ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЛАН.

1. Поняття податк мен та його основні складові

2. Організація податк мен

2.1. органи управління в сфері податк мен

2.2. правове регламен-тування діяльності податк органів

2.3. структура ДПА та її функції

2.4. права ДПА

2.5. відповідальність платників податків

УПРАВЛІННЯ - це сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення певного результату.

ОБ’ЄКТОМ впливу в сфері податк діяльності є відносини з приводу розподілу вартості ВНП, а РЕЗУЛЬТАТОМ має бути з одного боку - формування централізованого грошового фонду держави, а з іншого - створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖ-МЕНТ – сукупність прийомів та методів з приводу розподілу ВНП = централізований фонд держави + сприятливі умови господарювання.

Податковий мен-т включає такі складові :

 1. Законодавча діяльність ;

 2. Планування податків ;

 3. Контроль за вірністю нарахування і своєчасністю сплати податків

 1. та 2) – стратегічне управління; 3)- тактичне.

 1. – В свою чергу контроль податк органів має такі складові :

а) Облік платників податків ;

б) Контроль за своєчасністю перерахуквання податків в належних сумах ;

в) Проведення камеральних, документальних та тематичних перевірок дотримання податк законодавства.

2.1. органи управління в сфері податк мен

Органамми управління є :

 1. ВР, Апарат Президента – загальне керівництво; ВР – розгляд і затвердження податк законодавства; розгляд і затвердження бюджету ( де складова – податки); розгляд і затвердження звітів про діяльність податк органів; виконання бюджету. Апарат Президента – видання указів з питань оподаткування.

 2. Державна Податкова Служба( далі - ДПС)

 3. Фін органи( мінфін, фін управління, відділи) – планування податківЮ звіти про виконання доходної частини бюджету.

 4. Державтоінспекції – контроль за сплатою податку з власників тр-них засобів;

 5. Митні органи – контроль за вірністю обчислення і своєчасністю перерахування мита

 6. Нотаріат( держ мито), казначейство( касове виконання бюджету), КМ, Держадміністрації, ЖЕКи( податок на собак) і т.д.

2.2. правове регламентування діяльності податк органів

Правове регламентування складає основу податк діяльності. Основними правовими документами, якими керуються податк органи в цій роботі є:

 1. Закони України;

 2. Укази Президента;

 3. Інструкції ДПА;

 4. Роз’яснювальні листи ДПА.

Закони є відправною точкою, але недостатньою для організації діяльності податк органів. Вони тільки визначають основні принципи + основні елементи системи оподаткування, тобто – платники, ставки, пільги, ою’єкти і т.д., але потрібні більш докладні документи – Інструкції.

Окрім інструкцій використовуються також роз’яснюва-льні листи, але їх існування свідчить про низький рівень підготовки законів та інструкцій.

2.3. структура ДПА та її функції

Податкова служба в У. Створена у 1990 році( закон), вона включала три рівні: 1) ДПІ;2) Податк інспекції в областях, + київ + севастополь;3) ДПІ міст/районів/районів міст.

1996 рік – Указ Президента – на базі ДПІ створені ДПА (теж три рівні).

1998 рік – на базі низових ДПа створені ДПІ.

Завданнями органі ДПС є :

 1. Здійснення контролю за дотримання податк законодавства;

 2. Внесення пропозицій щодо вдосконалення податк законодавства;

 3. Прийняття у відповідних випадках нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування.

 4. Формування та ведення державного Реєстру фіз осіб – платників податків + Єдиного банку даних про платників податків – юр осіб.

 5. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним Законом до компетенції податк міліції.

Структура і завдання ДПІ міст/районів/районів міст :

 1. Управління непрямих податків;

 2. Управління організації документальних перевірок юр осіб

 3. Управління оподаткування фіз осіб

 4. Управління прямих податків

 5. Управління роботи з платниками податків

Функції ДПІ низової ланки :

 1. забезпечення обліку платників податків;

 2. контроль за своєчасністю подання податк документів

 3. здійснення контролю за валютними операціями

 4. контроль за дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням ЕККА

 5. облік векселів на сплату податків

 6. забезпечення використання та своєчасне стягнення фін санкцій

 7. аналіз причин та оцінка даних про факти порушень податк законодавства

 8. перевірка фактів приховвання і заниження сум податків

 9. передання відповідним правоохоронним органам матеріалів по кримінальних порушеннях

 10. проведення роботи , пов’язаної з виявленням, обліком та оцінкою безгосподарного майна та майна, що перейшло у власність держави

 11. розгляд звернень та скарг громадян з питань оподаткування

 12. подання відповідним фін органам і Держказначейству звітів про надходження податків ті інших платежів

 13. здійснення контролю за наявністю марок акцизу на алкогольні та тютюнові вироби

 14. роз’яснення порядку використання податк законодавства.

2.4. права ДПА

Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:

1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях

незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі

громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгал-терських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень

щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Періодичність таких перевірок та проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та інших приміщень встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Орган державної податкової служби може запрошувати громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати ними податків, інших платежів. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються громадянам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на яку викликається громадянин;

2) одержувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, від громадян - суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;

одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, - про видачу таких дозволів суб'єктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли;

одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

3) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як

юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження зазначених приміщень і обладнання та неподання документів про отримані доходи і проведені витрати органи державної податкової служби мають право визначати оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі документів, що свідчать про одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян - також із урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

4) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень

податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;

5) зупиняти операції платників податків, інших платежів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, за винятком операцій щодо сплати податків, інших платежів у разі:

відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

неподання органам державної податкової служби та їх посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків), декларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних

систем та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів

підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;

порушення підприємством, установою, організацією, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку реєстрації в органі державної податкової служби як платників податків, відсутності обліку об'єктів оподаткування або коли існує реальна загроза витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків, завданих державі, у зв'язку з неплатоспроможністю юридичної особи, що перевіряється;

6) вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

однократного розміру донарахованої за результатами перевірки суми податку або іншого платежу, а у разі повторного порушення протягом року після порушення, встановленого попередньою перевіркою, - у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу;

десяти відсотків належних до сплати сум податків, інших

платежів за неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів;

застосовувати до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, фінансові санкції у вигляді стягнення від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені санкції застосовуються у випадках, якщо інше не передбачено законом, який запроваджує відповідний податок, інший платіж.

Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються щодо податків, інших платежів, за якими встановлено обов'язкове подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається у строк не пізніше десяти днів з дня складання акта перевірки;

8) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів

донараховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів, суми недоїмки з податків, інших платежів, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених пунктом 7 цієї статті та іншими законами України, якщо ці платежі не сплачені добровільно в десятиденний строк з дня прийняття органом державної податкової служби відповідного рішення, з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

У разі незгоди суб'єкта оподаткування з рішенням податкового органу щодо безспірного стягнення коштів таке стягнення може бути зупинено терміном на тридцять днів вищестоящим органом державної податкової служби. Якщо скаргу суб'єкта оподаткування відхилено, разом з податковим зобов'язанням стягується пеня, нарахована з моменту виникнення такого податкового зобов'язання до моменту його погашення;

9) надавати в межах своїх повноважень відстрочки і розстрочки сплати податків, інших платежів на умовах податкового кредиту з урахуванням фінансового стану платників податку;

10) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень органів державної податкової служби про безспірне стягнення податків, інших платежів, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян про сплату податків, інших платежів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день

прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів;

11) накладати адміністративні штрафи:

на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку, іншого платежу, приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою

бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до п'ятнадцяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2 - 5 цієї статті вимог посадових осіб органів державної податкової служби, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян,- у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

12) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності;

13) у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

14) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;

15) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим державним органам відповідно до чинного законодавства;

16) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства. Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 12 і 14 частини першої цієї статті, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені пунктами 5, 7 - 11, 13, 15 - 16, - головам державних податкових адміністрацій і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам.

2.5. відповідальність платників податків

ТЕМА 2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.

ПЛАН.

 1. Облік платників податків – юр. Осіб

 2. Облік платників податків – фіз осіб

Облік платників ведеться відділом оліку і обробки даних , окремо фіз та юр осіб.

З метою облік юр осіб створюється єдиний банк даних про платників податків юр осіб.

В нього заносяться всі підприємства , що знаходяться на тер. Району чи міста + їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від місця знаходження + облік філій та відділень ведеться по місцю їх знаходження.

Дані в обліковий реєстр заносяться по групам підприємств різних форм власності. В кожній виділяються галузі н/г. По кожному підприємству вказується як ведуться розрахунки з бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано).

В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити :

 1. повна назва підприємства, його філій та відділень;

 2. адреси та номери телефонів ;

 3. форма власності;

 4. підпорядкування

 5. дата реєстрації

 6. види податків, які сплачує підприємство;

 7. вимди пільг, які воно використовує ;

 8. №р/р, дата його відкриття;

 9. дата отримання заяви про взяття на облік;

 10. найменування бюджетів, до яких сплачує податки.

Для реєстрації в податк органах підприємства зобо’язані подати в ДПІ за місцем знаходження документи за встановленим передіком ( заява, копія Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і т.д.)

Податк органи перевіряють вказані в заяві дані і за відсутності зауважень протягом 10 днів реєструють підприємство і заносять його до єдиного банку даних.

У подальшому підприємство має подавати в ДПІ відомості про зміни у їхній діяльності, пов’язані з джаними, наведеними в заяві.

Інформація про зміни подається в 10-денний строк.При зміні місцезнаходження підприємства за його новою адресою пердаються: заява+справа підприємства з додатком-копією особового рахунку, або довідки про стан розрахунків з бюджетом.

Податк органи проводять відповідну роботу з метою встановлення повноти обліку платників податків. Для цього вони використовують відповідні дані ві тих організацій , діяльність яких пов’язана з відкриттям нового підприємства( банки – про відкриття/зміну/закриття р/р; від підприємств зв’язку - про підприємства, яким встановлені телефони; від організацій архітектури – про дозволи на нове будівництво, здані в експлуатацію об’єкти; в страх органів – про нові договори страхування ).

Окремо в податк органах ведеться реєстр платників ПДВ.Зареєструватись тут обов’язково потрібно для тих платників, в яких об’єм оподаткованих опперацій за останні 12 місяців перевищів 600 н.м.д.г.( за законом) або 1200 ( за Указом).

Заява про реєстрацію юр особи як платника ПДВ подається в ДПІ не пізніше 20ти календарних днів після закінчення місяця . в якому було досягнено зазначений обсяг оподаткованих операцій.

Якщо особа не зареєструвалая , то – фін санкції:

 1. Якщо особа не не здійснила оподаткованих операцій після закінчення граничного строку для реєстрації – 20 н.м.д.г.;

 2. В разі здійснення таких операцій – штраф на суму ПДВ, на рахованого на загальну суму продажу, але не меньше ніж 20 н.м.д.г.

Також окремо ведеться реєстр постійних представництв нерезидентів як платників податків на прибуток. Реєстрація – протягом 10 днів.

До 1996 року реєстрації в ДПА підлягали тільки громадяни-підприємці без права юр особи.Для обліку цих платників і стану їх розрахунків з бюджетом велась Книга.

Крім цього велась алфавітна книга, яка була обліковим реєсмтром громадян, що отримують доходи не лише за місцем основної роботи ( на підставі довідок підприємств та фіз осіб-підприємців про виплачені доходи/прибутковий податок).Ьаким чином, облік охоплював лише специфічні катогорії платників

З 31.01.1996 - Держ Реєстр фіз осіб-платників податків = облік всіх громадян.Створення держ реєстру забезпечує:

 1. Повний облік фіз осіб – платників податків;

 2. Організацію автомат обробки інфо про сплату податків фіз особами

 3. Взаємодію податк органів з метою забезпечення контролю за вірністю / своєчасністю сплатим поадтків фіз особами

 4. Організацію довідкової інформації для взаємодії податк та інших держ органів.

Держ реєстр створюється вищою ланкою ДПС і складається з інфо фонду , що міститься у базах даних податк органів всіх рівнів. До інфо фонду – такі дані:

 1. індивід ідентифікац номери

 2. заг. відомості про фіз осіб – платників

 3. інфо про сплату податків

Джерелами формування інфо фонду є :

 1. дані ДПІнспекцій

 2. інфо підприємств

 3. інфо виконкомів місцевих Раднардепів, уповноважених проводити державну реєстрацію фіз осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності

 4. відомості відділів МВС про громадян, що прибули на проживання в даний район

 5. відомості загсів

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ :

 1. якщо у фіз особи є осн місце роботи , то він повинен заповнити облікову картку за осн місцем роботи , яка передається бухгалтерією до податк органів

 2. якщо громадянин – підприємець, або не має осн. Місця роботи але отримує доходи, він повинен самостійно з’явитися в ДПІ, заповнити облікову картку для отримання ідентифікаційного номера.

Створення держ реєстру зумовлює такі функції податк органів :

 1. забезпечення підприємств і т.д. , які використовують найманих робітників, інструктивними матеріалами про порядок і умови передачі в податк органи інфо+ бланками ( облікова картка, відомості до держ реєстру фіз осіб)

 2. перевіряти документи, що надійшили від підприємств з точки зору вірності і повноти заповнення.При порушеннях – на доопрацювання. Фактичні надходження та повернення відмічаються в спеціальному журналі

 3. виконувати комп’ютерну обробку інформації

 4. надсилати після присвоєння ідентифікаційних номерів повідомлення фіз особі про необхідність з’явитися в ДПІ для отримання

 5. видавати довідку з Ідент. Номером з обов’язковою реєстрацією факту видачі в спеціальному журналі

 6. після реєстрації облікові картки громадян передаються в архів.

Тема № 3. Контроль за своєчасністю сплати нарахованих сум податків в бюджет

1. Порядок ведення особових рахунків.

2. Недоїмка, порядок її визначення та джерела погашення.

3. Шляхи ліквідації податк. заборг-ті.

1. Порядок ведення особових рахунків.

З метою обліку нарахованих і сплачених сум П в ДПІ щорічно відкриваються особові рах-ки. На діючі ПП – з початку року, на новостворені – з моменту прийняття на облік.

Особові рах-ки відкриваються на кожний вид платежу. В них вказується сума нарахов-х П, фактично сплачених та виводиться сальдо розрах-ків, т.т. переплата або недоїмка.

Записи про нарахування платежів особових рах-ках проводиться на підставі таких док-тів:

1- податк. декларацій, розрах-ків, довідок про авансові платежі, плат. повідомлень;

2- рішень начальника або заступника начальника податк. органу за актами перевірок;

3- рішень держ. комітету по контролю за цінами;

4- постанов держ. комітету по стандартизації, метрології та сертифікації.

Записи про суму фактич. відрахувань до бюджету провод-ся на підставі таких док-тів:

1- виписок з особових рах-ків банків з додатками копій плат. доручень на перерахування коштів з рах-ку платника на рах-к бюджету;

2- копій плат. доручень відділу Ощадбанку та повідомлень до них, якщо було приймання платежу готівкою;

3- талонів поштових переказів при сплаті П через установи зв’язку;

Подані док-ти реєструються у канцелярії, а потім надходять у відділ обліку для проведення відпов. записів у картках особових рах-ків.

2. Недоїмка, порядок її визначення та джерела погашення.

Після закінчення встановлених строків сплати відпов. платежів невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені.

Пеня встановлена в таких розмірах:

- по податку на прибуток, ПДВ, АЗ, платежі за спец. викор-ня лісових ресурсів, плати за ліс, за надра, за воду, відрахув-ня на геологорозвідувальні роботи, по місцевих податках – 120% облікової ставки НБУ;

- по прибутков. П з громадян – 200% ставки НБУ;

- по держ. миту – 0,2 % від сум недоїмки;

- по платі за землю - 0,3% від сум недоїмки.

За несвоєчасне зарахування платежів з вини установ банків, установа банків сплачує пеню за кожен день прострочення, включ-чи день сплати у розмірах установлених для кожного виду платежу.

Пеня не нарахов-ся:

- на пеню;

- на адмін. штрафи.

До ПП застосовується такі заходи безспірного стягнення недоїмки:

1) списання в доход Б сум, які є на Р/р недоїмника в установі банку;

2) звернення стягення на суми, які належить одержати недоїмнику від його дебіторів;

3) звернення стягнення на суми, які виділяються ПП в порядку бюдж. фінан-ня.

У березні 1998 р. вийшов Указ Президента про підвищення відповідальності за розрахунки з Б. та цільовими фондами.

Згідно до цього Указу встанов-ся податк. застава як засіб забезпечення погашення платником податк. заборг-ті. Такою заставою є: усе майно і майнові права платника П незалежно від суми боргу.

Платник, майно якого знаход-ся у податк. заставі має право користуватися ним на свій розсуд, але відчуження такого майна може бути проведено лише за умови письмової згоди органів ДПА, крім товарів в обороті, що реаліз-ся за цінами не нижче звичайних.

Податк. застава припиняється з погашенням або з списанням податк. заборгованості у разі непогашення заборг-ті протягом 5 робочих днів.

Податк. органами м.б. прийнято рішення про припинення операцій на всіх рах-ках крім основного. Копія такого рішення подається до установ банку.

Стягнення недоїмки з громадян Укр. та з іноземних громадян м.б. проведено тільки за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

3. Шляхи ліквідації податк. заборг-ті.

Існують такі шляхи ліквідації под. заборг-ті:

1- відстрочка платежа, т.т. перенесення сплати платежу на більш пізній термін за рішенням відповідн. фін. органу;

2- розстрочка плетежу, т.т. розподіл суми платежу на декілька термінів сплати;

3- списання, т.т. анулювання под. заборг-ті.

4- реструктуризація. Є різновидом розстрочки, коли сплата платежу проводиться рівними частками на протязі терміну визначеного закон-вом.

Відповідно до чинного закон-ва з 1998 р. передбачено реструктуризацію под. заборг-ті, що виникла станом на 31.03.97 р. шляхом сплати податків на протязі 120 неступних місяців. Реструктуризація буде тривати 10 років.

Сплата проводиться до 15 числа кожного місяця. Право на рестр-цію мають ПП промисл-ті, зв’язку, транспорту, с/г та будівельного комплексів.

Реструкт-ція поширюється на такі види П.:

- ПДВ, крім ПДВ з імпорту;

- П на Пр. ПП;

- плата за землю;

- збір до держ. іновац. фонду;

- збір за спец. викор-ня природ. ресурсів;

- збір до фонду Чорнобиля;

- суми пені штрафних та фінан. санкцій нарахованих на обов’язкові платежі до пенсійного фонду і фонду соц. страх-ня.

Тема № 5. Контроль податк. органів за правильністю нарах-ня непрямих податків.

1. Камеральна перев-ка декларацій по ПДВ.

2. Докумен-на перевірка правильності нарах-ня ПДВ.

3. Докум-на та камер-на перевірки правильності нарах-ня АЗ.

1. Камеральна перев-ка декларацій по ПДВ.

При камер. пер-ці декларацій по ПДВ слід враховувати, що вона складається з:

- вступної частини

- 4 розділів

У вступній частині вказ-ся реквізити платника. Особлива уважно слід перевірити рядок де вказ-ся под. період платника (місяць або квартал).

При цьому необхідно знати, що податк. поріод, що дорівнює 1 місяцю встановлюється для платників, які за попередні 12 календар. місяців мали обсяг податкових операцій з урахув-ням ПДВ більш як 7200 неоп. мін. доходів громад.

Якщо обсяг оподат. операцій менше вказаної величини, то подат. період встанов-ся такий, що дорівнює 1 кварталу, а за бажанням платника 1 місяць.

У 1 розділі декларації вказ-ся сума податк. зобов’язань платника. При цьому необхідно звернути увагу, щоб в окремих рядках були вказані операції, оподатковані за ставкою 20% і за ставкою 0%.

При перевірці рядків 3 і 4 необх-но упевнитись в наявності довідок довільної форми про види операцій, що не є об’єктом опод-ня або звільнені від опод-ня. Дані вказані в зазначених рядках повинні збігатися з відпов. даними в довідці.

Особливу увагу слід звернути на правильність заповнення рядка 8. В цьому рядку вказ-ся сума корегування подат. зобов’язань. Ця сума повинна збігатись з даними додатка 2, в якому навод-ся розшифровка операцій, що призвели до корегування зобов’язань.

При перевірці додатка 2 необх-но мати на увазі, що збільшення суми ПДВ може мати місце у таких випадках:

1) збільшення бази опод-ня стосовно операцій оподатк-них за ставкою 20% і які вже були зазначені у декларації попереднього періоду. Наприклад, контрактна вартість операцій з продажу збільшилася з будь-якої причини. Вартість тари, яка за контрактом має бути повернена, не була включена до бази опод-ня і ця тара не була повернена протягом терміну позивної давності.

2) були задекларовані, як такі що не є об’єктом опод-ня, чи такі що звільнені від опод-ня, але насправді не були такими. Наприклад, продаж товарів для інвалідів, які не включено до переліку затвердженого КМУ. Вартість товарів, які передбачалося експортувати, але не було експортовано.

Зменшення суми ПДВ може відбуватись у таких випадках:

1) продані товари повернуто постачальнику, оскільки вони були поганої якості, а постачальник вже задекларував ПДВ у декларації попереднього звітного періоду;

2) поставлені товари не було оплачено покупцем і борг визнано безнадійним.

3) контрактна вартість операцій з продажу зменшилася з будь-якої причини.

2 розділ – назив-ся податк. кредит. В ньому відображ-ся сума ПДВ по придбаних товарах, при цьому вказ-ся не загал. обсяг придбаних товарів, а провод-ся їх розподіл за такими критеріами:

1) товари придбані з ПДВ чи без ПДВ на митній території країни чи за її межами;

2) віднос-ся товари чи ні до валових витрат в-ва або підлягають чи не підлягають амортизації основ. фонди;

3) для яких цілей викор-ся придбані товари, а саме, для здійснення операцій, що підлягають опод-ню або операцій, які не є об’єктом опод-ня, або операцій звільнених від опод-ня.

Особливу увагу слід пред’явити рядку 16 декларації, в якому вказуються суми корегування под. кредиту.

При перевірці необх-но керуватись тим, що збільшення або зменшення под. кредиту може мати місце у таких випадках:

1) збільшення бази оподат-ня стосовно закупівлі товарів, за якими було надано под. кредит у поперед. період. Платник-покупець повинен сплатити додатк. вартість постачальнику і при цьому отримує право на збільшення под. кредиту.

2) збільшення под. кредиту, якщо його не було задекларовано під час закупівлі товарів, а також у випадку, коли основні фонди чи матер. активи викор-ся інтенсивніше для операцій, що підлягають опод-ню.

Зменшення – аналогічно цим 2 випадкам, але зменшення.

Розділ 3 – назив-ся Розрахунки з Б за звітний період. При перевірці необх-но звернути увагу, щоб у рядку 18 була відображена чиста сума зобов’язань по ПДВ, визначена, як різниця рядків 9 і 17.

Якщо отриманий результат > 0, то сума підлягає сплаті в Б. Якщо < 0, то платник має право на отримання відшкодування з бюджету.

У 4 розділі декларації відобр-ся результати перевірки інспекторами. У цій частині інструктор вказує ту суму ПДВ, яку треба сплатити або відшкодувати з Б.

2. Докумен-на перевірка правильності нарах-ня ПДВ

Порядок перевірки под. зобов’язань (кредит рах 68).

Насамперед перевіряється повнота оборотів з відвантаженням товарів, надання послуг, викон-ня робіт.

Для цього викор-ся под. накладні, книга продажу товарів, банків. док-ти, касові док-ти, договори обміну, купівлі, поставки.

Необх-но упевнитись, що всі суми ПДВ відображені в под. накладних та книзі продажу були включені в кредит рах. 68.

При цьому зверт. увага щоб № под. накладної співпадав з порядковим № відображення відповідних операцій в книзі продажу.

З метою виявлення випадків відвантаження товарів, обороти яких не включені для нарахування ПДВ слід перевірити док-ти, що засвідчують відпуск продукції зі складу ПП.

У разі встановлення випадків відвантаження товарів без оплати варт-ті або з частковою оплатою, або в порядку натурал. оплати праці, або в порядку передачі за бартером, а також для цілей невиробничого викор-ня в середені ПП необх-но впевнитися у вірності визначення бази опод-ня. Для цього слід врахувати, що база опод-ня в таких випадках визначається виходячи з фактич. ціни операції але не нижче за звичайну ціну.

Звичайна ціна – це ціна продажу товарів, яка має бути отримана в ринков. умовах при продажу особам не пов’язаних з продавцем, т.т. це вільна ринкова ціна.

За допомогою плат. док-тів слід встановити випадки надход-ня коштів на власні потреби ПП від його постачальників, які не знайшли відображення на 46 рах-ку і впевнитися, що ПДВ з цих сум нараховано за кредитом 68 рах.

Для перевірки викор-ся рахунки: 87,88,96. Суми, які надійшли на ці рах-ки порівнюються з відпов. сумами, що відображені на Р/р, якщо вони співпадають, то ПДВ з них не був нарахований.

Якщо ПП надають послуги з оренди, необх-но впевнитися, що на суму орендної плати був нарахований ПДВ.

Особливу увагу слід приділити при встановлені випадків відчуження об’єктів застави. Воно відбувається коли ПП не виконало у встановлений термін боргових зобов’язань. У цьому разі відчуження об’єкту застави прирівнюють до продажу такого об’єкту, а основна сума боргу і нарах-х % є ціною продажу, а отже і базою нарах-ня ПДВ.

Таким чином перевіркою позичкових рах-ків та кредитних угод необх-но встановити факти надання кредитів ПП під заставу, вчасності їх повернення і правильність нарах-ня ПДВ з цієї операції.

Якщо ПП імпортує товари для потреб власного в-ва слід впевнитись, що ці товари не було реалізовано на сторону, а при встановленні таких випадків перевірити правильність визначення опод-ня ПДВ. Вона визначається виходячи з ціни продажу товарів, але не нижче митної варт-ті збільшеної на суму мита, митних зборів і АЗ, якщо товари підакцизні.

Порядок перевірки податк. кредиту

При перевірці достовірності под. кредиту слід упевнитись в наявності підстав для нарах-ня под. кредиту по дебіту рах 68. Такою підставою по товарах придбаних – є виключно податк. накладна, по імпортних товарах – митна декларація, а при імпорті робіт, послуг – банків. док-т, що підтверджує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт чи послуг.

При цьому слід мати на увазі, що суми ПДВ сплачені за придбану сировину та товари відносять на дебіт рах 68 тільки в тому випадку, якщо вони викор-ся на валові витрати. У противному випадку сума ПДВ має бути віднесена за рах-к відповід. джерел фінан-ня.

Для цього викор-ся банківські, касові док-ти за якими встанов-ся які саме матер. цінності були оплачені, а також журнал-ордер № 6, за яким встановлюється за рах-к яких джерел фінан-ня віднесена оплата матер. ресурсів.

В разі здійснення платником операцій з продажу товарів звільнених від опод-ня слід упевнитись, що у складі под. кредиту не значаться суми ПДВ по придбаних сировині та матеріалах, які викор-ся для в-ва вказаних товарів. В цьому випадку суми ПДВ мають відноситись до складу валов. витрат.

Якщо придбана сировини та матеріали частково викор-ся в опод. операціях, а частково ні необх-но перевірити щоб до под. кредиту були включені лише суми ПДВ, що відповідають частці матеріалів викор-них для в-ва товарів опод-них на загал. підставах.

При перевірці торгівельних ПП слід мати на увазі, що право на под. кредит виникає лише після оплати товарів.

Під час перевірки слід звернути увагу на наявність док-тів, які обгрунтовують пільги, якими корист-ся ПП.

Наприклад, якщо ПП виробляє товари для інвалідів необх-но упевнитись, що від опод-ня звільнені лише ті товари, які передбачені переліком Кабміну.

Якщо ПП експортує товари за валюту необх-но упевнитись в наявності митних декларацій, що підтверджують обсяги експорту товарів, а також наявність плат. док-тів, що засвідчують надход-ня валюти на рах-к ПП.

3. Докум-на та камер-на перевірки правильності нарах-ня АЗ.

При камеральній перевірці розрах-ку АЗ необх-но, насамперед, встановити своєчасність подання розрах-ку в под. інспекцію.

Розрах-к скаладається з:

- вступної частини

-3 розділів.

При перевірці вступної частини необх-но упевнитись в наявності усіх реквізитів ПП.

Перевіряючи 1 розділ, який назив-ся «Обчислення сум АЗ», слід зв. увагу на правильність заповнення всіх рядків і колонок, особливо колонок 8,9 де вказані неоподатк. обороти. При заповненні цих колонок необх-но перевірити розшифровку неопод-них оборотів, що додається до розрах-ку.

Також необх-но встановити правильність застосув-ня ставок АЗ, колонки 10,11, якщо ставки встановлено в ЕКЮ, то необх-но перевірити правильність перерахув-ня ЕКЮ в гривні, враховуючи що при перерахунку викор-ся курс на перший день кварталу поданого розрахунку.

Перевірка 1 розділу закінчується арифмет. підрахунком сум АЗ і порівнянням отриманого результату з даними ПП наведеними в розрах-ку.

При перевірці 2 розділу – «Результати перерах-ку АЗ», необх-но встановити достовірність указаної суми сплачених щоденно чи декадними платежами. Для цього викор-ся дані відділу обліку, де на картках особових рах-ків відображ-ся фактично внесені за звітн. період суми.

У цьому ж розділі відображ-ся сума АЗ, що підлягає сплаті або відшкодуванню.

Якщо ПП здійснювало експортні операції, то до розрах-ку м.б. подані відпов. док-ти, на підставі яких перевіряється правильність заповнення 3 розділу – «Зменшення АЗ при експорті підакцизних товарів за інозем. валюту».

При документальній перевірці, насамперед, слід зв. увагу на повноту відображення в обліку оборотів з реалізації підакцизних товарів. При цьому слід мати на увазі, що датою реал-ції вважається дата відвантаження прод-ції незалежно від надх-ня коштів.

Перевірці підлягають накопичувальні відомості реал-ції (відом. 16), а також док-ти складського обліку, що підтвердж-ть відвантаження підакцизних товарів зі складу. Крім того необх-но впевнитися, що до оподатк-го обороту також увійшли операції з безоплатною передачею товарів або з частковою оплатою, а також обміні операц. обороти з реал-ції товарів для власного споживання в порядку натур. оплати праці і обороти з реал-ції предметів застави, а також обороти з реал-ції підакцизних товарів, придбаних до 01.01.92.

При перевірці правильності обчислення опод-го обороту слід мати на увазі, що він визнач-ся формулою:

Ооб = (С/в + Пр / 100–А(%)) х 100

При перевірці встановлюється обгрунтування пільг, якими корист-ся ПП за допомогою плат. док-тів, перевіряється своєчасністю сплати АЗ в бюджет.

Для цього слід мати на увазі, що встан-ся таки строки сплати:

1) для ПП, що вигот-ть і реал-ть алкогольні напої щоденно на 3 роб. день після здійснення обороту з реал-ції;

2) для ПП, що виготовляють тютюнові вироби – щомісяця до 16 числа місяця наступного за звітним виходячи з факт. обсягу реал-ції за звітний період;

3) для всіх інших ПП, якщо середньомісячна сума АЗ перевищує 25 тис. грн. сплата проводиться декадними платежами, а саме 15, 25 та 5 числа наступ. місяця, виходячи з факт. обороту за минулу декаду. Якщо середньомісячні суми АЗ менше ніж 25 тис. грн. – один раз на місяць, не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

23. Правильність відображення у звітності та віднес-ня на валов. витрати витрат на рекламу

При перевірці цього питання необх-но упевнитися в наявності кошторису, в якому м.б. відображені склад витрат на рекламу та їх обсяг.

У кошторис м.б. включені лише ті витрати, які відносяться згідно чинного закон-ва до рекламної діял-ті, а саме:

- на розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів);

- на розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків, фірмов. етикеток і упаковок;

- на рекламу з ЗМІ;

- на світлову комп’ютерну та іншу зовнішню рекламу;

- на придбання, виготовлення, копіювання рекламного кіно і відеофільмів;

- на виготовлення стендів, муляжів, реклам. щитів, показчиків;

- на оформлення вітрин, виставок-продажів;

- на уцінку прод-ції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експлуатування у вітринах.

Указані витрати можуть відноситися до валових без обмежень за вийнятком витрат на безоплатну роздачу зразків-товарів або безоплатне надання послуг з рекламними цілями. Обмеження тут складає 2% оподат-го прибутку за попередній квартал

Всі витрати на рекламу повинні бути підтверджені первинними док-ми, якіми м.б.:

- договір на вигот-ня реклами;

- рахунки-фактури;

- плат. доручення.

При перевірці слід також зв. увагу, щоб у складі валов. витрат не значилися витрати на рекламу у разі визначення її недобросовісною.

24. === // ==== Представницькі витрати

При перевірці цього питання необх-но враховувати, що до предст. витрат віднос-ся витрати:

- на офіційні прийоми;

- на обслуговування інозем. представників та делегацій та представників інш. ПП, які прибули за запрошеннями для проведення переговорів з метою встановлення міжнарод. зв’язків, взаємовигідного співробітництва, вирішення питань пов’язаних з комерц. діял-тю.

Отже при перевірці слід встановити наявність док-тів, які підтверджують вказані витрати, а саме:

1) кошторис предст. витрат, затверд-ний керівником ПП;

2) наказ, в якому м.б. визначене коло осіб, що братимуть участь у прийомі інозем. делегації або представників інш. ПП. У наказі також м. відноситися указане коло осіб, яких приймає ПП. У зв’язку з цим перевіряючому необх-но упевнитися, щоб кількість учасників з боку ПП не перевищувала кількість осіб, які запрошені.

3) перелік заходів, включених до культ. програми прийому, затверд-ний відпов. особами;

4) первинні док-ти, рах-ки-фактури, плат. доручення, накладні авансові звіти, товарні чеки, витратні касові ордери.

Крім того необх-но перевірити, щоб сума представн. витрат за відпов. звітний період не перевищувала 2% оподат-го прибутку за поперед. квартал.

25. ===== // ===== витрати на відрядження

При перевірці цього питання необх-но:

1) встановити зв’язок відрядження з основ. діял-тю ПП.

Для цього слід упевнитись в наявності підтверд-чих док-тів, а саме:

- запрошень приймаючої сторони, діял-ть якої збігається з профілем діял-ті платника;

- укладених договорів;

- інш. документів, які встановл-ть або засвід-ть бажання встановити цивіл.-правові відносини;

- док-тів, що заствідчують участь особи, яка відряджена у переговорах, конференціях або симопзіумах, які проводяться за тематикою, що збігається з основ. діял-тю платника;

2) перевірити склад витрат на відрядження, які були віднесені на валові.

Для цього слід мати на увазі, що на валові м.б. віднесені:

- витрати на проїзд, включ-чи перевезення багажу до місця відрядження і в зворот. напрямку, а також за місцем відрадження;

- витрати на оплату варт-ті прожив-ня в готелях, включ-чи витрати на харчування, побутові послуги, найм житлов. приміщень, телефонних переговорів, оформл-ня закорд. паспортів і візи.

Указані витрати м.б. віднесені на валові у межах факт. суми але за умови наявності підтвер-чих док-тів, таких як:

- трансп. квитків;

- багажні квитанції;

- рах-ки з готелів;

- тощо.

Додатково до указаних витрат м. відноситься не підтверджені документально витрати на харчування, фінан-ня інш. витрат фіз. осіб, але у межах граничних норм, встановлених КМУ.

Податк. інспектор повинен перевірити відпов-ть віднесених на валові витрати суми добових встановленим нормам, а також упевнитись в наявності відміток відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про відрядження та відміток прикордонного контролю у паспорті.

За відсутності таких відміток сума добових не може включатись до валов. витрат платника.

Слід також зв. увагу, щоб у складі витрат на харчування не значилася вартість алкогол. напоїв, тютюнових виробів та сума чайових, а також плати за видовищні заклади.

26. ===== // ===== орендної плати

При перевірці цього питання необх-но мати на увазі, що розміри орендної плати, які можна відносити на валов. витрати залежить від форми власності майна, яке орендується.

При оренді майна комунал. власн-ті суму орендн. плати можна відносити на валов. витрати лише в межах встановлених нормативів.

Якщо орендується держ. майно, то сума оренд. плати у складі валов. витрат не повинна перевищувати 5 % вартості орендованого майна.

Оренда майна комерц. ПП дозволяє відносити на валов. витрати всю суму оренд. плати, яка складається з суми аморт. відрахувань і винагороди за оренду.

Для перевірки викор-ся договори оренди, а також рохрахунки суми оренд. плати.

27. == // == витрат на утримання об’єктів соц.-культ. сфери

Метою перевірки правил-ті віднесення на валов. витрати витрат на утримання соц-култ. сфери є встановлення фактів відображення у складі валових тих витрат, які повинні фінан-ся за рах-к прибутку, що залишається у розпорядженні ПП.

Для цього необх-но керуватися тим, що на валов. витрати можна відносить витрати на утримання тих об’єктів соц. інфраструктури, що перебували на балансі ПП на момент набрання чинності закону про опод-ня Пр ПП.

До таких об’єктів відносяться:

- дитячі садки;

- заклади середньої проф. тех. освіти або підвищення кваліфікації;

- дитячі музичні художні школи, але за умови що вони не надають платних послуг і не займаються інш. комерц. діял-тю;

- заклади охорони здоров’я, пункти безоплатного мед. обстеження, профілактики та допомоги працівникам;

- спорт. зали, площадки, будинки культури, але за умови, що вони не викор-ся для надання платних послуг та комерц. діял-ті;

- приміщення, що викор-ся для орган-ції харчування своїх працівників;

- багатоквартирний жилов. фонд, гуртожитки та об’єкти житл.-комунал. госп-ва, які перебувають на балансі ПП і що для яких прийнято рішення про передачу на баланс місцевих рад.

При перевірці слід упевнитись, що в складі валових витрат не значаться витрати на утримання будинків відпочинку, турбаз, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт призначених для відпочинку. Ці витрати мають фінан-ся за рахунок Пр, що залишається у розпорядженні ПП.

28. ===== // ===== інших витрат

Інші витрати ПП стосуються:

- охорони ПП;

- пожежної безпеки;

- телефонних переговорів;

- обслугов-ня ліній зв’язку, тощо.

При перевірці слідм. на увазі, що на валові витрати можна віднести лише витрати на обслуг-ня засобів охоронної, пожежної безпеки, ліній зв’язку або оплату послуг по охороні ПП, якщо такі послуги здійснює стороння орг-ція.

Що ж стосується придбання охоронної та пожежної сигналізації та телефонних апаратів, то ці витрати м. фінансуватися за рах-к прибутку, якщо їх розмір перевищує вартість встановлену для МШП.

Підтверджуючими док-ми м. служити:

- договори на вик-ня послуг, робіт;

- акти викон-них робіт;

- плат. док-ти;

- кошториси витрат.

При перевірці на телеф. переговори (йдеться про міжнар. та міжміські розмови) слід встановити зв’язок таких переговорів з основ. діял-ті ПП, хоча в багатьох випадках зробити це досить важко, або взагалі не можливо.

29. Правил-ть нарахування і своєчасність сплати зборів в держ. цільові фонди

Перевірка цього питання включає такі сладові:

1) встановлення достовірності об’єкту нарах-ня зборів;

2) здійсн-ня арифмет. підрах-ків з одночасною перевіркою правил-ті застосування ставок зборів;

3) перевірка строків перерах-ня зборів до цільових фондів.

1)- При перевірці правил-ті визнач-ня об’єкту нарах-ня зборів слід звернути увагу щоб до нього не було включено виплати, на які цей збір не нахархов-ся.

Витрати, які включ-ся до об’єкту:

- вихідна допомога у разі припинення трудового договору;

- компенсація за невикор-ну відпустку;

- добові за відрядженням;

- варт-ть безкоштовно наданих деяким категоріям працівників квартир, комунал. послуг, палива, проїзних квитків або суми коштів для їх відшкодування;

- вартість виданого спец. одягу крім форменого, а також спец. взуття, засобів індив. захисту та профілактич. харчування;

- сума відшкодування витрат на компенсації у зв’язку з приведенням або направленням на роботу працівників в іншу місцевість;

- зарплата за дні роботи без винагороди за працю;

- суми відшкодування шкоди заподіяної працівникові каліцтвом або інш. ушкодження здоров’я, що пов’язане з викон-ням їх трудов. обов’язків;

- допомога, яка виплач-ся за рах-к ПП молодим спеціалістам під час відпустки, після закінчення вищого або проф.-техн. навчального заклада.

2) - При проведенні арифмет. підрах-ків слід враховувати, що ставка збору на обов’язкове пенсійне страх-ня – 32%, а на соціальне– 5,5, в т.ч. 1,5 % на випадок безробіття.

30. Привил-ть відображ-ня у звітності сум кредиторської та дебіт. заборг-ті, за якими минув строк позивної давності та безнадійної заборг-ті

При перевірці цього питання необх-но:

1) встановити факти кредит. та дебіт. забор-ті, за якою минув строк позивної давності, т.т. 3 роки після її виникнення. Для цього викор-ся журнали-ордери 6,7, відомості 7 або 8.

2) при встановленні простроченої кредит. забор-ті між ПП держ. форм власності або у випадку коли одне з ПП є державним, слід упевнитись, що вся сума забор-ті перерахована в Б не пізніше 10 числа місяця наступного за місяцем закінчення терміну позовної давності;

3) при встановленні простроченої кред. забор-ті між недерж. ПП слід упевнитись, що сума забор-ті приєднана до опод-го прибутку за той звітний період у якому закінчився строк позовної давності;

4) при встановленні простроченої дебіт. забор-ті слід упевнитись, що ця сума приєднана до опод-го обороту.

При перевірці законності зменшення валов. доходу на суму безнадійної забор-ті необх-но встановити чи було повідомлено в под. орган про зменшення валов. доходу, а також чи було прийнято рішення суду на користь платника.

У разі незадоволення позову нобх-но встановити чи був платником зменшений валов. доход на суму не визнану судом і нараховану пеню.

31. Оформлення результатів докум. перевірки

За результатами перевірок посадові особи под. органів складають акти. Вони складаються на спец. бланках. В них повинні указув-ся такі дані:

- повна назва ПП, що перевіряється;

- П.І.Б., посада та місце роботи особи, що проводила перевірку і осіб з відома і в присутності яких проводилась перевірка;

- підстава для проведення перевірки (план роботи, доручення, наказ);

- період, за який провод-ся перевірки;

- дата провед-ня попередньої перевірки і усунення виявлених порушень;

- питання, з яких провод-сь перевірка і докладне викладення фактів виявлених порушень з посиланням на законодав. та інш. інструктивні док-ти;

- обов’язкові вимоги щодо керівників ПП щодо усунення виявлених порушень.

Для підтвердження окремих записів в акті до нього можуть додаватися необхідні розрах-ки. В окремих випадках вилучаються док-ти або копії з них, які свідчать про виявлені факти порушень.

В такому разі у акті робиться відпов. запис з розпискою посадової особи і переліком док-тів, що вилучаються.

Якщо в ході перевірки виявлено порушення і до нараховано суми податків, то податк. інспектором на окремому аркуші склад-ся розрах-к фін. санкцій, який додається до акту.

Акт підписується:

- посадовою особою податк. органу, яка здійснила перевірку;

- керівником ПП

- головним бухгалтером ПП.

Податковий менеджмент

1. Поняття податк мен та його основні складові

2. Організація податк мен

2.1. органи управління в сфері податк мен

2.2. правове реглам-ня діяльності податк органів

2.3. структура ДПА та її функції

2.4. права ДПА

2.5. відповідальність платників податків

3. Облік платників податків – юр. Осіб

4. Облік платників податків – фіз осіб

5. Порядок ведення особових рахунків.

6. Недоїмка, порядок її визначення та джерела погашення.

7. Шляхи ліквідації податк. заборг-ті.

8. Загал. підходи та вимоги до камерал. перевірки

9. Документ. перевірка, як складова под. менеджм.

10. Камеральна перев-ка декларацій по ПДВ.

11. Докум. перевірка правильності нарах-ня ПДВ.

12. Докум-на та камер-на перевірки правильності нарах-ня АЗ.

13. Камер. перевірка декларацій по П на Пр.

14. Правил-ть відображення в бухобліку результатів попередньої перевірки

15. Дотримання положень по інвентаризації та правильність відобр-ня у звітності її результатів.

16. Повнота відображ. у звітності вал. доходів ПП.

17. Дотримання порядку обліку основ. фондів та нарах-ня амортизації

18. Правил-ть обліку та списання матер. цінностей

19. Законність віднесення на валові витрати витрат на спец. одяг, спец. взуття і харчування.

20. Привил-ть віднесення на валові витрати витрат на наук.-техн. забезпечення.

21. Достовірність відобр-ня у звітності витрат на підготовку кадрів.

22. Законність і правил-ть створення резервів майбутніх витрат

23. Правильність відображення у звітності та віденсення на валов. витрати витрат на рекламу

24. ===== // ====== представницьких витрат

25. ===== // ===== витрат на відрядження

26. ===== // ===== орендної плати

27. ===== // ===== витрат на утримання об’єктів соц.-культ. сфери

28. ===== // ===== інших витрат

29. Правил-ть нарахування і своєчасність сплати зборів в держ. цільові фонди

30. Привил-ть відображ-ня у звітності сум кредиторської та дебіт. заборг-ті, за якими минув строк позивної давності та безнадійної заборг-ті

31. Оформлення результатів докум. перевірки

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: