Як вести класний журнал

Реферат з педагогіки

ЯК ВЕСТИ КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ

1. Усі записи роблять синьою або фіолетовою кулькової ручкою. Заборонено робити записи кольоровим ручками, фломастерами, олівцем.

2. Відсутність учня на уроці вчитель відмічає як ,,н” „сп”, „хв.”, класний керівник відмічає пропуски учнів уроків дробом н/4, хв/6 у графі „Обліку відвідування".

3. У розділі „Облік досягнень у навчанні" прізвища, ім'я та по батькові вчителя записують повністю. З лівого боку ведуть облік навчальних досягнень: поточні оцінки, ТО (тематичне оцінювання), „За тему" (загальна оцінка з тему), семестрова, річна, річна апеляційна (якщо є), ДПА - державна підсумкова атестація (якщо є) підсумкова. Після оцінок „За тему" є колонка корекційних оцінок.

ТО (тематичне оцінювання ) виставляють у числі. ТО можна виставляти й автоматично, з урахуванням поточних оцінок і навчальної активності учнів.

Праворуч записують номер уроку, дату, зміст роботи на уроці, якщо це урок ТО, то пишуть: число, ТО, тема, за якою проводять ТО, вид ТО.

4. Дату уроку записують тільки в день його проведення.

5. За письмові роботи (контрольні, практичні, лабораторні) бали проставляють у графі того дня, коли вони відбулися.

6. Оцінки за ведення зошитів вчителі української мови, іноземної мови, зарубіжної літератури, початкових класів, математики, яким оплачують перевірку зошитів (згідно з тарифікацією), виставляють оцінки в класному журналі раз на місяць.

З окремих предметів заводять зошит для контрольних, практичних робіт. Оцінки за контрольні роботи, диктанти, твори, лабораторні та практичні роботи виставляють усім учням, які виконували їх. Колонку, в якій стоять оцінки за проведену роботу, необхідно підписати внизу сторінки класного журналу „Диктант", „Контрольна робота", „Практична робота №4" у день, коли її проведено (дату записано вгорі). Запис має бути продубльований у графі „Зміст уроку".

7. За відсутності (або через хворобу) вчителя — предметника адміністрація школи проводить заміну уроків іншими педагогами. Після проведеного уроку у графі "Домашнє завдання", крім домашнього завдання вчитель повинен записати слово "заміна" і поставити свій підпис. Іншим разом учитель розписується в "Журналі заміни уроків", який веде заступник директора з навчальної роботи.

8. Учня, який не відвідував школу протягом семестру чи року і не мав оцінок з навчального предмета, не атестують. У графі проти його прізвища роблять позначку н/а.

9. В кінці навчального року вчитель - предметник підбиває підсумки виконання навчальних програм:

За програмою - 68 годин.

Проведено - 66 годин.

Програму виконано.

10. Обов'язково має бути не менш як 5 записів про перевірку журналу керівниками школи (на початку навчального року, перед осінніми канікулами, наприкінці І семестру, перед весняними канікулами, наприкінці навчального року).

11. Виправлення помилок категорично заборонено. Якщо допущено помилки під час виставлення оцінок у класному журналі, особливо у випускних класах, то вчитель повинен повідомити про виправлення помилки заступнику директора школи з навчально-виховної роботи (це пов'язано з отриманням окремими випускниками свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою, медалей за особливі успіхи у навчанні). Тільки з дозволу директора школи оцінка може бути виправлена із зазначенням „Виправленому вірити" та завірена печаткою і підписом директора школи.

12. Виривати сторінки з класного журналу категорично заборонено.

Початкові класи

У початкових класах тематичне оцінювання навчальних досягнень здійснюється на всіх предметах.

Предмети курсу „Я і Україна" у 3, 4 класах (природознавство, громадянська освіта) у класному журналі записуються на окремих сторінках і оцінки виставляються з кожного предмета окремо. Облік годин, відведених на індивідуальні та групові заняття, здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Оцінювання навчальних досягнень учнів під час індивідуальних та групових занять не здійснюється. Такі види контролю: аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір, вірш напам'ять заносяться в окрему колонку лівої сторони журналу без дати.

Після контрольної роботи (з мови, математики, Я і Україна) залишається клітинка в класному журналі для корекції.

Українська мова та література

Упродовж семестру необхідно кожного учня оцінити з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності, оцінки за які виставити в окремих колонках без дати з відповідними записами: „читання вголос", „діалог", „усний переказ", „усний твір" (бажано відвести ці колонки на початку кожного семестру для накопичення оцінок).

Під датою виставляти оцінки за аудіювання, письмовий твір, письмовий переказ, читання мовчки, у правій частині журналу зробити відповідні записи: контрольний переказ, контрольне аудіювання.

Мовні знання та вміння перевіряються тематично блоками (кількість їх подається у програмі) у письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру чи текстового диктанту. Записи робляться так:

зверху пишеться тема блоку, після вивченої теми в колонці під датою виставляються оцінки - результати тематичного оцінювання, у наступній виставляється оцінка „За тему", яка може співпадати з тематичною. Після колонки „За тему" лишається ще одна порожня клітинка для корегуючої оцінки.

При виставленні оцінки за вивчену тему враховувати виконання учнем всіх обов'язкових видів робіт (знання тексту твору, читання віршів напам'ять, написання творів).

Зарубіжна література

Тематичний облік навчальних досягнень учнів здійснюються так само, як і минулого навчального року і облікується в трьох колонках. Перша колонка - це оцінки за урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів (тести, залік, контрольна робота, творча робота і т.п. ). Над колонкою цих оцінок робиться запис „тематичне оцінювання". Друга колонка оцінок - це оцінки за тему, які є середнім балом між поточними оцінками учнів та оцінками за урок тематичного оцінювання навчальних досягнень. Зверху робиться запис „За тему". Після двох колонок оцінок залишається вільна колонка для можливих корекційних оцінок. Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних оцінок.

Математика

Запис „Урок тематичного оцінювання” робиться на правій стороні журналу у графі, де фіксується тема уроку . У дужках вказується: „Контрольна робота”, у колонці що відповідає даті проведення уроку тематичного оцінювання, виставляються оцінки тим учням, які виконували письмову роботу , а також фіксуються відсутні.

Оцінка за ведення зошита з математики виставляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.

На основі поточних оцінок, оцінок за контрольну роботу, оцінок за ведення зошитів виставляються тематичні оцінки в окремій колонці, де зверху робиться запис „За тему". Якщо учень не був на уроці тематичного оцінювання, а також не має поточних оцінок, учитель проводить його оцінювання на одному з наступних занять чи в позаурочний час. Про таке опитування свідчить оцінка, виставлена в колонці „За тему". Після колонки „За тему" залишається ще одна вільна колонка для корекційних оцінок після перездачі.

Фізика

Для контролю за виконанням передбачених навчальними програмами практичних, лабораторних робіт необхідно відвести окрему колонку в журналі без запису дати, а тільки з відповідною поміткою зверху„Практична робота", „Лабораторна робота". Наявність оцінки в останній, а також відсутність позначки „н" у колонці з датою означає, що робота виконана.

Іноземна мова

Основними видами оцінювання з ІМ є поточна, тематична, семестрова, річна та підсумкова державна атестація.

Тематичне оцінювання з ІМ проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.

Під час виставлення тематичного балу результат перевірки робочих зошитів не враховується.

Семестрове оцінювання проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис

15.12 Говоріння

18.12 Аудіювання

22.12

Читання

25.12

Письмо

Історія

При вивченні всесвітньої історії та історії України планувати повторювально-узагальнюючі уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою.

Запис тематичного оцінювання робиться на правій сторінці журналу у графі, де фіксується тема уроку. У дужках вказується форма проведення тематичного оцінювання (письмово, усно). У вертикальній колонці лівої сторінки журналу зверху вказується дата. Назва теми пишеться над датами всіх уроків, упродовж яких вона вивчалася.

Підсумкову роботу з теми, що проходить у письмовій формі, слід виконувати всім учням.

Тематичні оцінки виставляються в окремій колонці, де зверху робиться запис „За тему". Якщо учень не був на уроці тематичного оцінювання, а також не має поточних оцінок, учитель проводить його оцінювання на одному з наступних занять чи в позаурочний час. Про таке опитування свідчить оцінка, виставлена в колонці" За тему". Після неї залишається ще одна вільна колонка для корекційних оцінок після перездачі.

Аналогічно здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства.

Географія

Тематичне оцінювання з географії є обов'язковим у всіх класах, Оцінка за тему виставляється на основі тематичного оцінювання із врахуванням поточних і особливо за практичні роботи. Практичні роботи:

5 клас - 5 практичних, 3 навчальні екскурсії, спостереження за погодою.

6 клас - 10 практичних, спостереження за погодою, загальношкільний "Календар погоди".

7 клас - 9 практичних.

8 клас - 7 практичних.

9 клас - І 0 практичних.

10 клас - 4 практичних (34 годин); 14 практичних (68 годин).

Біологія

6 кл. - 19 лабораторних робіт - 5 практичних робіт - 9 тематичних атестацій.

7 кл. - 12 - лабораторних робіт - немає практичних робіт - 8 тематичних атестацій.

8 кл. - 5 лабораторних робіт - 9 практичних робіт - 7 тематичних атестацій.

9 кл. - 4 лабораторні роботи - 5 практичних робіт - 7 тематичних атестацій.

10 кл. - 8 лабораторних робіт - 2 практичні роботи - 6 тематичних атестацій.

11 кл. - 4 лабораторні роботи - 3 практичні роботи - 7 тематичних атестацій.

Хімія

8 кл. - 4 практичні роботи - 7 тематичних, атестацій.

9 кл. - 3 практичні роботи - 5 тематичних атестацій.

10 кл. - 4 практичні роботи - 6 тематичних атестацій.

11 кл. - 5 практичних робіт - 5 тематичних атестацій.

Згідно з вимогами до предмета ставиться ТО з контрольних уроків та тестових випробувань.

ТО виставляється після пройденого розділу згідно з програмою та календарним планом. Обов'язково пропускається клітинка для здачі учнями, які були відсутні на уроці і учнів, які хочуть перездати на кращу оцінку.

Обов'язковим є прийняття тестових випробувань з фізичної підготовки на протязі року.

вересень - швидкість,

листопад - витривалість,

грудень - сила, гнучкість,

листопад -витривалість,

грудень - сила, гнучкість,

кінець лютого, березень - стрибок у довжину з місця, “Човниковий біг”.

У кінці навчального року останні 6 уроків підряд шість тестів.

Виставляється тематична оцінка, за основу беруться оцінки, одержані при здачі тестових випробувань.

Учні, які звільнені за станом здоров'я від фізкультури, відвідують уроки і працюють за завданням учителя. Явка на урок обов'язкова.

Оцінювання таких учнів проводиться за той навчальний матеріал і результати показано на протязі семестру, року.

Звільнені повністю від уроку не атестуються.

Трудове навчання

Проводячи уроки трудового навчання (2-6 уроків на день), оцінки за них виставляють усім присутнім учням з урахуванням знань з техніки безпеки та кінцевого результату роботи.

Тест

«Які ви батьки?»

Визначте ті фрази, які ви часто використовуєте в спілкуванні з дітьми.

1. Скільки разів тобі повторювати?

2. Порадь, будь-ласка, як мені вчинити в даній ситуації?

3. Не знаю, що б я без тебе робила?

4. І в кого ти такий(а) удався(лась)?

5. Які в тебе чудові друзі!

6. Ну на кого ти схожа(ий)?

7. Ти моя опора і помічник(ця)?

8. Ну що в тебе за друзі?!

9. Про що ти тільки думаєш?

10. Який(а) ти в мене розумний(а)?

11. А як ти вважаєш, сину (донько)?

12. У всіх діти як діти, а ти!?

13. Який ти в мене кмітливий!

Ключ до тесту

«Які ви батьки?»

7-8 балів — ви живете з дитиною душа в душу. Вона щиро любить і поважає вас. Ваші стосунки з дитиною позитивно впливають на становлення її особистості.

9-10 балів — ви непослідовні у взаєминах із дитиною. Вона поважає вас, хоча й не завжди з вами відверта. На її розвиток впливають здебільшого випадкові обставини.

10-12 балів — вам необхідно бути уважними у ставленні до дитини. Ви користуєтесь у неї авторитетом, але авторитет не замінить вашої любові. Розвиток дитини залежить від випадку більшою мірою, ніж від вас.

13-14 балів — ви й самі відчуваєте, що чините неправильно. Між вами та дитиною існує недовіра. Поки не пізно, спробуйте приділяти дитині більше уваги, враховувати її запити та інтереси.

Тест

«Які ви батьки?»

Визначте ті фрази, які ви часто використовуєте в спілкуванні з дітьми.

1. Скільки разів тобі повторювати?

2. Порадь, будь-ласка, як мені вчинити в даній ситуації?

3. Не знаю, що б я без тебе робила?

4. І в кого ти такий(а) удався(лась)?

5. Які в тебе чудові друзі!

6. Ну на кого ти схожа(ий)?

7. Ти моя опора і помічник(ця)?

8. Ну що в тебе за друзі?!

9. Про що ти тільки думаєш?

10. Який(а) ти в мене розумний(а)?

11. А як ти вважаєш, сину (донько)?

12. У всіх діти як діти, а ти!?

13. Який ти в мене кмітливий!

Ключ до тесту

«Які ви батьки?»

7-8 балів — ви живете з дитиною душа в душу. Вона щиро любить і поважає вас. Ваші стосунки з дитиною позитивно впливають на становлення її особистості.

9-10 балів — ви непослідовні у взаєминах із дитиною. Вона поважає вас, хоча й не завжди з вами відверта. На її розвиток впливають здебільшого випадкові обставини.

10-12 балів — вам необхідно бути уважними у ставленні до дитини. Ви користуєтесь у неї авторитетом, але авторитет не замінить вашої любові. Розвиток дитини залежить від випадку більшою мірою, ніж від вас.

13-14 балів — ви й самі відчуваєте, що чините неправильно. Між вами та дитиною існує недовіра. Поки не пізно, спробуйте приділяти дитині більше уваги, враховувати її запити та інтереси.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: