери обліковують свою виручку у виді чеків, які отримані від клієнтів (власники акцій і покупців).

Робочий день фондової біржи триває 15 хвилин. Саме цей час відводиться на переговори, узгодження умов і здійснення угод купівлі-продажу акцій. За 1-2 хвилини до закінчення "робочого дня" керівник біржою проголошує закінчення торгів в цей день. Учасники завершують вже початі угоди і приступають до підведення підсумків минулого дня. При цьому:

1. Власники акцій кожної фірми оголошують, по якій ціні вони змогли продати свої акції. Керівник біржею проводить розрахунок котировки цін кожної партії акцій. Наприклад. акціонери фірми "Рубікон" в перший день продали:

3 акції по 1100 = 3300

4 акції по 1200 = 4800

5 акції по 1300 = 6500

Всього продано 12 акцій за 14600 крб.

Середньоринкова ціна одной акції фірми "Рубікон" за перший день - 1217 крб., або 121.7% від номінальної вартості 1000 крб. Дані по всім трьом типам акцій заносяться керівником біржи в інформаційне табло. Наприклад, табло "Котировка акцій" наприкінці першого дня роботи фондової біржи може виглядати таким чином.

"Котировка акцій" (кінець 1 дня).

_____________________________________________________________________

Назва | Прибуток від про-| Об`єм | Ціна дня, крб. | Різниця |

фірми | дажу 1 акції, % | продаж |----------------------| крб. |

| | шт. |Відкриття |Закриття| |

--------|----------------------|----------|------------|----------|----------|

Рубікон | 21.7 | 12 | 1100 | 1217 | +117 |

Сатурн | 25 | 14 | 1100 | 1250 | +150 |

Оріон | 18 | 11 | 1100 | 1180 | +80 |

______|________________|________|__________|_______|_______|

-28-

Надалі акціонери підраховують, виходячи з котировки, який результат здійснених ними угод купівлі-продажу у порівнянні з середніми показниками.

Продавці акцій оцінюють ефективність продажу шляхом порівняння

ціни, за якою вони продали свої акції з середньою ціною, сталену на біржи. Наприклад, Соколов В. за перший день роботи біржи продав свої акції фірмі "Рубіком" за такими умовами:

2 акції по 1100 = 2200 крб.

1 акції по 1150 = 1150 крб.

3 акції по 1300 = 3900 крб.

Всього продано 6 акцій на суму 7250 крб.

Тоді середня ціна акцій, які продав Соколов В., дорівнює 1208 крб.(7250/6). При котировці акцій фірми "Рубікон" наприкінці першого робочого дня біржи (ціни на момент закриття біржи), рівної 1217 крб., загальний підсумок угод Соколова В. нижче за середнього на величину 1217-1208 крб.=9 крб., тобто власник акції Соколова В., на кожній своїй проданій акції фірми "Рубікон" згубив 9 крб., так як він продав в цей день 6 акцій - сума згаяної користі 9 * 6 = 54 крб. З загальної суми отриманих коштів (у Соколова В. ця сума - 7250крб.) необхід-

но відняти суму, сплачену брокерам за послуги, тобто 190 крб. (66 + 46 +78) (Див. відомість продажу акцій).

Покупці оцінюють ефективність своїх покупок, порівнюючи суми, які вони виплатили з котировкою акцій на кінець дня. Наприклад, Гаврілов в перший день роботи біржи купив 3 акції фірми "Рубіком" за ціною 1300 крб. за 1 шт. При котировці цін цієї фірми на момент закриття торгів в кінці першого дня, рівної 1217 крб., його угоду слід визначити як збиткову, так як 1217 - 1300 = -83 крб., тобто за кожну отриману акцію фірми "Рубікон" Гаврілов переплатив 83 крб. У сумі прогаяна користь від цієї угоди склала 83 * 3 = 249 крб. Проаналізуємо

угоди,що залишилися, які він зробив.

Дві акції фірми "Сатурн", придбані за ціною 1200 крб., при котировці цих акцій 1250 принесли користь у розмірі:(1250 * 2)-(1200*2) = 2500 -2400 =100крб.

Одна акція фірми "Оріон", придбана за ціною 1150 крб., при котировці акції цієї фірми 1180 крб. принесла прибуток: 1180 - 1150 = 30 крб.

Підсумок угод першого дня Гаврілова виглядає таким чином: придбані акції на загальну суму (1300 * 3)+(1200 * 2)+(1150 * 1) = 7450 крб

З урахуванням котировки цін на момент закриття біржи покупка акцій принесла прибуток (збиток) Гаврілову:

Акції фірми "Рубікон" - -249 крб.

Акції фірми "Сатурн" - +100 крб.

Акції фірми "Оріон" - +30 крб.

Крім цього Гаврілов сплатил брокеру 78 + 120 + 34.5 = 232.5 крб.

Брокери підраховують свій прибуток за отриманими чеками. Таким чином підводяться підсумки "першого дня" роботи біржи. Керівник біржи заповнює інформаційне табло напочаток другого дня.

"Котировка акцій"(Початок другого дня).

________________________________________________________

Назва | Доход від продажу акції | Ціна акції на момент відкриття |

фірми | в перший день, % | біржи, крб. |

--------------------------------------------------------------------------|

Сатурн | 25 | 1250 |

Рубікон | 21.7 | 1217 |

Оріон | 18 | 1180 |

_______|_____________________|___________________________|

В інформаційному табло заповнюються дві графи: прибуток на одну акцію і біржова ціна акцій наприкінці першого дня. Показники,що алишилися фіксуються керівником в кінці другого дня. Виходячи з проголошених результатів, продавці і покупці будують стратегію своєї поведінки на "другий день". Далі проводяться ігрові процедури другого дня по тій же схемі, що і процедури першого дня. У відповідності з новими результатами здійснених угод купівлі-продажу акцій власники акцій і покупці підводять підсумки другого дня торгів. Всього в грі може бути проведено 2-5 турів.

 Підведення загальних підсумків гри.

1. Кожен власник акцій підраховує загальну суму грошей отриманих по чекам. З цієї суми відраховуються гроші, які були сплачені брокерам за послуги. Наприклад, Соколов продав свої 10 акції фірми "Рубікон" за 13840 крб. З цієї суми він виплатив брокеру 370 крб. Тоді підсумковий результат його діяльності: 13840 - 370 = 13470 крб. Це і є реальною виручкою акціонера Соколова.

2. Покупці підраховують кількість отриманих акцій за відомістю та сумарну вартість за курсом останнього дня роботи фондової біржи. Наприклад, Орлов сплатив гроші за 12 акцій: 6 акцій фірми "Рубікон", 3 акції фірми "Сатурн", 3 акції фірми "Оріон". При котировці цін акцій на момент закриття останього робочого дня фондвої біржи:

1 акція фірми «Рубікон" - 1280 крб.

1 акція фірми "Сатурн" - 1340 крб.

1 акція фірми "Оріон" - 1310 крб.

- загальна вартість придбаних Орловим акцій складе (1280 * 6) +

(1340 * 3) + (1310 * 3) = 7680 +4020 +3930 = 15630 крб.

При здійсненні угод Орлов сплатив брокерам за послуги 475 крб.

Тоді загальний результат 15630 - 475 = 15155 крб.

3. Брокери визначають загальну суму прибутку виходячі з виручки,

отриманої за чеками за мінусом 300 крб. - вартість брокерського місця.

Критерії засвоєння учнями нового матеріалу на основі

проведеної ділової гри.

_____________________________________________________________________

Критерії | Бали | Оцінка |

--------------------------------------------------------------------------|

1.Знання матеріалу | 3 | 15-12 - "п`ять" |

2.Вміння використати отримані знання | 4 | 12-10 - "добре" |

3.Вміння творчо мислити | 5 | |

4.Вміння швидко орієнтуватись в | | |

ситуації | 3 | 10-3 - "задовільно"|

____________________________________|_____|_________________|

Рекомендації викладачу щодо самооцінки ефективності заняття.

1. на початку заняття викладач повинен налагодити дружній контакт

з учнями;

2. при проведенні заняття важливо зацікавити новою інформацією

учнів, дати зрозуміти учням наскільки важливо вивчати дану тему;

3. новий матеріал потрібно обгрунтувати, підкріплювати цікавою

інформацією, цитатами;

4. давати можливість учням ставити питання, висловлювати свої

думки;

5. при поясненні теми потрібно вчителю застосувати наглядну інтерпретацію вивчаємих понять, законів, теорій з допомогою їх знакових

моделей в вигляді схем, таблиць;

6. на уроці- закріплення нового матеріалу обов`язково застосовувати активні методи навчання: проводити рольову гру на дану тему, пропонувати розглянути проблемну ситуацію, мозгову атаку, вирішувати пізнавальні задачі.

Все це допоможе не тільки учням, а і вчителю вдосконалити свої знання, в процесі навчання знайти найбільш ефективні методи навчання, навчитися викладати новий матеріал більш цікаво і доступно для розуміння.

Вчитель повинен пам`ятати, що все нове більш ефективно засвоюється учнями не тільки з допомогою "голої" теорії, а з допомогою наглядних матеріалів, при проведенні дискусій, ігор, тестів і т.п.

 Заключення.

Ця робота - "Ринок цінних паперів" - покликана сформувати у учнів

середньоосвітних шкіл знання про сутність ринку цінних паперів, його

головні компоненти, механізм діяльності і т.д., а також відпрацювати

практичні вміння і навички щодо використання цих знань.

Ця робота являє собою методичну розробку теми, матеріал якої

структурований таким чином, щоб учні могли його краще зрозуміти і запам`ятати. Для закріплення знань пропонуються різноманітні варіанти

контролю, тобто проведення опитування в усній формі, у вигляді письмового тесту. А для більш глибокого з`ясування механізмів діяльності

ринку цінних паперів пропонується скористуватись активним методом зас-

воєння знань - рольовою грою, яка дозволить учням почути себе реальними перетворцями дійсності і допоможе їм краще розібратися в складних

питаннях теми.

Знання, отримані учнями з даної теми являються, на мій погляд,

особливо необхідними в сучасних умовах, коли відбувається перехід України від командно-адміністративної до ринкової системи господарювання. Поглиблення усіх знань дасть можливість краще розуміти сутність всіх макроекономічних перетворень, що в свою чергу буде сприяти підвищенню загального рівня економічної культури нашого суспільства.

Література.

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные

формы преподавания: Учеб.пособие.- М.:Аспект Пресс.1995.-71с.

2. Алексеев М.Ю."Рынок ценных бумаг и организация на нем"-

М.:Перспектива, 1991.-134с.

3. Алехин Б.И. "Рынок ценных бумаг:введение в фондовые операции"

- М.:Финансы и статистика, 1991.-160 с.

4. Бабанський Ю.К. Педагогика.- М.:Просвещение, 1983.-668 с.

5. Замек М.Я. "32 урока по экономике".- М.:Вита-пресс, 1995.-64 с.

6. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В.Петрусинского

//В четырех книгах.-М.:Новая школа, 1994.-368 с.

7. Ильина Т.О. Педагогика- М.:Просвещение, 1984.-496 с.

8. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие

для старшеклассников.- М.:Общество "Знание" - ТОО "Uteltex" - ООО"Ме-

неджер", 1993.- 196 с.

9. Казаков В.О. "Самостоятельная работа студентов и ее информаци-

онно-методологическое обеспечение"- К.:Выща школа,1990.-248 с.

10. Фондовий ринок України./навч. посібник під ред. В.В.Крау-

зе.-К.:УФБ-"Скарбниця",1994.

11. Оскольський В.В., Ринок цінних паперів України:проблеми функціонування і розвитку.- К-КСУ-1996.

12. Основи економіки:Проб.підручник для 11 класу загальноосвітніх

шкіл/І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, І.Л.Петрова, В.В.Радченко. За ред.

І.Ф.Радіонової.- К.:Задіак-ЕКО,1995.-224 с.

13. Платонов Ю.П. "Психология коллективной деятельнос-

ти".-Л.:Изд-во Лен. ун-т, 1990.-184 с.

14. Петюх В.М. "Ринкова економіка" - К.:Урожай,1995.-432 с.

15. Скаржинский М.И., Чекмарев В.В., Методика преподавания эконо-

мики:учеб.пособие - Кострома.КГПУ, 1994.-156 с.

16. Фінанси закордоних корпорацій: Навч.посібник /В.М.Суторміна,

В.М.Федосов,Н.С.Рязанова; за ред.В.М.Федосова.- К.:Либідь,1993.-247 с.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: