Звіт з економічної практики в Державний ощадний банк України

Міністерство науки і освіти України

Донецький Інститут Підприємництва

Звіт з економічної практики

Виконала: Студентка групи

ПЕ-06 Підгорна Христина

Перевірила:Олінцевич Н.В.

Донецьк 2009

План

 1. Загальна характеристика і види діяльності підприємства 2

1.1 Загальні положення про підприємство 2

1.2 Основні функції та права Банку 3

1.3 Операції Банку 6

1.4Види діяльності Банку 7

2.Організаційна структура управління 9

2.1 Органи управління їх компетенція та порядок прийняття рішень. 9

2.2 Організаційна структура банку 12

3. Аналіз результатів діяльності банку 13

3.1 Аналіз фінансово майнового стану 13

3.2 Загальна оцінка оборотності активів товариства 20

3.3Аналіз ефективності використання майна 21

3.4 Оцінка типу фінансової стійкості ВАТ «ОшадБанк» 23

4. Розрахунок прогнозних показників діяльності товариства 34

Висновки 36

Список літератури 38

Додатки 40

1.Загальна характеристика і види діяльності підприємства

1.1 Загальні положення

Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі банк) є державним банком, Утвореним відповідно до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. №106, постанови Кабінету Міністрів України від травня 1999 р. № 876 шляхом перетворення Державного спеціалізовано комерційного ощадного банку України у Державний ощадний банк України організаційно-правовою формою –відкрите акціонерне товариство,яке зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 р. №4 і назву яку змінено на «Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» і зареєстровано Національним банком України 28 грудня 1999 року .

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційно ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1999 року за №4.

Банк у своїй діяльності керується Конституцією і законом України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про господарські товариства», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Повна назва банку:

українською мовою – відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;

російською мовою – открытое акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины »

Скорочена назва:

українською мовою – ВАТ «Ощадбанк»;

російською мовою – ОАО «Ощадбанк».

Засновником банку є держава в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій ,які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

Банк є юридичною особою , має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та відповідачем (учасником судового розгляду) і судах загальної юрисдикції, в тому числі господарському, або третейських судах.

Майно (майнові права), набуті Банком в результаті правонаступництва, є власністю Банку.

Банк набуває статусу юридичної особи після внесення Національним банком України відповідного запису до Державного реєстру банків.

Банк і його філії мають гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм офіційним найменуванням.

Територіально відокремлені без балансові відділення та представництва мають печатки із своїм офіційним найменуванням та штампи.

Банк не відповідає за забовязаннями держави, а держава не відповідає за забовязаннями Банку, крім випадків, передбачених законом або договором.

Банк не відповідає за забовязаннями Національного банку України, а Національного банку України не відповідає за забовязаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

Вклади фізичних осіб Банку гарантуються державою.

Банк проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності, відповідно до законодавства.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше як 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на:

- приміщення, яке забезпечує технологічне виконання банківських функцій;

- майно, яке перейшло до Банку у власність на підставі реалізації прав заставоутримувача відповідно до умов договору застави;

- майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно повинне бути відчужене Банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Банк має статус спеціалізованого ощадного банку відповідно до структури своїх пасивів, понад 50 відсотків яких є вкладами фізичних осіб, і входить до складу банківської системи України.

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію за видами операцій і має право їх здійснювати відповідно до вимог законодавства.

Банк може входити до складу одного з таких банківських обєднань, як банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група, а також бути учасником промислово-фінансової групи з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки у Національному банку та в інших банках.

Мета і предмет діяльності Банку

Метою діяльності Банку є одержання прибутку від виконання банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, переважно підприємств малого та середнього бізнесу, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки, розвиток ощадної справи, всебічне банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб.

Предмет діяльності Банку – здійснення банківських та інших операцій і угод згідно з наданими Національним банком України ліцензіями і дозволами провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у розпорядку, передбаченому законодавством.

1.2 Основні функції банку та права

Банк виконує такі функції:

 • забезпечує виконання банківських та інших операцій і угод, удосконалює обслуговування клієнтів (юридичних і фізичних осіб), забезпечує рентабельну роботу Банку та підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень;

 • здійснює контроль та проводить ревізії діяльності підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень, надає їм необхідну практичну та методичну допомогу;

 • здійснює касову роботу з обслуговування клієнті;

 • здійснює інкасацію та перевезення готівки та цінностей;

 • організовує роботу із забезпечення збереження грошових коштів і цінностей,довірених Банку;

 • здійснює бухгалтерський облік, складання фінансової, податкової та статистичної звітності у Банку, в тому числі складання щоденної звітності, зведених місячних, щоквартальних і річних звітів та подання їх Управлінню у встановленому порядку;

 • вживає заходів щодо підвищення рівня забезпеченості Банку, підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділень засобами електронно-обчислювальної техніки, її ефективного використання, технічного обслуговування, оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації;

 • забезпечує необхідний рівень захищеності даних, комплекс заходів і засобів режиму інформаційної безпеки в рамках системи захисту інформації ;

 • надає агентські послуги та здійснює інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

 • здійснює впровадження і експлуатацію сучасних інформаційних технологій у Банку та підпорядкованих йому територіально відокремлених без балансових відділеннях;

 • забезпечує підпорядковані йому територіально відокремлені без балансові відділення нормативними, інструктивними і операційно-бланковими матеріалами;

 • здійснює заходи з підбору, розміщення, підготовки кадрів, підвищення їх професійного рівня і ділової кваліфікації;

 • проводить відповідну роз’яснювальну та рекламно-інформаційну роботу з питань грошово-кредитної та валютної політики Банку;

 • здійснює заходи соціально-економічного розвитку колективу;

 • здійснює заходи з удосконалення існуючих банківських технологій та обміну досвідом з іншими відділеннями.

Права Банку

З метою провадження своєї діяльності Банк має право згідно із законодавством та Статутом:

- відкривати на території України за згодою Національного Банку України філіали територіально відокремлені без балансові відділення і представництва, а також реорганізувати та ліквідовувати їх;

- створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні банки, філії, представництва Банку на території інших держав;

- бути засновником або учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм і видів, придбавати акції (частки) господарських товариств,окрім підприємств і товариств, статутом яких передбачена повна відповідальність ;

- створювати неприбуткові спілки чи асоціації з метою захисту та представлення власних інтересів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення інформаційного обміну і професійних інтересів,розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності на території України та за її межами;

- запроваджувати та надавати нові види банківських послуг для своїх клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для населення;

- для провадження банківської діяльності відкривати та вести кореспондентські рахунки в Національному Банку Україну та в інших банках України та за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

- використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги – доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші платіжні інструменти, що застосовуються у національній та міжнародній банківській практиці;

- для здійснення спільного фінансування укладати угоди про консорціумне кредитування;

- у разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за користування ним надавати наказ про примусову оплату боргового забовязання, якщо це передбачено угодою;

- самостійно встановлювати відсоткові ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних винагород за своїми операціями;

- одержувати від підприємств, установ і організацій бухгалтерські звіти, баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування,проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів;

- для забезпечення кредитів, гарантій та забовязань за іншими операціями приймати у заставу майно (майнові права),на яке може бути звернено стягнення. Отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати виконання забовязань іншими способами, що використовуються у банківській практиці;

- перевіряти використання за цільовим призначенням виданих банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання забовязань за виданими кредитами (гарантіями);

- обстежувати потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

- набувати у власність нерухоме майно, засоби зв’язку ,обладнання, транспортні засоби тощо;

- виконувати агентські та інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

- здійснювати обслуговування клієнтів із застосуванням електронних банківських документів та електронних засобів зв’язку з урахуванням вимог закону та нормативно – правових актів Національного Банку України;

- придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю і боєприпаси, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, спеціальну техніку і обладнання для забезпечення відомчої охорони та служби інкасації Банку;

- використовувати власний транспорт ля здійснення інкасації грошових коштів клієнтів, перевезення готівки та цінностей, а також для перевезення працівників та вантажів для своїх потреб;

- провадити інші дії, що не суперечать законодавству;

- Філії Банку мають право від його імені вживати заходів для досудового врегулювання спору, подавати до судів загальної юрисдикції, в тому числі господарського, третейських судів, позови, відзиви на позовні заяви, інші процесуальні документи та здійснювати процесуальні дії, передбачені законодавством;

- Банк формує відносини з клієнтами та банками – кореспондентами на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні забовязання та відповідальність сторін, відсоткові ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів, отримання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.

1.3 Основні операції Банку

Від свого імені Банк має право здійснювати такі операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них. У частині: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів (крім банків) у грошовій одиниці України, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних документів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені,на власних умовах та на власний ризик. У частині; розміщення залучених коштів на умовах, встановлених Банком, та на власний ризик;

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

- випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих платіжних карток. У частині :випуск банківських карток від імені Банку і здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

- операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів0 в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, крім операцій на міжбанківському валютному ринку;

г) операції з банківськими металами на валютному ринку України. У частині:роздрібна торгівля (продаж) банківськими металами на валютному ринку України;

- емісія власних цінних паперів. У частині: розміщення та обслуговування цінних паперів, емітованих Банком;

- організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені(включаючи андерайтинг). У частині:здійснення операцій з цінними паперами, випущеними Банком. На ринку цінних паперів від імені Банку;

- здійснення випуску. обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, У частині: здійснення обігу, погашення (розповсюдження) державної лотереї.

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

а) з інструментами грошового ринку. У частині: операції за дорученням клієнтів або від імені Банку з інструментами грошового ринку;

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Відділення має право виконувати вищезазначені банківські та інші операції на підставі наданого Банком дозволу на право проведення Відділенням окремих операцій, у межах отриманих Банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у Відділення немає належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечення і приміщення, спеціального обладнання, комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо)або які Відділення не має права здійснювати згідно з вимогами законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Конкретний перелік операцій, які проводить Відділення,визначається в дозволі, наданому Відділенню Банком та погодженому територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням Відділення.

Банк формує відносини з клієнтами (фізичними та юридичними особами) на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні зобовязання та відповідальність сторін, відсоткової ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів та інших забовязань, отримання від клієнтів інформації та інші умови.

1.4 Види діяльності Банку

Банк забезпечує розширення, удосконалення існуючих та впровадження нових прогресивних форм банківського обслуговування клієнтів і відповідно до мети своєї діяльності:

 • залучає та розміщує кредити;

 • приймає вклади (депозити) від фізичних і юридичних осіб;

 • провадить операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

 • провадить інвестиційну діяльність, зокрема залучає та розміщає кошти на внутрішньому та зовнішньому ринку тощо;

 • придбаває за власні кошти засоби виробництва для передачі їх в оренду;

 • провадить фінансову діяльність, в тому числі щодо управління власним та залученим капіталом;

 • провадить діяльність з випуску та обігу цінних паперів;

 • здійснює розроблення, виробництво, використання, експлуатацію, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надає послуги у галузі криптографічного захисту інформації для Банку та його клієнтів;

 • виконує функції страхового посередника, а також може виконувати функції реєстратора державного реєстру застав рухомого майна;

 • здійснює випуск платіжних документів (чеків,акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;

 • здійснює купівлю у підприємств, установ, організацій та громадян і продаж ім. іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

 • здійснює купівлю і продаж в Україні та закордоном банківських металів;

 • залучає і розміщує дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції із зазначеними цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

 • здійснює операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Державним казначейством;

 • надає консультаційні та інформаційні послуги щодо операцій на фондовому ринку;

 • провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством;

Види діяльності та банківські операції, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

Банк відповідно до наданої йому Національним банком України банківської ліцензії має право здійснювати такі банківські операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від фізичних і юридичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк, крім зазначених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

 • надання гарантій і поручительств та інших забовязань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання забовязань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням платіжних карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За наявності банківською ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного Банку України Банк має право здійснювати такі операції:

 • операції з валютними цінностями;

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

За умови отримання письмового дозволу Національного банку Україні Банк також має право здійснювати такі операції:

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

 • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

 • провадження депозитарної діяльності і діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

За дорученням клієнтів або від свого імені здійснює операції:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках:

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами:

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством та урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

2. Організаційна структура управління

2.1 Органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень

Структура управління Банком включає органи управління та контролю.

Органами управління та контролю Банку є :

 1. наглядова рада Банку;

 2. правління Банку;

 3. ревізійна комісія.

Наглядова рада Банку є вищим органом управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю правління Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів Держави як акціонера Банку та інші функції, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність».У своїй діяльності наглядова рада Банку керується законом України «Про банки і банківську діяльність», іншими актами законодавства та статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку. Наглядова рада утворюється у кількості чотирнадцяти осіб, які назначаються Верховною Радою України та Президентом України строком на п’ять років відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання будь-якої винагороди. Наглядову раду Банку очолює голова, який обирається із складу її членів, голова має заступника, який обирається наглядовою радою за наказом її голови. Засідання ради є правоможним за наявності не менше десяти її членів і проводиться не рідше ніж двічі на рік. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної чисельності присутніх на її засіданні членів і мають обоязковий характер. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови наглядової ради, а також на вимогу правління Банку. Про проведення членів наглядової повідомляють персонально не менш ніж за 10 днів до встановленої дати. Повноваження ради припиняються відповідно за рішенням Верховної Ради України та Президента.

До компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо :

 • визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

 • затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;

 • розроблення та затвердження положення про ревізійну комісію Банку призначення персонального та кількісного складу ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її членів;

 • затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

 • інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, паїв);

 • участі банку в банківських холдингових групах, фінансових холдингових групах та про перелік повноважень, які передаються банком таким банківським обєднанням ;

 • випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;

 • розподілу прибутку та покриття збитків;

 • затвердження положення про правління Банку та визначення кількісного складу правління;

 • призначення і звільнення голови правління Банку,укладання з ним контракту;

 • затвердження персонального складу правління, призначення і звільнення посади заступників голови правління Банку та членів правління Банку, в тому числі подання голови правління Банку,укладення з ними контрактів;

 • визначення зовнішнього аудитора;

 • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

 • заслуховування звітів правління з основних питань діяльності Банку затвердження зведеного балансу Банку.

Виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Банку.

Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління.Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статусом та положенням про правління .

Правління діє від імені Банку в межах компетенції, передбаченого законодавством та цим Статусом ,на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітно наглядовій раді. Строк повноважень правління -5 років. Голова правління Банку керує роботою його виконавчого органу і має право представляти Банк без доручення. Членами правління банку можуть бути тільки його працівники.До складу правління Банку входять голова правління, заступники голови та інші члени правління.

До компетенції правління банку належить:

 • організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності Банку;

 • розгляд проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради,затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Банку,бізнес-плану,розгляд річного фінансового звіту і балансу, подання їх на затвердження наглядовій раді;

 • затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії відмінюванню грошей, отриманих злочинним шляхом;

 • затвердження граничної чисельності працівників Банку, та організаційної структури центрального апарату;

 • контроль за дотриманням законодавства працівниками Банку, визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;

 • визначення умов оплати праці, прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання працівників Банку;

 • визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати праці та стимулювання працівників відповідно до законодавства

 • встановлення порядку списання морально застарілого та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів;

 • затвердження символіки Банку, вирішення інших питань діяльності, винесених на розгляд правління за рішенням голови правління.

Засідання правління проводяться один раз на місяць, оформлюється протоколом, рішення проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями.

Голова правління Банку:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

 • без довіреності діє від імені Банку, розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства та подає ідеї наглядовій раді щодо складу правління, призначення на посаду та звільнення заступників голови та інших членів;

 • розподіляє обов’язки між членами правління, видає довіреності від імені Банку, підписує позовні заяви, видає накази та розпорядження у межах повноважень;

 • затверджує штатний розпис центрального апарату Банку; приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам, призначає та звільняє з посади працівників; встановлює посадові оклади, надбавки;

 • здійснює інші повноваження від імені Банку.

2.2 Організаційна структура Банку

Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії територіально відокремлені без балансові відділення і представництва.

Структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з :

 1. центрального апарату;

 2. філій Банку, що виділені на окремий баланс;

 3. обласних управлінь,Головного управління по м. Донецька та Донецькій області;

 4. відділень;

 5. територіально відокремлених без балансових відділень;

 6. представництв.

Філії, територіально відокремлені без балансові відділення та представництва не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі положень про них. Положеннями визначається їх компетенція, функції, інші питання діяльності та підпорядкування. Положення затверджуються в порядку, визначеному Статутом. Реєстрація філій, територіально відокремлених без балансових відділень і представництв банку здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до державного реєстру банків.

Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади правлінням Банку.

Територіально відокремлені без балансові відділення Банку очолюють працівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному правлінням Банку.

Філії Банку та територіально відокремлені без балансові відділення здійснюють від імені Банку банківські та інші операції,передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, у межах отриманих Банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

3.Аналіз результатів діяльності банку

3.1. Аналіз фінансово майнового стану

Об’єктом дослідження даної роботи є ВАТ «ОшадБанк».

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, має самостійний баланс,має гербову та круглу печатку зі своїм найменуванням,кутовий штамп та інші штампи,бланки, інші реквізити, встановлені для банків.Метою діяльності даного товариства є одержання прибутку від виконання банківських перацій і т. д.

Предмет діяльності: здійснення банківських та інших операцій і угод згідно з наданими Національним банком України ліцензіями і дозволами провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому зоконом.

Перед початком аналізу фінансової стійкості доцільно буде проаналізувати фінансово-майновий стан.

Основним (а в ряді випадків і єдиним) джерелом інформації стосовно фінансового стану товариства є бухгалтерська звітність, що стала публічною. Звітність банку в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, що зв'язує

банк із суспільством і діловими партнерами – користувачами інформації про діяльність банку.

Суб'єктами аналізу виступають, як безпосередньо, так і опосередковано, зацікавлені в діяльності банку - користувачі інформації.Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію виходячи зі своїх інтересів. Так, керівництву необхідно визначити збільшення чи зменшення частки власного капіталу й оцінити ефективність використання ресурсів адміністрацією банку;кредиторам і клієнтам-доцільність продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту.Слід зазначити, що тільки керівництво (адміністрація) Банку може поглибити аналіз звітності, використовуючи дані виробничого обліку в рамках управлінського аналізу, проведеного для цілей управління.

Стійкість фінансового положення банку в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.У процесі функціонування товариства і величина активів, і їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне представлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів товариства і їхніх джерел.Необхідність і доцільність вертикального аналізу в тім, що перехід до відносних показників дозволяє не тільки проводити порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності банку, але і деякою мірою згладжувати негативний вплив інфляційних процесів.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану варто

згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи по ознаці ліквідності(статті активу)і терміновості зобов'язань(статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна банку, що у більш упорядкованому виді зручно проводити за такою формою:

Таблиця №1 Агрегований баланс банку

Актив

Пасив

1.Необоротні активи

2.Оборотні активи

2.1.Проізв. запаси

2.2.Готова продукція

2.3 Дебіторська заборгованість

2.4Витрати майбутніх періодів

1. Власний капітал

1.1. Статутний капітал

1.2. Нерозподілений прибуток (збиток)

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

3. Довгострокові зобов’язання |

4. Поточні зобов’язання

4.1. Короткострокові кредити банків

4.2. Кредиторська заборгованість

4.3. Інші поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

В таблицях №2, №3 представлена структура (вертикальний аналіз) агрегованого балансу ОшадБанку за 3 і 4 квартал 2007 року.

Таблиця №2 вертикальний аниліз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанку» за 3 квартал

Актив балансу

Джерела інформації (форма № 1)

На початок 2001р

На кінець 3 кварталу

грн

%

грн

%

1

2 3

4

5

6

Актив

ряд. 280

2476,6

100

5702,1

100

1.Необоротні активи

ряд. 080

569,6

23,00

1633,5

100

2. Оборотні активи

ряд. 260

1906,5

76,98

4060,0

71,32

2.1. Виробничі запаси

ряд.100

0,0

0,00

0,0

0,00

2.2. Готова продукція

ряд. 130

58,9

2,38

1858,8

32,60

2.3 Дебіторська заборгованість

ряд.160+ряд.170+ряд.210

1847,6

74,60

2207,9

38,72

3. Витрати майбутніх періодів

ряд. 270

0,5

0,02

1,9

0,03

|Пасив

ряд. 640

2476,6

100

5702,1

100

1. Власний капітал

ряд.380

|-219,1

|-8,85

5702,1

-4,08

1.1. Статутний капітал

ряд.300

92,5

3,73

92,5

1,62

1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)

ряд.350

|-311,6

-12,58

-325,3

|-5,70

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

ряд.430

0,0

0,00

0,0

0,00

3. Довгострокові зобов’язання

ряд.480

0,0

0,00

0,0

0,00

4. Поточні зобов’язання

ряд.500+рряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.5

80+ряд.610

2695,7

108,85

5934,9

104,08

4.1. Короткострокові кредити банків

ряд.500

1305,9

52,73

2343,7

41,10

4.2. Кредиторська заборгованість

Ряд.530

199,4

8,05

2343,7

1,76

4.3. Інші поточні зобов’язання

ряд.610

1190,4

48,07

3491,0

61,22

5. Доходи майбутніх періодів

ряд.630

0,0

0,00

0,0

0,00

З даних, отриманих у таблиці №2, видно, що за 3 квартал 2007 року структура активу балансу товариства покращилася.Збільшилося майно балансу, що було обумовлено ростом усіх статей активу балансу. Це дуже позитивні зміни, що свідчать про фінансове положення фірми, що поліпшується.

Розглядаючи динаміку необоротних активів банку можна сказати, що спостерігається значне зростання необоротних активів у третьому кварталі по відношенню до значення показника на початок року. У вартісному вигляді приріст складає 1093,6 тис.грн.(питома вага необоротних активів у структурі балансу за відповідний період зросла на 5,65% і становить 28,65%.Ця зміна сталася за рахунок придбання додаткових основних засобів та збільшення обсягів довгострокових фінансових інвестицій.

Стосовно аналізу структури та динаміки оборотних активів можемо прослідкувати як негативні, так і позитивні тенденції. Одночасно із зростанням даного показника у вартісному виразі (на 2160,2 тис.грн),спостерігається скорочення його частки в активі балансу( на 5,66%).

Дебіторська заборгованість значно зросла, але її частка в структурі майна банку знизилася. У складі поточних активів при загальному скороченні частки дебіторської заборгованості на 5,66% (76,98%-71,32%) звертає на себе увага її ріст, питома вага якого під кінець року в структурі сукупних активів збільшилася у вартісному вираженні на 360,3тис. грн., що одночасно супроводжувалося скороченням питомої ваги в структурі активу балансу (74,60% -38,76%).

Не зовсім сприятливі тенденції для Банку можна виявити при здійсненні аналізу пасиву балансу.

Зокрема співвідношення власного і позикового капіталів говорить про залежність Банку від кредиторів. Власний капітал на початку 2007 року в 14 разів менше позикового капіталу, що говорить про фінансову нестійкість Банку. Нажаль ситуація не покращилась і наприкінці 3 кварталу.

Значення кредиторської заборгованості (8,05% від балансу пассиву на початок періоду) значно зменшилося (її питома вага на початок періоду склала 8,05% балансу пасиву, а в 3-му кварталі склала 1,76 %).

Значне зростання відбулося за даний період і зі статтею “Інші поточні зобов'язання” – у вартісному виразі на 2300,6 тис. грн. Збільшилась і їх частка в загальній структурі пасиву й в 3-му кварталі поточного періоду склала 66,2%.

Проаналізуємо статті балансу за 4 квартал 2007 року і порівняємо їх з показниками 3 кварталу.

Тенденція зростання активів Банку спостерігається і в наступному – 4 кварталі. Але у порівнянні з попереднім кварталом відбулися значні зміни у структурі статей активу та пасиву балансу.

Таблиця №3 вертикальний аниліз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанку» за 4 квартал

Актив балансу

Джерела інформації (форма № 1)

На початок 2001р

На кінець 4 кварталу

грн

%

грн

%

1

2 3

4

5

6

Актив

ряд. 280

2476,6

100

11596,50

100

1.Необоротні активи

ряд. 080

569,6

23,00

695,30

6

2. Оборотні активи

ряд. 260

1906,5

76,98

10900,40

94

2.1. Виробничі запаси

ряд.100

0,0

0,00

62,20

0,54

2.2. Готова продукція

ряд. 130

58,9

2,38

1937,20

16,71

2.3 Дебіторська заборгованість

ряд.160+ряд.170+ряд.210

1847,6

74,60

8901,00

76,76

3. Витрати майбутніх періодів

ряд. 270

0,5

0,02

0,80

0,01

|Пасив

ряд. 640

2476,6

100

11596,50

100

1. Власний капітал

ряд.380

-219,1

-8,85

-258,50

|-2,23

1.1. Статутний капітал

ряд.300

92,5

3,73

92,50

0,8

1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)

ряд.350

-311,6

-12,58

-351,00

|-3,03

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

ряд.430

0,0

0,00

0,00

0

3. Довгострокові зобов’язання

ряд.480

0,0

0,00

0,00

0

4. Поточні зобов’язання

ряд.500+рряд.530+ряд.550+ряд.570+ряд.5

80+ряд.610

2695,7

108,85

11855,00

102,23

4.1. Короткострокові кредити банків

ряд.500

1305,9

52,73

3396,10

29,29

4.2. Кредиторська заборгованість

Ряд.530

199,4

8,05

2892,10

24,94

4.3. Інші поточні зобов’язання

ряд.610

1190,4

48,07

5566,80

48

5. Доходи майбутніх періодів

ряд.630

0,0

0,00

0,00

0

З даних, отриманих у таблиці №3, видно, що в порівнянні з попереднім 3-м кварталом значно зменшилася в абсолютному вираженні вартість необоротних активів (на 938,2 тис. грн.) і на звітну дату склала 695,30тис.грн.

Позитивним моментом є збільшення обсягу (на 6833,7 тис. грн.) та частки оборотних активів (на 22,68%).

Разом з тим виріс показник по статті “Виробничі запаси”, що свідчить про збільшення виробничих запасів у вартісному виразі на 62,2 тис.грн.Питома вага дебіторської заборгованості також виросла, причому в два рази (38,72-76,76%). Це є негативним моментом, оскільки грошові кошти є недосяжними для Банку. І невідомо чи отримає їх Банк в загалі.

Аналізуючи статтю “Готова продукція”(послуги),бачимо,що її обсяг на кінець 4-го кварталу в порівнянні з 3-м кварталом поточного року збільшився і становить 1937,20 тис.грн., але ця тенденція супроводжувалася з одночасним зменшенням їх питомої ваги в загальній структурі активу балансу (на 22,01%).

Процентна частка власного капіталу в 4-му кварталі в порівнянні з показником на початок року збільшився не набагато (на 6,62%), зберігаючи як і раніше невід’ємне значення, але процентна частка позикового капіталу не на багато знизилася (на 6,62%). Однак перевищення частки позикового капіталу над власним залишилося значним.

З одночасним ростом кредиторської заборгованості на 2692,7 тис.грн, її питома вага має велике значення (24,94%). Даний факт говорить про те, що заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів (у даному випадку-працівникам, органам соціального страхування і забезпечення і заборгованість перед бюджетом ), збільшилася.

Найбільш вагому частину в структурі пасиву балансу займають “Інші зобов’язання”– 48%, у вартісному виразі вони зросли приблизно в 1,5 рази.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що майнове положення ВАТ «ОшадБанк» погіршилося – в 4-му кварталі, виросла стаття “Нерозподілений прибуток (збиток)” та “Короткострокові кредити банків”. Це спричинило зменшення обсягу власного капіталу, але збільшення його частки в пасиві балансу.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження).

У таблицях №4 і № 5представлений горизонтальний аналіз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанк» за 3 і 4 квартали 2007 року.

Дані отримані при вертикальному аналізі, тільки підтверджуються горизонтальним аналізом, з невеликими розходженнями.

Майно балансу в 3-му кварталі в порівнянні з даними на початок поточного року збільшилося більш ніж у два рази, що є позитивним моментом.

Найбільший темп росту має стаття “Готова продукція” (послуги)-швидколіквідна частина майна Банку.Темп приросту даного показника на звітну дату склав 3055,86%. Дебіторська заборгованість зросла в 4 рази. На другому місці по темпам росту знаходяться витрати майбутніх періодів, що є негативною тенденцією. Статутний капітал не змінився.

Таблиця №4: Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 3 квартал 2007 року.

Актив балансу

Відхилення

Темп росту, %

Темп приросту

абсолютне

відносне

11

2

3

4

5

Актив

3225,50

1,30

230,24

130,24

1.Необоротні активи

1063,90

1,87

286,78

186,78

2. Оборотні активи

2160,20

1,13

213,31

113,31

2.1. Виробничі запаси

0

0

0

0

2.2. Готова продукція

1799,90

30,56

3155,86

3055,86

2.3 Дебіторська заборгованість

360,30

0,20

119,50

19,50

3. Витрати майбутніх періодів

1,40

2,80

380,00

280,00

|Пасив

3225,50

1,30

230,24

130,24

1. Власний капітал

-13,70

0,06

106,25

6,25

1.1. Статутний капітал

0

0

100

0

1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)

-13,70

0,04

104,40

4,40

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

0

0

0

0

3. Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

4. Поточні зобов’язання

3239,20

1,20

220,16

120,16

4.1. Короткострокові кредити банків

1037,80

0,79

179,47

79,47

4.2. Кредиторська заборгованість

-99,20

-0,50

50,25

-49,75

4.3. Інші поточні зобов’язання

2300,60

1,93

293,26

193,26

5. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

Власний капітал, зберігаючи від’ємне значення, у третьому кварталі зменшився на 13,7 тис. грн. (0,06%), а позиковий капітал збільшився майже у 2 рази, що говорить про низький рівень автономії Банку.

Найбільшу питому вагу мають поточні зобов'язання підприємства, причому на кінець 3-го кварталу темп приросту даного показника склав 120,16%. У їх структурі вагомий темпи росту мають такі статі пасиву, як “Короткострокові кредити банків” (179,47%),“Інші поточні зобов'язання”(293,26%).

Розглянемо горизонтальний аналіз агрегованого балансу ВАТ «ОшадБанк» за 4-й квартал 2007 ріку.

З даних,отриманих у таблиці №2(див. нижче), видно, що структура балансу в цілому покращилась. Активи балансу зросли (на 9119,90 тис. грн.), що спричинило за собою підвищення темпів росту оборотних коштів (у 571,75%). Але виробничі запаси зросли на 62,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість збільшилася більш ніж у 4 рази, темп росту даної статті на кінець 4-го кварталу склав 481,76%, або +381,76 %.

Частка необоротних засобів скоротилася майже в 5 разів. Темп приросту необоротних активів уповільнився на 64%. Власний капітал не збільшився, але темпи росту позикового капіталу зберігають тенденцію до зростання. На кінець 4-го кварталу темп приросту статті “Поточні зобов'язання склав” 339,77%. Темп росту кредиторської заборгованості в 4-му кварталі, у порівнянні з 3-м кварталом поточного року, зріс (1400,15%), тобто заборгованість підприємства окремим категоріям кредиторів, збільшилася.

Таким чином, на основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу фінансового стану підприємства ВАТ «ОшадБанк» можна зробити такі висновки:

- в цілому майнове становище підприємства на кінець 2007 року покращилось;

- протягом року спостерігалась тенденція постійного нарощування активів підприємства;

- постійне збільшення обсягів дебіторської заборгованості не дозволяє Банку своєчасно розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями та отримувати можливий додатковий прибуток. Отже, голові правління Банку необхідно переглянути коло суб’єктів, з якими співпрацює, та порядок розрахунку з ними, адже постійне зростання дебіторської заборгованості явно показує, що фінансове положення Банку хитке і при такому високому відсотку може бути розцінене, як критичне;

- вкладення Банком коштів у швидколіквідні активи у вигляді готової продукції та виробничих запасів сприяє прискоренню оборотності капіталу;

- поряд із вищевказаним перший розділ пасиву балансу “Власний капітал” мав тенденцію до постійного зменшення;

- більша частина коштів підприємства, що знаходиться в обороті, є позиковим капіталом, що свідчить про факт недостатньої кредитоспроможності підприємства;

- підприємство використовує неправильну кредитну політику, що видно зі співвідношення власних і позикових засобів. По всій імовірностіБанку треба переглянути кредитну політику у бік зменшення позикових засобів і збільшення власного капіталу.

Таблиця №5: Горизонтальний аналіз агрегованого балансу за 4 квартал 2007 року.

Актив балансу

Відхилення

Темп росту, %

Темп приросту

абсолютне

відносне

11

2

3

4

5

Актив

9119,90

3,68

468,24

368,24

1.Необоротні активи

125,70

0,22

122,07

22,07

2. Оборотні активи

8993,90

4,72

571,75

471,75

2.1. Виробничі запаси

62,20

0

0

0

2.2. Готова продукція

1878,30

31,89

3288,96

3188,96

2.3 Дебіторська заборгованість

7053,40

3,82

481,76

381,76

3. Витрати майбутніх періодів

0,30

0,60

160,00

60,00

|Пасив

9119,90

3,68

468,24

368,24

1. Власний капітал

|-39,40

0,18

117,98

17,98

1.1. Статутний капітал

0

0

0

0

1.2. Нерозподілений прибуток |(збиток)

|-39,40

0,13

112,64

12,64

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

0

0

0

0

3. Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

4. Поточні зобов’язання

9159,30

3,40

439,77

339,77

4.1. Короткострокові кредити банків

2090,20

1,60

260,06

160,06

4.2. Кредиторська заборгованість

2090,20

13,50

1450,40

1350,40

4.3. Інші поточні зобов’язання

4376,40

3,68

467,64

367,64

5. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

3.2. Загальна оцінка оборотності активів товариства.

Фінансове положення Банку знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів Банку прийнято розраховувати за допомогою формули:

Коа = В/Аср[4], де:

В – виручка від реалізації (послуг),

Аср – активи середні

Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою:

Аср =(Ан+Ак)/2, де: Ан, Ан - активи на початок і накінець періоду відповідно.

Коа3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 рази.

Коа4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 рази.

Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2007 року-3,63 рази, а в 4 кварталі того ж року-2,96 рази.Незначне зниження цих коефіцієнтів відбулося через значне збільшення вартості основних засобів, а також за рахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості за виконані послуги.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

По=360/обертання активів де оборотність активів чисельно дорівнює коефіцієнту оборотності поточних активів.

По3 = 360/3,63 = 99,17 днів.

По4 = 360/2,96 = 121,62 день.

По балансовим даним Банку в 3 кварталі 2007 році середня

тривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2007 році середня тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшення одного обороту активів говорить про те, що підприємство може використовувати активи протягом більшого періоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання.

3.3. Аналіз ефективності використання майна.

Функціонування Банку залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво Банку має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів.

Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії Банк має можливість збільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок вибору того чи іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміну використання і т.д.

До питань облікової політики, що визначає величину фінансового результату діяльності Банку, у першу чергу, відносяться наступні:

- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;

- вибір методу оцінки матеріалів, витрачених на реалізацію послуг, робіт;

- визначення способу нарахування зносу по малоцінним і швидкозношувальним предметам, при їхньому відпустку в експлуатацію;

Таблиця №6: Показники ефективності використання майна ВАТ «ОшадБанк» за 3-4 квартали 2007 року:

|Показник

|Методика розрахунку

Значення

Характеристика показника і висновки стосовно розрахунків

3 квартал

4 квартал

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток (ряд 190 ф. №2) / власний капітал чи рядок380 ф. № 1 на початку звітного року + на кінець звітного року того ж рядка/ 2 Чистий прибуток (ряд 190 ф. № 2) / [Активи на початку

3 квартал 6,06

16,50

Показує, який прибуток приносить кожна гривня, власного капіталу підприємства.

Рентабельність активів

Чистий прибуток (ряд 190 ф. №2) / [Активи на початку періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр3 ф. №1)+ активи на кінець періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр. 4 ф №1)] /2

-0,33

-0,56

Показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.

Рентабельність продажу (послуг)

Чистий прибуток (ряд. 190 ф. |№ 2) / Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 030 ф. № 2)*100

-0,09

-0,18

Показує, який прибуток (збиток) з однієї гривні продажу отримало підприємство.

Фондовіддача

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)(ряд. 030 ф. № |2) / [Основні фонди на початок періоду (ряд. 080 гр. З ф. №1) + Основні фонди на кінець періоду (ряд. 080 гр. 4 ф. № 1)] : 2

32,91

13,47

Характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує підприємство основні фонди.

- склад витрат, що відносяться безпосередньо на собівартість конкретного виду послуги;

- склад непрямих (накладних) витрат і спосіб їхнього розподілу й ін.

Цілком зрозуміло, що Банк, раз вибравши той чи інший спосіб формування собівартості реалізованих послуг і прибутку, буде дотримуватися його протягом усього звітного періоду (не менш року), а всі подальші зміни в обліковій політиці повинні мати вагомі підстави і неодмінно обмовлятися.

В цілому, результативність діяльності будь-якого Банку може оцінюватися за допомогою абсолютних і відносних показників.

Коефіцієнтів рентабельності активів (майна) показує, який прибуток одержує Банк з кожної гривні, вкладеної в активи. По моїх розрахунках коефіцієнт рентабельності активів на ВАТ «ОшадБанк» (по деяким джерелах він називається-коефіцієнт рентабельності капіталу,незважаючи на те що “капітал” це пасиви підприємства,але їхнє підсумкове значення дорівнює підсумковому значенню активів підприємства і результат виходить однаковий) дорівнює за 3 квартал 2007 року – 0,33грн., а за 4 квартал 2007 року –0,56 грн. тобто на кожену вкладену гривню підприємство понесло збиток у розмірі 0,33 грн. та 0,56грн..

Показник прибутку на вкладений капітал по ВАТ «ОшадБанк» склав у 3 кварталі 2008 року 6,06 грн., а в 4 кварталі того ж року 16,49грн. Це означає, що в 3 кварталі 2007 року кожна гривня власного капіталу принесла прибуток 6,06 грн. і 16,49 грн. відповідно.

Інший важливий коефіцієнт - рентабельність реалізованої продукції(послуги) -(рентабельність продажів) показує, який прибуток має Банк з кожної гривні реалізованої продукції(послуги). Тенденція до його зниження дозволяє

припустити твердження щодо скорочення попиту на послуги Банку.

Зниження коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції (послуг) може бути викликано змінами в структурі реалізації, зниження індивідуальної рентабельності послуг,і ін. Але в нашому випадку цей коефіцієнт за 2 роки змінився майже в 2 рази і склав - 0,09 грн. у 3 кварталі 2007 року і-0,18 у 4 кварталі 2007 року. Це говорить про те, що попит на послуги Банку наприкінці року знизився в порівнянні з 3 кварталом того ж року.

3.4 Оцінка типу фінансової стійкості ВАТ «ОшадБанк»

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває фінансова незалежність банкку від зовнішніх позикових джерел.Запас джерел власних засобів – це запас фінансової стійкості банку при тій умові, що його власні засоби перевищують позикові.

В даній роботі аналіз фінансової стійкості Банку

буде проводитися двома способами: балансовим та методом розрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості.

Для розрахунку фінансової стійкості підприємства балансовим методом річні данні згрупуємо наступним чином:

Таблиця №7:Агрегований баланс для розрахунку фінансової стійкості підприємства

Актив

Умовні позначки

Пасив

Умовні позначки

1. Основний капітал

695,3

4. Джерела власних засобів

-258,5

2. Запаси

3. Розрахунки, кошти та інші активи, у тому числі:

- розрахунки та інші активи

- кошти, цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення

1999,4

8901

0,8

х

5. Кредити й інші позикові засоби, у тому числі:

- довгострокові кредити і позикові засоби

короткострокові кредити і позикові засоби

- розрахунки та інші пасиви

- зобов’язання підприємства не погашені в строк

Х

Х

3396,1

8458,9

х

Баланс

11596,5

Баланс

11596,5

Виходячи з цих даних можна визначити та спланувати рівень фінансової стійкості Банку використовуючи таблицю №3.

Таким чином в кінці 4 кварталу 2007 року підприємство ВАТ «ОшадБанк» мало нормальне фінансове становище. Такий висновок можна зробити виходячи з наступних рівнянь:

ДЗ > або =Б + КЗ

8901,8> 8458,9

Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості банку більше суми кредиторської заборгованості та зобов’язань банку не погашених в строк.Це означає що, банк має оптимальну платоспроможність,коли терміни надходжень грошових коштів (оплати) від наших дебіторів приблизно співпадає з терміном погашення поточних кредитних забов’язань перед кредиторами. Але, як видно, суми дебіторської та кредиторської заборгованостей різняться лише на 442,9 тис. грн..Тому підприємству слід потурбуватися про те,щоб в коротко-та довгостроковій перспективі дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську.

Для розрахунку фінансової стійкості на короткострокову перспективу та довгострокову з вихідних даних агрегованого балансу будемо використовувати такий самий метод підстановок до балансових рівнянь приведених в таблиці №3.

При розрахунку перспективної фінансової стійкості на короткостроковий та довгостроковий період виконується такі умови балансової рівності:

ДЗ + З <або =Б + КЗ+ KК

ДЗ + З < або =Б + КЗ+ KК+ KД, відповідно.

Оскільки у досліджуваного Банку немає довгострокової

кредиторської заборгованості то ці два рівняння тотожні і у вартісному вигляді будуть мати такий вигляд:

10901,2<11855

З даного рівняння видно, що сума дебіторської заборгованості та запасів менша за кредиторську заборгованість та короткострокові кредити банків. Це означає, що оборотних активів Банку виявляється недостатньо для покриття його кредиторської заборгованості і прострочених зобов'язань.У такій ситуації банк знаходиться у скрутній ситуації. Для відновлення механізму фінансів необхідно пошукати можливості по забезпеченню підвищення ділової активності і рентабельності роботи банку.При цьому потрібно оптимізувати структуру пасивів, обґрунтувати зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи використовуваних недостатньо ефективно.

Розраховуючи фінансовову стійкість банку методом розрахунку показників та коефіцієнтів фінансової стійкості будемо використовувати наступну таблицю з розрахованими показниками забезпеченості підприємства джерелами формування запасів.

Таблиця №11Показники, що характеризують забезпеченість товариства джерелами

Показник

Методика розрахунку

Порядок розрахунків

Значення

На початок року

На третій квартал

На четвертий квартал

Наявність власних оборотних коштів (ВОК)

ВОК=Власний капітал(ряд.38 0 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)

ВОК1=-219,1-596,6 ВОК2=-232,8-16 33,5 ВОК3=-258,5-695,3

-815,70

-1866,30

-953,80

Наявність власних і довгострокови х позикових джерел формування оборотних коштів(ДФЗВД)

ДФЗВД=(Власний капітал(ряд.380 ф. |№1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1))+довгост рокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)

ДФЗ1ВД=-219,1-596,6+0 ДФЗ2ВД=-232,8-1633,5+0 ДФЗ3ВД=-258,5-695,3+0

-815,70

-1866,30

-953,80

Загальна величина основних джерел формуванняоборотніх коштів(ДФОК)

ДФОК=Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгостр окові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)+короткос трокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)

ДФОК1=-219,1-596,6+0+1305,9 ДФОК2=-232,8-1633,5+0+2343,7 ДФОК3=-258,5-695,3+0+3396,1

490,20

477,40

2442,30

Надлишок (+)чи недолік |(–) власних джерел формування запасів

Нвок=ВОК-вироб ничі запаси(ряд.100 ф.№1)-готова продукція(ряд. 130 Ф.№1

Нвок1=-219,1-596,6-0-58,9 Нвок2=-232,8-1633,5-0-1858,8 Нвок3=-258,5-6 95,3-62,2-1937,2

-874,60

-3725,10

-2953,20

Надлишок (+)чи недолік|(–) власних і довгострокови х джерел формування запасів

Ндфзвд=(Власни й капітал(ряд.380 ф. |№1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1))+довгост рокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)-виробнич і запаси(ряд.100 ф.№1)-готова продукція(ряд. 130 Ф.№1)

Н1дфзвд=-219,1-596,6+0-0-58, 9 Н2дфзвд=-232,8-1633,5+0-0-1858,8 Н3дфзвд=-232,8 -1633,5+0-62,2 -1937,2

-874,60

-3725,10

-3865,70

Надлишок (+)чи недолік |(–) загальної величини основних джерел формування запасів

Ндфок=Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд080 ф. №1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф. №1)+короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)-готова продукція(ряд.130 ф.№1)

ДФОК1=-219,1-596,6+0+1305,9-0-58,9

ДФОК2=-232,8-1633,5+0+2343,7-0-1858,8

ДФОК3=-258,5-695,3+0+3396,1-62,2-1937,2

431,30

-1381,40

442,90

Виходячи з розрахунку наведених показників можливо розрахувати такі коефіцієнти:

Таблиця №12Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості пбанку

|

Показник

Методика розрахунку

Порядок розрахунків

На початок року

На 3 квартал

На 4 ква

ртал

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування

КВ =Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)

КВ1=(-219,1-569,6)/58,9

КВ2 =(-232,8-1633,5)/1858,8

КВ3=(-258,5-695,3)/62,2+1937,2

-13,39

-1

-0,48

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами

КВД =(Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1))/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)

КВД1=(-219,1-569,6+0)/58,9

КВД2=(-232,8-1633,5+0)/1858,8

КВД3=(-258,5-695,3+0)/62,2+1937,2

-13,39

-1

|-0,48

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами

КВДП =Власний капітал(ряд.380 ф. №1)-необоротні активи(ряд.080 ф.№1)+довгострокові кредити і позикові засоби(ряд.480 ф.№1)+короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)/виробничі запаси(ряд.100 ф.№1)+готова продукція(ряд.130 Ф.№1)

КВДП1=(-219,1-569,6+0+1305,9)/58,9

КВДП2=(-232,8-1633,5+0+2343,7)/1858,8

КВДП3=(-258,5-695,3+0+3396,1)/62,2+1937,2

8,78

0,26

1,22

Коефіцієнт маневрування

КМ =Оборотні активи(ряд.260 ф.

№1)/Власний капітал(ряд.380 ф.№1)

КМ1=1906,5/-219,1

КМ2=4066,7/-232,8

КМ3=10900,4/-258,5

-8,7

-17,47

-42,17

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів

КДЗП =Довгострокові зобов'язання(ряд.480 ф.№1)/(Власний капітал(ряд.380 ф. №1)+Довгострокові зобов'язання(ряд.480 ф.№1))

КДЗП1 =0/-219,1+0

КДЗП2 =0/-232,8+0

КДЗП3 =0/-258,5+0

0

0

0

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

ККЗ =Короткострокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов'язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов'язання(ряд.610Ф.№1))/Короткост рокові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов'язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов'язання(ряд.610Ф.№1))+Довгостро кові зобов'язання(ряд.480 ф.№1)

ККЗ1=(1305,9+199,4+1+3,7+8,2+1177,5)

/( 1305,9+199,4+1+3, 7+8,2+1177,5+0)

ККЗ2=(2343,7+100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8)

/(2343,7+100,2+1, 6+2,3+6,3+3480,8+0)

ККЗ3=(3396,1+2892,1+1+5565,8)

/(3396,1+2892,1+1+5565,8+0)

1

1

1

Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів

ККЗІП =Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов'язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов'язання(ряд.610Ф.№1)/Короткостр окові кредити і позикові засоби(ряд.500 ф.№1)+(Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги(ряд.530 ф.№1)+Поточні розрахунки за зобов'язаннями(ряд.550,570,580 ф.№1)+Інші поточні зобов'язання(ряд.610Ф.№1))+Довгостро кові зобов'язання(ряд.480 ф.№1)

ККЗІП1=(199,4+1+3,7+8,2+1177,5)

/(1305,9+199,4+1+3,7+8,2+1177,5+0)

ККЗІП2=(100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8)

/(2343, 7+100,2+1,6+2,3+6,3+3480,8+0)

ККЗІП3=(2892,1+1+5565,8)

/(3396,1+2892,1+1+5565,8+0)

0,52

0,61

0,71

Таблиця №14Аналіз довгострокової платоспроможності ВАТ «ОшадБанк». |

Показник

Методика розрахунку

Порядок розрахунку

Нормати

Значення

НА початок перыоду

На кынець перыоду

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (ДО)

ДО = П4 – А4/А1+А2+А3

ДО1=-219,10-569,60/(0+1626,6+280,4)

ДО2=-258,5-569,6/(0+10630,7+270,50)

> або=0,1

-219,4

-258,8

Коефіцієнт відновлення платоспроможності (Квп)

Квп= (Кплк+У/Т(Кплк-Кплп))/2

Квп1|=(0,75+6/12(0,75-0,69))/2

х

0,39

0,39

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Кквк )

Кквк = Власний капітал (ряд. 380 ф|№ 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1)

Кквк =-219,1/2476,6

Кквк =-258,5/11596,5

=1

-0,09

-0,02

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк)

Ккпк = Позиковий капітал (ряд. 430|+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. |№ 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 ф. № 1)

Ккпк =2695,7/2476,6

Ккпк =11855/11596,5

1,09

1,02

Співвідношення позикового капіталу і власного (Кпк/вк)

Кпк/вк= Позиковий капітал (ряд. 430+ ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 ф. № 1) / Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1)

Кпк/вк=2695,7/-219,1

Кпк/вк=11855/-258,5

< або= 1

-12,3

-45,86

Коефіцієнт автономності

К.н = власні оборотні засоби (рядок380 пасиву балансу – рядок 080 активу балансу № 1(чи Пв)) / поточні зобов’язання (620 + 630 пасиву балансу №1 (чи Пз))

Кав1=(-219,1-569,6)/(2695,7)

Кав2=(-258,5-695,3)/(118555)

> або=0,5

-0,29

-0,01

Чистий робочий капітал (Пв)

Пв = [Оборотні активи (ряд. 260) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)] - [Поточні зобов'язання (ряд. 620) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)]

Пв1=(1906,5+0,5)-2695,7

Пв2=(10900,4+0,8)-11855

х

-788,7

-953,8

Ступінь ефективної заборгованості (EV)

EV=Короткострокові кредити банків(р.500)- [Грошові кошти та їх еквіваленти

(р.230;240)+Дебіторська заборгованність(р.160;170;210)]

EV1=1305,9-1809,7-13,3-24,6

EV2=3396,1-8901

х

-541,7

-5504,9

Частка оборотних коштів в активах

К частки оборот. активів=А1+А2+А3/Підсумок балансу

К частки оборот Активів1=(0+1626,6+2804)

/2476,6 К частки оборот. Активів2=

=(0+10630,7+270,5)

/11596(0+10630,7+270,5)

/11596

х

0,77

0,94

Таблиця №15Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність банку 2007р.

Показник

Методикарозрахунку

Порядок розрахунків

Норматив

Значення

Выдхилення

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт критичної ліквідності(ККЛ)

ККЛ = Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) - Запаси (ряд.100 - ряд.140 ф.№ 1) + Витрати майбутніх періодів |(ряд. 270 ф, № 1 / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)

Ккл1=(1906,5-58,59+0,5)/2695,7

Ккл2=(10900,4-62,2-1937,2+0,8)/11855

0,69

0,76

0,69:1

0,76:1

Коефіцієнт абсолютної (КАЛ) ліквідності

КАЛ = Грошові кошти та їх еквіваленти(ряд. 230 + ряд. 240 ф. № 1) / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)*100%

Кал1=0/2695,7*100

Кал2=0/11855* 100

>0,2 -0,25

0

0

Х

Х

Коефіцієнт поточної ліквідності(Кпл)

Коефіцієнт покриття= Оборотні активи (ряд. 260 ф. № 1) + Витрати майбутніх періодів (ряд. 270 ф. №1) / Поточні зобов'язання (ряд. 620 ф. № 1) + Доходи майбутніх періодів (ряд. 630 ф. № 1)

Кпл1=(1906,5+0,5)

/2695,7

Кпл2=(10900,4+0,8)

/11855

0,71

0,92

0,71:1

0,92:1

Найбільш істотними показниками, що характеризують платоспроможність банку,є показники ліквідності.

Аналізуючи коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів можна сказати,що даний коефіцієнт за три періоди має від’ємне значення. Це означає, що запаси зовсім не забезпечені власними джерелами формування.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами.Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається обмеження-КВД =1.Протягом терміну своєї діяльності банк не користувався довгостроковими позиковими засобами.Тому у вартісному вигляді коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами буде дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами. Цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов'язань для покриття запасів,тобто при значенні 1 він відбиває ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.

Виходячи з розрахунків даного показника ми маємо такі його значення:8,78;0,26 та 1,22 відповідно до періодів, що досліджуються. Тому можна сказати, що незважаючи на те, що перші два показника мали від’ємне значення, даний показник є достатнім і це насамперед завдяки залученню короткострокових

кредитів банку. Це означає, що запаси данного банку забезпечені короткостроковими позиковими коштами.Розглядаючи цей показник в динаміці слід відмітити, що найбільш забезпеченими запаси були на початку досліджуваного періоду. В 3 кварталі коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами має найменше значення.В 4 кварталі ситуація покращується і значення показника вже становить 1,22.Дана динаміка показує, що протягом досліджуваного періоду запаси були не рівномірно забезпечені власними та позиковими коштами.Це говорить про те, що тенденція зміни забезпеченості запасів позиковими грошовими ресурсами відповідає загальній тенденції розвитку банку.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В )дорівнює відношенню величини зобов'язань банку до величини його власних засобів.

Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:

КП/В1 = (1/-0,09)-1 = -12,1

КП/В2 = (1/-0,04)-1 = -26

КП/В3 = (1/-0,02)-1 = -51

Нормальне обмеження для коефіцієнта залежності:КП/В < або = 1.

З розрахунку даного коефіцієнту в динаміці видно, що протягом трьох досліджуваних періодів значення показника є від’ємним і постійно знижується. Це означає, що у банку в обігу знаходиться більше позикових коштів ніж власних і це співвідношення стає все більш вагомим. Це пояснюється тим,

що власні кошти банку мають тенденцію до скорочення, а позикові кошти до збільшення.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н) обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу)на необоротні активи (розділ I активу).

КО/Н1 = 1906,5/569,6 = 3,35

КО/Н2 = 4066,7/1633,5 = 2,49

КО/Н3 =10900,4/695,3 = 15,68

Виходячи з розрахунків можна сказати, що на кінець 2007 року співвідношення оборотних та необоротних коштів зросло. Це спричинено, насамперед, купівлею додаткових основних фондів.

Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнт маневрування, дорівнює відношенню власни оборотних коштів банку до загальної величини джерел власних засобів.

Він показує, яка частина власних засобів банку знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами.

Після розрахунку даного показника бачимо, що в розпорядженні банку протягом досліджуваного періоду не було мобільних грошових ресурсів так як протягом всього періоду значення коефіцієнту було від’ємним.

Для характеристики структури джерел засобів банку можна використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел.До них відносяться:

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнює відношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до суми джерел власних засобів банку і довгострокових кредитів і позик.

Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості банку в складі постійного капіталу. Як вже було зазначено, даний банк не користується довгостроковими позиковими коштами і тому значення данного коефіцієнта дорівнює нулю.

Структура балансу є незадовільною, оскільки жоден з коефіцієнтів (коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) і коефіцієнт забезпеченості власними засобами (ДО)) не задовольняють нормальним обмеженням. Тому розраховуємо

коефіцієнт відновлення платоспроможності банку на найближчі 6 місяців. Якщо значення коефіцієнта відновлення виявиться вище одиниці, банк має можливість відновити свою платоспроможність за цей період.

В нашому випадку коефіцієнт відновлення платоспроможності менше одиниці, тому наш банк не здатен розрахуватися за своїми зобов’язаннями протягом 6 місяців.

- Коефіцієнт концентрації власного капіталу (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначає частку коштів власників банку в загальній, сумі коштів, вкладених у майно банку. Характеризує можливість виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів.

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійкий,стабільний і незалежний від кредиторів банк. Мінімальне значення показника повинно бути 60%, тобто,якщо частка власного капіталу менша,банк розглядається як ризиковий для кредиторів, інвесторів та клієнтів.А в нашому випадку даний показник набрав від’ємного значення І на кінець року становив (-0,01). Отже, можна зробити

висновок, що даний банк є не зовсім фінансово стійким, і його можна віднести до категорії ризикових відносно кредиторів.

- Коефіцієнт концентрації позикового капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно банку.

- Для коефіцієнта автономії бажано, щоб він перевищував по своїй величині 50%. В такому випадку кредитори банку почувають себе впевнено, розуміючи, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністю банку.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду дорівнює 0, т.ч. банк не має в наявності достатніми розмірами грошових коштів, у світовій же практиці вважається достатньо, якщо величина цього коефіцієнту складає 20-30%. Проте подібне ствердження не потрібно приймати із повною впевненістю, оскільки в балансі відображаються засоби на

визначений момент часу, а гроші можуть надійти через 2-3 дні після його складання.

- Значення коефіцієнта критичної ліквідності вважається нормальним в діапазоні 0,7- 0,8. Якщо на початок 2007 року цей коефіцієнт дорівнював 0,69, що явно недостатньо, то на кінець поточного року даний коефіцієнт склав - 0,76, тобто банк на кінець 2007 року, за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів, могло погасити 76 % короткострокових позик, що також є достатньо позитивним моментом у його діяльності.

- Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 2007 року і при оптимальному значенні 2-2,5 є недостатнім по величині. Значення данного коефіцієнта говорить про необхідність скорочення суми кредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів.

4. Розрахунок прогнозних показників діяльності товариства.

Виходячи із проведених вище розрахунків, які характеризують фінансовий стан об’єкта дослідження, його платоспроможність та ділову активність, можна стверджуватися що ООО «ОшадБанк» - знаходиться у передкризовому фінансовому стані, що протягом 2007 року воно функціонувало із значними збитками і, що його подальше функціонування у конкурентному середовищі потребує професійного аргументованого проекту (плану) на коротко та довгостроковий період. Цей проект повинен включати як повний аналіз та

оцінку показників діяльності банку за минулі роки, так і прогнозні показники та пропозиції стосовно розвитку. Наступним етапом дослідження фінансової стійкості банку є планування фінансової стійкості на майбутній період.

Виходячи з даних цієї таблиці можна сказати наступне:

1. Коефіцієнт автономії на початок 1 кварталу наступного року буде мати приблизно таке значення - -0,12, а на кінець того ж кварталу - -0,07. Це означає, що на початк прогнозного періоду автономія банку буде поступово відновлюватися, але в кінці періоду ситуація погіршиться, і значення коефіцієнту автономії наблизиться до значення даного показника в 3 кварталі 2007 року.

2. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування запасів буде мати тенденцію до зростання значення і буде становити на початку 1 кварталу –0,85, а в кінці –0,28. Це означає, що частка власних засобів в пасиві балансу буде поступово збільшуватися і банк буде в змозі розраховуватися за своїми зобов’язаннями за рахунок власних засобів.

3.Коефіцієнт маневрування збереже тенденцію до зниження. Його значення будуть наступними: -26,82,48,70. Це означає, що у банку в прогнозному періоді так само як і в досліджуваному буде не вистачати мобільних грошових засобів для забезпечення своїх боргових зобов’язань.

4.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими коштами буде так само дорівнювати коефіцієнту забезпеченості запасів власними коштами.Але якщо банк прийме рішення щодо залучення довгострокових позикових коштів, то значення показника зміниться.

5.Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами буде поступово зменшувати своє значення. Це означає, що запаси банку зменшуються,внаслідок зменшення власного капіталу, відсутності довгострокових позикових коштів і недостатньої кількості короткострокових кредитів.

6.Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів так само має тенденцію до зниження. Тому керівництву необхідно негайно переглянути свою фінансову стратегію.

7. Ккоефіцієнт поточної ліквідності на кінець прогнозного періоду (І кв. 2008 р.), буде дорівнює 0,92, як і на кінець 2007 року.

8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності не можливо спрогнозувати, оскільки балансові дані не дають достатньої інформації про рух наявних в банку грошових коштів та їх еквівалентів.

9.Коефіцієнт критичної ліквідності зменшився на 2% в

порівняно з своїм значенням на кінець 2007 року. В цілому группа показників ліквідності не може характеризувати видимі зміни стосовно покращення чи навпаки погіршення платоспроможності банку, ліквідності його балансу.

Висновки.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності банку, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин банку,характеризуються системою показників, що

відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.Він відображає конкурентоспроможність банку, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого банку та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійка діяльність банку залежить як від обґрунтованості

стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру.Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані банку, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу в банку.Структура капіталу може бути перешкодою. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку, коефіцієнтів ділової активності та оборотності. Саме таку картину її негативного впливу, коли в структурі балансу перевищують позикові кошти на власним капіталом, ми можемо спостерігати аналізуючи балансові дані та показники діяльності ВАТ «ОшадБанк».

Аналіз структури та динаміки статей балансу банку за 2007 рік показав, що баланс є недостатньо ліквідним, але в загалом фінансовий стан був нормальний.Банк володів недостатніми розмірами власних оборотних активів, за допомогою яких мало б змогу розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Слід також зауважити, що банк не мав в

наявності високоліквідних активів, але в нього чимала за обсягом дебіторська заборгованість, що дало б змогу, в разі отримання коштів, розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Прискорення оборотності оборотного капіталу полягає в зменшенні рахунків дебіторів. Аналіз ліквідності балансу

банку показав, що наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що банк, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним –дебіторською заборгованістю).

Значне збільшення обсягів дебіторської заборгованості протягом року призвело до зменшення оборотності оборотних активів. А це явище, як правило негативно впливає на структуру капіталу банку.

Аналіз складу і структури джерел фінансових ресурсів по банку показав, що найбільшу частку джерел займає позиковий капітал у відношенні до всього активу балансу. Отже, банк залежне у своїй діяльності від зовнішніх джерел фінансування, і з точки зору інвесторів та кредиторів його

можна віднести до ризикових. Тому, існує ймовірність, що надалі банку буде все складніше отримати кредити.

Про низьку платоспроможність свідчить і розраховані

коефіцієнти абсолютної ліквідності (який на кінець 2007 року становить 0), коефіцієнт поточної ліквідності (на кін 2007р. становив 0,92, що не відповідає нормативному значенню, і вказує на необхідність скорочення суми

кредиторської заборгованості, як джерела формування оборотних активів).

Керівництво повинно серйозно замислитись про способи

підвищення фінансової стійкості і заходи для відновлення платоспроможності, а вирішення цих завдань полягає в професійному управлінні оборотними ресурсами.

Безумовно, існують заходи, які в принципі можна застосувати для відновлення платоспроможності,проте їх реалізація займає чимало часу:

1. Продаж частини основних засобів, як спосіб розрахунку із кредиторами за поточними зобов’язаннями.

2. Збільшення розміру статутного капіталу. Даний процес тривалий за часом і нерідко супроводжується певними витратами (додаткова емісія акцій - дорогий процес ).

3.Одержання довгострокової чи короткострокової позики, але тут існує умовність:якщо отримана позика носить цільовий характер, то поліпшення платоспроможності за формальними критеріями насправді є фіктивним. Але дана міра відновлення платоспроможності пов'язана з виконанням ряду умов: наявність плану фінансового оздоровлення; безумовним дотриманням цільового характеру використання раніше наданої державної фінансової підтримки.

4.Впровадження нових форм і методів керування;

5. Підвищення ефективності маркетингу;

6. Скорочення дебіторсько – кредиторської заборгованості;

7. Підвищення частки власних засобів в оборотних активах за рахунок частини фонду споживання і реалізації короткострокових фінансових вкладень;

8.Продаж зайвого устаткування, матеріалів, на основі інвентаризації;

9.Конверсія боргів шляхом перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову;

10.Скорочення чисельності зайнятих;

11.Зменшення дебіторської заборгованості і ін.

Список використаної літератури:

1. Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежі: способи запобігання і скорочення – М.: Аркаюр, 1994.

2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз – М.: ДИС, 1997.

3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Дело и сервис», 1998.

4. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.

5. Балабонов И.Т. Аналіз і планування фінансів діючого суб'єкта. – М.:Фінанси і статистика, 1994.

6. Бандурка О.М., Коробів М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства –К.: ЛИБІДЬ, 1998.Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного

аналізу – М.: Фінанси і статистика, 1993.

7. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс – К.: НИКА-ЦЕНТР,2001.

8. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.

9. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ"БОРИСФЕН-М", 1996.

10. Вожжов А.П., Новикова Р.О. “Фінансові методи забезпечення економічного зростання.” // Фінанси України. 2001. №3.

11. Закон України “Про господарські товариства”, «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» 1991р.–

http//www.rada.kiev.ua/.

12. Зятковський І. В. “Бюджет підприємства, як інструмент управління фінансовими ресурсами”// “Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 75-80.

13. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів. М.: "Фінанси і статистика", 1995 р.

14. Коласс Б. Керування фінансовою діяльністю підприємства: проблеми,концепції і методи – М.: Фінанси, 1997

15. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів К.: "Фенікс", 1997.

16. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:ИКЦ "Дис". - 1998.

17. Ковальов Д., Сухорукова Т. “Економічна безпека підприємства” //Економіка підприємства. -2001.- №4 .

18. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. – М.: Финансы и статистика, 1998.

19. Крейнина М.Н. Фінансове становище підприємства. Методи й оцінки. — М.:"Дис". - 1998.

20. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,1999.

21. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Усі про бухгалтерський облік – 2001. №37.

22. Родіонова Н. В. “Антикризовий менеджмент” Навч. посібник для вузів.–М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2001 р. – ст. 187.

23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства:2-гевид., доп. - М.: ИП «Екоперспектива», 1997.

24. Терещенко С. І. “Моделі оцінки платоспроможності підприємства”//“Фінанси України”, №7, 2001 р. – ст. 69-75.

25. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра –М, 1999

Додатки. Додаток №1

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 2 квартал 2007 року.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

288,7

284,2

Первісна вартість

031

293,0

301,4

Знос

032

-4,3

-17,2

Довгострокові фінансові інвестиції

040

280,9

282,3

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

569,6

566,5

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

58,9

385,8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

160

161

162

1809,7

1809,7

3166,9

3166,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

13,3

1,2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24,6

41,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

в іноземній валюті

230

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1906,5

3595,1

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,5

0,5

Баланс

280

2476,6

4162,1

Пасив

Код рядка

На початок звытного перыоду

На кынець звытного перыоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

92,5

92,5

Додатковий вкладений капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-311,6

320,0

Неоплачений капітал

360

Усього за розділом І

380

-219,1

-227,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

1305,9

1768,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

199,4

104,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

зі страхування

з оплати праці

550

570

580

1,0

3,7

8,2

1,2

1,4

3,1

Інші поточні зобов'язання

610

1177,5

2511,3

Усього за розділом IV

620

2695,7

4389,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2476,6

4162,1

Додаток №2

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 3 квартал 2007 року.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

288,7

1275,6

Первісна вартість

031

293,0

1301,4

Знос

032

-4,3

-25,8

Довгострокові фінансові інвестиції

040

280,9

357,9

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

569,6

1633,5

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

58,9

1858,8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

160

161

162

1809,7

1809,7

2165,5

2165,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

13,3

1,5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24,6

40,9

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

в іноземній валюті

230

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1906,5

4066,7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,5

1,9

Баланс

280

2476,6

5702,1

Пасив

Код рядка

На початок звытного перыоду

На кынець звытного перыоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

92,5

92,5

Додатковий вкладений капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-311,6

-325,3

Неоплачений капітал

360

Усього за розділом І

380

-219,1

-232,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

1305,9

2343,7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

199,4

100,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

зі страхування

з оплати праці

550

570

580

1,0

3,7

8,2

1,6

2,3

6,3

Інші поточні зобов'язання

610

1177,5

3480,8

Усього за розділом IV

620

2695,7

5034,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2476,6

5702,1

Додаток №3

Форма №1: «Баланс» підприємства ООО «ОшадБанк» за 4 квартал 2007 року.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

288,7

486,2

Первісна вартість

031

293,0

548,5

Знос

032

-4,3

-62,3

Довгострокові фінансові інвестиції

040

280,9

209,1

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

569,6

695,3

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

62,2

Готова продукція

130

58,9

1937,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

160

161

162

1809,7

1809,7

8901,0

8901,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

13,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

24,6

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

в іноземній валюті

230

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1906,5

10900,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,5

0,8

Баланс

280

2476,6

11596,5

Додаток №4

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” ООО «ОшадБанк» за 1 півріччя 2001 року.

Стаття

Код рядка

За звытний перыод

За попередный перыод

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

3099,3

*

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

020

-516,6

*

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)

030

2582,7

*

Інші операційні доходи

040

0,3

*

Інші звичайні доходи

050

*

Надзвичайні доходи

060

*

Разом чисті доходи(030+040+050+0600)

070

2583,0

*

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

*

Матеріальні затрати

090

-2563,2

*

Витрати на оплату праці

100

-11,7

*

Відрахування на соціальні заходи

110

-3,6

*

Амортизація

120

-12,9

*

Інші операційні витрати

у тому числі

собівартість

130

131

140

2563,2

*

*

*

Інші звичайні витрати

150

*

Надзвичайні витрати

160

*

Податок на прибуток

170

*

Разом витрати (090+100+110+120+130+140+

+105+-080+160+170)

180

-2591,4

*

Чистий прибуток (збиток)(070-180)

190

-8,4

*

Додаток №5

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” ООО «ОшадБанк» за 9 місяців 2007 року.

Стаття

Код рядка

За попередный перыод

За звытний перыод

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

3099,3

17803,8

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

020

-516,6

-2967,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)

030

2582,7

14836,5

Інші операційні доходи

040

0,3

0,5

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи(030+040+050+0600)

070

2583,0

14837,0

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Матеріальні затрати

090

-2563,2

Витрати на оплату праці

100

-11,7

-17,2

Відрахування на соціальні заходи

110

-3,6

-7,0

Амортизація

120

-12,9

-25,8

Інші операційні витрати

у тому числі

собівартість

130

131

140

2563,2

-14800,7

Інші звичайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток

170

Разом витрати (090+100+110+120+130+140+

+105+-080+160+170)

180

-2591,4

14850,7

Чистий прибуток (збиток)(070-180)

190

-8,4

-13,7

Додаток №6

Форма №2: “Звіт про фінансові результати” «ОшадБанк» за рік 2007 року.

Стаття

Код рядка

За звытный перыод

За попередный перыод

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

010

24978,0

17803,8

Непрямі податки та інші відрахування з доходу

020

-4163,0

-2967,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, послуг)(010-020)

030

20815,0

14836,5

Інші операційні доходи

040

0,6

0,5

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи(030+040+050+0600)

070

20815,6

14837,0

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Матеріальні затрати

090

Витрати на оплату праці

100

-25,2

-17,2

Відрахування на соціальні заходи

110

-9,4

-7,0

Амортизація

120

-20758,1

-25,8

Інші операційні витрати

у тому числі

собівартість

130

131

140

-14800,7

Інші звичайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток

170

Разом витрати (090+100+110+120+130+140+

+105+-080+160+170)

180

-20855,0

14850,7

Чистий прибуток (збиток)(070-180)

190

-39,4

-13,7

-----------------------

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: