Звіт про проходження педагогічної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Звіт

про проходження педагогічної практики

Студент :ОЕФ,5 групи,

Кузьменко І.М.

_______________

Керівник від

бази практики : Янович О.А.

_______________

Керівник від

кафедри : Федоренко Н.І.

_______________

КИЇВ 2000 р.

ЗМІСТ.

 1. Календарний план...................................................3

 2. Вступ……………………………………………….4

 3. Характеристика бази практики..............................5

 4. Аналіз відвіданих 2-х навчальних занять:

 1. перший урок..........................................................6

 2. другий урок...........................................................6

5. Конспект проведення 3-х уроків............................8

6. Підбиття підсумків практичної діяльності у

вигляді звіту про апробацію ………………………17

7. Психолого- педагогічне дослідження учня ……...18

8. Характеристика зі школи …………………………22

9. Висновки……………………………………………23

“Погоджено” “Затверджую”

керівник від кафедри керівник від бази практики

Федоренко Н.І. Янович О.А.

Календарний план педагогічної практики

студента 4 курсу ОЕФ , спец. 6106 , 5 групи

Кузьменка Ігоря Миколайовича

на період з 15 грудня по 28 грудня

РОЗДІЛ ПРОГРАМИ

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Загальна характеристика бази практики

15.12.99

Психолого-педагогічне дослідження

15.12.99

Відвідані заняття

-перше заняття

-друге заняття

15.12.99

18.12.99

Проведені заняття

-перше заняття

-друге заняття

-третє заняття

20.12.99

23.12.99

27.12.99

Підготовка письмового звіту та матеріалів до нього

28.12.99

Складання диференційованого заліку

27.02.00

Вступ.

Немає потреби доводити, що знання законів, основних принципів в ринковій економіці необхідні практично всім. І в першу чергу тим, хто вчить і тим, хто вчиться. Сьогодні перед суспільством, загальноосвітньою середньою спеціальною та вищою школою, педагогами постала конкретна задача: зі стін навчальних закладів повинна виходити молодь, морально, психологічно і практично підготовлена до праці і життю в нових умовах господарювання, професійної орієнтації і виховання учнів і студентів.

Перспектива розвитку нашої країни сьогодні визначена - ринкова економіка, тому необхідно готувати школярів до майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

Ціль проходження економічної практики полягає в засвоєнні учнями системи знань в області оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини.

Проходження педагогічної практики спрямовано на вирішенні таких задач:

 1. Розвиток економічно важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері суспільства;

 2. Формування економічних знань і умінь, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників школи;

 3. Засвоєння учнями знань, необхідним їм для подальшого вибору професії та сфери діяльності;

 4. Забезпечення рівня підготовки, яка дозволяє учням продовжувати навчання в економічних коледжах, на економічних факультетах вузу.

Сучасне економічне мислення - це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння сутності і основних напрямків економічного розвитку. Перед усім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в людях, громадян України, економічні знання, діловитість, підприємництво, навики аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.

Характеристика бази практики.

Я проходив практику в Головинській середній школі з метою отримання певних навичок у навчанні інших людей, навчитись володіти аудиторією, орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, які виникають в процесі спілкування з учнями, а також навчитись викладати матеріал цікаво, застосовуючи різноманітні прийоми і методи навчання, які я вивчав в курсі “Методика викладання”. Проведення занять виховує у молодого вчителя дисциплінованість і відповідальність, бо є зразком для учнів, тобто якщо він допустить якусь помилку, це вплине на ставлення учнів до вчителя як до особистості. Саме тому необхідно продумати свої дії, слова, щоб отримати бажані результати.

Головним завданням практики є одержання певного досвіду в роботі з аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримав з курсів “Методика викладання “, Психологія”, “Комунікативні процеси навчання”, я повинен вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті учнів, що і є метою заняття.

На мою думку вчитель повинен робити все , щоб учні не “засинали” на заняттях, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі учнів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повиння вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.

В школі працює 26 вчителів, з них тільки 2 мають середню спеціальну освіту, решта мають вищу освіту (педагогічну), також в школі є 4 старших викладачі.

Матеріально - технічна база школи має досить високий рівень . Усі кабінети оснащено згідно профілю тих предметів , які в них викладаються : є телевізори, магнітофон, екрани проектори , наочні посібники . Дуже добре обладнані кабінети фізики , хімії та біології . Творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів учителі української мови та літератури . У школі є комп’ютерний клас з сучасною технікою та програмним забезпеченням; також школа має свою їдальню, спортивний і актовий зали.

На мою думку, школа чітко справляється із своїм завданням (навчання учнів). Тільки за минулий рік було 4 золотих медаліста і 2 срібних; а учні, які погано вчаться і не встигають, інколи залишаються на другий рік навчання.

Аналіз відвіданих уроків з дисципліни

Економічна географія”.

( вчитель Янович О.А.)

Урок 1.

Урок проходив у вигляді лекції , на якій викладався навий матеріал по темі “Світові природні ресурси “ . Мета уроку : було формування у учнів уяви про виникнення і використання природних ресурсів . Детально було описано регіони, де вони видобуваються .

Викладач Янович О.А. використовувала таку літературу :

 1. Максаковский .Экономическая география .

 2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.Экономическая и социальная география мира .

М., Просвящение , 1991

3. Яценко Б.П. Економічна географія ., К., АртЕК , 1997

Складність полягала в тому, що майже вся література, яка використовувалась, була на російській мові, а заняття проводилося на українській .

Урок розпочався з організаційного моменту . Після цього учнів було ознайомлено з темою, метою і завданнями уроку .

Тема була викладена за таким планом :

 1. Природні ресурси та економічний розвиток.

 2. Мінеральні й земельні ресурси.

 3. Ресурси прісної води і світового океану.

 4. Лісові ресурси.

Перед тим, як викласти тему, викладач підкреслив її актуальність. Адже перелічені ресурси є вичерпними та невідновлюваними.

Новий матеріал викладався дуже жваво, викладач активізував діяльність учнів шляхом привернення їх уваги до обговорення зазначеної теми.

У цілому можна сказати, що викладач показав себе висококваліфікованим фахівцем. Янович О.А. уміє володіти класом, тримати увагу учнів, активізувати їх діяльність, викликати зацікавленість до матеріалу, який викладається. Стиль, манера спілкуватись, зовнішній вигляд – все казало про те, що викладач відмінно підготувався до заняття, а також про досвід проведення уроків.

У свою чергу учні теж показали себе з найкращої сторони. Вони були дисципліновані , відчувалася повага до вчителя і одне до одного .

На уроці і учні, і викладач отримали задоволення від спілкування. Крім того, школярі дізналися багато нового і корисного .

Урок 2

Урок проводився у тому ж класі тим же викладачем .

Другий урок проходив за тією ж схемою, що і попередній . Цього разу йшлося про населення світу. При підготовці до уроку викладач використовував ту ж саму літературу .

Тема була представлена у вигляді такого плану :

 1. Чисельність населення

 2. Трудові ресурси і зайнятість населення

 3. Міграція населення

Як і попередній, урок проходив у вигляді лекції . Лекція була розпочата з невеликого вступу. Викладач Янович О.А. акцентувала увагу на важливості даної теми її актуальності .

Після відповідної мотивації, зацікавивши учнів, викладач розпочав лекцію. З метою кращого сприйняття матеріалу було запропоновано проглянути слайди історичних пам ‘яток різних країн світу, які супроводжувались цікавою розповіддю. У ході лекції, для наочності , також використовувались схеми і карти .

Це була ще одна можливість переконатись у тому, що викладач Янович О.А. прекрасно володіє аудиторією, може знайти спільну мову з учнями. Атмосфера в класі була живою, але дисциплінарної межі не переходила. Повага і рівні права - ось що характеризувало стиль спілкування . Викладач жодного разу не допустив зриву, урок від початку і до кінця пройшов на високому рівні .

Учні, в свою чергу, відповідали повагою на повагу. Вони були старанними, винахідливими . Намагались показати себе з найкращої сторони .

Коли хтось не зовсім правильно орієнтувався в матеріалі, однокласники допомагали йому вийти із скрутного становища .

Результатом уроку був не тільки добрий настрій і задоволення , а й нові знання , які викладач передав своїм учням, і стимул до продовження спілкування на такому ж високому рівні .

Копспект проведення 3-х уроків.

Структурно -логічна схема обраної теми.

ПДВ-це податок, який сплачується державі, відноситься до типу податків, який можна назвати непрямими загальними податками на споживання.

Платники ПДВ

Громадяни

Організації

Піднриємства

Ставки ПДВ

20%

0%

звільнено

Сплата громадян

Інші податки ПДВ

Акцизний збір

Мито

Визначення акцизного збору

ВЦ=(С+П)/(100-А)*100

Види митних ставок:

1.Преференційні.

2.Пільгові.

3.Повні.

Розробка уроку по темі

Податок на додану вартість “.

Хід уроку .

Урок проводився у вигляді лекції . Оскільки це нова тема, необхідно було ввести учнів у курс справи, пояснити основні поняття - податок, податкова система, а також розкрити суть такої економічної категорії як податок на додану вартість .

Для активізації учнів їм ставились запитання, на які вони могли б відповісти, користуючись своїми знаннями (наприклад: Що таке податки ? Хто є платниками податків ? Для чого збираються податки ? та інші). Вони ділилися своїми думками, пояснювали свою точку зору, висували свої аргументи. Учням було цікаво, вони втягнулися в дискусію.

Учням було запропоновано розглянути новий матеріал по темі “Податок на додану вартість” . Мета уроку - пояснити основні принципи непрямого оподаткування, механізм функціонування ПДВ, дати визначення основних понять .

Після цього учні ознайомилися з питаннями, які пропонувалось розглянути на уроці :

 1. Теоретичні основи непрямого оподаткування

 2. Механізм функціонування ПДВ

 1. Зміни в податковому законодавстві щодо ПДВ

 2. Платники податку на додану вартість

 3. Об’єкти для обкладання ПДВ

 4. Ставка податку на додану вартість

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ ПЕРШОГО УРОКУ .

Податкова система є однією з основ економічної системи будь-якої країни. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - є головним інструментом її економічної доктрини. Податки - це об’єктивне суспільне явище, тому при побудуві податкової системи необхідно виходити з реальностей соціально-економічного стану держави, а не керуватись в своїй роботі міркуваннями суб`єктивного характеру, що може призвести до непередбачуваних наслідків у майбутньому для економіки, а значить і держави вцілому .

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найбільш стародавня форма прояву фінансових відносин між державою та членами суспільства . Саме виникнення держави спричинило появу платежів і внесків у державну казну для фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій. Спочатку ці внески проводились в натуральній формі, потім, з розвитком товарно-грошових відносин, був здійснений перехід до грошової форми внесків.

У системі оподаткування виділяють дві групи податків : прямі та непрямі. Прямі податки сплачуюються безпосередньо виробником товарів (робіт, послуг) і їхній розмір прямо залежить від об’єкту оподаткування. Непрямі податки включаються в ціну вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, і, хоча їх перераховують у бюджет господарські суб’єкти, фактичнім платником непрямих податків являється споживач цих товарів , робіт та послуг .

Податок на додану вартість .

ПДВ відноситься до типу податків, які можна назвати непрямими загальними податками на споживання. Вони мають багатолітню історію і з`явилися разом із виникненням потреб держави у надходженнях . Головною їх рисою є те, що вони є податками на кінцевого споживача, але держава тяга по їх стягненню і сплаті переклала на виробника, оптового чи роздрібного торговця, або на всіх відразу. На п`ятому раці існування податок під назвою ПДВ замінений на такий, як його розуміють у цивілізованих країнах . Тому відмінності між Законом і Декретом полягають не лише в тому, що Закон краще і детальніше визначає платника податку, об`єкт і базу опопдаткування, порядок обчислення і сплати податку, але й у тому, що це концептуально різні податки .

Вісім особливостей нового Закону про ПДВ

Стосовно норм порядку обчислення і сплати податку на додану вартість, прийнятих цим Законом, необхідно сказати , що такі норми суттєво відрізняються від нині діючого Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 14-92 “Про податок на добавлену вартість” як за формою побудови Закону, стилем викладання, вживаними термінами, так і за самим порядком обчислення, сплати до бюджету та проведення бюджетного відшкодування.

Закон містить 11 статей, якими визначено категорії платників податку на додану вартість, об`єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування експортних та імпортних операцій, порядок спеціальної реєстрації платників податку на додану вартість, визначення податкового кредиту та податкових зобов`язань .

Особливості зазначеного Закону :

 1. Встановлено новий підхід при визначенні категорій платників

податку на додану вартість , що дасть можливість широко охопити всіх потенційних платників податку на додану вартість. Так, згідно із Законом визначено, що платником податку на додану вартість є не тільки особа ( як юридична, так і фізична ) підприємницької діяльності, а й інша юридична особа, що не є суб`єктом підприємницької діяльності, за умови, що у неї обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів ( робіт, послуг ) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

 1. Відповідно до міжнародних норм справляння податку на додану вартість на території України запроваджено спеціальну реєстрацію платників податку на додану вартість у державній податковій адміністрації за місцем їх знаходження з метою отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку на додану вартість та індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, що дасть можливість створити єдину базу даних платників податку .

Статтею 3 новоприйнятого Закону впроваджено єдиний порядок обчислення та сплати податку на додану вартість для всіх категорій платників незележно від того , в якій валюті проводяться розрахунки (іноземна чи національна ), за вийнятком особливостей по комісійній торгівлі, тоді як згідно з Декретом Кабінету Міністрів України при реалізації на митній території України застосовуються декілька об`єктів для обкладання податком на додану вартість.

4. Для обчислення податку на додану вартість Законом встановлені дві ставки податку - 20 % та “нульова ставка” .

Нульова ставка застосовується при обчисленні податку на додану вартість у разі продажу товарів ( робіт, послуг ) на експорт ( за вийнятком продажу товаріт, робіт, послуг звільнених від оподаткування згідно зі статтею 5 ), продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, а також при продажу електроенергії населенню. Застосування нульової ставки посуті означає повне відшкодування додатку на додану вартість, сплаченого постачальникам за товари, роботи, послуги, матеріальні ресурси, що використані для здійснення вищезазначених поставок .

 1. Уперше на території України податковим законодавством введено рівноправну відповідальність як платників за повноту та своєчасність проведення розрахунків з бюджетом, так і Уряду країни за несвоєчасне повернення коштів ( суми перевищення сплаченого постачальникам над отриманим від продажу товарів ( робіт , послуг ) . А тому суми, що не відшкодовані платнику податку протягом звітного періоду, вважаються бюджетною заборгованістю, і на неї нараховуються проценти на рівні 120 % облікової ставки Національного банку України .

 1. Що стосується порядку обкладання податком на додану вартість імпортних товарів, що ввозяться на територію країни, то, починаючи з 1 липня 1997 року, при ввезенні ( пересиланні) товарів на митну територію України податок на додану вартість по підакцизних товарах та товарах, що включаються до товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, сплачуються в обов`язковому порядку .

 1. Для забезпечення переходу на загальний порядок сплати всіх платників податку, а також враховуючи особливості особливості визначення оподатковуваного обороту в умовах дії нового Закону, всіма платниками податку на момент набрання чинності Законом має бути здійснений одноразовий перерахунок сум податкового кредиту і сум податкових зобов`язань відповідно до правил визначення бази оподаткування, встановлених цим Законом .

 1. Необхідно зауважити, що порівняно з Декретом Законом не передбачені пільгі на товари ( роботи, послуги ) . Одночасно з цим вводяться нові пільгі на низку послуг , які надаються в лікувальних закладах, закладах освіти, службах зайнятості, архівних установах, у сферах соціального захисту дітей, людей похилого віку та інвалідів, а також людей, які не мають житла, тощо .

Після закінчення лекції, у ході якої було викладено новий матеріал, було проведено коротеньке опитування слухачів з метою закріплення одержаних знань :

 1. Що таке податкова система ?

 2. Які існують групи податків ?

 3. До якого типу відноситься ПДВ ?

 4. Які ви знаєтє особливості Закону про ПДВ ?

 5. Для чого потрібні пільги при сплаті податку ?

 6. Які існують ставки ПДВ ?

У цілому вдалося зацікавити школярів даним матеріалом. На уроці вони були активні, майже всі брали участь у бесіді, ставили запитання щодо суперечних моментів. Незважаючи на те, що школа в якій я проходив практику не спеціалізується на вивченні економічних дисциплін, учні проявили неабияку обізнаність у зазначеному питанні .

По закінченню уроку найбільш активним учням було виставлено оцінки . Після цього було запропоновано домашне завдання : на окремому аркуші написати позитивні і негативні наслідки прийняття нового закону “Про ПДВ” .

Розробка проведеного уроку по темі

Акцизний збір і мито “.

Хід уроку.

Цей урок являв собою продовження попередньої теми і мав на меті ознайомлення з двома іншими непрямими податками. Основними моментами теми було визначеня, що ж собою являють акцизний збір і мито, платники і ставки по цих видах податків. Оскільки це досить нові види оподаткування, вони заслуговують більш детальної уваги. Для України зараз дуже важливі податкові надходження як головна частина формування бюджету, отже, вдосконалення цих податків - сприяє економічній ситуації в Україні . Також для актуалізації опорних знань учням було запропоновано відповісти на декілька запитань, користуючись знаннями, отриманими після вивчення попередньої теми . (Наприклад : Хто є платниками мита ? ПДВ нараховується до чи після нарахування акцизу ? ПДВ нараховується до чи після нарахування мита ? та інші)

 1. Учням було запропоновано прослухати лекцію, після якої вони мали змогу поставити запитання до вчителя .

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ .

Іншим непрямим податком, який справляється в Україні, є акцизний збір. Він включається в ціну товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем, а не виробником товарів . Акцизний збір відносять до категорії специфічних акцизів , які на відміну від спеціальних стягуються по ставкам, деференційованих по окремих групах товарів

Акцизний збір має деференційовані ставки по різних групах товарів і справляється, як правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реалізації відповідних товарів. Акцизний збір також є ціноутворним чинником. Проте, на відміну від ПДВ, він набагато менше впливає на загальний рівень цін в країні, оскільки перелік підакцизних товарів є не дуже широким.Оскільки акцизний збір сплачується лише один раз, то податковий тягар лягає на кінцевого споживача, в той час як податковий тягар ПДВ рівномірно розподіляється по всіх суб’єктах підприємницької діяльності на всіх етапах руху товару.З точки зору соціальної справедливості акцизний збір має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари, як правило, споживаються заможними верствами населення.

Оподаткованим оборотом є вартість підакцизних товарів, що реалізуються, яка визначається виходячи з відпускних цін із включенням до них суми акцизного збору. Таким чином зазначені вище ставки застосовуються до обороту, в який сума цього податку вже увійшла. Застосовується слідуюча формула:

ВЦ=(С+П)/(100-А)*100,

де ВЦ – вільна відпускна ціна;

С - собівартість виробництва;

П - прибуток;

А - ставка акцизного збору в %.

Оскільки акцизний збір є об’єктом оподаткування ПДВ, кінцева ціна реалізації, яка включає і податок на додану вартість і акцизний збір обчислюється:

ЦР=(С+П)/(100-А)*100*1,20

Коли ж відома ціна реалізації, яка включає суму ПДВ і акцизного збору, то можна визначити суму акцизного збору:

АЗ=(ЦР-ПДВ)*А/100

Об’єктам оподаткування акцизним збором є обороти з реалізації підакцизних товарів .

Особливий механізм оподаткування введено при імпорті та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Це пов’язано з тим, що ці товари дають найбільші надходження до бюджету порівняно з іншими підакцизними товарами. З метою посилення контролю за сплатою акцизного збору по цій продукйії були розроблені заходи, які за думкою законодавців стануть перешкодою для ухилення від оподаткування.

Першим кроком в цьому напрямку було прийняття Указу Президента України від 12.07.95 №609/95 “Про марки акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби”, яким передбачалося, що зберігання, транспортування і реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів, крім випадків їх переміщення транзитом через територію України, буде здійснюватись тільки при умові, якщо такі напої і вироби обізначені марками акцизного збору.

Найчастіше змінювались ставки акцизного збору з тютюнових виробів і алкоголю а також з автомобілів імпортного виробництва. Застосування до цих товарів невиправдано високих ставок призвело до скорочення обсягів торгівлі та підвищення цін на них.

мито

Наступним непрямим податком є мито, яке стягується з товарів, які переміщаються через митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться, прямують транзитом.

Платниками мита є будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

Об’єкт оподаткування — митна вартість товарів або інших предметів, які переміщаються через митний кордон. При визначенні митної вартості товарів валюта контракту перераховується в національну валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації.

Мито сплачується в національній валюті України. Ввізне мито сплачується по товарах, які імпортуються, вивізне — по товарах, що експортуються. Існує також два види ставок: в відсотках до митної вартості товарів і у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару.

Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості й установлених ставок мита. При встановленні митної вартості до неї включається ціна товару, зазначена в рахунках-фактурах, а також витрати на транспортування до пункту перетинання митного кордону, комісійні та брокерські послуги тощо.

Єдиний митний тариф передбачає три види ставок, що різняться за розміром:

Преференційні (до товарів з країн, які з Україною утворюють митні зони чи входять до митних союзів; встановлення митного режиму міжнародними договорами; до товарів з країн, що розвиваються, за деяким виключенням).

Пільгові (до товарів , що походять з країн чи економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння; походять з країн, що розвиваються, крім товарних груп до яких застосовується преференційне мито).

Повні (застосовуються до решти товарів та інших предметів).

Потім пройшла досить цікава дискусія , у ході якої особлива увага зосередилась на таких важливих моментах, як розрахунок акцизного збору, ціна, яка включає акцизний збір і таке інше .

В обговоренні взяли участь майже всі учні . Вони зацікавились новим предметом , незважаючи на його складність школярі розуміли його необхідність актуальність. Їм були запрропоновані такі завдання :

Завдання 1.

Згідно з митною декларацією підприємство ввозить в Україну хутряні вироби на суму 2000$; ця продукція була виготовлена в Угорщіні. Курс НБУ на день подання декларації становить 1,9 грн/$. Розрахуйте суму мита.

Рішення.

Оскільки Угорщина відповідно до додатка 2 до Єдиного митного тарифу належить до країн, яким надається пільговий режим, оподаткування проводиться за пільговою ставкою - 10%.

Сума = 2000*1,9*10/100 = 380 грн.

Завдання 2.

Підприємство подає митну декларацію про вивезення олії рослинного походження в Росію на суму 10500 тис. рос. рублів. Курс НБУ - 0,3 грн/ 1 рубль. Обчислити суму мита.

Рішення.

Ставка мита по цій групі товарів - 30%. Отже,

сума = 10500*0,3*30/100 = 945 грн.

Завдання 3.

Підприємство подало митну декларацію на ввезення комплектуючих частин д комп’ютерів на загальну суму - 12500 доларів США. Курс НБУ на день подання декларації - 2,5 грн/долар. Ставка оподаткування - 30%. Але підприємство просрочило платіж до митних органів на 26 днів. Розрахувати суму мита з урахуванням пені.

Рішення.

Оскільки, згідно Закону, за кожень день просрочки стягується 0,2% від суми недоплати. Таким чином, сума обчислюється так:

Сума = 12500*2,5*30/100 + 12500*2,5*30/100*26*0,002 = 9862,5

Також студенти повинні відповісти на питання:

 1. Хто є платниками мита?

 2. Що є об’єктом оподаткування?

 3. На підставі чого встановлюється митний тариф?

 4. Які ви знаєте форми встановлення митних тарифів?

 5. Як розраховується сума мита?

 6. Хто є контролюючим органом?

Також, можливим є самостійна робота студентів над темою. Вона може проявлятися у виконанні домашніх вправ, роботою над конспектом теми, додатковим матеріалом, у написанні рефератів та доповідей.

Атмосфера уроку – дискусії сприяла активізації учнів , їхній розкутості , адже їм не треба було хвилюватися з приводу отримання поганої оцінки . Урок пройшов легко , у невимушеній обстановці і на високому рівні .

По закінченню уроку учням було запропоновано домашне завдання : на окремому аркуші викласти свою думку щодо доцільності існування таких непрямих податків як АЗ і мито .

Розробка уроку по темі

Непряме оподаткування” .

Хід уроку.

Урок було проведено у формі семінару, темою якого було “Непряме оподаткування“. Урок мав на меті перевірку засвоєних знань з попередньо викладених тем .

На початку уроку учням було запропоновано розв’язати кросворд з метою перевірки засвоєння учнями основних понять теми .

Після цього клас було розбито на дві команди ( два підприємства), кожна з яких отримала три задачі ( по одній по кожній темі ) . На кожну задачу було відведено по 5 хвилин . По закінченню часу обидві команди представили свої рішення . Якщо задача розв’язана правильно то команда отримує 5 балів за кожну правильну відповідь . А якщо при розрахунках було допущено помилку - з команди знімаються 1,2 бали ( 120% ставки НБУ поділене на 100) .

Причому виявити помилку було запропоновано протилежній команді. Якщо команда противника успішно справилась з цим завданням - їй додавалось 1 бал до загальної кількості .

Задачі ,які було запропоновано учням :

ПДВ :

 1. Оптова ціна 1 л. молока становить 600 грн., державна дотація - 100 грн. на 1 л. . Визначити об’єкт оподаткування .

 2. Роздрібна ціна реалізації 1 пляшки горілки становить 56600 грн. ( це державна регульована ціна ). Сума фактично наданих торгівельної та оптово-збутової знижок дорівнює 5100 грн. Визначити оподаткований оборот .

Акцизний збір :

 1. Шкіряні куртки придбано згідно з митною декларацією за контрактною ціною 100 доларів США за 1 штуку. Ринковий курс НБУ, що діє на день подання митної декларації : 1 долар = 12600 крб. Ставка АЗ - 35% . Визначити суму АЗ, яка підлягає сплаті в бюджет після реалізації курток за національну валюту України .

 1. На території України за російські рублі закуплено 10 автомобілів, вартість яких становила 20000 тис. рос. рублів. Ринковий курс НБУ на день придбання автомобілів становив 1 рос. рубль = 10 грн. Ставка АЗ- 35% . Визначити суму АЗ .

Мито :

 1. Згідно з митною декларацією підприємство ввозить в Україну ковбасні вироби на суму 2000 доларів США; ця продукція була виготовлена в Угорщині ( розмір пільгової ставки згідно з єдиним митним тарифом - 10%). Курс НБУ на день подання митної декларації становить 12 тис. грн. за 1 долар США . Визначити суму мита.

 1. Підприємство подає митну декларацію про вивезення олії рослинного походження в Росію на суму 10500 тис. рос. рублів . Ставка мита по цій групі товарів - 30% . Курс НБУ на дунь подання митної декларації становить 1 рос. рублю за 10 грн. Визначити суму мита .

Кросворд

1 П

2С

У

Б'

Є

К

Т

3М

И

Т

О

Т

4Д

Е

5К

Л

А

Р

6А

Ц

І

Я

А

В

В

К

7О

Б'

Є

К

Т

О

К

Ц

О

Т

А

И

К

А

З

И

По горизонталі :

 1. Фізична чи юридична особа, яка безпосередньо сплачує податок .

 1. Податок, що сплачується з товарів, які переміщуються через кордон країни .

 2. Заява, що містить точні дані про мету переміщення через митний кордон товарів та інших предметів .

 1. Вказує на те, що саме оподатковується тим чи іншим податком .

По вертикалі :

 1. Обов’язковий платіж юридичних та фізичних осіб до бюджету .

 2. Законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування .

5. Частка податку в доходах платника .

6. Непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до ринкової ці-

ни .

Все заняття пройшло жваво, весело і цікаво для учнів. Атмосфера була дружньою . Учні були раді достатньо вільній атмосфері спілкування і можливості отримати нові знання за допомогою гри. Але треба зауважити, що незважаючи на таку свободу учні тримались у рамках дисципліни, шуму як такового не було. Наприкінці заняття підводячи підсумки було виставлено оцінки особливо активним учням .

Підбиття підсумків практичної діяльності у вигляді звіту про апробацію.

В результаті відвідання двох уроків, а також проведення трьох вчитель Яненко О.А. зробила такі висновки щодо проходження проходження практики. Вона також дала декілька порад як краще проводити урок, як зацікавити учнів, щоб вони краще слухали

А отже, вчитель в основному проведенням уроків була задоволена. Вона визначила визначила основні моменти, які їй сподобались під час проведення уроків:

 • вдало застосовувались методи навчання в окремих ситуаціях, а саме такі методи :

словесні методи ( лекції, беседи), за їх допомогою студент виклав, пояснив учбовий матеріал; в ході лекції використав прийоми усного викладання матеріалу, підтримував увагу на протязі довгого часу, активізував мислення слухачів;

наочні методи, за їх допомогою молодий викладач зробив демострацію різного виду схем, таблиць, що призвело до того, що матеріал сприймався учнями краще і зрозуміліше;

репродуктивний метод- використавши цей метод, учні записали собі в опорні конспекти основні поняття, в результаті чого вони сприйняли і запам’ятали краще матеріал;

дуже чітко було застосовано проблемно-пошуковий метод, який використовувався у вигляді ділової гри, де при обговоренні проблемної ситуації були знайдені можливі шляхи проблемної ситуації, вибрані найбільш раціональні варіанти рішення проблемної ситуації;

 • було дуже чітко і добре підібрано зміст задач, тобто учні зрозуміли умови і прослухавши матеріал розв’язали їх без проблем;

 • під час проведення уроків була представлена наочність, за допомогою якої учні могли наочно спостерігати за ходом викладання матепріалу.

Необхідно також сказати , що всі цілі , які були поставленні в ході практики були чітко реалізовані, а саме:

учні зрозуміли основні положення теми;

переконались у важливості даної теми;

будуть застосовувати дані знання в реальному житті.

Зміст даної теми був складений так, що він сприяв розумінню школярами сутності ПДВ, акцизу, мита; вмінню оцінювати ступінь адекватності діяльності виробництв об’єктивним законам розвитку економіки; знанням основ сучасного виробництва; вмінню прогнозувати розвиток економіки в майбутньому.

Під час проведення уроків всі завдання були виконанні, тобто учні засвоїли усі основні положення, розвинулось економічне мислення, вони засвоїти необхідні знання для подальшого вибору професії.

Але вчитель Янович О.А. звернула увагу також на недоліки, а саме під час викладання уроків був шум в класі, тобто необхідно було втихомирити аудиторію. Також не було використано проектор, але можливо студент не знав, що в школі він є.

Підсумувавши всі недоліки і позитивні сторони проведення уроків, можна сказати, що проходження практики студентом було вдалим.

Психолого-педагогічне дослідження учня.

БІОГРАФІЧНА АНКЕТА .

 1. Петренко Олексій Романович, 1983 р., пгт.Головино, 11в клас .

Батько : Петренко Роман Миколаєвич, 1943 р., вища технічна, інженер

Мати: Петренко Наталя Іванівна , 1946 р., середня технічна, маляр.

2. Ні .

 1. 1й - 3й класи - жовтеня.

 1. Доволі часто на різних шкільних міроприємствах .

 2. 1-ше місце на шкільній олімпіаді по інформатиці, 3-те місце на інтегро-

ваній олімпіаді, також приймав участь у концертах.

 1. Подобаються - математика, інформатика, креслення.

Не подобаються - хімія, українська мова.

 1. З 1-го по 5-тий клас займався баскетболом, потім боротьбою.

У дитинстві колекціонував марки і моделі автомобілів. Зараз найбільше

люблю писати комп’ютерні програми .

 1. Найулюбленіша книга: “Смертельные миры” ( Гаррісон ).

Найулюбленіший фільм : “Правдивая ложь” .

9. Збираюсь поступати до КПІ ( на факультет інформатики та обчислюваль-

ної техніки ), після цього знайти роботу програміста

На основі відповідей складемо таблицю особистого розвитку респондента

Петренко Олексій Романович (27.12.99).

Основні дати

Події

Переживання за подією

21.01.83

День мого народжен-ня

Мама казала , що я дуже голосно плакав

1.09.90

Перший дзвоник

Ще одинадцять років попе-реду

Літо 1989

Подорож до Криму

Непомірна радість . Перший раз побачив море

Літо 1997

Поїздка дикарем на Азовське море

Відчував себе Робінзоном Крузо

Характеристика респондента .

Респондентом виступає учень 11-го класу Петренко Олексій Романович. На протязі свого життя він постійно відчував вплив однолітків. До шести років він ходив до дитячого садка, потім пішов до школи, де з’явилися друзі. Саме це вплинуло на становлення його характеру. Олексій комунікабелен, любить знаходитись у великій компанії , де намагається займати активну позицію .

Можна зробити висновок, що Олексій життєрадісна і оптимістична людина, про це говорить те, що він жодного разу не пригадав негативної події у своєму житті. Він досить незалежна людина, в усякому разі прагне до цього.

Олексій самостійно обирає свій шлях у житті, але при цьому він розуміє, що для цього необхідно отримати освіту. Серед шкільних предметів він виділив такі предмети як математика, комп’ютерна техніка і креслення. Значною мірою це говорить про математичний склад розуму, розвинуту логіку мислення. Але треба зауважити, що Олексі має деякі складності з предметами як хімія, а також гуманітарними ( українська мова ). У відповідності до своїх нахилів він обрав професію програміста. Хоча для прийняття остаточного рішення ще є час, він навіть не може уявити собі, що буде займатись чимось іншим. Це говорить про його цілеспрямованість. У спілкуванні Олексій завжди займає активну позицію, проявляє ініціативність при знайомстві з новими людьми. У колективі являється не тільки активним учасником, але й гарним організатором.

ОЦІНКА КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ НАХИЛІВ В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЇ .

Для оцінки потенційних можливостей особистості , її здібностей на етапах первинної профконсультації необхідно прискіпливо проаналізувати різні анкетні дані, особливо ті, що стосуються успішності навчання, досвіду, успіхи позанавчальної і позашкільної діяльності, а також використовується анкета для оцінки комунікативних і організаторських нахилів .

Комунікативність - як риса особистості, риса характеру людини має розвиток на основі товарискості, яка закріпляється в поведінці і є передумовою формування таких якостей особистості, як спрямованість на спілкування, інтерес до людей, соціальна пецепція ( сприймання ), рефлексія, емпатія. Всі ці якості можна вважати необхідними для роботи в сфері спілкування з людьми, а також в інших сферах, де робота пов’язана з керівництвом і організацією .

Організаторські нахили мають прояв в здатності до самостійного прийняття рішення, особливо в складних ситуаціях, в ініціативності діяльності і спілкуванні, в плануванні діяльності .

Респондент : Петренко Олексій Романович

Вік 16 років , дата опитань 27.12.99.

Відповіді занесемо у наступну таблицю :

1. +

5. +

9. +

13. +

17. +

21. -

25. +

29. +

33. +

37. +

2. +

6. +

10. +

14. +

18. +

22. +

26. +

30. +

34. +

38. +

3. +

7. -

11. -

15. -

19. +

23. -

27. -

31. -

35. -

39. -

4. -

8. -

12. -

16. +

20. -

24. -

28. -

32. -

36. +

40. -

Відповідно до дешифратора необхідно підрахувати кількість відповідей по рядках : позитивних по першому та другому рядках , негативних - по третьому і четвертому .

Дешифратор .

НАХИЛИ

ВІДПОВІДІ ( кількість )

позитивні “+”

негативні “-“

Комунікативні

9

8

Організаторські

10

8

Визначимо кількість відповідей , що співпадають ( позитивні та негативні )

по комунікативних здібностях :

Кк = К1 + К3 = 9 + 8 = 17

Коефіцієнт комунікативних здібностей визначається шляхом ділення кількості відповідей , що співпали на загальну кількість :

К1 + К3 17

Ккз = 20 = 20 = 0,85

Визначимо кількість відповідей , що співпали за організаторськими здібностями :

Ко = К2 + К4 = 10 + 8 = 18

Коефіцієнт організаторських здібностей :

К2 + К4 18

Коз = 20 = 20 = 0,9

Відповідно до отриманих результатів маємумо шкальну оцінку. За комунікативними та організаторськими здібностями здібностями це “5“ .

Аналіз цих результатів визначає ступінь нахилів і здібностей респондента.

Люди зі шкальною оцінкою “5” мають дуже високий рівень прояву комунікативних та організаторських нахилів. Вони відчувають потребу в комунікативній і організаторській діяльності й активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у важких ситуаціях, невимушено поводять себе у новому колективі, виявляють ініциативу, віддають перевагу у важливій справі або в скрутній ситуації прийняттю самостійного рішення, відстоюють свою думку і домагаються, щоб вона була прийнята товаришами, можуть внести пожвавлення в незнайому компанію, полюбляють організовувати ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі справи, які б задовольнили їх потребу в комунікації і організаторській діяльності .

Повна характеристика респондента .

На основі тестування, яке проводилося з респондентом ( Олексій Петренко), можна виділити такі основні риси характеру.

Олексій відзначається комунікабельністю, життєрадісним характером, рухливістю, інтересом до багатьох речей. Гуманітарним наукам приділяє менше уваги ніж, точним. Олексій також дуже цікавиться комп’ютерами, відвідує спеціалізовані виставки . Проте усі ці різнобічні інтереси не заважають йому часто зустрічатися з друзями. Олексій любить веселі компанії, і дуже часто є ініциатором таких зустрічей. Організаторські здібності респондента мають досить високий рівень, що підтверджує і відповідний тест. Комунікативні здібності також добре розвинуті. Про це свідчить і те, що Олексій із задоволенням заводить нові знайомства, бере участь у багатьох міроприємствах, полюбляє подорожі, де можна зустріти нових цікавих людей і поспілкуватись з ними. Олексій прагне самостійності, активно продовжує свій саморозвиток, цікавиться багатьма речами.

Ініциативний і самостійний у прийнятті рішень. Швидко орієнтується у складній ситуації. Відстоює свою точку зору і намагається, по можливості, зробити так, щоб вона була прийнята іншими.

Також до сильних рис характеру можна віднести наявність чітких особистісних цінностей, розуміння особливостей управлінської праці, саморозвиток, що продовжується, а також уміння навчати. В той же час до недоліків відносяться : невміння управляти собою ( саме на цей недолік треба звернути особливу увагу у майбутньому ), недостатність навичок вирішення проблем ( також дуже значний недолік ), недостатні здатності до керування.

Висновки:

Звіт по практиці являє собою матеріал заснований на викладенні основних етапів проходження педагогічної практики в середній школі; представленні використаного матеріалу, літератури та засобів контролю навчання.

В ході педагогічної практики було прослухано 2 уроки з економічної географії в середній школі з метою здобути реальний досвід по викладанню економічного предмету для школярської аудиторії, засвідчено високий професіоналізм викладача та зроблено висновки стосовно проведення власних уроків.

Учням було запропоновано матеріал з дисципліни «Податкова система» і викладено його протягом двох уроків-лекцій. В ході яких широко використовувавсь вільний обмін думками. Мета даних уроків: формування економічного світогляду; ознайомлення і засвоєння основних категорій, понять та сутності таких тем як «ПДВ» і «Акциз та мито». Протягом 3 уроку здійснено контроль отриманих знань у формі дискусії; кросворду, а також учням було запропоновано модель гри.

Заключна частина звіту по педагогічній практиці складається з проведення особистого дослідження респондента (учня): визначено його індивідуальні характеристики; проведено біографічне анкетування; дослідження психологічного віку; оцінку комунікативних здібностей; зроблено аналіз обмежень; дано повну характеристику респондента.

В цілому даний звіт засвідчує проходження студентом Кузьменком педагогічної практики і засвідчує наявність певного досвіду у викладанні в загальноосвітній школі.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: