Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi

спричинили втрату працездатностi вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування визначає правову основу, економiчний механiзм та органiзацiйну структуру загальнообов’язкового державного соцiального страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi призвели до втрати працездатностi або загибелi застрахованих на виробництвi

Страхування вiд нещасного випадку є самостiйним видом загальнообов’язкового державного соцiального страхування, за допомогою якого здiйснюється соцiальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесi їх трудової дiяльностi.

Завдання страхування вiд нещасного випадку

Завданнями страхування вiд нещасного випадку є:

 проведення профiлактичних заходiв, спрямованих на усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами працi;

 вiдновлення здоров’я та працездатностi потерпiлих на виробництвi вiд нещасних випадкiв або професiйних захворювань;

 вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди застрахованим i членам їх сiмей.

Сфера дії Закону

Дія Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності.

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до Закону.

Гарантiї забезпечення прав застрахованим у страхуваннi вiд нещасного випадку

Держава гарантує усiм застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуваннi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.

Основнi принципи страхування вiд нещасного випадку

Основними принципами страхування вiд нещасного випадку є:

 паритетнiсть держави, представникiв застрахованих осiб та роботодавцiв в управлiннi страхуванням вiд нещасного випадку;

 своєчасне та повне вiдшкодування шкоди страховиком;

 обов’язковiсть страхування вiд нещасного випадку осiб, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) та iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю, а також добровiльнiсть такого страхування для осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно, та громадян – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi;

 надання державних гарантiй реалiзацiї застрахованими громадянами своїх прав;

 обов’язковiсть сплати страхувальником страхових внескiв;

формування та витрачання страхових коштiв на солiдарнiй основi;

 диференцiювання страхового тарифу з урахуванням умов i стану безпеки працi, виробничого травматизму та професiйної захворюваностi на кожному пiдприємствi;

 економiчна заiнтересованiсть суб’єктiв страхування в полiпшеннi умов i безпеки працi;

 цiльове використання коштiв страхування вiд нещасного випадку.

Суб’єкти та об’єкти страхування вiд нещасного випадку

Суб’єктами страхування вiд нещасного випадку є застрахованi громадяни, а в окремих випадках – члени їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фiзична особа, на користь якої здiйснюється страхування (працiвник).

Страхувальниками є роботодавцi, а в окремих випадках – застрахованi особи.

Страховик – Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi – Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв).

Об’єктом страхування вiд нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров’я та працездатнiсть.

Роботодавцем вiдповiдно до Закону вважається:

 власник пiдприємства або уповноважений ним орган та фiзична особа, яка використовує найману працю;

 власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi мiжнародних), фiлiї або представництва, який використовує найману працю, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України.

Особи, якi пiдлягають обов’язковому страхуванню вiд нещасного випадку

Обов’язковому страхуванню вiд нещасного випадку пiдлягають:

1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учнi та студенти навчальних закладiв, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти, залученi до будь-яких робiт пiд час, перед або пiсля занять; пiд час занять, коли вони набувають професiйних навичок; у перiод проходження виробничої практики (стажування), виконання робiт на пiдприємствах;

3) особи, якi утримуються у виправних, лiкувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової дiяльностi на виробництвi цих установ або на iнших пiдприємствах за спецiальними договорами.

Процедура страхування працiвникiв та реєстрацiї страхувальникiв страховиком

Для страхування вiд нещасного випадку на виробництвi не потрiбно згоди або заяви працiвника. Страхування здiйснюється в безособовiй формi. Всi особи, перелiченi у статтi 8 Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинностi цим Законом незалежно вiд фактичного виконання страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внескiв.

Усi застрахованi є членами Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Реєстрацiя страхувальникiв у робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадиться:

 страхувальникiв – юридичних осiб – у десятиденний строк пiсля одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 страхувальникiв – фiзичних осiб, якi використовують найману працю,– у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

Факт реєстрацiї страхувальника страховиком засвiдчується страховим свiдоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Перереєстрацiя страхувальникiв провадиться у строки, встановленi страховиком.

Добровiльне страхування вiд нещасного випадку

Добровiльно, за письмовою заявою, вiд нещасного випадку у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв можуть застрахуватися:

1) священнослужителi, церковнослужителi та особи, якi працюють у релiгiйних органiзацiях на виборних посадах;

2) особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно;

3) громадяни – суб’єкти пiдприємницької дiяльностi.

Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.

Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не перераховано протягом трьох мiсяцiв з дня подання заяви.

Свiдоцтво про страхування вiд нещасного випадку

Особам, якi пiдлягають страхуванню вiд нещасного випадку, видається свiдоцтво про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, яке є єдиним для всiх видiв страхування та є документом суворої звiтностi.

Порядок видачi та зразок свiдоцтва про соцiальне страхування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховий ризик i страховий випадок

Страховий ризик – обставини, внаслiдок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництвi або професiйне захворювання, що спричинили застрахованому про-фесiйно зумовлену фiзичну чи психiчну травму за обставин, зазначених у статтi 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матерiального забезпечення та/або соцiальних послуг.

Професiйне захворювання є страховим випадком також у разi його встановлення чи виявлення в перiод, коли потерпiлий не перебував у трудових вiдносинах з пiдприємством, на якому вiн захворiв.

Нещасний випадок або професiйне захворювання, яке сталося внаслiдок порушення нормативних актiв про охорону працi застрахованим, також є страховим випадком.

Порушення правил охорони працi застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професiйне захворювання, не звiльняє страховика вiд виконання зобов’язань перед потерпiлим.

Факт нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання розслiдується в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до Закону України “Про охорону працi”.

Пiдставою для оплати потерпiлому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професiйної та соцiальної реабiлiтацiї, а також страхових виплат є акт розслiдування нещасного випадку або акт розслiдування професiйного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Нещасний випадок на виробництвi та професiйне захворювання

Нещасний випадок – це обмежена в часi подiя або раптовий вплив на працiвника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесi виконання ним трудових обов’язкiв, внаслiдок яких заподiяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

Перелiк обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

В окремих випадках, за наявностi пiдстав, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цiєї статтi перелiком.

До професiйного захворювання належить захворювання, що виникло внаслiдок професiйної дiяльностi застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкiдливих речовин i певних видiв робiт та iнших факторiв, пов’язаних з роботою.

Перелiк професiйних захворювань за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

В окремих випадках Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до перелiку професiйних захворювань, передбаченого частиною п’ятою цiєї статтi, якщо на момент прийняття рiшення медична наука має новi вiдомостi, якi дають пiдстави вважати це захворювання професiйним.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Страхування вiд нещасного випадку здiйснює Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв – некомерцiйна самоврядна органiзацiя, що дiє на пiдставi статуту, який затверджується її правлiнням.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлiнням.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв набуває прав юридичної особи з дня реєстрацiї статуту у спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв знаходиться у мiстi Києвi.

Управлiння Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiд нещасних випадкiв здiйснюється на паритетнiй основi державою, представниками застрахованих осiб i роботодавцiв.

Безпосереднє управлiння Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснюють його правлiння та виконавча дирекцiя.

Соцiальнi послуги та виплати, якi здiйснюються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

У разi настання страхового випадку Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно та в повному обсязi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров’я або в разi його смертi, виплачуючи йому або особам, якi перебували на його утриманнi:

а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi;

б) одноразову допомогу в разi стiйкої втрати професiйної працездатностi або смертi потерпiлого;

в) щомiсяця грошову суму в разi часткової чи повної втрати працездатностi, що компенсує вiдповiдну частину втраченого заробiтку потерпiлого;

г) пенсiю по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання;

д) пенсiю у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання;

е) грошову суму за моральну шкоду за наявностi факту заподiяння цiєї шкоди потерпiлому;

є) допомогу дитинi вiдповiдно до статтi 9 цього Закону;

2) органiзувати поховання померлого, вiдшкодувати вартiсть пов’язаних з цим ритуальних послуг вiдповiдно до мiсцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання квалiфiкованої першої невiдкладної допомоги потерпiлому в разi настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разi потреби його госпiталiзацiї, ранньої дiагностики професiйного захворювання;

4) органiзувати цiлеспрямоване та ефективне лiкування потерпiлого у власних спецiалiзованих лiкувально-профiлактичних закладах або на договiрнiй основi в iнших лiкувально-профiлактичних закладах з метою якнайшвидшого вiдновлення здоров’я застрахованого;

5) забезпечити потерпiлому разом iз вiдповiдними службами охорони здоров’я за призначенням лiкарiв повний обсяг постiйно доступної, рацiонально органiзованої медичної допомоги, яка повинна включати:

а) обслуговування вузькопрофiльними лiкарями та лiкарями загальної практики;

б) догляд медичних сестер удома, в лiкарнi або в iншому лiкувально-профiлактичному закладi;

в) акушерський та iнший догляд удома або в лiкарнi пiд час вагiтностi та пологiв;

г) утримання в лiкарнi, реабiлiтацiйному закладi, санаторiї або в iншому лiкувально-профiлактичному закладi;

д) забезпечення необхiдними лiкарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спецiальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцiнних металiв).

З метою найповнiшого виконання функцiй, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв створює спецiалiзовану медичну та патронажну службу соцiального страхування;

6) вжити всiх необхiдних заходiв для пiдтримання, пiдвищення та вiдновлення працездатностi потерпiлого;

7) забезпечити згiдно з медичним висновком домашнiй догляд за потерпiлим, допомогу у веденнi домашнього господарства (або компенсувати йому вiдповiднi витрати), сприяти наданню потерпiлому, який проживає в гуртожитку, iзольованого житла;

8) вiдповiдно до висновку лiкарсько-консультацiйної комiсiї– ЛКК або медико-соцiальної експертної комiсiї– МСЕК) проводити навчання та переквалiфiкацiю потерпiлого у власних навчальних закладах або на договiрнiй основi в iнших закладах перенавчання iнвалiдiв, якщо внаслiдок ушкодження здоров’я або заподiяння моральної шкоди потерпiлий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осiб iз зниженою працездатнiстю;

9) органiзовувати робочi мiсця для iнвалiдiв самостiйно або разом з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування чи з iншими заiнтересованими суб’єктами пiдприємницької дiяльностi; компенсувати при цьому витрати виробництва, якi не покриваються коштами вiд збуту виробленої продукцiї, за рахунок Фонду;

10) у разi невiдкладної потреби подавати iнвалiдам разову грошову допомогу, допомогу у вирiшеннi соцiально-побутових питань за їх рахунок або за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду та її регiональних управлiнь – за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпiлого внески на медичне та пенсiйне страхування;

12) органiзовувати залучення iнвалiдiв до участi у громадському життi.

Усi види соцiальних послуг та виплат, передбаченi цiєю статтею, надаються застрахованому та особам, якi перебувають на його утриманнi, незалежно вiд того, зареєстровано пiдприємство, на якому стався страховий випадок, у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв чи нi.

Профiлактика нещасних випадкiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснює заходи, спрямованi на запобiгання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працiвникiв, викликаної умовами працi, у тому числi:

1) надає страхувальникам необхiднi консультацiї, сприяє у створеннi ними та реалiзацiї ефективної системи управлiння охороною працi;

2) бере участь:

 у розробленнi центральними органами виконавчої влади нацiональної та галузевих програм полiпшення стану безпеки, умов працi i виробничого середовища та їх реалiзацiї;

 у навчаннi, пiдвищеннi рiвня знань працiвникiв, якi вирiшують питання охорони працi;

 в органiзацiї розроблення та виробництва засобiв iндивiдуального захисту працiвникiв;

 у здiйсненнi наукових дослiджень у сферi охорони та медицини працi;

3) перевiряє стан профiлактичної роботи та охорони працi на пiдприємствах, бере участь у розслiдуваннi групових нещасних випадкiв, нещасних випадкiв iз смертельними наслiдками та з можливою iнвалiднiстю, а також професiйних захворювань;

4) веде пропаганду безпечних та нешкiдливих умов працi, органiзовує створення тематичних кiнофiльмiв, радiо- i телепередач, видає та розповсюджує нормативнi акти, пiдручники, журнали, iншу спецiальну лiтературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соцiального страхування вiд нещасного випадку та охорони працi. З метою виконання цих функцiй Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв створює своє видавництво з вiдповiдною полiграфiчною базою;

5) бере участь у розробленнi законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi;

6) вивчає та поширює позитивний досвiд створення безпечних та нешкiдливих умов виробництва;

7) надає пiдприємствам на безповоротнiй основi фiнансову допомогу для розв’язання особливо гострих проблем з охорони працi;

8) виконує iншi профiлактичнi роботи.

Страховi експерти з охорони працi

Виконання статутних функцiй та обов’язкiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв щодо запобiгання нещасним випадкам покладається на страхових експертiв з охорони працi.

Страховими експертами з охорони працi можуть бути особи з вищою спецiальною освiтою за фахом спецiалiста з охорони працi або особи з вищою технiчною або медичною освiтою, якi мають стаж практичної роботи на пiдприємствi не менше трьох рокiв та вiдповiдне посвiдчення, яке видається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Страховi експерти з охорони працi мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час вiдвiдувати пiдприємства для перевiрки стану умов i безпеки працi та проведення профiлактичної роботи з цих питань;

2) у складi вiдповiдних комiсiй брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, а також у перевiрцi знань з охорони працi працiвникiв пiдприємств;

3) одержувати вiд роботодавцiв пояснення та iнформацiю, в тому числi у письмовiй формi, про стан охорони працi;

4) брати участь у роботi комiсiй з питань охорони працi пiдприємств;

5) вносити власникам пiдприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною працi подання про порушення законодавства про охорону працi i вимагати вжиття економiчних санкцiй або притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якi допустили цi порушення, а також про заборону подальшої експлуатацiї робочих мiсць, дiльниць i цехiв, робота яких загрожує здоров’ю або життю працiвникiв;

6) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

7) брати участь як незалежнi експерти в роботi комiсiй з випробувань та приймання в експлуатацiю виробничих об’єктiв, засобiв виробництва та iндивiдуального захисту, апаратури та приладiв контролю.

Страховi експерти з охорони працi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Положення про службу страхових експертiв з охорони працi, профiлактику нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань.

Обов’язки Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, пов’язанi з координацiєю страхової дiяльностi

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв зобов’язаний:

1) вести реєстр страхувальникiв;

2) письмово повiдомляти страхувальнику умовний клас професiйного ризику його пiдприємства – групу галузей (пiдгалузей) економiки або видiв дiяльностi, що мають визначений для цiєї групи рiвень виробничого травматизму та професiйної захворюваностi;

3) укладати угоди з лiкувально-профiлактичними закладами та окремими лiкарями на обслуговування потерпiлих на виробництвi;

4) вивчати та використовувати досвiд управлiння охороною працi та страхування вiд нещасного випадку в зарубiжних країнах;

5) спiвпрацювати з фондами з iнших видiв соцiального страхування у фiнансуваннi заходiв, пов’язаних з матерiальним забезпеченням та наданням соцiальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спiльно приймаючи рiшення щодо того, хто з них братиме участь у фiнансуваннi цих заходiв.

Якщо пiсля призначення застрахованiй особi матерiальної допомоги чи надання соцiальних послуг мiж Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв i страховиками з iнших видiв соцiального страхування виникають спори щодо понесених витрат, виплата здiйснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до вiдповiдного страховика з iнших видiв соцiального страхування щодо вiдшкодування понесених ним витрат;

6) виконувати iншi роботи, пов’язанi з координацiєю страхової дiяльностi.

Фiнансування страхових виплат, соцiальних послуг та профiлактичних заходiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв забезпечує фiнансування заходiв, передбачених нацiональною, галузевими, регiональними програмами полiпшення стану безпеки, умов працi та виробничого середовища, планами наукових дослiджень з охорони та медицини працi, навчання i пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдних спецiалiстiв з питань охорони працi, органiзацiї розроблення i виробництва засобiв iндивiдуального та колективного захисту працiвникiв, розроблення, видання, розповсюдження нормативних актiв, журналiв, спецiальної лiтератури, а також iнших профiлактичних заходiв вiдповiдно до завдань страхування вiд нещасних випадкiв.

Державний нагляд у сферi страхування вiд нещасного випадку

Державний нагляд у сферi страхування вiд нещасного випадку здiйснюють спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади. Спрямовує i координує роботу зазначених органiв з цих питань Кабiнет Мiнiстрiв України.

Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв законодавства про страхування вiд нещасного випадку.

Якщо Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв прийнято рiшення з порушенням законодавства про страхування вiд нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, вказують на допущенi порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рiшення з наступним вiдшкодуванням збиткiв за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цiєї вимоги тягне за собою встановлену законодавством вiдповiдальнiсть посадових осiб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органiв державного нагляду. У двотижневий строк Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або страхувальник може оскаржити рiшення органiв державного нагляду в судi.

У разi потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позапланового засiдання правлiння Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самi скликати та провести засiдання правлiння Фонду.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв та страхувальники зобов’язанi подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усi документи та довiдки, необхiднi для виконання ними функцiй контролю у сферi страхування вiд нещасного випадку.

Страховi виплати

Страховими виплатами є грошовi суми, якi згiдно iз статтею 21 цього Закону Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв виплачує застрахованому чи особам, якi мають на це право, у разi настання страхового випадку.

Зазначенi грошовi суми складаються iз:

1) страхової виплати втраченого заробiтку (або вiдповiдної його частини) залежно вiд ступеня втрати потерпiлим професiйної працездатностi (далi – щомiсячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпiлому (членам його сiм’ї та особам, якi перебували на утриманнi померлого);

3) страхової виплати пенсiї по iнвалiдностi потерпiлому;

4) страхової виплати пенсiї у зв’язку з втратою годувальника;

5) страхової виплати дитинi, яка народилася iнвалiдом внаслiдок травмування на виробництвi або професiйного захворювання її матерi пiд час вагiтностi;

6) страхових витрат на медичну та соцiальну допомогу.

За наявностi факту заподiяння моральної шкоди потерпiлому провадиться страхова виплата за моральну шкоду.

Перерахування розмiру страхових виплат

Перерахування сум щомiсячних страхових виплат i витрат на медичну та соцiальну допомогу провадиться у разi:

1) змiни ступеня втрати професiйної працездатностi;

2) змiни складу сiм’ї померлого;

3) пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати у порядку, визначеному законодавством.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

Визначення ступеня втрати працездатностi потерпiлим

Ступiнь втрати працездатностi потерпiлим установлюється МСЕК за участю Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв i визначається у вiдсотках професiйної працездатностi, яку мав потерпiлий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рiвня життєдiяльностi потерпiлого, визначає професiю, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу iнвалiдностi у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також визначає необхiднi види медичної та соцiальної допомоги.

Огляд потерпiлого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництвi, акта розслiдування професiйного захворювання за встановленими формами, висновку спецiалiзованого медичного закладу (науково-дослiдного iнституту профпатологiї чи його вiддiлення) про професiйний характер захворювання, направлення лiкувально-профiлактичного закладу або роботодавця чи профспiлкового органу пiдприємства, на якому потерпiлий одержав травму чи професiйне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, суду чи прокуратури.

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпiлого, iнших заiнтересованих осiб, суду чи прокуратури.

Тимчасове переведення потерпiлого на легшу роботу

За потерпiлим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберiгається його середньомiсячний заробiток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стiйкої втрати професiйної працездатностi.

Стiйкою втратою професiйної працездатностi вважається будь-яка втрата професiйної працездатностi, визначена МСЕК.

Необхiднiсть переведення потерпiлого на iншу роботу, її тривалiсть та характер установлюються ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпiлого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявностi вiдповiдних вакансiй.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпiлого вiдповiдною роботою, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв сплачує потерпiлому страхову виплату у розмiрi його середньомiсячного заробiтку.

Середньомiсячний заробiток, передбачений частинами першою та п’ятою цiєї статтi, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.

Страховi виплати потерпiлому пiд час його професiйної реабiлiтацiї

Потерпiлому, який проходить професiйне навчання або переквалiфiкацiю за iндивiдуальною програмою реабiлiтацiї (якщо з часу встановлення ступеня втрати професiйної працездатностi минуло не бiльше одного року), Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить щомiсячнi страховi виплати у розмiрi середньомiсячного заробiтку протягом строку, визначеного програмою реабiлiтацiї.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв оплачує вартiсть придбаних потерпiлим iнструментiв, протезiв та iнших пристосувань, вiдшкодовує потерпiлому iншi необхiднi витрати, пов’язанi з його професiйною пiдготовкою.

Середньомiсячний заробiток, передбачений частиною першою цiєї статтi, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.

Право на страховi виплати у разi смертi потерпiлого

У разi смертi потерпiлого право на одержання щомiсячних страхових виплат (пенсiй згiдно з пiдпунктом “д” пункту 1 частини першої статтi 21 цього Закону) мають непрацездатнi особи, якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не бiльш як десятимiсячного строку пiсля його смертi.

Такими непрацездатними особами є:

1) дiти, якi не досягли 16 рокiв; дiти з 16 до 18 рокiв, якi не працюють, або старшi за цей вiк, але через вади фiзичного або розумового розвитку самi не спроможнi заробляти; дiти, якi є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання – до закiнчення навчання, але не бiльш як до досягнення ними 23 рокiв;

2) жiнки, якi досягли 55 рокiв, i чоловiки, якi досягли 60 рокiв, якщо вони не працюють;

3) iнвалiди – члени сiм’ї потерпiлого на час iнвалiдностi;

4) неповнолiтнi дiти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати алiменти;

5) непрацездатнi особи, якi не перебували на утриманнi померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разi смертi потерпiлого мають також дружина (чоловiк) або один з батькiв померлого чи iнший член сiм’ї, якщо вiн не працює та доглядає дiтей, братiв, сестер або онукiв потерпiлого, якi не досягли 8-рiчного вiку.

Пенсiя у разi смертi годувальника призначається i виплачується згiдно iз законодавством.

Щомiсячнi страховi виплати та iншi витрати на вiдшкодування шкоди

1. Сума щомiсячної страхової виплати встановлюється вiдповiдно до ступеня втрати професiйної працездатностi та середньомiсячного заробiтку, що потерпiлий мав до ушкодження здоров’я.

Сума щомiсячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомiсячного заробiтку, що потерпiлий мав до ушкодження здоров’я.

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.

2. У разi стiйкої втрати професiйної працездатностi, встановленої МСЕК, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв проводить одноразову страхову виплату потерпiлому, сума якої визначається iз розрахунку середньомiсячного заробiтку потерпiлого за кожний вiдсоток втрати потерпiлим професiйної працездатностi, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внести до Фонду.

У разi коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпiлому встановлено iнший, вищий ступiнь стiйкої втрати професiйної працездатностi, з урахуванням iншої професiйної хвороби або iншого калiцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язкiв, йому провадиться одноразова виплата, сума якої визначається iз розрахунку середньомiсячного заробiтку потерпiлого за кожний вiдсоток збiльшення ступеня втрати професiйної працездатностi вiдносно попереднього обстеження МСЕК.

Якщо комiсiєю з розслiдування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тiльки з вини роботодавця, а й внаслiдок порушення потерпiлим нормативних актiв про охорону працi, розмiр одноразової допомоги зменшується на пiдставi висновку цiєї комiсiї, але не бiльш як на 50 вiдсоткiв.

3. Моральна (немайнова) шкода, заподiяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати потерпiлим професiйної працездатностi, вiдшкодовується Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за заявою потерпiлого з викладом характеру заподiяної моральної (немайнової) шкоди та за поданням вiдповiдного висновку медичних органiв. Вiдшкодування здiйснюється у виглядi одноразової страхової виплати незалежно вiд iнших видiв страхових виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати двохсот розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати, незалежно вiд будь-яких iнших страхових виплат.

4. Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв фiнансує витрати на медичну та соцiальну допомогу, в тому числi на додаткове харчування, придбання лiкiв, спецiальний медичний, постiйний стороннiй догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лiкування, придбання спецiальних засобiв пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Якщо внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання потерпiлий тимчасово втратив працездатнiсть, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв фiнансує всi витрати на його лiкування.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за рацiоном, який складає дiєтолог чи лiкар, який лiкує, та затверджує МСЕК. Неможливiсть забезпечення потерпiлого додатковим харчуванням у лiкувально-профiлактичному або реабiлiтацiйному закладi пiдтверджується довiдкою за пiдписом головного лiкаря (директора) цього закладу. В цьому разi компенсацiя витрат на додаткове харчування здiйснюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на пiдставi інформації органів державної статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.

Витрати на лiки, лiкування, протезування (крiм протезiв з дорогоцiнних металiв), придбання санаторно-курортних путiвок, предметiв догляду за потерпiлим визначаються на пiдставi виданих лiкарями рецептiв, санаторно-курортних карток, довiдок або рахункiв про їх вартiсть.

Сума витрат на необхiдний догляд за потерпiлим залежить вiд характеру цього догляду, встановленого МСЕК, i не може бути меншою (на мiсяць) вiд:

1) розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати,– на спецiальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

2) половини розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати, – на постiйний стороннiй догляд;

3) чвертi розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати, – на побутове обслуговування (прибирання, прання бiлизни тощо).

Витрати на догляд за потерпiлим вiдшкодовуються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв незалежно вiд того, ким вони здiйснюються.

Iнвалiди I групи подають висновок МСЕК тiльки для встановлення спецiального медичного догляду.

Якщо встановлено, що потерпiлий потребує кiлькох видiв допомоги, оплата провадиться за кожним її видом.

5. Потерпiлому, який став iнвалiдом, перiодично, але не рiдше одного разу на три роки, а iнвалiдам I групи щорiчно безоплатно за медичним висновком надається путiвка для санаторно-курортного лiкування; у разi самостiйного придбання путiвки її вартiсть компенсує Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у розмiрi, встановленому правлiнням Фонду.

Потерпiлому, який став iнвалiдом, компенсуються також витрати на проїзд до мiсця лiкування i назад. Особi, яка супроводжує потерпiлого, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв компенсує витрати на проїзд i житло згiдно iз законодавством про службовi вiдрядження.

Потерпiлому, який став iнвалiдом та використав щорiчну вiдпустку до одержання путiвки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову вiдпустку для лiкування (включаючи час проїзду) iз збереженням на цей час середньомiсячного заробiтку, який вiн мав до ушкодження здоров’я, або заробiтку, що склався перед вiдпусткою (за вибором потерпiлого).

Щомiсячнi страховi виплати потерпiлому протягом цього часу провадяться на загальних пiдставах.

6. За наявностi у потерпiлого вiдповiдно до висновкiв МСЕК медичних показань для одержання автомобiля Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв компенсує вартiсть придбання автомобiля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту i технiчного обслуговування та навчання керуванню автомобiлем у розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Згiдно з висновком МСЕК Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдшкодовувати й iншi витрати.

7. У разi смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання розмiр одноразової допомоги його сiм’ї повинен бути не меншим за п’ятирiчну заробiтну плату потерпiлого i, крiм того, не меншим за однорiчний заробiток потерпiлого на кожну особу, яка перебувала на його утриманнi, а також на його дитину, яка народилася протягом не бiльш як десятимiсячного строку пiсля смертi потерпiлого.

8. У разi смертi потерпiлого вiд нещасного випадку або професiйного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв згiдно з порядком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

9. У разi смертi потерпiлого суми страхових виплат особам, якi мають на це право, визначаються iз середньомiсячного заробiтку потерпiлого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпiлого та працездатних осiб, що перебували на його утриманнi, але не мали права на цi виплати.

У разi смертi потерпiлого, який одержував страховi виплати i не працював, розмiр вiдшкодування шкоди особам, зазначеним у статтi 33 цього Закону, визначається виходячи iз суми щомiсячних страхових виплат i пенсiї, якi одержував потерпiлий на день його смертi, з вiдповiдним коригуванням щомiсячних страхових виплат згiдно iз статтею 29 цього Закону. Причинний зв’язок смертi потерпiлого з одержаним калiцтвом або iншим ушкодженням здоров’я має пiдтверджуватися висновками вiдповiдних медичних закладiв.

Сума страхових виплат кожнiй особi, яка має на це право, визначається шляхом дiлення частини заробiтку потерпiлого, що припадає на зазначених осiб, на кiлькiсть цих осiб.

Сума страхових виплат непрацездатним особам, якi не перебували на утриманнi померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рiшенням суду, страховi виплати визначаються в сумi, призначенiй судом;

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

У разi коли право на страховi виплати мають одночасно непрацездатнi особи, якi перебували на утриманнi померлого, i непрацездатнi особи, якi не перебували на його утриманнi, спочатку визначається сума страхових виплат особам, якi не перебували на утриманнi померлого.

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається iз заробiтку годувальника, а потiм визначається сума страхових виплат особам, якi перебували на утриманнi померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.

Страховi виплати особам, якi втратили годувальника, провадяться в повному розмiрi без урахування призначеної їм пенсiї у разi втрати годувальника та iнших доходiв.

10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

12. Середньомiсячний заробiток, обчислений у порядку, передбаченому частиною десятою цiєї статтi, береться для визначення розмiру одноразової допомоги потерпiлому або членам його сiм’ї та особам, якi перебували на його утриманнi, у разi смертi потерпiлого.

13. У разi повторного ушкодження здоров’я середньомiсячний заробiток, за бажанням потерпiлого, обчислюється за вiдповiднi перiоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової виплати в цьому разi визначається згiдно iз ступенем (у вiдсотках) втрати професiйної працездатностi, що встановлюється МСЕК за сукупнiстю випадкiв ушкодження здоров’я.

Якщо повторне ушкодження здоров’я працiвника настало з вини iншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних пiдставах.

14. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробiток потерпiлого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової виплати визначається за дiючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професiєю (посадою) на пiдприємствi (в галузi), на якому працював потерпiлий, або за вiдповiдною тарифною ставкою (окладом) подiбної професiї (посади), але не менше розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на день виплати. Вiдсутнiсть документiв про заробiток пiдтверджується довiдкою роботодавця або вiдповiдного архiву.

15. У разi ушкодження здоров’я в перiод виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за дiючою на пiдприємствi ставкою (окладом) тiєї професiї (спецiальностi), якiй навчався потерпiлий, але не нижче найменшого розряду тарифної сiтки вiдповiдної професiї.

Якщо у перiод навчання (практики) потерпiлий одержував заробiток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, iз середньомiсячного заробiтку за цей перiод. За бажанням потерпiлого сума страхової виплати може бути визначена iз середньомiсячного заробiтку до початку виробничого навчання (практики).

16. Виплата пенсiї по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання провадиться потерпiлому вiдповiдно до законодавства про пенсiйне забезпечення, крiм випадкiв, передбачених пунктом 2 статтi 8 та статтею 9 цього Закону.

17. Неповнолiтнiй особi, яка вiдповiдно до статтi 9 цього Закону народилася iнвалiдом внаслiдок травмування на виробництвi або професiйного захворювання матерi пiд час її вагiтностi, або особам, зазначеним у пунктi 2 статтi 8 цього Закону, якi стали iнвалiдами пiд час вiдповiдних занять або робiт, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить щомiсячнi страховi виплати як iнвалiдам дитинства, а пiсля досягнення ними 16 рокiв – у розмiрi середньомiсячного заробiтку, що склався на територiї областi (мiста) проживання цих осiб, але не менше середньомiсячного заробiтку в країнi на день виплати.

18. Iндексацiя суми страхової виплати провадиться вiдповiдно до законодавства.

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пiльгове отримання одних i тих же видiв допомоги, забезпечення чи догляду згiдно з цим Законом та iншими законами, нормативно-правовими актами, йому надається право вибору вiдповiдного виду допомоги, забезпечення чи догляду за однiєю з пiдстав.

Документи для розгляду справ про страховi виплати

Для розгляду справ про страховi виплати до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв подаються:

 акт розслiдування нещасного випадку або акт розслiдування професiйного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступiнь втрати професiйної працездатностi застрахованого чи копiя свiдоцтва про його смерть, а також вiдповiднi рiшення про вiдшкодування моральної (немайнової) шкоди;

 документи про необхiднiсть подання додаткових видiв допомоги.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв приймає рiшення про виплати у разi втрати годувальника за умови подання таких документiв, якi видаються вiдповiдними органiзацiями в триденний строк з моменту звернення заявника:

1) копiї свiдоцтва органу реєстрацiї актiв громадянського стану про смерть потерпiлого;

2) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi – довiдки виконавчого органу ради чи iнших документiв про склад сiм’ї померлого, в тому числi про тих, хто перебував на його утриманнi, або копiї вiдповiдного рiшення суду;

3) довiдки житлово-експлуатацiйної органiзацiї, а за її вiдсутностi – виконавчого органу ради про батькiв або iншого члена сiм’ї померлого, який не працює та доглядає дiтей, братiв, сестер чи онукiв померлого, якi не досягли 8-рiчного вiку;

4) довiдки навчального закладу про те, що член сiм’ї потерпiлого вiком вiд 18 до 23 рокiв, який має право на вiдшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;

5) довiдки навчального закладу iнтернатного типу про те, що член сiм’ї потерпiлого, який має право на вiдшкодування шкоди, перебуває на утриманнi цього закладу.

Факт перебування на утриманнi потерпiлого у разi вiдсутностi вiдповiдних документiв i неможливостi їх вiдновлення встановлюється в судовому порядку.

Якщо застрахований або члени його сiм’ї за станом здоров’я чи з iнших причин не спроможнi самi одержати зазначенi вище документи, їх одержує та подає вiдповiдний страховий експерт Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Розгляд справ про страховi виплати

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв розглядає справу про страховi виплати на пiдставi заяви потерпiлого або заiнтересованої особи за наявностi усiх необхiдних документiв i приймає вiдповiднi рiшення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документiв.

Рiшення оформляється постановою, в якiй зазначаються данi про осiб, якi мають право на страховi виплати, розмiри виплат на кожного члена сiм’ї та їх строки або обгрунтування вiдмови у виплатах; до постанови додаються копiї необхiдних документiв.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може затримати страховi виплати до з’ясування пiдстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформленi з порушенням установлених вимог.

Вiдмова у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у страхових виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо мали мiсце:

1) навмиснi дiї потерпiлого, спрямованi на створення умов для настання страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпiлим Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв свiдомо неправдивих вiдомостей про страховий випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвiв до настання страхового випадку.

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може вiдмовити у виплатах i наданнi соцiальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згiдно iз законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Припинення страхових виплат i надання соцiальних послуг

Страховi виплати i надання соцiальних послуг може бути припинено:

1) на весь час проживання потерпiлого за кордоном, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України;

2) на весь час, протягом якого потерпiлий перебуває на державному утриманнi, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартiсть такого утримання, надається особам, якi перебувають на утриманнi потерпiлого;

3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на пiдставi документiв, якi мiстять неправдивi вiдомостi. Сума витрат на страховi виплати, отриманi застрахованим, стягується в судовому порядку;

4) якщо страховий випадок настав внаслiдок навмисного намiру заподiяння собi травми;

5) якщо потерпiлий ухиляється вiд медичної чи професiйної реабiлiтацiї або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведiнки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;

6) в iнших випадках, передбачених законодавством.

Якщо на утриманнi потерпiлого перебувають члени сiм’ї, якi проживають на територiї України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 i 5 цiєї статтi, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв усiєї суми виплат.

Оподаткування страхових виплат

Оподаткування сум страхових виплат потерпiлим та особам, якi мають на них право, здiйснюється згiдно iз законодавством.

Строки проведення страхових виплат

Страховi виплати провадяться щомiсячно в установленi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв днi на пiдставi постанови цього Фонду або рiшення суду:

 потерпiлому – з дня втрати працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дати встановлення професiйного захворювання;

 особам, якi мають право на виплати у зв’язку iз смертю годувальника, – з дня смертi потерпiлого, але не ранiше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпiлому в мiсячний строк з дня визначення МСЕК стiйкої втрати професiйної працездатностi, а в разi смертi потерпiлого – у мiсячний строк з дня смертi застрахованого особам, якi мають на це право.

Якщо справи про страховi виплати розглядаються вперше по закiнченнi трьох рокiв з дня втрати потерпiлим працездатностi внаслiдок нещасного випадку або з дня смертi годувальника, страховi виплати провадяться з дня звернення.

Виплати призначенi, але не одержанi своєчасно потерпiлим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не бiльш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Страховi виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатностi у зв’язку iз страховим випадком, а фiнансування додаткових витрат згiдно iз статтею 21 цього Закону – протягом строку, на який визначено потребу в них.

Страховi виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення i до часу, встановленого при наступному оглядi МСЕК або ЛКК, незалежно вiд часу звернення потерпiлого або заiнтересованих осiб до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. При цьому сума страхових виплат за минулий час виплачується за умови пiдтвердження МСЕК втрати працездатностi та причинного зв’язку мiж настанням непрацездатностi та ушкодженням здоров’я.

Якщо потерпiлому або особам, якi мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та пiдлягає коригуванню у зв’язку iз зростанням цiн на споживчi товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України “Про оплату працi”.

Страховi виплати за поточний мiсяць провадяться протягом мiсяця з дня настання страхового випадку. Доставка i переказ сум, що виплачуються потерпiлим, провадяться за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

За бажанням одержувачiв цi суми можуть перераховуватися на їх особовi рахунки в банку.

Суми, одержанi в рахунок страхових виплат потерпiлим або особою, яка має право на цi виплати, можуть бути утриманi Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, якщо рiшення про їх виплату прийнято на пiдставi пiдроблених документiв або подано свiдомо неправдивi вiдомостi, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.

Належнi суми страхових виплат, що з вини Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв не були своєчасно виплаченi особам, якi мають на них право, у разi смертi цих осiб виплачуються членам їх сiмей, а в разi їх вiдсутностi – включаються до складу спадщини.

Зберiгання справ про страховi виплати

Копiї рiшень Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпiлих та iнших заiнтересованих осiб про призначення виплат з усiма необхiдними документами зберiгаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Через два роки пiсля припинення страхових виплат зазначенi справи передаються на постiйне зберiгання до архiвних установ у порядку, визначеному законодавством.

Обов’язки застрахованного

Застрахований зобов’язаний:

1) знати та виконувати вимоги законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону працi, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони працi, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства;

2) у разi настання нещасного випадку або професiйного захворювання:

а) лiкуватися в лiкувально-профiлактичних закладах або у медичних працiвникiв, з якими Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв уклав угоди на медичне обслуговування;

б) додержувати правил поведiнки та режиму лiкування, визначених лiкарями, якi його лiкують;

в) не ухилятися вiд професiйної реабiлiтацiї та виконання вказiвок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової дiяльностi;

г) своєчасно повiдомляти робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про обставини, що призводять до змiни розмiру матерiального забезпечення, складу соцiальних послуг та порядку їх надання (змiни стану непрацездатностi, складу сiм’ї, звiльнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межi держави тощо).

Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець як страхувальник має право:

1) брати участь на виборнiй основi в управлiннi страхуванням вiд нещасних випадкiв;

2) вимагати вiд Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв виконання обов’язкiв Фонду щодо органiзацiї профiлактики нещасних випадкiв i професiйних захворювань та соцiального захисту потерпiлих;

3) оскаржувати рiшення працiвникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у спецiальних комiсiях з питань вирiшення спорiв при виконавчiй дирекцiї Фонду та при її робочих органах;

4) брати участь у визначеннi йому знижок чи надбавок до страхового тарифу;

5) захищати свої права та законнi iнтереси, а також права та законнi iнтереси застрахованих, у тому числi в судi.

Роботодавець як страхувальник зобов’язаний:

1) своєчасно реєструватися у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

2) своєчасно та повнiстю сплачувати в установленому порядку страховi внески до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

3) iнформувати робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв:

а) про кожний нещасний випадок або професiйне захворювання на пiдприємствi;

б) про змiну технологiї робiт або виду дiяльностi пiдприємства для переведення його до вiдповiдної групи тарифiв небезпеки;

в) не пiзнiш як за два мiсяцi – про лiквiдацiю пiдприємства;

4) щорiчно подавати робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдомостi про чисельнiсть працiвникiв, рiчну суму заробiтної плати, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), кiлькiсть нещасних випадкiв i професiйних захворювань на пiдприємствi за минулий календарний рiк;

5) безоплатно створювати всi необхiднi умови для роботи на пiдприємствi представникiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв;

6) повiдомляти працiвникам пiдприємства адресу та номери телефонiв робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, а також лiкувально-профiлактичних закладiв та лiкарiв, якi за угодами з цим Фондом обслуговують пiдприємство.

Порядок i строки подання вiдомостей, передбачених пунктами 3 i 4 частини другої цiєї статтi, визначаються Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Система фiнансування та джерела коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв провадить збiр та акумулювання страхових внескiв, має автономну, незалежну вiд будь-якої iншої, систему фiнансування.

Фiнансування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв здiйснюється за рахунок:

 внескiв роботодавцiв: для пiдприємств – з вiднесенням на валовi витрати виробництва, для бюджетних установ та органiзацiй – з асигнувань, видiлених на їх утримання та забезпечення;

 капiталiзованих платежiв, що надiйшли у випадках лiквiдацiї страхувальникiв;

 прибутку, одержаного вiд тимчасово вiльних коштiв Фонду на депозитних рахунках;

 коштiв, одержаних вiд стягнення вiдповiдно до законодавства штрафiв i пенi з пiдприємств, а також штрафiв з працiвникiв, винних у порушеннi вимог нормативних актiв з охорони працi;

 добровiльних внескiв та iнших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працiвники не несуть нiяких витрат на страхування вiд нещасного випадку.

Кошти на здiйснення страхування вiд нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням i зараховуються на єдиний централiзований рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв в установах банкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України для обслуговування коштiв Державного бюджету України, або спецiалiзованого банку, який обслуговує фонди соцiального страхування.

Умови, порядок обслуговування, гарантiї збереження коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв визначаються договором мiж банком, виконавчою дирекцiєю цього Фонду та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страховi тарифи, розмiри та порядок здiйснення страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв

Страховi тарифи, диференцiйованi по групах галузей економiки (видах робiт) залежно вiд класу професiйного ризику виробництва, встановлюються законом.

Сума страхових внескiв страхувальникiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв повинна забезпечувати:

 фiнансування заходiв, спрямованих на вирiшення завдань, передбачених статтею 1 цього Закону;

 створення вiдповiдно до пункту 9 частини сьомої статтi 17 цього Закону резерву коштiв Фонду для забезпечення його стабiльного функцiонування;

 покриття витрат Фонду, пов’язаних iз здiйсненням соцiального страхування вiд нещасного випадку.

Розмiри страхових внескiв страхувальникiв обчислюються:

 для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

 для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат.

Розмiр страхового внеску залежить вiд класу професiйного ризику виробництва, до якого вiднесено пiдприємство, знижки до нього (за низькi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та належний стан охорони працi) чи надбавки (за високi рiвнi травматизму, професiйної захворюваностi та неналежний стан охорони працi).

Розмiр зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 вiдсоткiв страхового тарифу, встановленого для вiдповiдної галузi економiки (виду робiт).

Розрахунок розмiру страхового внеску для кожного пiдприємства провадиться Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв вiдповiдно до Порядку визначення страхових тарифiв для пiдприємств, установ та органiзацiй на загальнообов’язкове соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Страхувальник здiйснює страховий внесок у Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у порядку i строки, якi визначаються страховиком.

Залишки сум вiд можливого перевищення доходiв над витратами Фонду за пiдсумками фiнансового року використовуються для коригування (зменшення) суми внескiв страхувальникiв.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону працi, вiн втрачає право на знижку страхового тарифу.

Суми надбавок до страхових тарифiв i штрафiв сплачуються страхувальником iз суми прибутку, а при вiдсутностi прибутку вiдносяться на валовi витрати виробництва; для бюджетних установ та органiзацiй – iз коштiв на утримання страхувальника.

У разi систематичних порушень нормативних актiв про охорону працi, внаслiдок чого зростає ризик настання нещасних випадкiв i професiйних захворювань, пiдприємство у будь-який час за рiшенням вiдповiдного робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на основi вiдповiдного подання страхового експерта, який обслуговує це пiдприємство, може бути вiднесено до iншого, бiльш високого класу професiйного ризику виробництва. Цей захiд може мати i зворотну дiю, але з початку фiнансового року.

Органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв мають право проводити в порядку, визначеному законодавством України, плановi та позаплановi виїзнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо сплати та цiльового використання ними збору на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв.

Щорiчнi та позаплановi аудиторськi перевiрки щодо сплати та цiльового використання збору загальнообов’язкового державного соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, що проводяться за рiшенням наглядової ради, здiйснюють незалежнi аудиторськi органiзацiї. До перевiрки можуть бути залученi державнi податковi адмiнiстрацiї.

Юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють операцiї з коштами загальнообов’язкового державного соцiального страхування, зобов’язанi представляти контролюючим органам необхiднi документи та вiдомостi, що належать до сфери їх дiяльностi.

Вiдповiдальнiсть Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за невиконання або неналежне виконання умов страхування

Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за шкоду, заподiяну застрахованим особам внаслiдок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування, встановлених законодавством.

Працiвники Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв за порушення законодавчих або iнших нормативно-правових актiв про страхування вiд нещасного випадку несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

Вiдповiдальнiсть осiб, якi надають соцiальнi послуги

Заклади охорони здоров’я, заклади професiйної реабiлiтацiї та громадяни, якi надають соцiальнi послуги застрахованим особам, несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованим особам або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок фальсифiкацiї даних про обсяги та якiсть наданих послуг.

Достовiрнiсть зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цiєї статтi, перевiряється виконавчою дирекцiєю Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Вiдповiдальнiсть страхувальника за невиконання своїх обов’язкiв

Страхувальник несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну застрахованому або Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв внаслiдок невиконання своїх обов’язкiв iз страхування вiд нещасного випадку, вiдповiдно до законодавства.

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз страхувальника стягується пеня згiдно iз законодавством.

За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне iнформування Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв про чисельнiсть працiвникiв, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), рiчну суму заробiтної плати на пiдприємствi, нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт, виду дiяльностi пiдприємства або його лiквiдацiю страхувальник притягається до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

Страхувальнику забороняється вчиняти будь-якi дiї, що можуть призвести до прийняття ним разом iз застрахованою особою спiльного рiшення, яке може завдати шкоди цiй особi.

Вiдповiдальнiсть застрахованої особи за невиконання умов страхування

Застрахована особа несе вiдповiдальнiсть за невиконання своїх обов’язкiв щодо страхування вiд нещасного випадку згiдно iз законодавством.

Вирiшення спорiв

Спори щодо суми страхових внескiв, а також щодо розмiру шкоди та прав на її вiдшкодування, накладення штрафiв та з iнших питань вирiшуються в судовому порядку. За бажанням заiнтересована особа може звернутися з питань вирiшення спору до спецiальної комiсiї при виконавчiй дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв. До складу цiєї комiсiї на громадських i паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Такi ж комiсiї на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв iз залученням представникiв мiсцевих органiв виконавчої влади, застрахованих осiб i страхувальникiв.

Положення про дiяльнiсть i персональний склад цих комiсiй затверджується правлiнням Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Рiшення комiсiї при робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв може бути оскаржено до комiсiї, створеної при виконавчiй дирекцiї цього Фонду, а рiшення останньої – до його правлiння.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: